Show simple item record

dc.contributor.authorChmielewska, Marta
dc.date.accessioned2014-12-12T12:17:06Z
dc.date.available2014-12-12T12:17:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationChmielewska M., Wielokulturowe dziedzictwo materialne Katowic, "Studia z Geografii Politycznej i Historycznej", t. 2, 2013, s. 47-62pl_PL
dc.identifier.issn2300-0562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5913
dc.description.abstractThe paper applies to the city of Katowice, which in the past was a multicultural town, inhabited by Silesians, Germans, Jews and Poles at the same time, and which is today a city of one nation, inhabited by Poles. The aim of the paper was to characterize the cultural heritage left in Katowice by the former German and Jewish inhabitants. The article outlines the history of the development of the city with emphasis on the impact of people representing different cultures on the character of Katowice, presents elements of the cultural heritage left by Germans and by Jews, and discusses the value of this heritage to later generations of inhabitants of Katowice.en
dc.description.abstractKatowice, które w przeszłości były ośrodkiem wielokulturowym, zamieszkanym jednocześnie przez Ślązaków, Niemców, Żydów i Polaków, dziś są miastem jednonarodowym, a Polacy stanowią ponad 90% jego mieszkańców. Celem artykułu jest charakterystyka dziedzictwa materialnego pozostawionego w Katowicach przez ich dawnych mieszkańców pochodzenia niemieckiego i żydowskiego. W artykule nakreślono historię rozwoju miasta z uwypukleniem wpływu społeczności poszczególnych kultur na ówczesny charakter Katowic, przedstawiono wybrane elementy poniemieckiego i pożydowskiego dziedzictwa materialnego oraz omówiono stosunek do tego dziedzictwa późniejszych pokoleń katowiczan.pl
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Geografii Politycznej i Historycznej;2
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectKatowice
dc.subjectŻydzi
dc.subjectNiemcy
dc.subjectdziedzictwo kulturowe
dc.subjectJewsen
dc.subjectGermansen
dc.subjectcultural heritageen
dc.titleWielokulturowe dziedzictwo materialne Katowicpl
dc.title.alternativeMulticultural heritage of Katowiceen
dc.typeArticle
dc.page.number47-62pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Zakład Geografii Osadnictwa i Studiów Regionalnych, Katedra Geografii Ekonomicznej
dc.referencesBarciak A., 2004, Uwagi o strukturze zawodowej i społecznej mieszkańców terenów współczesnych Katowic do początków XVIII w., [w:] Barciak A. (red.), Katowice w 138. rocznicę uzyskania praw miejskich. Przemiany struktur społeczno-zawodowych ludności w dziejach Katowic, Katowice, s. 31–39.
dc.referencesChmielewska M., 2009, Osiedla i kolonie robotnicze w Katowicach – identyfikacja, rozmieszczenie i stan zachowania, „Acta Geographica Silesiana”, 6, s. 9–14.Chmielewska M., 2009, Osiedla i kolonie robotnicze w Katowicach – identyfikacja, rozmieszczenie i stan zachowania, „Acta Geographica Silesiana”, 6, s. 9–14.
dc.referencesChmielewska M., 2010, Kopalnie węgla kamiennego w Katowicach, [w:] Zagożdżon P.P., Madziarz M. (red.), Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 3, Wrocław, s. 50–59.
dc.referencesChmielewska M., 2011, Morfologiczne przemiany śródmieścia Katowic, „Acta Geographica Silesiana”, 1, s. 23–27.
dc.referencesChmielewska M., 2012a, Current changes in morphology of the city center of Katowice, „Acta Geographica Silesiana”, 11, s. 5–14
dc.referencesChmielewska M., 2012b, Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic, maszynopis pracy doktorskiej, Sosnowiec.
dc.referencesChmielewska M., 2012c, Osiedla patronackie jako dziedzictwo kulturowe miasta postindustrialnego – studium przypadków: Giszowiec, Nikiszowiec i Załęże w Katowi-Wielokulturowe dziedzictwo materialne Katowic 61 cach, [w:] Sitek S. (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno- -ekonomicznej, Sosnowiec, s. 63–76.
dc.referencesChmielewska M., Szajnowska-Wysocka A., 2011, Upper Silesia as a historical region of cultural borderland, [w:] Heffner K. (red.), Historical regions in the structures of European Union, Region and Regionalism, No. 10, vol. 2, s. 59–66.
dc.referencesDudała H., Dziwoki J., 2004, Rok 1865 w świetle katowickich ksiąg metrykalnych, [w:] Barciak A. (red.), Katowice w 138. rocznicę uzyskania praw miejskich. Przemiany struktur społeczno-zawodowych ludności w dziejach Katowic, Katowice, s. 63–137.
dc.referencesFalęcki T., 2004, Nazwy miejscowe Katowic jako obraz przemian politycznych i kulturalnych, [w:] Barciak A. (red.), Katowice w 138. rocznicę uzyskania praw miejskich. Przemiany struktur społeczno-zawodowych ludności w dziejach Katowic, Katowice, s. 21–30.
dc.referencesGolka M., 1997, Wielokulturowość: między ładem a chaosem, [w:] Cichocki R. (red.), Teorie społeczne a możliwości praktyczne, Poznań, s. 11–22.
dc.referencesJaworski W., 2004, Struktura społeczno-zawodowa ludności żydowskiej w Katowicach w XX w., [w:] Barciak A. (red.), Katowice w 138. rocznicę uzyskania praw miejskich. Przemiany struktur społeczno-zawodowych ludności w dziejach Katowic, Katowice, s. 211–225.
dc.referencesJedynak Z., 2002, Przemiany własnościowe, gospodarcze i społeczne na terenie Wielkich Katowic, [w:] Barciak A. (red.), Katowice w 136. rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice, s. 80–86
dc.referencesJedynak Z., 2005, Badania naukowe i upowszechnianie wiedzy historycznej w Katowicach przełomu XIX i XX w., [w:] Barciak A. (red.), Katowice w 139. rocznicę uzyskania praw miejskich. Wielokulturowość Katowic, Katowice, s. 93–101.
dc.referencesKuzio-Podrucki A., 2002, Wincklerowie. Ich dzieje i fortuna, [w:] Barciak A. (red.), Katowice w 136. rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice, s. 244–250.
dc.referencesPierzak J., 2005, Zróżnicowanie kulturowe Katowic w pradziejach i wczesnym średniowieczu, [w:] Barciak A. (red.), Katowice w 139. rocznicę uzyskania praw miejskich. Wielokulturowość Katowic, Katowice, s. 41–59.
dc.referencesRekłajtis E., 2007, Wielokulturowość i uproszczenia makroskali, [w:] Barska A., Korzeniowski M. (red.), Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej, Opole, s. 71–94
dc.referencesSobczyński M., 2012, Interakcja „badacz – przedmiot badania” w studiach nad mniejszościami w Polsce, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 1, s. 95–112.
dc.referencesStarnawska J., 1990, Dzieje Katowic (1299–1945), Katowice.
dc.referencesSuchacka M., Szczepański M.S., Ślęzak-Tazbir W., 2007, Prometeusz w wielkim mieście. Wielokulturowość i twórcze metropolie, [w:] Barska A., Korzeniowski M. (red.), Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej, Opole, s. 153–168.
dc.referencesSzaflarski J. (red.), 1978, Katowice 1865–1945, Katowice.
dc.referencesSzaraniec L., 1980, Osady i osiedla Katowic, Katowice
dc.referencesSzaraniec L., 1980, Osady i osiedla Katowic, Katowice.
dc.referencesSzaraniec L., 2007, Wielokulturowość Górnego Śląska, Katowice.
dc.referencesTkocz M., 1995, Katowice jako ośrodek regionalny w latach 1865–1995, Katowice.
dc.referencesWalerjański D., 2007, Zapisane w kamieniu – zachowane zabytki żydowskie, [w:] Zabytki kultury żydowskiej w województwie śląskim, Katowice, s. 14–26.
dc.referencesWoźniczka Z., 2002, Katowice po II wojnie światowej, [w:] Barciak A. (red.), Katowice w 136. rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice, s. 126–152.
dc.referencesWoźniczka Z., 2005, Katowice po 1945 roku – od tygla ludnościowego do jednorodności narodowej, [w:] Barciak A. (red.), Katowice w 139. rocznicę uzyskania praw miejskich. Wielokulturowość Katowic, Katowice, s. 109–137.


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska