Show simple item record

dc.contributor.authorGórecki, Olgierd
dc.contributor.editorSkotnicki, Krzysztof
dc.contributor.editorSkładowski, Konrad
dc.contributor.editorMichalak, Anna
dc.date.accessioned2022-09-27T12:34:29Z
dc.date.available2022-09-27T12:34:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGórecki O., Wolność człowieka – doktrynalna analiza pojęcia normatywnego zawartego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Skotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 117-140, https://doi.org/10.18778/7969-841-7.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-841-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43407
dc.descriptionCelem niniejszego artykułu jest wskazanie modelu wolności człowieka na bazie analizy obwiązującej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. przy zastosowaniu aparatu pojęciowego doktryn polityczno-prawnych. Oryginalność prowadzonego wywodu wiąże się z wyborem tematu badawczego, ponieważ dla przedstawicieli dogmatyki prawa konstytucyjnego pojęcie wolności człowieka niemal nigdy nie stanowiło oddzielnego tematu badawczego, lecz zawsze wiązało się z prawami człowieka.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSkotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwolność człowiekapl_PL
dc.subjectKonstytucja RPpl_PL
dc.subjectwolnośćpl_PL
dc.subjectustawodawstwopl_PL
dc.titleWolność człowieka – doktrynalna analiza pojęcia normatywnego zawartego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number117-140pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-962-9
dc.referencesAugustyniak M., Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka, [w:] M. Chmaj (red.), Wolność i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w kontekście realizacji i ochrony praw i wolności, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Konstytucyjna regulacja prawi wolności jednostki w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, [w:] E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra (red.), 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 2015.pl_PL
dc.referencesBerlin I., Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesBerlin I., Pokrzywione drzewo człowieczeństwa, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesBernaczyk M., Procedura zmiany Konstytucji RP a gwarancje ochrony wolności i praw jednostki, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBiśta I.J., Zasada poszanowani godności człowieka i jej wpływ na interpretację konstytucyjnego uregulowania praw i wolności jednostki, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBułajewski S., Dąbrowski M., Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, [w:] W. Skrzydło (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. III, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesChmaj M., Godność człowieka jako źródło jego wolności i praw, [w:] M. Chmaj (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. I, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesChmaj M., Pojęcie i geneza wolności i praw człowieka, [w:] M. Chmaj (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. I, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesChmaj M., Wolność zrzeszania się, [w:] W. Skrzydło (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. III, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesChmaj M., Źródła wolności i praw człowieka, [w:] M. Chmaj (red.), Wolność i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesComplak K. (red.), Godność człowieka jako kategoria prawa, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesCzarny P., Naleziński B., Wolność zgromadzeń, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesDziałocha K., Idee przewodnie wolności i praw jednostki w procesie uchwalania Konstytucji RP, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesFlorczak-Wątor M., Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesFreeman M., Prawa człowieka, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGórecki D. (red.), Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesGórecki D., Preambuła do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – potrzebna czy zbędna?, [w:] D. Górecki (red.), Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesGórecki O., Obrona państwa ograniczonego. Polityczno-prawna doktryna Herberta Spencera, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesJabłoński M., Klasyfikacja wolności i praw jednostki w Konstytucji RP, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesJabłoński M., Zasada różnicowania zakresu realizacji konstytucyjnych wolności i praw jednostki w oparciu o kryterium obywatelstwa polskiego, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesJagielski J., Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesJarosz-Żukowska S., Charakter i znacznie wolności i praw jednostki wyrażonych w Rozdziale I Konstytucji RP, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesJuchniewicz J., Wolności i prawa polityczne, [w:] M. Chmaj (red.), Wolność i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesKaczmarek P., Rozumienie praw i wolności jednostki w Konstytucji RP (między dobrem wspólnym a ideą indywidualistyczną), [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKelly P., Liberalizm, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKloczkowski J., Wolność – niegasnąca polska kontrowersje, [w:] J. Kloczkowski, Wolność i jej granice, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesKrąpiec M.A., Ludzka wolność i jej granice, Lublin 2008.pl_PL
dc.referencesKrukowski J., Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesKwaśnicki W., Historia myśli liberalnej, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesLegutko R., Traktat o wolności, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesLeszczyński L., Istota i typy ochrony praw i wolności człowieka, [w:] M. Chmaj (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. I, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesŁabno-Jabłońska A., Zasada bezpośredniego obowiązywania konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Analiza prawnoporównawcza, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesŁawniczak A., Wolność i prawa człowieka w ujęciu konstytucyjnym, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesŁawniczak A., Zasada poszanowania wolności i jej ograniczenia, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMacCallum Jr. G.C., Negative and positive freedom, „Philosophical Review” 1967, vol. 76, Issue 3.pl_PL
dc.referencesMalicka A., Status prawny i ochrona praw mniejszości narodowych w Polsce, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMalinowska I., Ochrona praw i wolności w Polsce, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMaritain J., Humanizm integralny, Kraków 1967.pl_PL
dc.referencesMielnik B., Zasada poszanowania obywatelstwa polskiego i zapewnienia opieki obywatelowi przebywającemu poza granicami kraju, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMounier E., Co to jest personalizm?, Kraków 1960.pl_PL
dc.referencesPiechowiak M., Pojęcie praw człowieka, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesPolanowska-Sygulska B., Filozofia wolności Isaiaha Berlina, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesPreece J.J., Prawa mniejszości, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPrzybyszewska-Szter B., Wolności i prawa osobiste, [w:] M. Chmaj (red.), Wolność i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesRadajewski M., Ochrona podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela jako zasada stanów nadzwyczajnych, [w:] M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki, Wrocław 2014.pl_PL
dc.referencesRau Z., Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX I XX wieku, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSadowski M., Godność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa, „Studia Erasmiana Wratislaviensia − Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyt Naukowy Studentów, Doktorantów i Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego” 2007.pl_PL
dc.referencesSarnecki P., Wolność zrzeszania się, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSkinner Q., Wolność przed liberalizmem, Toruń 2013.pl_PL
dc.referencesSkrzydło W., Konstytucyjny katalog wolności i praw jednostki, [w:] M. Chmaj (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. I, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSmoktunowicz E., Prawo zrzeszania się, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesSpencer H., Social Statics, or the Conditions Essential to Human Happiness Specified, and the First of Them Developed, London 1951.pl_PL
dc.referencesStawrowski Z., Aksjologia i duch Konstytucji III Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4(81).pl_PL
dc.referencesSzmulik B., Pogłódek A., Wolność sumienia i religii. Rozważania nad artykułem 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] V. Serzhanova (red.), W kręgu zagadnień konstytucjonalizmu oraz współczesnego państwa, Rzeszów 2015.pl_PL
dc.referencesTrzciński J., Wiącek M., Znaczenie wstępu do Konstytucji dla interpretacji statusu jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWiśniewski L., Państwo a jednostka w projekcie Konstytucji RP, [w:] K. Działocha, A. Pułło (red.), Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego, Gdańsk 1998.pl_PL
dc.referencesWiśniewski L., Prawo a wolności człowieka – pojęcie i konstrukcja prawna, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesWiśniewski L., Wolność i prawa osobiste w Konstytucji RP z 1997 r. i w prawie międzynarodowym, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesWiśniewski L., Zasady normatywnej regulacji wolności i praw człowieka, [w:] M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak (red.), Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna-prawo-praktyka, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesWróbel A., Obywatelstwo polskie a prawa i wolności konstytucyjne, [w:] M. Chmaj (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. I, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesWróbel A., Wolność zgromadzania się, [w:] W. Skrzydło (red.), Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. III, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesZubik M., Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legislacyjny. Kwartalnik Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów” 2007, R. XIV, nr 2(60).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-841-7.11
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe