Show simple item record

dc.contributor.authorMikołajczyk, Joanna
dc.contributor.authorNowak, Ireneusz
dc.date.accessioned2023-05-31T07:21:53Z
dc.date.available2023-05-31T07:21:53Z
dc.date.issued2023-05-30
dc.identifier.issn1509-877X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47164
dc.description.abstractThe publication is devoted to the civilian notion of “agricultural holding” from Article 55³ of the Civil Code Act of 23 April 1964 in the light of the prerequisites for exemption from Article 4(1)(1) of the Inheritance and Donation Tax Act of 28 July 1983. The authors call for the introduction of the definition of an agricultural holding from the Civil Code also in the inheritance and gift tax provisions. Otherwise, “reservations” of a legal nature with regard to the so-called legislative standards at the “interface” of the agrarian-legal aspects of the code regulation and the tax law will still remain.en
dc.description.abstractPublikacja poświęcona jest cywilistycznemu pojęciu „gospodarstwo rolne” z art. 55³ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w świetle przesłanek zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Autorzy postulują wprowadzenie definicji gospodarstwa rolnego z Kodeksu cywilnego także w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przeciwnym razie wciąż pozostaną „zastrzeżenia” natury prawnej względem tzw. standardów legislacyjnych na „styku” rolnoprawnych aspektów regulacji kodeksowej i prawa podatkowego.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesKwartalnik Prawa Podatkowego;2pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectfarmen
dc.subjectagricultural taxen
dc.subjectinheritance and gift taxen
dc.subjectcivil codeen
dc.subjectgospodarstwo rolnepl
dc.subjectpodatek rolnypl
dc.subjectpodatek od spadków i darowiznpl
dc.subjectKodeks cywilnypl
dc.titleZnaczenie cywilistycznego pojęcia „gospodarstwo rolne” dla potrzeb zwolnienia z ustawy o podatku od spadków i darowiznpl
dc.title.alternativeThe relevance of the civilian concept of ‘farm’ for the purposes of exemption from the Inheritance and Gift Tax Acten
dc.typeArticle
dc.page.number41-67
dc.contributor.authorAffiliationMikołajczyk, Joanna - Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzkipl
dc.contributor.authorAffiliationNowak, Ireneusz - Katedra Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzkipl
dc.identifier.eissn2658-0349
dc.referencesAntonów K., Stosunek prawa ubezpieczeń społecznych do prawa cywilnego, [w:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, red. A.M. Świątkowski, Warszawa 2009.pl
dc.referencesBieluk J., Obciążenia podatkowe rolnictwa, [w:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2019.pl
dc.referencesBieluk J., Podatek od spadków i darowizn w rolnictwie, „Rejent” 2000, nr 11.pl
dc.referencesBieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2019.pl
dc.referencesBieluk J., Zasady i zakres zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych przeniesienia własności nieruchomości rolnych, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. VII, https://doi.org/10.15290/sia.2009.07.14pl
dc.referencesBieluk J., Zasady zwolnienia gospodarstw rolnych z podatku od spadków i darowizn, „Studia Iuridica Agraria” 2011, t. IX, https://doi.org/10.15290/sia.2011.09.25pl
dc.referencesBlajer P.A., Gospodarstwo rodzinne, [w:] Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, red. P.A. Blajer, W. Gonet, Warszawa 2020.pl
dc.referencesBogucki S., Cudak A., Pietrasz P., Stachurski W., Winiarski K., Wrzesińska-Nowacka A., Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, Gdańsk 2015.pl
dc.referencesBrzeszczyńska S., Sprzedaż nieruchomości, [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów, red. H. Ciepła, S. Brzeszczyńska, Warszawa 2018.pl
dc.referencesBrzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008.pl
dc.referencesBrzeziński B., Prawo podatkowe a prawo cywilne, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2008.pl
dc.referencesBrzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienie teorii i praktyki, Toruń 2017.pl
