Show simple item record

dc.contributor.authorPietrzak, Przemysław
dc.contributor.editorIzdebska, Agnieszka
dc.contributor.editorSzajnert, Danuta
dc.date.accessioned2023-03-20T06:53:44Z
dc.date.available2023-03-20T06:53:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46278
dc.description.abstractThe paper examines generic and stylistic relations between the novel Pharaoh by Bolesław Prus and the 19th century writings devoted to the ancient Egypt. Monographs, handbooks, reportages, newspaper articles are considered not so much the sources of the knowledge as the sort of generic matrix elaborated for people of the West to write and read on the Egyptian civilisation. The author discusses several connections between Pharaoh and the content of “Tygodnik Ilustrowany”, a weekly where the novel was published. The 19th century press is considered here not a merely medium for a novel in serial nor even a simple source of ideology, but also a network of generic and thus cognitive instruments necessary for a novelist.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł dotyczy gatunkowych i stylistycznych związków między powieścią Faraon Bolesława Prusa a dziewiętnastowiecznym piśmiennictwem poświęconym starożytnemu Egiptowi Monografie, podręczniki, reportaże, artykuły gazetowe występują tu nie tyle jako źródła wiedzy, ile jako gatunkowa matryca wypracowana przez i dla człowieka Zachodu, umożliwiająca mu pisanie i czytanie o staroegipskiej cywilizacji. Szczególną uwagę poświęca autor roli prasy, zwłaszcza „Tygodnika Ilustrowanego”, gdzie Prus publikował swą powieść. Dziewiętnastowieczne czasopismo, zdaniem autora, nie jest wyłącznie miejscem publikacji utworu literackiego. Zawarte w nim teksty wchodzą z nim w rozmaite relacje stylistyczne, gatunkowe i poznawcze. „Tygodnik Ilustrowany” pośredniczył między Faraonem a piśmiennictwem egiptologicznym poprzez szereg artykułów popularyzujących.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;2
dc.subjectmagazinepl_PL
dc.subjectEgyptpl_PL
dc.subjectencyclopediapl_PL
dc.subjectgenrepl_PL
dc.subjectguidebookpl_PL
dc.subjectpresspl_PL
dc.subjectreportagepl_PL
dc.subjectstylepl_PL
dc.subjectczasopismopl_PL
dc.subjectEgiptpl_PL
dc.subjectencyklopediapl_PL
dc.subjectgatunekpl_PL
dc.subjectprzewodnikpl_PL
dc.subjectprasapl_PL
dc.subjectreportażpl_PL
dc.subjectstylpl_PL
dc.titleReportaże, podręczniki i „kartki z podróży”, czyli przepisywanie gatunków w Faraonie Bolesława Prusapl_PL
dc.title.alternativeReportages, Handbooks and Travel Journals. Rewriting of the Genres in Pharaoh by Bolesław Pruspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number149-161pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackichpl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.referencesAlis Harry (Percher Jean Hyppolite (1895), Proménade en Égypte, Hachette et Cie, Paris.pl_PL
dc.referencesBartsch Henryk (1873), Wspomnienia z podróży do Kairu i Jerozolimy w roku 1861, drukiem J. Ungra, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBecker Karl Friedrich (1887), Historia powszechna, t. 1, przekł. pod red. M. Wołowskiego, Księgarnia H. Olawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBłociszewski Kazimierz (1850), Historia powszechna dla uczącej się młodzieży, cz. 1, nakł. N. Kamieńskiego, Poznań.pl_PL
dc.referencesBystroń Jan Stanisław (1930), Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie, Księgarnia Geograficzna „Orbis”, Kraków.pl_PL
dc.referencesCienkowski Leon (2011), Kilka rysów i wspomnień z podróży po Egipcie, Nubii i Sudanie [w:] Kto nie widział Kairu, nie widział piękności świata… Egipt w relacjach prasowych polskich podróżników w drugiej połowy XIX w., wstęp i opr. L. Zinkow, Księgarnia Akademicka, Kraków.pl_PL
dc.referencesDescription de l’Égypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l›expédition de l›armée française (1821), t. 2, Imprimerie de C. L. F. Panckoucke, Paris.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia Powszechna (1901), t. 1, pod red. K. W. Wóycickiego i in., Wyd. S. Orgelbranda i Synów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGeramb Marie Joseph (1852), Trzyletnia pielgrzymka do Jerozolimy, Egiptu i na Górę Synaj X. M. J. Geramba, opata i generała zakonu trapistów z czwartego wydania w języku francuskim tłumaczona przez X. S. S. D., t. III, Księgarnia Rubena Rafałowicza, Wilno.pl_PL
dc.referencesGłowiński Michał (1973), Powieść a dziennik intymny [w:] tegoż, Gry powieściowe, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGórski Władysław (2011), [Teksty dopełniające cykl Ryciny nasze] [w:] Kto nie widział Kairu, nie widział piękności świata… Egipt w relacjach prasowych polskich podróżników w drugiej połowy XIX w., wstęp i opr. L. Zinkow, Księgarnia Akademicka, Kraków.pl_PL
