Show simple item record

dc.contributor.authorKuciński, Julian
dc.date.accessioned2015-04-02T08:24:05Z
dc.date.available2015-04-02T08:24:05Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7661
dc.description.abstractAt the turn of the 19th and the 20th century the process popularization of economy and sociology in Łódź was mainly carried out by the public Universities. The local press which published papers of eminent scientists aided the process. Thanks to the dissemination of knowledge and educational actions held during Poland's twenty years of independence after World War I, first universities were established in our city: Teachers Institute of the Club of Łódź Society of Secondary and Tertiary Schools of Łódź (1921-1928) and the Academy of Socio-Economic Sciences of Łódź (1924-1928). Although they were not granted academic rights, among their lecturers there were such distinguished scholars as: sociologist F. Znaniecki and economist J. St. Lewiński. The year 1928 witnessed the foundation of the Łódź Department of the Polish Free University, whose authorities were located in Warsaw. Starting the year 1935 the Faculty of Law and Socio-political Sciences had the right to confer M.A. degree in socio-economic sciences. The Faculty employed the following scholars: economist E. Szturm de Sztrcm and sociologist S. Czarnowski. In this Department of the Polish Free University the future Professors of the University of Łódź began their scientific and educational careers (for example: statistician and demographer E. Rosset and sociologist J. Chałasiński). The activity of local scientific societies i.e. the Association of Polish Economists since the year 1931 and the Society of Sciences Friends in Łódź since 1936 played an important role in the consolidation of the community described. During the Nazi occupation many of the scholars of the above mentioned institutions, as well as some of the Professors of the University of Łódź took part in the secret university education. It is worth remembering the names of: a sociologist and a educationalist A. Kamiński, and economists - S. Orsza-Broniewski and J. Zieleniewski. Some of the professors who were participants of the fight for freedom, were sent to Nazi camps (e.g. J. Dietl).pl_PL
dc.description.abstractPopularyzacja ekonomii i socjologii w Łodzi na przełomie XIX/XX w. odbywała się ramach tzw. uniwersytetów powszechnych. Ważną rolę w tej popularyzacji odegrała lokalna trasa. To na jej łamach umieszczał swoje pierwsze artykuły łodzianin M. Kałecki. Właśnie dzięki popularyzacji wiedzy naukowej i działalności dydaktycznej w latach międzywojennych powstały w naszym mieście pierwsze szkoły wyższe: Instytut Nauczycielski Koła Łódzkiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (1921-1928) oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi (1924-1928). Chociaż nie uzyskały one uprawnień akademickich, to ich znaczenie polega na tym, że wykładali w nich tak wybitni uczeni :ak np.: socjolog F. Znaniecki, a także ekonomista J. St. Lewiński. W 1928 r. pojawił się Oddział Łódzki Wolnej Wszechnicy Polskiej, którego władze znajdowały się w Warszawie. Od 1935 r. Wydział Prawa i Nauk Polityczno-Społecznych tej .czelni uzyskał prawo nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno-społecznych. Wykładowcami na tym Wydziale byli, m. in., ekonomista E. Szturm de Sztrem i socjolog S Czarnowski. We wspomnianym Oddziale Wolnej Wszechnicy rozpoczynali działalność naukowo-dydaktyczną późniejsi profesorowie UŁ (np. statystyk i demograf E. Rosset oraz socjolog J. Chałasiński). Duże znaczenie dla konsolidacji omawianego środowiska miała działalność lokalnych towarzystw naukowych, jak np. Stowarzyszenia Ekonomistów Polskich w Łodzi (od 1931 r.) Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi (od 1936 r.). W okresie okupacji hitlerowskiej zarówno wielu nauczycieli wymienionych szkół, jak niektórzy spośród profesorów UŁ brali udział nie tylko w tajnym nauczaniu akademickim, ale również uczestniczyli w walce zbrojnej organizowanej przez polskie podziemie. Wymienić tu należy, przede wszystkim, socjologa i pedagoga Al. Kamińskiego oraz ekonomistów St. Orszę-Broniewskiego i J. Zieleniewskiego. Część profesorów za udział w walce zbrojnej została skazana na pobyt w hitlerowskich obozach (jak np. J. Dietl).pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;225
dc.titleEconomic and Sociological Community of Łódź until the Year 1945pl_PL
dc.title.alternativeŁódzkie środowisko ekonomiczne i socjologiczne do 1945 r.pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[19]-37pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Department of Economic Thought and History of Economypl_PL
dc.referencesВandurkа M.(1987), Narodziny Łodzi akademickiej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica 30.
dc.referencesBaranowski K.(1977), Oddział Wolnej Wszechnicy w Łodzi 1928-1939, Warszawa-Łodź
dc.referencesBaranowski K.(1993), Początki Łodzi akademickiej. Łódź.
dc.referencesBaranowski K.(2001), Alternatywna edukacja w II Rzeczypospolitej: Wola Wszechnica Polska, Warszawa
dc.referencesBogołęcka B.(1994), Czapczyński Tadeusz, [in:] Słownik badaczy literatury polskiej, cd.J. Starnawski, Łodź.
dc.referencesBohatkiewicz J.(1971), Oflag II с Woldenberg [Dobiegniew], Warszawa.
dc.referencesBolewski A., Pierzchała H.(1989), Losy polskich pracowników nauki w latach 1939-1945: straty osobowe, Wrocław.
dc.referencesBremond J., SаIort M.M.( 1997), Leksykon wybitnych ekonomistów, Warszawa.
dc.referencesBrodowska H.(1994), Z chłopskiej łąki: wspomnienia. Łódź.
dc.referencesDobrowolski K.( 1945), Dzieje Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi 1924-1928, Łódź.
dc.referencesDunin - Wąsowicz K.(1984), Warszawa w latach 1939-1945, [in:] Dzieje Warszawy, ed. S. Kieniewicz, vol. V, Warszawa.
dc.referencesDunin - Wąsowicz K.(about 1984), Próby działalności naukowej i oświatowej uczonych polskich w obozach koncentracyjnych i jenieckich w latach / 939-1945, [paper in the Library of University Łódź],
dc.referencesDzienisiewicz H.(1938), Oświata pozaszkolna na terenie miasta Łodzi w latach 1919-1938, Łódź
dc.referencesDziesięciolecie Studium Administracji Komunalnej przy Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, (1938), „Dzienik Zarządu Miejskiego w Łodzi”, 15 II, 110. 2.
dc.referencesDуlik Z.(1987), Początki naukowego życia Łodzi przed drugą wojną światową, „Życie Szkoły Wyższej”, no. 10.
dc.referencesFlorczak K.(1989), Dzieje Wyższego Seminarium Duchowego Diecezji Łódzkiej do roku 1939, Łódź.
dc.referencesGabryel K.(1972), Historia Seminarium Duchowego w Łodzi, „Wiadomości Diecezji Łódzkiej”, 110. I .
dc.referencesGгаlińsкi T.(1948), Seminarium Duchowne w Łodzi: Szkic historyczny z lat 1921-1948, „Wiadomości Diecezji Łódzkiej”, 110. 5-6.
dc.referencesHistoria nauki polskiej,(1987), ed.B. Suchodolski, vol. IV, 1863-1918, parts I—III, cd. Z. Skubala-Tokarska, Wrocław.
dc.referencesHistoria nauki polskiej,(1992), vol. V, 1918-1951, part I, ed. Z. Skubała-Tokarska, Wrocław.
dc.referencesInteligencja polska pod zaborami, (1978),(vol. I), ed. R. Czepulis Rastenis, Warszawa.
dc.referencesIdźkowski A.(1931), Administracja i stan finansowy Szkoły, profesorowie i wykładane przedmioty,ruch słuchaczów, [in:] Pamiętnik Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi, ed. J. Augustyniak, Łódź.
dc.referencesJałmużna T.(1977), Tajne nauczanie na ziemi łódzkiej 1939-1945, Warszawa.
dc.referencesKiepurska H.(1978), Wykładowcy Towarzystwa Kursów Naukowych (1906-1915), [in:] Inteligencja polska pod zaborami, cd. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa.
dc.referencesKonarski S.(1967), Szkolnictwo wyższe, [in:] Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944: materiały z terenu m. st. Warszawy i woj. warszawskiego, prepared by S. Dobraniecki, W. Pokora, Warszawa.
