Show simple item record

dc.contributor.authorPietrzak, Przemysław
dc.contributor.editorSzajnert, Danuta
dc.date.accessioned2022-11-25T12:32:52Z
dc.date.available2022-11-25T12:32:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44329
dc.description.abstractIn the article I juxtapose two models of thinking and writing about literary genres: classical and romantic. The first one originates from antiquity, Italian renaissance and French classicism. Genre is considered here as a prescriptive textual structure. The other emerges from works of German philosophers and writers at the turn of 18th and 19th century and reflects human attitude towards reality, and becomes a specific cognitive category. I try to prove that Stefania Skwarczyńska’s theory of literary genres has its roots mainly in the second tradition.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgenrepl_PL
dc.subjectgenre theorypl_PL
dc.subjectromanticismpl_PL
dc.subjectclassicismpl_PL
dc.title„Błąd idealizmu” vs „pierwiastek ogólnoludzki”, czyli genologia Stefanii Skwarczyńskiej a romantyzm niemieckipl_PL
dc.title.alternative‘Fallacy of Idealism’ and ‘Human Element’ or Stefania Skwarczyńska’s Theory of Genre and German Romanticismpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number11-26pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackichpl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.referencesAdamczewska Izabella (2012), Sylwa współczesna [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Gazda G., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAlberti Leon Baptysta [1485] (1960), Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, tłum. I. Biegańska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArystoteles [IV w. p.n.e.] (2004), Poetyka, tłum. i opr. H. Podbielski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBachtin Michaił [1952–53, 1978] (1986), Problem gatunków mowy [w:] tegoż, Estetyka twórczości słownej [1979], tłum. D. Ulicka, opr. E. Czaplejewicz, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBalbus Stanisław (1999), „Zagłada gatunków”, „Teksty Drugie”, z. 6.pl_PL
dc.referencesBalcerzan Edward (1972), Przez znaki: granice autonomii sztuki poetyckiej na materiale polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesBalcerzan Edward (1999), Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia [w:] Humanistyka przełomu wieków, red. Kozielecki J., Holzer J.Z., Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarthes Roland [1973] (1997), Przyjemność tekstu, tłum. A. Lewańska, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarthes Roland [1971] (1998), Od dzieła do tekstu, tłum. M.P. Markowski, „Teksty Drugie”, z. 6.pl_PL
dc.referencesCzapliński Przemysław, Śliwiński Piotr (1999), Literatura polska 1976–1998: przewodnik po prozie i poezji, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesDerrida Jacques [1967] (1999), O gramatologii, tłum. B. Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDerrida Jacques [1887] (1982), Wyobraźnia poety. Elementy poetyki, tłum. K. Krzemieniowa [w:] tegoż, Pisma estetyczne, wyb. i opr. Z. Kuderowicz, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDerrida Jacques [1906] (1987a), Fantazja poetycka, tłum. K. Krzemieniowa [w:] Kuderowicz Z., Dilthey, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDerrida Jacques [1906] (1987b), Przeżycie i twórczość poetycka, tłum. K. Krzemieniowa [w:] Kuderowicz Z., Dilthey, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDerrida Jacques [1910, 1973] (2004), Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, tłum., opr. E. Paczkowska-Łagowska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesFoucault Michel [1971] (2002), Porządek dyskursu: wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970, tłum. M. Kozłowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGosk Hanna (2002), Sylwa ponowoczesna. Fragment, autobiografia, konwencja literacka [w:] Pisać poza rok 2000: studia i szkice literackie, red. Lam A., Wroczyński T., Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrochowski Grzegorz [2000] (2014), Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.pl_PL
dc.referencesHegel Georg Wilhelm Friedrich [1835] (1964), Wykłady o estetyce, t. I, tłum. J. Grabowski, A. Landman, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHegel Georg Wilhelm Friedrich [1835] (1967), Wykłady o estetyce, t. III, tłum. J. Grabowski, A. Landman, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeidegger Martin [1936] (2004), Hölderlin i istotia poezji, tłum. S. Lisiecka [w:] tegoż, Obja¬śnienia do poezji Hölderlina, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerder Johann Gottfried von [1773] (1988), Wyjątki z listów o Osjanie i pieśniach dawnych ludów, tłum. B. Płaczkowska [w:] tegoż, Wybór pism, wyb. i opr. T. Namowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerder Johann Gottfried von [1787] (1962), Myśli o filozofii dziejów, t. 2, tłum. J. Gałecki, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJolles Johannes Andreas (1930), Einfache Formen, Max Niemeyer Verlag, Halle.pl_PL
dc.referencesŁempicki Zygmunt (1914), Wilhelm Dilthey, Drukarnia Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁempicki Zygmunt (1936), Literatura, poezja, życie, Instytut Literacki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁempicki Zygmunt (1937), Forma i norma [w:] Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu, red. Kridl M., Dom Książki Polskiej, Wilno.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz Henryk (1995), Teorie powieści za granicą: od początków do schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNietzsche Friedrich [1872], (1994), Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, tłum. B. Baran, „Inter-Esse”, Kraków.pl_PL
dc.referencesNietzsche Friedrich [1870] (2009), Światopogląd dionizyjski [w:] tegoż, Pisma pozostałe, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNycz Ryszard (1984), Sylwy współczesne: problem konstrukcji tekstu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNycz Ryszard [1993] (2000), Tekstowy świat: poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesRicoeur Paul [1976] (1989), Język, tekst, interpretacja, opr. K. Rosner, tłum. K Rosner, P. Graff, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchiller Friedrich [1795] (1972), „O poezji naiwnej i sentymentalnej” [w:] tegoż, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, tłum. I. Krońska, J. Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchlegel Friedrich [1800] (1975), List o powieści, tłum. K. Krzemieniowa [w:] Manifesty romantyzmu: 1790–1830: Anglia, Niemcy, Francja, wyb. i opr. A. Kowalczykowa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchlegel Friedrich [1798] (2009), Fragmenty z „Athenaeum” [w:] tegoż, Fragmenty, tłum. C. Bartl, opr. M.P. Markowski, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchopenhauer Artur [1819] (1994), Świat jako wola i przedstawienie, t. 1, tłum. i opr. J. Garewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania (1931), O pojęcie literatury stosowanej, „Pamiętnik Literacki”, T. 28.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania (1932a), Wartość treściowa kolorów w romantyzmie a dzisiaj (na tle badania relacji między twórcą a odbiorcą), „Pamiętnik Literacki”, T. 29.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania (1932b), Próba teorii rozmowy, „Pamiętnik Literacki”, T. 29.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania (1936), Ze studiów o istocie i istotności rodzajów literackich I, „Pamiętnik Literacki”, T. 33.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania (1937), Regionalizm a główne kierunki teorii literatury, „Prace Polonistyczne. Rocznik Koła Polonistów w Łodzi”, seria I.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania (1947a), Epos a powieść [w:] tejże, Z teorii literatury: cztery rozprawy, Poligrafika, Łódź.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania (1947b), Geneza i rozwój rodzajów literackich [w:] tejże, Z teorii literatury: cztery rozprawy, Poligrafika, Łódź.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania (1965), Wstęp do nauki o literaturze, T. 3, cz. 5: Rodzaj literacki a ogólna problematyka genologii, „Pax”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania (1970), Kariera literacka form rodzajów bloku silva [w:] tejże, Wokół teatru i literatury: Studia i szkice, „Pax”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania [1937] (2006), Teoria listu, opr. E. Feliksiak, M. Leś, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesStachowski Ryszard (2000), Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStaiger Emil (1946), Grundbegriffe der Poetik, Atlantis, Zürich.pl_PL
dc.referencesWitwicki Władysław (1925), Psychologia: dla użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych, t. 2, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Ossolińskich, Lwów.pl_PL
dc.referencesWróbel Łukasz (2014), Hylé i noesis, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.pl_PL
dc.identifier.doi10.26485/ZRL/2019/62.3/1
dc.relation.volume62pl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe