Show simple item record

dc.contributor.authorStępińska, Joanna
dc.date.accessioned2023-03-28T14:37:31Z
dc.date.available2023-03-28T14:37:31Z
dc.date.issued2023-03-27
dc.identifier.issn2391-6478
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46432
dc.description.abstractThe purpose of the article/hypothesis: The aim of the article is to review and present changes to the consumer bankruptcy law and the implications of these changes for individual debtors.Methodology: The study deals with the effects of bankruptcy proceedings against individual debtors who do not conduct business activity (remission of bankrupt's liabilities, or at least partial repayment of creditors by the debtors) together with the analysis of changes in the law. It will be used to verify the hypothesis that the liberalization of regulations has resulted in an increase in the number of consumer bankruptcy petitions filed, as well as open bankruptcy proceedings conducted against individual debtors.Results of the research: The results of the analysis presented in the paper support the hypothesis that the liberalization of regulations in the area of consumer bankruptcy has resulted in a significant increase in the number of consumer bankruptcy petitions and open bankruptcy proceedings against individual debtors. It seems that as crucial as creating a possibility for the indebted to return to normality in the form of consumer bankruptcy, it is equally important to take care of the sense of equality in this process. It is vital to be aware that consumer debt relief comes at the expense of other market participants – obviously direct creditors but the general public as well.en
dc.description.abstractCel artykułu/hipoteza: Celem artykułu jest dokonanie przeglądu i przedstawienie zmian przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej oraz konsekwencji, które wynikają z tych zmian dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.Metodyka: Przeprowadzone badanie efektów postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wraz z dokonaną analizą zmian przepisów posłużą do zweryfikowania hipotezy, że liberalizacja przepisów spowodowała wzrost liczby złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak i otwartych postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.Wyniki/Rezultaty badania: Wyniki przeprowadzonej w artykule analizy pozwalają stwierdzić, że hipoteza została potwierdzona, ponieważ liberalizacja przepisów w obszarze upadłości konsumenckiej spowodowała istotny wzrost liczby wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz otwartych postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wydaje się, że rów–nie ważne, jak stwarzanie możliwości do powrotu do normalności dla osób zadłużonych w postaci rozwiązania jakim jest upadłość konsumencka, jest zadbanie o wiążące się z tym zagadnienie poczucia równości. Trzeba mieć świadomość, że oddłużenie konsumenta odbywa się kosztem innych uczestników rynku – bezpośrednich wierzycieli oraz ogółu społeczeństwa.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;37pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectconsumer bankruptcyen
dc.subjectindividual debtoren
dc.subjectindebtnes and insolvency of natural personen
dc.subjectbankruptcy lawen
dc.subjectdischarge of debtsen
dc.subjectupadłość konsumenckapl
dc.subjectdłużnik indywidualnypl
dc.subjectzadłużenie i niewypłacalność osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejpl
dc.subjectprawo upadłościowepl
dc.subjectzwolnienie z długupl
dc.titleConsequences of Changes in Consumer Bankruptcy Regulationsen
dc.title.alternativeKonsekwencje zmian przepisów o upadłości konsumenckiejpl
dc.typeArticle
dc.page.number103-121
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno–Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkien
dc.identifier.eissn2353-5601
dc.referencesAdamus R. (2019), Importance of Payment Morality in the Polish Bankruptcy Law, Journal of Business Law and Ethics December, vol. 7, no. 1&2. https://doi.org/10.15640/jble.v7n1_2a2en
dc.referencesAdamus R. (2015), Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego w upadłości konsumenckiej, Przegląd Prawa Handlowego 2/2015.en
dc.referencesAlbanesi S, Nosal J. (2018), Insolvency After the 2005 Bankruptcy Reform, National Bureau of Economic Research Working Papers, Working Paper 24934, https://www.nber.org/papers/w24934 [Accessed 03.08.2022].en
dc.referencesCecchetti S.G., Mohanty M.S., Zampolli F. (2011), The real effects of debt, BIS Working Paper no. 352, https://www.bis.org/publ/othp16.pdf [Accessed 03.08.2022].en
dc.referencesChybiński R. (2021), Upadłość konsumencka – realna pomoc czy katastrofa regulacyjna?, Przegląd Prawa Publicznego, nr 9/2021.en
dc.referencesCukiernik T., Teluk T. (2007), Najlepsze praktyki upadłości konsumenckiej, Raport Instytutu Globalizacji Czerwiec 2007, http://globalizacja.org/download/pr-globalizacja_org-2007-06-13-raport.pdf [Accessed 03.08.2022].en
dc.referencesDąbrowska J., Janoś-Kresło M. (2020), Upadłość konsumencka – pomoc dla zadłużonych konsumentów, Prakseologia i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe TNP nr 1/2020. http://www.zntnp.pl/wp-content/uploads/2020/08/ZESZYT_1_2020_TNP4789-3-1.pdf [Accessed 03.08.2022].en
dc.referencesGurgul S., Podczaszy J. (2019), Dalsza liberalizacja przepisów o upadłości konsumenckiej – konieczne zmiany w świetle uwarunkowań społeczno-gospodarczych, Przegląd Prawa Publicznego, nr 3/2019.en
dc.referencesHrycaj A., Michalska A. (2018), Wpływ postępowań likwidacyjnych wszczynanych w wybranych krajach europejskich systemu prawnego common law na bieg postępowań rozpoznawczych i egzekucyjnych toczących się w Polsce oraz wpływ wszczęcia i wyniku postępowania w wyżej wymienionych krajach na istnienie roszczenia dochodzonego przed sądem polskim, Prawo w Działaniu, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/Anna-Hrycaj-Anna-Michalska.pdf Accessed 03.08.2022].en
dc.referencesLanger M. (2020), Liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/127544/edition/118584/content [Accessed 03.08.2022].en
dc.referencesLewicka-Strzałecka A. (2019), Moralność finansowa Polaków, Raport z badań – IV edycja, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, https://zpf.pl/pliki/raporty/moralnosc_finansowa_polakow_2019.pdf [Accessed 03.08.2022].en
dc.referencesLi W., White M.J. (2019), Financial Distress among the Elderly: Bankruptcy Reform and the Financial Crisis, Wharton Pension Research Council Working Papers, Working Paper Number WP2019–11. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3540468 [Accessed 03.08.2022].en
dc.referencesMichalak K. (2009), Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarz do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, LEX/el. 2009.en
dc.referencesPodczaszy J., (2017), Instytucja upadłości konsumenckiej jako warunek utrzymania systemu społeczno-gospodarczego opartego na długu, Przegląd Prawa Publicznego, nr 9/2017.en
dc.referencesSwoboda K. (2014), Upadłość konsumencka, Acta Erasmiana VII, Z badań nad prawem i administracją http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/66281/16_K_Swoboda_Upadlosc_konsumencka.pdf [Accessed 03.08.2022].en
dc.referencesSzymańska A. (2013), Upadłość konsumencka w wybranych krajach Unii Europejskiej a kryzys gospodarczy, Problemy Zarządzania, vol. 11, https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=166658 [Accessed 28.02.2022].en
dc.referencesWalter G., Krenchel J.V. (2021), The Leniency of Personal Bankruptcy Regulations in the EU Countries, Risks 2021, 9(9), 162, https://doi.org/10.3390/risks9090162en
dc.referencesWiśniewska D. (2018), New Consumer Bankruptcy in Poland – a New Start not only for the Customer? Safe Bank, No 4(73), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_26354_bb_5_4_73_2018 [Accessed 28.02.2022].en
dc.referencesŻurawski M. (2017), Pozytywne i negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, Studia Iuridica Toruniensia, tom XX, s. 372–386, https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4993/SIT.2017.019%2cZurawski.pdf?sequence=1 [Accessed 28.02.2022].en
dc.referencesUstawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535) – Bankruptcy proceedings.en
dc.referencesUstawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. (Dz.U.2008 nr 234 poz. 1572). Act of 5 December 2008 amending the Act – Bankruptcy and Reorganisation Law and the Act on court costs in civil cases.en
dc.referencesUstawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2014 poz. 1306) – Act of 29 August 2014 amending the Act - Bankruptcy and Insolvency Law, the Act on the National Court Register and the Act on court costs in civil cases.en
dc.referencesUstawa z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1802) – Act of 30.08.2019 amending the provisions of the Bankruptcy Law.en
dc.referencesRządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 3480 –The project of the Law on Amendments to the Law – Bankruptcy Law and Certain Other Laws.en
dc.referencesPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 2265 – The project of the Law on Amendments to the Law – Bankruptcy Law and Certain Other Laws.en
dc.referencesPublikacja Ministerstwa Sprawiedliwości Upadłość konsumencka, poradnik, stan prawny na 1 stycznia 2015 r. – Consumer Bankruptcy, a guide issued in 2015.en
dc.referencesPublikacja Ministerstwa Sprawiedliwości Upadłość konsumencka oraz układ konsumencki, praktyczny poradnik dłużnika, stan prawny na 1 lutego 2021 r. – Consumer bankruptcy and consumer arrangement, a practical debtor's guide published in 2021.en
dc.references[www1] https://www.coig.com.pl/ – Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej [Accessed 28.02.2022].en
dc.references[www2] https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow – Monitor Sądowy i Gospodarczy [Accessed 28.02.2022].en
dc.references[www3] https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=321 – Upadłość konsumencka – komentarz Prezesa UOKiK z 06.07.2007 [Accessed 28.02.2022].en
dc.references[www4] https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ – Postępowanie upadłościowe, naprawcze, restrukturyzacyjne w latach 2005–2021 [Accessed 03.08.2022].en
dc.references[www5] https://spiralazadluzenia.pl/zagranica/warto-oglaszac-upadlosc-konsumencka-granica.html – Czy warto ogłaszać upadłość konsumencką za granicą? [Accessed 28.02.2022].en
dc.contributor.authorEmailjoanna.stepinska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2391-6478.1.37.06
dc.relation.volume1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0