dc.referencesKowalenkо W.(1961), Tajny Uniwersytet Ziemi Zachodnich w latach 1940-1944, seccond edition, Poznań.
dc.referencesKuciński J.(I995a), Kalendarium tradycji akademickich w Łodzi {XV-XX w.). Wydawnictwo UŁ, Łódź.
dc.referencesKuciński J.(1995b), Rodowód wyższych szkół w Łodzi, „Kronika. Pismo UŁ”, special edition: 70 lat tradycji akademickich Łodzi, ed. Cz. Domański, no. 3(30).
dc.referencesKuciński J.(1995c), Prof. Dr Edmund Jan Reyman (1885-1958), „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego”, special edition: 70 lat tradycji akademickich Łodzi, ed. Cz. Domański, no.3(30).
dc.referencesKuciński J.( 1996), Łódzkie Towarzystwo Naukowe w latach 1936-1996, part I, Łódź.
dc.referencesKuciński J.(2001), Profesor Teodor Mieczysław Vieweger, [in:] Sylwetki łódzkich uczonych, vol. 63, Łodź.
dc.referencesKuciński J.(2003), Początek dala Wszechnica: inwestycje na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym, „Kronika. Pismo UŁ”, no. 5(82).
dc.referencesKupczyński T.(1971), Teodor Vieweger. [wspomnienie], „Przegląd Historyczno- -Oświatowy”, no. I .
dc.referencesKursy akademickie w Częstochowie w 1944/45 r.,(1947), prepared by R. Poliak and others, „Przegląd Historyczno-Oawiatowy”, no. I .
dc.referencesMauersberg S.(1992), Nauka i szkolnictwo wyższe w latach 1939-1945, [in:] Historia nauki polskiej, ed. B. Suchodolski, vol. V, 1918-1951, part I, ed. Z. Skubała-Tokarska, Wrocław.
dc.referencesMerlo S.(1956), Studia akademickie w Oflagu [И с w Woldenburgu - Dobiegniewie], „Kultura”, no. 7/105-8/106, Paryż.
dc.referencesMϋller A., Michał Kalecki - wspomnienia i refleksje, http://www.sgh.waw.pl)ogolnouczcIniane/ IOOlat/Sylwetki/kalecki. OJlag II С Woldenberg [Dobiegniewo]: wspomnienia jeńcow, (1984), ed. E. Ginalski (and others). Warszawa.
dc.referencesOIesik J.(1988), OJlag II с Woldenberg, Warszawa.
dc.referencesOsiatyński J.(1988), Kalendarium (życia Michala Kaleckiego), [in:] M. Kalecki , Dzieła, vol. 6, Analizy gospodarcze. Miscellanea, ed. J. Osiatyński, Warszawa.
dc.referencesPamiętnik Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych, (1931), red. J. Augustyniak, Łódź.
dc.referencesPleszkun - Olejniczak E.(1978), Wyższa Szkota Nauk Społecznych i Ekonomicznych tv Łodzi (1925-1928), „Rocznik Łódzki”, vol. XXIII(XXVl). Początki Łodzi akademickiej (1993), Łódź.
dc.referencesPodgórska E.(1973), Rozwój oświaty w Łodzi do 1918 r.,Łódź.
dc.referencesProf. Dr Teodor Vieweger ( 1888-1945), ( 1995), „Kronika. Pismo UŁ”, no. 3(30). Przyczynki do historii Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie z okazji 50-lecia je j założenia 1915- 1965: Monograph, ( 1968), ed. J. Loth, Warszawa.
dc.referencesReymont S.(1983), Ruch oświatowy i nauka polska na przełomie wieków (1882-1918), [in:] Stulecie ruchu wszechnicowego: sesja naukowa Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej,(part III), Warszawa.
dc.referencesSkubała - Iokarska Z.(1967), Społeczna rola Wolnej Wszechnicy Polskiej, Wrocław.
dc.referencesSkubała - Tokarska Z., Iokarsкi Z.(1972), Uniwersytety w Polsce: rys historyczny, Warszawa.
dc.referencesSłownik polskich towarzystw naukowych, (1978-1994), vol. I, ed. D. Smoleński; vol. II, cd. Cz. Madajczyk; vol. III, ed. D. Smoleński, Warszawa.
dc.referencesSpis wykładów i skład osobowy: rok akademicki 1948/49, (1948), Łódź.
dc.referencesSpis wykładów i skład osobowy: rok akademicki 1949/50, ( 1950), Łódź.
dc.referencesSpis wykładów i skład osobowy: rok akademicki 1949/50, ( 1950), Łódź.
dc.referencesSpis wykładów i skład osobowy: rok akademicki 1950/51, (1951), Łódź.
dc.referencesSprawozdanie Towarzystwa Krzewienia Oświaty w Łodzi [dla lat 1906/07-1910, 1912-1916]. Steinler J.(1934), Polska Macierz Szkolna, [in:] Nasza walka o szkolę polską 1901-1917, vol. II, cd. В. Nawroczyński, Warszawa.
dc.referencesSzkolnictwo wyższe i nauka w latach wojny i okupacji 1939-1945, Wrocław.
dc.referencesSzwalm D.(1965), Z dziejów nauczycielskich organizacji związkowych miasta Łodzi (1915-1950), [in:] 60 lat nauczycielskiego ruchu związkowego 1905-1965, ed. R. Rosin, Łódź.
dc.referencesSylwetki nauczycieli łódzkiego ekonomiczno-socjologicznego ośrodka akademickiego w latach 1921-1996, (1997), cd. L. Miastkowski, [in:] V Zjazd Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego Ośrodka Akademickiego, Łódź.
dc.referencesŚmiech W.(1978), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, [in:] Słownik polskich towarzystw naukowych, vol. I, Warszawa.
dc.referencesSwiderski S.(1947), Sprawozdanie z prac Komisji do badania dziejów oświaty i wychowania Z[wiązku] N [auczycielstwa] P[olskiego], „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, no.1. „Świat”, supplement devoted to education in Łódź, cd. J. Wojtyński, XII 1924.
dc.referencesTarnowski S., Małafiej E.(1979),70 lat Oddziału Łódzkiego PTTK, Łódź
dc.referencesTimofiejew G.(1936), Życie naukowe w Łodzi, „Tygodnik Ilustrowany”, 13 IX.
dc.referencesTowarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, (1929), „Głos Poranny”, 2 VI, no 118.
dc.referencesUruchomienie uniwersytetu ludowego (w Łodzi), (1919), „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 9 XII, no. 8.
dc.referencesVieweger Teodor Mieczysław, [in:] Biogramy polskich uczonych, part II, Nauki biologiczne, cd. A.Środka, P. Szczawińska, Warszawa. B.Utworzenie filii wolnej wszechnicy, (1923), „Kurier Łódzki”, 13 VI, no. 24,
dc.referencesWalczak M.(1987), Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Wrocław.
dc.referencesW i t k o w s k i J., Informacje o pracy w Katedrze Handlu i Katedrze Towaroznawstwa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego w łatach 1964/65-1965/66, [typescript]. Wolna Wszechnica Polska, (1983), [in:] Stulecie ruchu wszechnicowego: sesja naukowa Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa.
dc.referencesW.S.(1928), Instytut Nauczycielski Łódzkiego Kola TNSW (Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych), „Przegląd Pedagogiczny”, R. 47.
dc.referencesWojcicki J.(b.r.), Tajne nauczanie w Częstochowie w okresie okupacji (1939-1945), [in:] Materiały do dziejów nauczania i wychowania, Częstochowa.
dc.referencesWycech Cz.(1947), Praca oświatowa w kraju w czasie wojny, „Przegląd Historyczno- -Oświatowy”, no. I .Y.M.C.A., (1922), „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 13 VI, no. 24.
dc.referencesZ dziejów łódzkiego ekonomicznego i socjologicznego ośrodka akademickiego, (2002), [in:] VI Zjazd Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych, Łódź 24-27 października 2002, Łódź.
dc.referencesZ dziejów tajnej oświaty w latach 1939-1944, (1964), Warszawa.
dc.referencesZ kursów dla dorosłych [Łódzkiego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej], (1920), „Dziennik Zarządu m. Łodzi”, 13 VI, no. 24.
dc.referencesŻycie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku, (1987), ed. B. Jaczewski, Wrocław.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record