Show simple item record

dc.contributor.authorBartosiewicz, Bartosz
dc.contributor.authorPielesiak, Iwona
dc.date.accessioned2015-01-09T14:27:44Z
dc.date.available2015-01-09T14:27:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0079-3507
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6050
dc.description.abstractThe objective of this paper is the assessment of territorial cohesion of Lodz Metropolitan Area in the light of transportation linkages. In the set of those linkages, relations based on the infrastructural development and its functioning were included. Not only the public transport accessibility and organisation were analysed, but also individual transport flows and time accessibility were taken under consideration.en
dc.description.sponsorshipPublikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach konkursu na granty badawcze własne (nr projektu N N306 262139).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKPZK PANpl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia KPZK PAN;147
dc.subjecttransporartion linkagesen
dc.subjectterritorial cohesionen
dc.subjectpublic and individual transporten
dc.subjectLodz Metropolitan Areaen
dc.subjectpowiązania społecznepl
dc.subjectspójność terytorialnapl
dc.subjectŁódzki Obszar Metropolitalnypl
dc.titlePowiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnympl_PL
dc.typeArticleen
dc.page.number105-137pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Department of the Built Environment and Spatial Policypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Department of the Built Environment and Spatial Policy
dc.referencesAnaliza możliwościi warunków budowy nowego połączenia kolejowego Łódź-Piotrków, 2008, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddziałw Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Pielesiak I. 2010, Relacje małe miasto-metropolia w świetle powiązańprze-strzennych, [w:] Zarządzanie miastem. Studium ekonomicznei organizacyjne, M. No-wak, T. Skotarczak (red.). CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B. Pielesiak I., 2009, Funkcja komunikacyjna małych miast w regionie łódzkim, [w:] Funkcja usługowa małych miast, T. Marszał(red.). UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesBasiewicz T., Gołaszewski A., Rudziński L., 2007, Infrastruktura transportu.Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzarnecka P., 2007, Analiza obciążenia ruchem sieci dróg krajowychi wojewódzkichw woje-wództwie łódzkim.Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., 2009, Łódzki Tramwaj Regionalny jako przykład projektu z zakresu zin-tegrowanego transportuw obszarze metropolitalnym, [w:] Miastai regiony wobec współczesnych wyzwań, M. E. Sokołowiecz (red.). Wyd. UŁ, Łódź, s. 157-164.pl_PL
dc.referencesGnidziński K., Budzyńska M., Ditberner A., Podkoński S., 2005, Studium trasowania dro-gi ekspresowej S-14. Weryfikacja przebiegu.Biuro Planowania Przestrzennego Woje-wództwa Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKupiec L., Gołębiowska A., Truskolaski T., 2005, Gospodarka przestrzenna. T. VII. Infra-struktura techniczna, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesMapa topograficznaw skali 1:25000, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-tograficznej w Warszawie.pl_PL
dc.referencesMassel A., 2008, Linia dużych prędkości Wrocław/Poznań-Łódź-Warszawa. Technika Trans-portu Szynowego, nr 12, s. 36-41.pl_PL
dc.referencesPielesiak I., 2012,Spójnośćterytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle powiązańinfrastrukturalnych. Praca doktorska, WydziałNauk Geograficznych, UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesStudium trasowania drogi ekspresowej S-8. Synteza, 2004, Biuro Planowania Przestrzenne-go Województwa Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesTowpik K., Gołaszewski A., Kukulski J., 2006, Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZasady obsługi komunikacyjnej rejonu dworca Łódźfabrycznaw nawiązaniu do Studium przebiegu przez Łódźkolei dużych prędkości – materiały do konsultacji i uzgodnień, 2006, Zarząd Dróg i Transportu, Łódź.pl_PL
dc.referencesZdjęcia lotniczew skali 1:26000, 2009, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-tograficznej w Warszawie.pl_PL
dc.contributor.authorEmaili.pielesiak@interia.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailb.bartosiewicz@geo.uni.lodz.pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record