Show simple item record

dc.contributor.authorTryksza, Anna
dc.date.accessioned2015-04-13T10:03:27Z
dc.date.available2015-04-13T10:03:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-7969-509-6
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7889
dc.description.abstractRozważania koncentrują się wokół problemów poetyki tekstów Jarosława Marka Rymkiewicza pochodzących ze zbioru „Zachód słońca w Milanówku”. Szczególnie interesujące wydaje się być, strategiczne w założeniu, połączenie struktury wierszowej, rażącej wręcz banalnością, z takąż samą najczęściej, szeroko rozumianą warstwą stylistyczną oraz eschatologiczną tematyką. W artykule próbuje się wykazać sensowność i celowość połączenia nadmiernie prostej formy z „wysoką” nutą podejmowanej problematyki, oscylującej wokół spraw ostatecznych - przemijania, śmierci, starości. Autorka jest skłonna uznać tego typu zabiegi za współczesny sposób prezentacji - pełen dystansu, ironii/autoironii - tematów ważkich, lecz powtarzalnych. To jakby poetycka samoobrona przed trywialnością: poprzez maksymalne ujawnianie banału – odejście od banału.pl_PL
dc.description.abstractThe garden of poetic tradition. Some remarks on the "Sunset in Milanówek" by Jarosław Marek Rymkiewicz The considerations revolve around the issues of the poeticsof the texts by Jarosław Marek Rymkiewicz from his collection “Sunset in Milanówek”. Particularly interesting is the strategic connection of the poetic structure of the line, blatantly banal, with the same broadly defined stylistic aspect and eschatological themes. The article tries to show the wisdom and desirability of combining the overly simple form with the "high" note of the subject matter, oscillating around issues of final character – passing, death, old age. The author is willing to consider such actions as a modern method of presentation – distanced, full of irony /self-depreciation – weighty topics, but repetitive. It is like a poetic defence against the trivial: through the maximum disclosure of banality – adeparture from the banality.en
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez katedry literaturoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;3
dc.subjectcontemporary poetrypl_PL
dc.subjecttransiencepl_PL
dc.subjectlinepl_PL
dc.subjectpoezja współczesnapl_PL
dc.subjectprzemijaniepl_PL
dc.subjectwierszpl_PL
dc.titleOgród wierszowej tradycji. Kilka uwag o Zachodzie słońca w Milanówku Jarosława Marka Rymkiewiczapl_PL
dc.title.alternativeThe garden of poetic tradition. Some remarks on the Sunset in Milanówek by Jarosław Marek Rymkiewiczen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number293-306pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnna Tryksza – dr, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury UMCS. Zaintere- sowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z najnowszą literaturą polską oraz ze współczesnymi zjawiskami kultury (media, film). Centrum badań naukowych stanowi jednak problematyka wersologiczna - wiersz ujmowany w perspektywie retorycznej i komunikacyjnej. Publikacje koncentrują się wokół tej problematyki i dotyczą szczegółowych zagadnień związanych z wierszem w najnowszej poezji (np. u A. Sosnowskiego, T. Majerana, E. Tkaczyszyna-Dyckiego, Jarosława Marka Rymkiewicza).pl_PL
dc.referencesM. Bieńczyk, Olśniewająco piękne wiersze, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 139, s. 20.pl_PL
dc.referencesZ. Chojnowski, Między bytem a nicością, „Kwartalnik Artystyczny” 2000, nr 1, s. 181–183.pl_PL
dc.referencesS. Chyczyński, Rymkiewicza umiłowanie rymów, „Okolica Poetów” 2000, nr 8, s. 35–38.pl_PL
dc.referencesJ. Drzewucki, Ogród w Milanówku, „Plus Minus” 1999, nr 21, s. 3.pl_PL
dc.referencesJ. Klejnocki, Ogród w Milanówku. Recenzja zamieszczona na stronie internetowej: http://archiwum.polityka.pl/art/ogrod-wnbsp;milanowku,376370.html.pl_PL
dc.referencesT. Komendant, Dom w Milanówku, „Twórczość” 1999, nr 6, s. 106–112.pl_PL
dc.referencesA. Kulawik, Wprowadzenie do teorii wiersza, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesA. Kulawik, Wstęp do teorii wiersza, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referenceshttp://merlin.pl/Zachod-slonca-w-Milanowku_Jaroslaw--Marek-rymkiewicz/browse/product/1,333020.html#fullinfo.Apl_PL
dc.referencesA. Poprawa, Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Wrocław 1999.pl_PL
dc.referencesR. Przybylski, Posłowie, [w:] Jarosław Marek Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesŚmieszna strona umierania. Rozmowę z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem przeprowadził Piotr Bratkowski, Mariusz Cieślik [w:] „Newsweek Pol- ska” 2007, nr 14, s. 102–106.pl_PL
dc.referencesD. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesA. Wiedemann, Na kolanie. O wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza. Recen- zja zamieszczona na stronie internetowej http://www.tygodnik.com. pl/numer/279505/wiedemann.html.pl_PL
dc.referencesM. Woźniak-Łabieniec, Klasyk i metafizyka. O poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Kraków 2002pl_PL
dc.referencesM. Woźniak-Łabieniec, Mikrokosmos w Milanówku, „Arcana” 1999, nr 5, s. 46–53.pl_PL
dc.referencesK. Wyka, Rzecz wyobraźni. Z pism Kazimierza Wyki, pod red. H. Markiewicza i M. Wyki, Kraków 1997.pl_PL
dc.contributor.authorEmailatryksza@poczta.onet.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record