Show simple item record

dc.contributor.authorLeszczyński, Jerzy
dc.date.accessioned2023-03-29T11:25:28Z
dc.date.available2023-03-29T11:25:28Z
dc.date.issued2023-03-29
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46472
dc.description.abstractThe general opinion that the text of the law does not imply its use leads to an understanding of the role that legal dogmatics and legal practice can play in solving this problem. Common thematic field of both those lawyers’ activities allows us to distinguish a dogmatic discourse, by which and in which the law is positivised by consolidating applicable (operative) patterns of solving legal problems. These patterns are created by referring to the aspects of text, language, and system of law, but also to the history of the discourse. The positivisation of law is the result of specific legal heuristics, consisting in combining meanings, expectations, values, and existing practices in solving legal problems. Legal heuristics does not boil down to a method, but, rather, is a framework, a context, and a set of conditions for cognition aimed at solving practical problems.en
dc.description.abstractPowszechna opinia, że tekst prawa nie wyznacza jego zastosowania prowadzi do zrozumienia roli dogmatyki prawniczej i praktyki orzeczniczej w rozwiązaniu tego problemu. Wspólne pole tematyczne obu obszarów działalności prawników pozwala wyodrębnić dyskurs dogmatyczny, w którym prawo jest pozytywizowane poprzez utrwalanie stosowalnych (operatywnych) wzorów rozwiązywania problemów prawnych. Wzory te powstają przez odwołania do tekstowości, językowości prawa i systemowości prawa, ale również do historii samego dyskursu. Pozytywizacja prawa jest wynikiem określonych heurystyk prawnych, polegających na łączeniu znaczeń, oczekiwań, wartości i istniejących praktyk w rozwiązywaniu problemów prawnych. Heurystyka prawnicza nie sprowadza się do metody, jest raczej ramą, kontekstem i zespołem warunków poznania nakierowanego na rozwiązywanie praktycznych problemów.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridicaen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectlegal heuristicsen
dc.subjectlegal dogmaticsen
dc.subjectpositivisation of lawen
dc.subjectlegal argumentationen
dc.subjectheurystyka prawniczapl
dc.subjectdogmatyka prawapl
dc.subjectpozytywizacja prawapl
dc.subjectargumentacja prawniczapl
dc.titleLegal Heuristics and the Positivisation of Law in Dogmatic Discourseen
dc.title.alternativeHeurystyki prawnicze a pozytwizacja prawa w dyskursie dogmatycznympl
dc.typeArticle
dc.page.number83-92
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Law and Administrationen
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesAarnio, Aulis. 1984. “Paradigms in Legal Dogmatics.” In Theory of Legal Science. Edited by Aleksander Peczenik et al. 25–38. Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-009-6481-5_4en
dc.referencesAlexy, Robert. 1993. “Justification and Application of Norms.” Ratio Juris 6(2): 157–170. https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1993.tb00144.xen
dc.referencesAtienza, Manuel. Juan Ruiz Manero. 1998. A Theory of Legal Sentences. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0848-8en
dc.referencesBroekman, Jan M. 1985. “The Minimum Content of Positivism. Positivism in the Law and in Legal Theory.” Rechtstheorie 16(4): 349–366.en
dc.referencesGadamer, Hans-Georg. 2004. Truth and Method. London: Continuum.en
dc.referencesGünther, Klaus. 1989. “A Normative Conception of Coherence for a Discursive Theory of Legal Justification.” Ratio Juris 2(2): 155–166. https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1989.tb00034.xen
dc.referencesHartman, Jan. 2011. Heurystyka filozoficzna. [Philosophical Heuristics]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.en
dc.referencesLeszczyński, Jerzy. 2010. Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym. [Positivisation of Law in Legal Dogmatic Discourse]. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.en
dc.referencesPeczenik, Aleksander. 2005. Scientia Iuris. Legal Doctrine as Knowledge of Law and as a Source of Law. Dordrecht: Springer.en
dc.referencesSmits, Jan M. 2015. “What is Legal Doctrine? On the Aims nad Methods of Legal-Dogmatic Research.” Maastricht European Private Law Institute Working Papers 06: 207–228. https://doi.org/10.1017/9781316442906.006en
dc.referencesTuori, Kaarlo. 2016. Critical Legal Positivism. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315258867en
dc.referencesZiembiński, Zygmunt. 1980. Podstawowe problemy prawoznawstwa. [Basic Problems of Jurisprudence]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.en
dc.referencesZirk-Sadowski, Marek. 1998. Prawo a uczestniczenie w kulturze. [Law and Participation in Culture]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.en
dc.contributor.authorEmailjleszczynski@wpia.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.100.07
dc.relation.volume100


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0