Show simple item record

dc.contributor.authorKlint, Paweł
dc.date.accessioned2014-12-12T10:53:42Z
dc.date.available2014-12-12T10:53:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKlint P., Polsko-niemieckie pogranicze kulturowe na przykładzie kontaktów szlachty wielkopolskiej, śląskiej i brandenburskiej w XVI–XVIII wieku, "Studia z Geografii Politycznej i Historycznej", t. 2, 2013, s. 165-180.pl_PL
dc.identifier.issn2300-0562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5908
dc.description.abstractThe article presents the tradition of cultural exchange in the Polish-Silesian-Brandenburgian borderland in the 16th to 18th century on the example of the relationship of the nobility living in each of these regions. During the three centuries before the partitions, there was a process merging the Polish- and German-speaking nobility in the borderlands. Family ties and financial relations strengthened the bonds between the gentry from different countries. In addition, in the 16th and first half of the 17th century noble families from Silesia or Branderburg were settling within Poland. Some of these families were polonised, while others remained part of the German language and culture. Reformation was another element bonding the nobility from these regions – many Polish noble families from the Greater Poland borderland adopted reformed faith and came in close relations with the Protestants of Silesia and Brandenburg. With such tight relationships, there was a need for knowledge of the German language among Polish nobility, as well as the need to learn Polish among Silesians and Branderburgians. But the knowledge of language was not the only element shaping the borderland culture – the elements of Polish and German culture were also merging. All this led to the emergence of a community in the noble society (at least in the western Great Poland (Wielkopolska). Borderland became the place with much stronger neighbourhood, family and material ties, as well as much greater shared interests and local identity than in other regions.en_EN
dc.description.abstractW artykule przedstawiono tradycję wymiany kulturowej na pograniczu polsko-śląsko-brandenburskim w XVI–XVIII w. na przykładzie relacji szlachty zamieszkującej w każdym z tych regionów. Zaprezentowano kontakty rodzinne i majątkowe szlachty polsko- i niemieckojęzycznej, ze specjalnym naciskiem na polonizację rodzin szlacheckich, które przybywały do Wielkopolski z po- łudnia lub zachodu i osiedlały się tam na stałe. Analiza kwestii etnicznych na pograniczu służy głównie rozpatrywaniu tworzenia się specyficznej wspólnoty szlacheckiej na kresach Wielkopolski i polsko-niemieckiej wymiany kulturowej.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Geografii Politycznej i Historycznej;2
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectRzeczpospolita Obojga Narodówpl_PL
dc.subjectWielkopolskapl_PL
dc.subjectszlachtapl_PL
dc.subjectpograniczepl_PL
dc.subjectPolish-Lithuanian Commonwealthen_EN
dc.subjectGreat Polanden_EN
dc.subjectnobilityen_EN
dc.subjectborderlanden_EN
dc.titlePolsko-niemieckie pogranicze kulturowe na przykładzie kontaktów szlachty wielkopolskiej, śląskiej i brandenburskiej w XVI–XVIII wiekupl_PL
dc.title.alternativeThe Polish-German cultural borderland as illustrated by Great Poland (Wielkopolska), Silesian and Branderburg nobility in 16th to 18th centuriesen_EN
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number165-180pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Zakład Antropologii Historycznej, Instytut Historycznypl_PL
dc.referencesBartkiewicz K., 1993, Polsko-niemieckie sąsiedztwo w okresie wczesnonowożytnym (XVI–XVIII w.), [w:] Bartkiewicz K. (red.), Polacy – Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa, Rocznik Lubuski, 18, Zielona Góra, s. 11–26.pl_PL
dc.referencesBąk L., 1999, Ziemia wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI–XVIII w., Wydawnictwo Ekolog, Piłapl_PL
dc.referencesBenyskiewicz J., 1993, Impresje na temat polsko-niemieckiego sąsiedztwa i wzajemnego przenikania. Babimojszczyzna i Brandenburgia (XVI–XX w.), [w:] Bartkiewicz K. (red.), Polacy – Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa, Rocznik Lubuski, 18, Zielona Góra, s. 129–136.pl_PL