dc.referencesHegel Georg W. F. (2010), Fenomenologia ducha, t. 1, tłum. A. Landman, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerodot (2004), Dzieje, tłum. S. Hammer, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHoffmanowa Klementyna z Tańskich (1866), Historyja powszechna dla płci żeńskiej, t. 1 Dzieje starożytne, H. Natanson, S. Orgelbrand, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarek Hieronim (2014), Wiedza o starożytnym Egipcie w Polsce około 1895 roku [w:] B. Prus, Faraon, wydanie analityczno-krytyczne w oprac. M. Biernackiej, R. Blech, H. Kaczmarka, A. Niwińskiego, L. Zinkowa, Pro-Egipt, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKapuściński Ryszard (2013), Podróże z Herodotem, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKieresiński Zbigniew (1932), Ze studiów nad źródłami „Faraona” [w:] „Wiadomości Literackie”, nr 1.pl_PL
dc.referencesKowalczuk Urszula (2003), Egipt Bolesława Prusa. „Faraon” [w:] Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesKulczycka-Saloni Janina (1955a), Bolesław Prus, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKulczycka-Saloni Janina (1955b), O „Faraonie”. Szkice, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLubczyńska-Jeziorna Elżbieta (2007), Gatunki literackie w twórczości Bolesława Prusa, Agencja Wydawnicza a linea, Wrocław.pl_PL
dc.referencesŁojek Jerzy, Myśliński Jerzy, Władyka Wiesław (1988), Dzieje prasy polskiej, Interpress, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaspero Gaston (1875), L’Histoire ancienne des peuples de l’Orient, Hachette, Paris.pl_PL
dc.referencesMaspero Gaston (1887), L’Archéologie égyptienne, Maison Quantin, Paris.pl_PL
dc.referencesMaspero Gaston (1893), Opowiadania historyczne: Egipt i Assyrya, tłum. J. Popławski, nakł. Księgarni T. Paprocki i Spółka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaspero Gaston (1895), L’Histoire ancienne des peuples de l’Orient classique, t. 1, Hachette et Ciel, Paris.pl_PL
dc.referencesMatuszewski Ignacy (1897), Zwrot w twórczości Prusa. „Faraon”, „Przegląd Tygodniowy”, nr 6−14; przedruk [w:] Prus. Z dziejów recepcji twórczości (1988), wybór, opracowanie i wstęp E. Pieścikowski, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNeumanowa Anna (2010), Obrazy z życia na Wschodzie. 1879−1893, oprac. A. Grzeszczuk, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNestorowicz Stefan (2011), Wspomnienia z Egiptu [w:] Kto nie widział Kairu, nie widział piękności świata… Egipt w relacjach prasowych polskich podróżników w drugiej połowy XIX w., wstęp i opr. L. Zinkow, Księgarnia Akademicka, Kraków.pl_PL
dc.referencesParandowski Jan (1932), Faraon, „Wiadomości Literackie”, nr 1; przedruk [w:] Prus. Z dziejów recepcji twórczości (1988), red. E. Pieścikowski, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPerrot Georges (1882), Histoire de l’art dans l’antiquité, T. 1 – L’Egypte, Hachette, Paris.pl_PL
dc.referencesPlauchut Edmund (1889), L’Égypt et l’occupation anglaise, E. Plon, Nourrit et Cie, Paris.pl_PL
dc.referencesPolak J. (1891), Z wycieczki na Wschód, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 86.pl_PL
dc.referencesPrasa polska w latach 1864−1918 (1976), pod red. J. Łojka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrus Bolesław (2010), Notatki o kompozycji, wstęp, wybór i oprac. A. Martuszewska, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPrus Bolesław (2014), Faraon, wydanie analityczno-krytyczne w oprac. M. Biernackiej, R. Blech, H. Kaczmarka, A. Niwińskiego, L. Zinkowa, Pro-Egipt, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSaid Edward (1991), Orientalizm, tłum. W. Kalinowski, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz Henryk (1932), Quo vadis. Powieść z czasów Nerona, Gebethner i Wolff, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz Henryk (1956), Listy z Afryki, oprac. D. Stępniewska, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzweykowski Zygmunt (1972), Twórczość Bolesława Prusa, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana (1896), pod red. J. Aleksandrowicza i in., t. XVII, Drukarnia Artystyczna S. Sikorskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZinkow Leszek (2006), Nad Wisłą, nad Nilem… Starożytny Egipt w piśmiennictwie polskim (do 1914 roku), Collegium Columbinum, Kraków.pl_PL
dc.referencesŻagiell Ignacy (1880), Historia starożytnego Egiptu, t. 1, nakładem autora, Wilno.pl_PL
dc.relation.volume57pl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record