Show simple item record

dc.contributor.authorSikorska, Anna
dc.date.accessioned2022-08-05T12:49:44Z
dc.date.available2022-08-05T12:49:44Z
dc.date.issued2022-08-03
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42699
dc.description.abstractThe article discusses the competences of students of the Faculty of Philology at the University of Lodz on the topic of safe usage of the Internet. The goal of the research was to recognise, analyse and measure the knowledge, skills and attitudes of students, within the safe consumption of content posted and faced on the Internet every day, as well as other facets related to challenges of cyberspace. Attention was also paid to the potential of competences related to information and digital skills which should not be lacking, especially (but not only) by students of the university. Therefore, the key values would be: continuous development of those skills, gaining knowledge and awareness of potential dangers.The following research methods were used to achieve set goals: critical analysis of the literature, the bibliographic method and the method of diagnostic survey. To understand the essence of the issue and to delve into the subject of online security, it was necessary to address definitions of “cyberspace”, “cybersecurity”, “digital competences” and “information literacy” as well as characterize selected threats to online security, which was done by review of literature.In the methodological part, the subject of the research, goals and research issues was pointed out, the principles of the sampling were defined and research methods, techniques and tools were described. The research part is an analysis of the results of the survey conducted on students of the Faculty of Philology at the University of Lodz.The survey was conducted on a group of students and is now able to determine the difficult that would arise from using the Internet, in addition students of the Faculty of Philology were experiencing most frequently what threats they were most afraid to encounter and how students protect their privacy, resources and image on the Internet, from what sources they learn about cybersecurity and how they asses their own competences in this area. The analysis shows that most of the respondents have basic knowledge necessary for responsible usage of Internet resources, as well as abilities to use tools that enable better protection in digital space. However, further research in this direction is recommended.en
dc.description.abstractW artykule podjęto rozważania nad kompetencjami studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Celem badań było poznanie i ocena wiedzy, umiejętności i postaw studentów w obrębie niezagrożonej konsumpcji treści zamieszczanych i spotykanych w sieci każdego dnia, a także innych aspektów związanych z wyzwaniami cyberprzestrzeni. Zwrócono również uwagę na potencjał kompetencji informacyjnych i cyfrowych, których nie powinno brakować szczególnie (choć nie tylko) osobom studiującym. Kluczowe znaczenie mają zatem: ustawiczny rozwój tych umiejętności, pozyskiwanie wiedzy i świadomość potencjalnych zagrożeń.Realizacji wyznaczonych celów posłużyły następujące metody badań: metoda krytycznej analizy literatury przedmiotu, metoda bibliograficzna oraz metoda sondażu diagnostycznego. Niezbędne dla zrozumienia istoty problemu i zagłębienia się w tematykę bezpieczeństwa w sieci było przywołanie definicji „cyberprzestrzeni”, „cyberbezpieczeństwa”, „kompetencji cyfrowych” i „kompetencji informacyjnych” oraz scharakteryzowanie wybranych zagrożeń bezpieczeństwa w sieci, czego dokonano dzięki przeglądowi literatury.W części o charakterze metodologicznym wskazano przedmiot badań, cele i problemy badawcze, określono zasady doboru próby oraz opisano metody, techniki i narzędzia badawcze. Część badawcza stanowi analizę wyników badania ankietowego przeprowadzonego na studentach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie studentów pozwoliło ustalić, jakich trudności związanych z korzystaniem z Internetu studenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego najczęściej doświadczają, jakich zagrożeń w sieci obawiają się najbardziej, w jaki sposób studenci chronią swoje zasoby, prywatność i wizerunek w Internecie, z jakich źródeł czerpią wiedzę o cyberbezpieczeństwie i jak oceniają swoje kompetencje w tym zakresie. Z analizy można odczytać, że większość badanych ma podstawową wiedzę niezbędną do odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu oraz umiejętności korzystania z narzędzi umożliwiających lepszą ochronę w cyfrowej przestrzeni. Zaleca się jednak prowadzenie dalszych badań w tym kierunku.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;34pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectinformation literacyen
dc.subjectdigital competencesen
dc.subjectcybersecurityen
dc.subjectInternet security threatsen
dc.subjectkompetencje informacyjnepl
dc.subjectkompetencje cyfrowepl
dc.subjectcyberbezpieczeństwopl
dc.subjectzagrożenia bezpieczeństwa w Interneciepl
dc.titleOcena wiedzy, umiejętności i postaw studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetupl
dc.title.alternativeMeasurement of the knowledge, skills and attitudes of students of the Faculty of Philology at the University of Lodz in the field of safe use of the Interneten
dc.typeArticle
dc.page.number103-126
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Informatologii i Bibliologiipl
dc.identifier.eissn2450-1336
dc.referencesBabik, Wiesław (2012). Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2, 48–65, [online]. Pobrano 28 marca 2021 r., z: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1865&from=publication&.pl
dc.referencesFurmanek, Waldemar (2014). Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych. Dydaktyka informatyki, 9, 20–48, [online]. Pobrano 17 marca 2021 r., z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8cea2630-e302-4479-bdc9-1f829e0539ff/c/Furmanek_1.pdfpl
dc.referencesInformation Security Threats and Tools for Addressing Them (2019). In: exabeam.com [online], Pobrano 17 marca 2021 r., z: https://www.exabeam.com/information-security/information-security-threats/pl
dc.referencesInternet Usage Statistics. The Internet Big Picture (2021). In: Internet World Stats [online]. Pobrano 6 stycznia 2021 r., z: https://www.internetworldstats.com/stats.htmpl
dc.referencesJabłońska, Marta R. (2018). Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii Internetu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl
dc.referencesKaczmarczyk, Barbara, Szczepański, Piotr & Dąbrowska, Marlena (2019). Wybrane zagadnienia cyberbezpieczeństwa. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 32(3), 201–210, [online]. Pobrano 9 stycznia 2021 r., z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d9156188-4716-4a21-9ad6-6204c6e5931apl
dc.referencesKasprzak, Wojciech (2015). Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.pl
dc.referencesKasprzak, Włodzimierz, Szynkiewicz, Wojciech, Stefańczyk, Maciej, Dudek, Wojciech, Figat, Maksym, Węgierek, Maciej, Seredyński Dawid & Zieliński Cezary (2019). Agentowa struktura wielomodalnego interfejsu do Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa, część 1. Pomiary Automatyka Robotyka, 23(3), 41–54, [online]. Pobrano 9 stycznia 2021 r., z: https://bibliotekanauki.pl/articles/275795pl
dc.referencesKvardova, Nikol, Smahel, David, Machackova, Hana & Subrahmanyam, Kaveri (2021). Who Is Exposed to Harmful Online Content The Role of Risk and Protective Factors Among Czech, Finnish, and Spanish Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 50, 2294–2310, [online]. Pobrano 9 marca 2021 r., z: https://doi.org/10.1007/s10964-021-01422-2pl
dc.referencesLakomy, Miron (2015). Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, [online]. Pobrano 6 stycznia 2021 r., z: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/3499/1/Lakomy_Cyberprzestrzen_jako_nowy_wymiar_rywalizacji.pdfpl
dc.referencesLau, Jesús (2011). Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie. Wytyczne. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, [online]. Pobrano 12 stycznia 2021 r., z: https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-pl.pdfpl
dc.referencesMaciejczuk, Mateusz, Wnorowski, Konrad & Olchanowski, Mateusz (2019). Cyberprzestrzeń a bezpieczeństwo dzieci w świetle rozwiązań Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady Europy. Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne, 14(3), 10–34, [online]. Pobrano 6 stycznia 2021 r., z: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/513085.pdf.pl
dc.referencesMarczyk, Maciej (2018). Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar aktywności człowieka – analiza pojęciowa. Przegląd Teleinformatyczny, T. 6, 1-2(46), 59–72, [online]. Pobrano 8 stycznia 2021 r., z: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-44818be5-0fed-41b3-8d4e-b339ad40a286pl
dc.referencesMasrek, Mohamad N., Soesantari, Tri, Khan, Asad & Dermawan, Aang K. (2020). Examining the relationship between information security effectiveness and information security threats. International Journal of Business and Society, 21(3), 1203–1214.pl
dc.referencesMatusz, Magdalena (2007). Kompetencje informacyjne uczniów. W: J. Pavelka (red.), Kl’účovékompetencie a technickévzdelávanie. Prešov: FHPV, s. 48–55.pl
dc.referencesMotylińska, Paulina (2020a). Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji. Wprowadzenie. W: H. Batorowska & P. Motylińska (red.), Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, s. 11–18.pl
dc.referencesMotylińska, Paulina (2020b). Profilaktyka i kształtowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku nadmiarowości informacji. W: H. Batorowska & P. Motylińska (red.), Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, s. 201–222.pl
dc.referencesMusiał, Emilia (2020). Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego w kontekście nadmiarowości informacji. W: H. Batorowska & P. Motylińska (red.), Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, s. 177–200.pl
dc.referencesOgonowska, Agnieszka (2016). Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 8(2), 14–26, [online]. Pobrano 11 stycznia 2021 r., z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b06b7d89-e5ca-4144-b0e7-3e53ccad5be1/c/de_Cultura_VIII__2__.14-26.pdfpl
dc.referencesPrensky, Mark (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(6), 1–6, [online]. Pobrano 11 stycznia 2021 r., z: https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdfpl
dc.referencesStachowiak, Beata (2009). Kompetencje kluczowe studentów w kontekście oczekiwań społeczeństwa informacyjnego. W: A. Szeląg (red.), Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 111–119.pl
dc.referencesWasilewski, Janusz (2013). Zarys definicyjny cyberprzestrzeni. Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego, 9(5), 225–234, [online]. Pobrano 6 stycznia 2021 r., z: https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa/987,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-9-5-2013.htmlpl
dc.referencesWęgrzyn-Odzioba, Liliana (2018). Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego związane z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni. Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, 13(2), 77–96, [online]. Pobrano 9 stycznia 2021 r., z: https://journals.umcs.pl/teka/article/download/9435/6555pl
dc.contributor.authorEmailanna.sikorska481@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0860-7435.34.05
dc.relation.volume1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0