dc.referencesBrzeziński B., Teoretyczne aspekty systemowej odrębności prawa podatkowego i jego relacji z normami innych dziedzin prawa, [w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, red. A. Kaźmierczyk, A. Franczak, Warszawa 2019.pl
dc.referencesBudzinowski R., Formy prawne zmiany generacji inter vivos w rolnictwie, [w:] Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2008.pl
dc.referencesBudzinowski R., Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań 1992.pl
dc.referencesBudzinowski R., Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008.pl
dc.referencesCzaja-Hliniak I., Kontrowersyjne regulacje obciążeń daninowych gospodarstw rolnych, [w:] Studia prawnicze: rozprawy i materiały, red. M. Nowak, Kraków 2006.pl
dc.referencesCzaja-Hliniak I., Nowe zasady opodatkowania dziedziczenia i darowizn gospodarstw rolnych, „Nowe Prawo” 1995, nr 2.pl
dc.referencesCzech T., Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020.pl
dc.referencesDzwonkowski H., Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 13 października 2014 r., druk nr 2656, „Opinie Biura Analiz Sejmowych”, https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2656 (dostęp: 22.12.2022).pl
dc.referencesEtel L., Podatek rolny – czas na zmiany, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012.pl
dc.referencesEtel L., Pahl B., Popławski M., Podatek rolny. Komentarz, LEX/el. 2021.pl
dc.referencesKacymirow T., Kordasiewicz B., Zasady prawa spadkowego a podatek spadkowy, „Państwo i Prawo” 1990, nr 12.pl
dc.referencesKodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak, Warszawa 2009.pl
dc.referencesKremer E., Podatki w rolnictwie, [w:] Instytucje prawa rolnego, red. M. Korzycka, Warszawa 2019.pl
dc.referencesKrywan T., Zmiany w podatku od spadków i darowizn od stycznia 2016 r., LEX/el.pl
dc.referencesLichorowicz A., Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, Kraków 1996.pl
dc.referencesŁobos-Kotowska D., Komentarz do art. 55³ k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1–125), red. M. Fras, M. Habdas, LEX/el.pl
dc.referencesNowak I., Podatek od spadków i darowizn, [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, red. M. Sęk, t. 3, Łódź 2014.pl
dc.referencesNowak I., Prawo podatkowe jako prawo publiczne w świetle jego odrębności jako gałęzi prawa – wybrane zagadnienia, [w:] Prawo – społeczeństwo – jednostka. Człowiek – najlepsza inwestycja, red. P. Ruczkowski, Kielce 2010.pl
dc.referencesNowak I., Zwolnienie dla osób najbliższych na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w świetle doktryny i orzecznictwa, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2012/el.pl
dc.referencesOfiarski Z., Ustawowe przesłanki warunkujące zwolnienie sprzedaży gruntów rolnych z podatku od czynności cywilnoprawnych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2021, nr 3, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2021.03.02pl
dc.referencesOlesińska A., Komentarz do wyroku NSA z dnia 7 listopada 1984 r., sygn. SA/Gd 864/84, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 1992, nr 4.pl
dc.referencesPrutis S., Instrumenty prawne polityki strukturalnej w rolnictwie (dysfunkcje i bariery), „Studia Iuridica Agraria” 2002, t. III.pl
dc.referencesSmoleń P., Art. 4 – zwolnienia przedmiotowe, [w:] S. Bogucki, G. Liszewski, P. Smoleń, J. Szczygieł, Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, LEX/el. 2021.pl
dc.referencesStefańska K., Przesłanki prawnego różnicowania pojęcia gospodarstwa rolnego, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012.pl
dc.referencesUzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 2656, https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2656 (dostęp: 22.12.2022).pl
dc.referencesWojciechowski P., Współczesne definicje gospodarstwa rolnego w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej, [w:] Instytucje prawa rolnego, red. M. Korzycka, Warszawa 2019.pl
dc.contributor.authorEmailMikołajczyk, Joanna - jmikolajczyk@wpia.uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailNowak, Ireneusz - inowak@wpia.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1509-877X.2023.02.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0