Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2015-01-03T09:39:13Z
dc.date.available2015-01-03T09:39:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-63563-42-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6013
dc.description.abstractTerritorial cohesion policy is an important research and application problem in the context of spatial management. These considerations may relate to both specific territorial systems and relevant scales of analysis. The theoretical foundation draws attention to two important issues, namely the discussion of the dimensions of ‘cohesion’ and the impact of scale on how it is perceived. The theoretical introduction forms a basis for a presentation of results pertaining to the social and spatial diversification of suburban rural areas in Lodz Metropolitan Area. This allowed for an assessment of various dimensions of cohesion of local settlement layouts. The author examines four aspects of the concept of “cohesion”. This way of framing research problems relates to the concept of region as a real social object and a spatially delineated whole. From this point of view, at least four dimensions or ways of describing cohesion can be distinguished, i.e. - morphological dimension - relates to the construction (composition) of a structure. In this context, cohesion means the existence of some homogeneity (as with a homogeneous region) in the coexistence of features describing the state of development (material foundation) or resources (e.g. various forms of capitals); - functional dimension - refers to the relationship between the elements of a structure. In this sense, cohesion means the existence of functional relationships between the parts of a structure (as in a nodal region), which results from the diversity of economic activities; - social dimension - refers to forms of interpersonal communication. In this sense, cohesion is a social contract defining the objectives of development and the agreement on key issues relating to the measures to improve the living conditions and sense of inclusion in a territorial community, while stressing the separateness of other territorial formations of the same kind. - cultural dimension - refers to symbolic meanings. In this sense, cohesion is based on the sense of belonging to a given space, the awareness of the existence of given mythical places and events that are the source and condition for the existence of communities, often based on historical experiences. The empirical part of the paper proves the thesis that social and spatial cohesion is a problem of the scale of interpretation and thus relates to its research methods. Thus, cohesion of a rural area with other elements of a metropolitan system interpreted in macro scale (morphological and functional dimensions according to the list above) does not have to be congruous with the internal cohesion within a micro scale of a village (social and cultural dimensions). Increasing heterogeneity (disintegration) of settlements of rural origin (micro scale) is the source of the formation of cohesion (homogeneity) on the macro level – functional organisation of agglomeration or settlement systems of higher order.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKomitet Przestrzennego Zagospodarowania Krajupl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia KPZK PAN;CLVI
dc.subjectobszary metropolitalnepl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.subjectspójność terytorialnapl_PL
dc.titlePolityka spójności i jej lokalny wymiar. Studium przypadku wsi w Łódzkim Obszarze Metropolitalnympl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number306-334pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBański J., 2007, Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce – polaryzacja czy równoważenie? Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 45-79.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.), 2012, Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Studia KPZK PAN, t. CXLVII, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw. UAM, Seria Geografia, 77, Poznań.pl_PL
dc.referencesKrasnodębski Z., 2009, Upadek idei postępu. Ośrodek Myśli Politycznej, WSzE im. ks. Józefa Tischnera, Kraków.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1985, Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych. Próba rekonstrukcji modelu pojęciowego i metody badawczej, [w:] Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, L. Straszewicz (red.). „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, 5, s. 41–60.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1988, Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadnictwa. Seria Geografia, 37, Wyd. UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1992, Problematyka rozwoju polskiej geografii społeczno-ekonomicznej w świetle paradygmatycznych modeli pojęciowych. „Przegląd Geograficzny”, 44 (3–4), s. 231–246.pl_PL
dc.referencesMaik W., Stachowski J., 1995, Preteoretyczne modele pojęciowe w geografii społecznej i ich rola w budowie teorii i wyjaśnianiu zjawisk społeczno-przestrzennych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 19, s. 5-20.pl_PL
dc.referencesMantey D., 2011, Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na trenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy. UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Turała M. (red.), 2012, Territorial Cohesion Policy in Poland - Issues in Impact Assessment. Studia Regionalia, t. 33, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMilewska-Osiecka K., 2010, Nowe budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej (zróżnicowanie i struktura przestrzenna. Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesOlechnicka A., Wojnar K. (red.), 2013, Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON. Warszawa.pl_PL
dc.referencesPahl R., 1965, Urbs in Rure. Geographical Paper, 2, London School of Economics, London.pl_PL
dc.referencesPióro Z. (red.), 1982, Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii czynnikowej. Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPróba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2007, praca zbiorowa, 2008, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2006, Tożsamość jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.).Wyd. UŁ, Łódź, s. 71-84.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2001, Geografia regionalna a przemiany metodologii badań społeczno-ekonomicznych, [w:] Wymiar i współczesne interpretacje regionu, I. Sagan, M. Czepczyński (red.). Bogucki Wyd. Naukowe, Gdańsk-Poznań, s. 43-54.pl_PL
dc.referencesSmętkowski M., 2005, Metropolia i jej region. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmętkowski M., 2013, Miasta jako bieguny wzrostu, [w:] Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON, A. Olechnicka, K. Wojnar (red.), Warszawa, s. 31-47.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2011b, Zmiany funkcji gospodarczych w strefie podmiejskiej Łodzi na początku XXI w., [w:] Regiony miejskie w Polsce: Dwadzieścia lat transformacji, J. Jakóbczyk- -Gryszkiewicz (red.). Wyd. UŁ, Łódź, s. 117-132.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych. Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesZarycki T., 2000, O niektórych dylematach współczesnych badań nad przestrzenią społeczną. Studia Regionalne i Lokalne, 4, s. 5-22.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record