Show simple item record

dc.contributor.authorSzkudlarek, Ewa
dc.date.accessioned2015-03-02T12:57:35Z
dc.date.available2015-03-02T12:57:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-7969-509-6
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6939
dc.description.abstractPoetycka wrażliwość wizualna Juliana Tuwima ukazuje rzeczywistość między widzialnym a niewidzialnym. Transformacja różnych obrazów w wierszu Kobiece zależy nie tylko od skierowania wzroku fizycznego czy ukierunkowaniu spostrzeżenia, ale także od odczytania intencji samego twórcy w doświadczeniu wizualnym potencjalnego odbiorcy. Od obrazu nie sposób uciec. Obok obrazów zewnętrznych istnieją także wewnętrzne – jak definiuje Maria Poprzęcka – wewnętrzne, widziane zamkniętymi oczyma. Obraz zewnętrzny lub wewnętrzny jest zawsze formą wyrażenia działań artystycznych. Widzenie obrazów to podwójne spotkanie: z malowaną słowem frazą wiersza i malującym owe poetyckie impresje poetą. W wierszu Kobiece pojawiają się różne wizerunki kobiet ukazane z motywem wodnej kąpieli na wielu obrazach w dziejach historii sztuki, a mianowicie od Narodzin Wenus Sandro Botticellego, Wenus z lustrem Diego Velázqueza, Kąpiącej się Jeana Augusta Dominiqua Ingresa do Wielkich kąpiących się Paula Cézanne`a, Kobiety z miednicą Edgara Degasa, Modelek Georgesa Seurata i Pochylającej się kobiety Pierre`a Bonnarda. Wizerunek kobiety w utworze Tuwima podlega ciągle zmianie i przemianie, to obraz niedokończony i nieodgadniony podobnie jak natura kobieca.pl_PL
dc.description.abstractThe poetic visual sensibility of Julian Tuwim shows the reality between the vis- ible and the invisible. Transformation of different images in the poem The Feminine depends not only on the physical sight or direction of gaze, but also on reading the intentions of the artist in the visual experience of the potential recipient. It is impossible to escape image. Apart from external images, there are also internal ones – as defined by Maria Poprzęcka – seen through the closed eyes. In - ternal or external image is always a form of expression of artistic activities. Seeing images is a double encounter: with the poetic phrase painted with a word, and the poet painting those poetic impressions. In the poem The Feminine, there are different images of women shown with the theme of water bath in many paintings in the history of art, namely The Birth of Venus by Sandro Botticelli, Venus with a Mirror, Diego Velázquez, The Bathing Woman by Jean August Dominique Ingres, Bathers by Paul Cézanne, Woman in the Bath by Edgar Degas, Models by Georges Seurat and Woman Leaning on Her Elbow by Pierre Bonnard. The image of a woman in Tuwim’s poem is still subject to change and transformation, it is an image unfinished and inscrutable as feminine nature.en
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez katedry literaturoznawcze Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;3
dc.subjectwrażliwość wizualnapl_PL
dc.subjectestetyka migotliwościpl_PL
dc.subjectczytanie obrazupl_PL
dc.titleMalowanie kobiety w wierszu Kobiece Juliana Tuwimapl_PL
dc.title.alternativePainting a women in the poem The Feminine by Julian Tuwimen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number65-80pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Zakład Estetyki Literackiejpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteEwa Szkudlarek – dr, adiunkt w Zakładzie Estetyki Literackiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W swojej pracy badawczej zajmuje się teorią XX wiecznego dramatu. Twórczość dramaturgiczną rozpatruje w kon- tekście estetyki, psychologii, socjologii, filozofii, etyki i historii sztuki. Re- cenzent teatralny internetowego dwutygodnika „Artpapier” i miesięcznika „Teatr”. Autorka książki Lęk w dramacie. Osiem esejów (Poznań 2011).pl_PL
dc.referencesD. Arasse, Nie widać nic. Opowiadanie obrazów, przeł. A. Arno, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesR. Arnheim, , Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł., J. Mach, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesCh. Baudelaire, Rozmaitości estetyczne, przeł. J. Guze, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesJ. Baudrillard, De la séduction, Paris 1998.pl_PL
dc.referencesJ. Berger, O patrzeniu, przeł. S. Sikora, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesG. Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, przeł. B. Brzezicka, Gdańsk 2011pl_PL
dc.referencesE.H. Gombrich, Sztuka i złudzenie, przeł. J. Zarański, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesP. Kowalski, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd i znaczenie, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesM. Merleau-Ponty, Oko i umysł, przeł. S. Cichowicz, [w:] tenże, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, oprac. S. Cichowicz, Gdańsk 1996.pl_PL
dc.referencesCz. Miłosz, Traktat teologiczny, [w:] tenże, Druga przestrzeń, Kraków 2002pl_PL
dc.referencesW.J.T. Mitchell, Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago 1994.pl_PL
dc.referencesJ. Pacześniak, W ciemności słowa, Rzeszów 2011.pl_PL
dc.referencesM. Poprzęcka, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa. Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesM. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983pl_PL
dc.referencesT. Sławek, Byt bez twarzy?, „Punkt po punkcie” 2000, nr 1.pl_PL
dc.referencesW. Stróżewski, Claritas. uwarunkowania historyczne i treść estetyczna pojęcia, „Estetyka”, Rocznik drugi, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesP. Sztompka, Wyobraźnia wizualna i socjologia, [w:] Fotospołeczeństwo. Antolo- gia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Boguni-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesK.W. Tatarowski, J. Lebenstein, Dorzucić coś od siebie, „Rzeczpospolita” 2000, 27–28 maja.pl_PL
dc.referencesJ. Zinker, Proces twórczy w terapii gestalt, przeł. R. Grażyński, Warszawa 1991.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewaszkudlarek@op.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record