dc.referencesBobowski K., 1992, Rola konwentu cysterek trzebnickich w utrzymaniu polskości na Śląsku w dobie reformacji i kontrreformacji (próba nowego spojrzenia), „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, 20, s. 37–50.pl_PL
dc.referencesDie Unrugher (eine zeit- und kulturgeschichtlische Studie), 1906, [b.m.w.].pl_PL
dc.referencesDolański D., 1993, Polacy i Niemcy w północnej części Śląska w XVI wieku, [w:] Bartkiewicz K. (red.), Polacy – Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa, Rocznik Lubuski, 18, Zielona Góra, s. 73–79.pl_PL
dc.referencesDworzaczek W., 1938, Szlichtyngowie w Polsce: szkic genealogiczno-historyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDworzaczkowa J., 1997, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Wydawnictwo Semper, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDziubkowa J., 1997, Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesDzieje Wielkopolski, 1969, t. 1: Do roku 1793, red. J. Topolski, Wydawnictwo Poznań- skie, Poznań.pl_PL
dc.referencesKamler M., 2009, Zbójnictwo i rozbój w Beskidach od drugiej połowy XVI do pierwszej połowy XVII wieku, [w:] Społeczeństwo staropolskei. Seria nowa, t. 2: Społeczeństwo a przestępczość, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 183–237.pl_PL
dc.referencesKlint P., 2009, Hieronim Radomicki herbu Kotwicz, [w:] Klint P., Małkus M., Szymańska K. (red.), Ziemia wschowska w czasach starosty Hieronima Radomickiego, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej, Wschowa–Leszno, s. 11–16.pl_PL
dc.referencesKlint P., 2011a, Powiat międzyrzecki w XVII wieku? Podziały administracyjne Wielkopolski a odrębność lokalnej szlachty, [w:] Mykietów B., Tureczek M. (red.), Ziemia międzyrzecka w przeszłości, t. 11, Międzyrzecz–Zielona Góra, s. 31–36.pl_PL
dc.referencesKlint P., 2011b, Szlachta pogranicza. Związki wielkopolskich Kotwiczów Górczyńskich z rodem von Kottwitz ze Śląska, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 66 (2), s. 15–37.pl_PL
dc.referencesKonopnicka-Szatarska M., 2002a, Klaryski głogowskie, „Studia Zachodnie”, t. 6, s. 91– 100.pl_PL
dc.referencesKonopnicka-Szatarska M., 2002b, Kontrreformacja w księstwie głogowskim (XVI– XVIII w.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesKozierowski S., 1929, Obce rycerstwo w Wielkopolsce w XIII–XVI wieku, Poznań.pl_PL
dc.referencesKuczer J., 2006, Podstawy kształtowania się kontaktów szlachty krośnieńskiej i głogowskiej z prowincją wielkopolską w okresie wczesnonowożytnym (1526–1741), [w:] Wyder G., Nodzyński T. (red.), Polacy–Niemcy – pogranicze. Studia historyczne, Oficyna Wydawnicza Uniwersytet Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 95–110.pl_PL
dc.referencesPortrety trumienne, tablice inskrypcyjne i herbowe, 1996, red. J. Patorska, Muzeum w Międzyrzeczu, Międzyrzecz.pl_PL
dc.referencesPtak M., 1991, Zgromadzenia i urzędy stanowe księstwa głogowskiego od początku XIV w. do 1742 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSochala A., 2007, Szlachta wielopolska na portretach trumiennych w Muzeum w Mię- dzyrzeczu. Analiza genealogiczna, „Studia Zachodnie”, 9, s. 51–73.pl_PL
dc.referencesTeki Dworzaczka. Materiały historyczno genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV–XX w., 1997, CD, Wydawnictwo Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik–Poznań.pl_PL
dc.referencesTestamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1626–1655, 2008, Wydawnictwo Historyczne, Poznań–Wrocław.pl_PL
dc.referencesTestamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657–1680, 2011, Wydawnictwo Historyczne, Poznań–Wrocław.pl_PL
dc.referencesTureczek M., 2003, Brójce – zarys dziejów miasta 1428–1946, Księgarnia Akademicka, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy wielkopolscy XV–XVIII wieku. Spisy, 1987, t. 1, z. 2, oprac. A. Bieniaszewski, Wrocław (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, 1985, red. A. Gąsiorowski, t. 1: Wielkopolska (województwa poznańskie i kaliskie), Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka).pl_PL
dc.referencesŻychliński T., 1879, Złota księga szlachty polskiej, t. 1, 29, Leitgeber Jarosław, Poznań.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska