Show simple item record

dc.contributor.authorSkotnicki, Krzysztof
dc.contributor.editorSkotnicki, Krzysztof
dc.contributor.editorSkładowski, Konrad
dc.contributor.editorMichalak, Anna
dc.date.accessioned2022-09-28T05:47:33Z
dc.date.available2022-09-28T05:47:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSkotnicki K., Kontrasygnata w państwach Grupy Wyszehradzkiej, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Skotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 389-400 , https://doi.org/10.18778/7969-841-7.27pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-841-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43433
dc.descriptionCelem opracowania jest analiza instytucji kontrasygnaty w tych państwach. Jest to rozwiązanie uznawane za jeden z wyznaczników systemu parlamentarnego, chociaż jest niezwykle zróżnicowane, nie posiada jednego modelu, ewoluuje, a przez to nie jest też możliwe przypisanie jej jednolitego znaczenia ustrojowego, a w konsekwencji zbudowania jednolitej definicji.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSkotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkontrasygnatapl_PL
dc.subjectpaństwa Grupy Wyszehradzkiejpl_PL
dc.subjectGrupa Wyszehradzkapl_PL
dc.subjectsystem parlamentarnypl_PL
dc.titleKontrasygnata w państwach Grupy Wyszehradzkiejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number389-400pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-962-9
dc.referencesBrodziński W., Wstęp, [w:] Ustawa Zasadnicza Węgier, tłum. J. Snopek, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesComplak K., System rządów w projekcie konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, „Państwo i Prawo” 1996, nr 11.pl_PL
dc.referencesFrankiewicz A., Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesHolländer P., Základy všeobecné státovědy, A. Čeněk, Plzeň 2009.pl_PL
dc.referenceshttp://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-91#f4286193 (dostęp 10.07. 2015).pl_PL
dc.referencesKanárik I., Forma vlady v Slovenskej republike (stan postavenie a vzájomné vzťahy najvyššich ústavných orgánov – súčasný stav, perspektívy, [w:] L. Orosz a kol. (red.), Ústavny systém Slovenskej republiky (doterašíj vývoj, aktuálny stav, perspektivy), Košice 2009.pl_PL
dc.referencesKlíma K. a kol., Komentář k Ústavě a Listině, Pilzeň 2005.pl_PL
dc.referencesKoudelka Z., Kontrasignace, [w:] J. Jirásek (red.), Dělba moci. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní konferencji Olomoucké právnické dny 2013, Olomouc 2014.pl_PL
dc.referencesMinkiewicz M., Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Z. Witkowski, V. Jiráskova, K.M. Witkowska-Chrzczonowicz (red.), Konstytucjonalizm czeski i polski. 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw. I Polsko-Czeskie Seminarium Prawnicze, Toruń, 15–16 października 2008 roku, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesMojak R., Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, nr 11–12.pl_PL
dc.referencesPatyra S., Uwagi o nowym kształcie kontrasygnaty w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, [w:] T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniowski (red.), Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, Lublin 2000.pl_PL
dc.referencesPavliček V., Hřebejk J., Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář, 1. díl, Ústavní systém, 2 doplněné a podstan rozšířéne vydání, Praha 1998.pl_PL
dc.referencesPosluch M., Štátne právo Slovenskej Republiky, Bratislava 1993.pl_PL
dc.referencesRakowska A., Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesSarnecki P., Uwaga 2 do art. 144, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSkotnicki K., Kontrasygnata decyzji Prezydenta w Republice Czeskiej, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 6.pl_PL
dc.referencesSkotnicki K., Systemy rządów parlamentarnych w wybranych państwach Europy Środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry), [w:] M. Domagała (red.), Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości adaptacji do warunków Polskich, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesStaśkiewicz W. (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesUchwała Rządu Republiki Czeskiej z dnia 4 stycznia 2015 r. nr 77 o wniosku o mianowanie rektora Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, rektora Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie i Rektora Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, Z.z. nr 77/2015.pl_PL
dc.referencesUchwała Rządu Republiki Czeskiej z 8 kwietnia 2015 r. nr 251 w sprawie wniosku o mianowanie profesorów, Z.z. nr 251/2015.pl_PL
dc.referencesWitkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Z. Witkowski, A Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-841-7.27
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe