Show simple item record

dc.contributor.authorPekasiewicz, Dorota
dc.date.accessioned2015-04-03T09:29:04Z
dc.date.available2015-04-03T09:29:04Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7701
dc.description.abstractHypotheses about expected value of random variable can be verified by means of the parametric sequential probability ratio test in case of the known class of this variable's distribution. The problem with verification of such hypotheses occurs when we have no information about random variable distribution. Then, we have to apply non-parametric methods. The author of the paper proposes the application of pseudo-likelihood function instead of likelihood one in the statistic of sequential probability ratio test. Examples of application of the test based on the likelihood function ratio in selected kinds of distributions are presented together with the results of Monte Carlo analysis concerning properties of these tests.pl_PL
dc.description.abstractHipotezy o wartości oczekiwanej zmiennej losowej możemy zweryfikować parametrycznym ilorazowym testem sekwencyjnym, w przypadku znanej klasy rozkładu tej zmiennej. Problem z weryfikacją takich hipotez pojawia się, gdy nie posiadamy informacji o rozkładzie zmiennej losowej i musimy zastosować metody nieparametryczne. W procy proponowane jest wykorzystanie funkcji pseudowiarygodności, zamiast funkcji wiarygodności, w statystyce ilorazowego testu sekwencyjnego. Przykłady zastosowania testu opartego na ilorazie funkcji pseudowiarygodności dla wybranych rodzajów rozkładów s;j zaprezentowane w pracy wraz z wynikami analizy Monte Carlo dotyczącymi własności tych testów.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;225
dc.subjectsequential probability ratio testpl_PL
dc.subjectlikelihood functionpl_PL
dc.subjectnormal distributionpl_PL
dc.titleSequential Probability Ratio Test for Mean Based on Pseudo-Likelihood Functionpl_PL
dc.title.alternativeIlorazowy test sekwencyjny dla średniej oparty na funkcji pseudowiarygodnościpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[189]-199pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Chair of Statistical Methodspl_PL
dc.referencesDomańsкi Cz., Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
dc.referencesPekasiewicz D. (1997), Application of the sequential probability ratio test to verification of statistical hypotheses, „Acta Universitatis Lodzinsis”, Folia Oeconomica 141, 111 - 119.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record