Show simple item record

dc.contributor.authorMarcinkowska, Monika
dc.date.accessioned2014-11-26T12:39:59Z
dc.date.available2014-11-26T12:39:59Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationM. Marcinkowska, Rola Komisji ds. Audytu we wspieraniu efektywnego nadzoru korporacyjnego, [w:] St. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 365-386pl_PL
dc.identifier.isbn83-7171-732-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5763
dc.descriptionEkonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego - rozdziałpl_PL
dc.description.abstractOsłabienie zaufania inwestorów do sprawozdań finansowych spowodowane licznymi skandalami na wielką skalę powoduje negatywne skutki dla rynków finansowych i całej gospodarki. Zarówno regulatorzy, jak i ciała środowiskowe i zawodowe podejmują wiele działań, mających skutkować poprawą wiarygodności spółek i przekazywanych przez nie informacji. Wiele z tych działań odnosi się do zwiększenia nadzoru nad podmiotami gospodarczymi i procesem sprawozdawczości finansowej, a także do zmian standardów rachunkowości. Niniejszy referat poświęcony jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem komisji ds. audytu - organu wydzielonego z rady nadzorczej, odpowiedzialnego za zagwarantowanie uczciwości sprawozdań finansowych spółki. Przedstawiono regulacje związane z powoływaniem i działalnością komisji, omówiono zadania tego organu oraz związane z nimi kwalifikacje osób w nim pracujących. Zaakcentowano także czynniki wpływające na efektywność pracy komisji ds. audytu.pl_PL
dc.description.abstractThe investors' trust and confidence in financial statements has been weaken after the series of accounting scandals - this causes negative consequences for the financial markets and the whole economy. Regulators, as well as professional bodies undertake many actions in order to restore the credibility of companies and information disclosed by them. Many of those undertakings relate to the increase the supervision and control over the companies, some concern the changes in the accounting standards. The paper presents the aspects regarding the activity of the audit committee - the body formed within the board of directors, being responsible for ensuring the integrity of financial statements. The regulations concerning the audit committee and its duties have been outlined, and the qualifications ofthe committee members have been stressed. Issues relating to the effectiveness of the audit committee have also been presented.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkomitet audytupl_PL
dc.subjectład korporacyjnypl_PL
dc.subjectcorporate governancepl_PL
dc.titleRola Komisji ds. Audytu we wspieraniu efektywnego nadzoru korporacyjnegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number365-386pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska