Show simple item record

dc.contributor.authorŁochnicka, Dorota
dc.date.accessioned2022-07-25T10:11:32Z
dc.date.available2022-07-25T10:11:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationŁochnicka D., Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-373-4pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-373-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42518
dc.descriptionWykorzystanie przedsiębiorczego potencjału pracowników do osiągania celów organizacji wydaje się obecnie kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw na rynku. Aktywne włączanie pracowników w rozwiązywanie problemów organizacji może zwiększyć elastyczność firm w przystosowywaniu się do zmian, przyczyniając się do poprawy efektywności ich funkcjonowania. Budowanie organizacji opartych na przedsiębiorczości pracowniczej wymaga podjęcia szeregu działań, tworzących warunki wewnątrzorganizacyjne sprzyjające kreatywności i innowacyjności. W budowę i rozwój firm powinni być zaangażowani wszyscy uczestnicy przedsiębiorstwa, bez względu na zajmowane stanowisko. Książka została poświęcona zagadnieniu przedsiębiorczości pracowniczej, jej uwarunkowaniom oraz wpływowi przedsiębiorczości na efektywność organizacji. Zawarte w niej rozważania teoretyczne i wyniki badań empirycznych mają na celu popularyzację „przedsiębiorczego stylu zarządzania” w organizacjach, dając jednocześnie praktyczne wskazówki do wdrażania niezbędnych zmian.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpartycypacja pośrednia i bezpośredniapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość pracowniczapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość organizacyjna i pracowniczapl_PL
dc.subjectpartycypacja pracowniczapl_PL
dc.titlePrzedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacjipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Dorota Łochnicka, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number232pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-374-1
dc.referencesAdvocate S.H., Advocate M.M., Bringing Cross-Cultural Differences in Business Encounters. The Polish-American Experience, [w:] Przedsiębiorczość i zarządzanie, red. J. Różański, Ł. Sułkowski, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesAhmad N.H., Nasurdin A.M., Zainal S.R.M., Nurturing Intrapreneurship to Enhance Job Performance: The Role of Pro-Intrapreneurship Organizational Architecture, „Journal of Innovation Management in Small & Medium Enterprises” 2012, Vol. 2012.pl_PL
dc.referencesAktan B., Bulut C., Financial Performance Impacts of Corporate Entrepreneurship in Emerging Markets: A Case of Turkey, „European Journal of Economics, Finance and Administrative Science” 2008, Issue 12.pl_PL
dc.referencesAlbeda W., Participation in Management. Industrial Democracy in Three West Eouropean Countries, Rotterdam University Press, Rotterdam 1973.pl_PL
dc.referencesAllen T., Managing the Flow of Technology, Cambridge Mass 1984, Seminarium dla liderów zespołów. Genewa czerwiec 1987, cyt. za: Z. Chrościcki, Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesAlvarez S.A., Agarwal R., Sorenson O., Handbook of Entrepreneurship Research. Disciplinary Perspectives, Springer Publishing, New York 2005.pl_PL
dc.referencesAntoncic J.A., Antoncic B., Employee Satisfaction, Intrapreneurship and Firm Growth: a Model, „Industrial Management & Data Systems” 2011, Vol. 111, Issue 4.pl_PL
dc.referencesAntoncic B., Hisrich R.D., Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation, „Journal of Business Venturing” 2001, No 16.pl_PL
dc.referencesAntoszkiewicz J.D., Przedsiębiorczość w nowej roli, [w:] Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, red. B. Piasecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesApostolou A., Employee Involvement. Report Produced for the EC Funded Project Innoregio: Dissemination of Innovation and Knowledge Management Techniques, Technical University of Crete, Crete 2000.pl_PL
dc.referencesArmstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesBalcerzak A. P., Gołębiowski M., Rola przedsiębiorczości wewnętrznej w kreowaniu sukcesu firmy w realiach gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Współczesne trendy w przedsiębiorczości, red. M. Gołębiowski, Wydawnictwo Piktor, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesBank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Spółka, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesBańka A., Psychologia organizacji, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom III. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesBaruk A.I., Partner czy podwładny – rola pracownika we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesBaumol W.J., Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive, „Journal of Political Economy” 1990, Vol. 98, No 5, Part 1.pl_PL
dc.referencesBaumol W.J., Free Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton University Press, Princeton 2002.pl_PL
dc.referencesBeck-Krala E., Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagradzania i motywowania, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesBecker T.E., Billings R.S., Eveleth D.M., Gilbert N.L., Foci and Bases of Employee Commitment Implications for Job Performance, „Academy of Management Journal” 1996, Vol. 39, No 2.pl_PL
dc.referencesBecker B.E., Huselid M. A., Pickus M.A., Spratt M.F., HR as a Source of Shareholder Value: Research and Recommendations, „Human Resouces Management” 1997, Vol. 36(1).pl_PL
dc.referencesBednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesBednarski M., Partycypacja pracownicza w prywatyzowanych polskich przedsiębiorstwach a zatrudnienie, „Polityka Społeczna” 2005, nr 5.pl_PL
dc.referencesBell D. W., Industrial Participation, Pitman Publishing, London 1979.pl_PL
dc.referencesBerny J., Leśniewski M.A., Górski P., Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2012, nr 92.pl_PL
dc.referencesBhatti K.K., Nawab S., Akbar A., Effect of Direct Participation on Organizational Commitment, „International Journal of Business and Social Science” 2011, Vol. 2, No 9.pl_PL
dc.referencesBielski M., Organizacja: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.pl_PL
dc.referencesBieniok H., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży w rodzinie, szkole i uczelni, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBieniok H., Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBieniok H., Kekin J., Metody motywowania do pracy, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Bieniok, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.pl_PL
dc.referencesBingham C., Managing Partnership, „Managing Best Practice”, The Industrial Society, September 2001, No 87.pl_PL
dc.referencesBitzer M., Intrapreneurship – Unternehmertum in der Unternehmung, Schaffer Verlag für Wirtschaft und Steuern, Stutgart 1991, cyt. za: B. Czerniachowicz, Uwarunkowania przedsiębiorczości korporacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 21.pl_PL
dc.referencesBlau P.M., Scott R., Formal Organizations: A Comparative Approach, Stanford University Press, Stanford 2003.pl_PL
dc.referencesBlyton P., Turnbull J., The Dynamics of Employee Relations (Management, Work and Organisation), Palgrave Macmillan Publishing, London 1998.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk B., Partycypacja finansowa pracowników w przedsiębiorstwach – szansa czy iluzja?, [w:] Poszukiwanie nowego ładu ekonomicznego, red. S. Owsiak, A. Pollok, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk B., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesBławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesBohdziewicz P., Cztery teorie zmiany organizacyjnej: co wynika dla praktyki zarządzania, [w:] Pracownicy jako uczestnicy zmian organizacyjnych, red. P. Bohdziewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesBorkowska S., Formy udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1990, nr. 7.pl_PL
dc.referencesBorkowska S., Innowacyjność: w kierunku zarządzania przez zaangażowanie, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesBoxall P., Purcell J., Strategy and Human Resource Management, Palgrave MacMillan Publishing, Basingstoke 2003.pl_PL
dc.referencesBratnicka K., Dyduch W., Strategiczna przedsiębiorczość: koncepcja i pomiar, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2014, nr 27(2).pl_PL
dc.referencesBratnicki M., Model przedsiębiorczego rozwoju organizacji: konstrukt i jego wymiary, „Współczesne Zarządzanie” 2011, nr 3.pl_PL
dc.referencesBratnicki M., Przedsiębiorczość organizacyjna: imperatyw, dialektyka, mity i dynamika deformacji, [w:] Przedsiębiorczość a zarządzanie korporacjami, red. J. Rokita, W. Grudzewski, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2004.pl_PL
dc.referencesBratnicki M., Zarys kontekstualnej teorii przedsiębiorczości organizacyjnej, „Organizacja i Kierowanie” 2008, nr 2(132).pl_PL
dc.referencesBratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1988.pl_PL
dc.referencesBratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.pl_PL
dc.referencesBrown T.E., Davidson P., Wiklund J., An Operacionalization of Sevenson’s Conceptulization of Entrepreneurship as Opportunity-Based Firm Behavior, „Strategic Management Journal” 2001, No 10.pl_PL
dc.referencesBurns P., Corporate Entrepreneurship. Building an Entrepreneurial Organisation, Palgrave Macmillan Publishing, New York 2005.pl_PL
dc.referencesCarrier C., Intrapreneurship in Small Business: An Exploratory Study, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1996, No 3.pl_PL
dc.referencesCasson M., The Entrepreneur, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2003.pl_PL
dc.referencesChandrupatla T.R., Quality and Reliability in Engineering, Cambridge University Press, Cambridge 2009.pl_PL
dc.referencesCharantimath P.M., Total Quality Management, Dorling Kindersley Press, Dehli 2009.pl_PL
dc.referencesChełpa S., Uwarunkowania klimatu organizacyjnego, „Organizacja i Kierowanie” 1996, nr 1.pl_PL
dc.referencesChurchill N.C., Lewis V.L., The Five Stage of Small Business Growth, [w:] Entrepreneurial Venture, eds W.A. Sahlman, H.H. Stevenson, Harvard Business School Publications, Boston 1992.pl_PL
dc.referencesChyłek M., Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem a partycypacja pracownicza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2011, nr 90.pl_PL
dc.referencesCierkoński P., Pracownik w radzie nadzorczej, „Gazeta Podatkowa” 2013, nr 5(942).pl_PL
dc.referencesCierniak-Emerych A., Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesCieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesClark B., Managerial Perceptions of Marketing Performance: Efficiency, Adaptability, Effectiveness and Satisfaction, „Journal of Strategic Marketing” 2005, Vol. 8, Issue 1.pl_PL
dc.referencesCovin J.G., Miles P.M., Corporate Entrepreneurship and the Pursuit of Competitive Advantage, Entrepreneurship Theory and Practice, Spring 1999.pl_PL
dc.referencesCovin J.G., Slevin D.P., A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1991, No 16(1).pl_PL
dc.referencesCovin J.G.,. Slevin D.P, Heeley M.B., Pioneers and Followers: Competitive Tactics, Environment and Firm Growth, „Journal of Business Venturing” 2000, Vol. 15.pl_PL
dc.referencesCzerniachowicz B., Uwarunkowania przedsiębiorczości korporacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 21.pl_PL
dc.referencesDackert I., Loov L.A., Martensson M., Leadership and Climate for Innovation in Teams, „Economic and Industrial Democracy” 2004, No 25.pl_PL
dc.referencesDaniecki W., Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, URSA Consulting, Olsztyn 1998.pl_PL
dc.referencesDenison D.R., Mishra A.K., Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness, „Organization Science” 1995, Vol. 6, No 2.pl_PL
dc.referencesDobrzyński K., Kształtowanie postaw partycypacyjnych w zarządzaniu, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywa rozwoju?, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesDolot A., Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników, „Personel i Zarządzanie” 2015, nr 4(301).pl_PL
dc.referencesDrozdowski G., Przedsiębiorczość w świetle współczesnych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim, „Studia Lubuskie” 2006, nr 2.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., Innovation and Entrepreneurship, Elsevier, Oxford 2007.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesDrucker P., On the Profession of Management, Harvard Business Review, Boston 2003.pl_PL
dc.referencesDubrin A.J., Essentials of Management, South-Western, Mason 2012.pl_PL
dc.referencesDuczkowska-Piasecka M., Przedsiębiorczość na wsi, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesDudek B., Warunki skutecznej partycypacji pracowniczej w procesie wprowadzania zmian, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywa rozwoju?, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesDyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.pl_PL
dc.referencesDyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej jako przesłanka podwyższania efektywności, „Organizacja i Zarządzanie” 2008, nr 4.pl_PL
dc.referencesDyduch W., Pomiędzy przedsiębiorczym a administracyjnym stylem zarządzania w polskich organizacjach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 1.pl_PL
dc.referencesDyduch W., Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.pl_PL
dc.referencesDyduch W., Współczesne dylematy zarządzania pomiarem efektywności organizacyjnej, [w:] Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesDyduch W., Bratnicki M., Zintegrowany system pomiaru efektywności: koncepcje, dylematy i wykorzystanie miar przedsiębiorczości organizacyjnej, [w:] Czas na pieniądz – zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.pl_PL
dc.referencesEjdys J., Koszt zintegrowanego systemu zarządzania podstawą oceny efektywności jego funkcjonowania, [w:] Efektywność systemów zarządzania, red. J. Łańcucki, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesEkvall G., Organisational Climate for Creativity and Innovation, „European Journal of Work and Organisational Psychology” 1996, No 5.pl_PL
dc.referencesEkvall G., Ryhammar L., Leadership Style, Social Climate and Organizational Outcomes: A Study of Swedish University College, „Creativity and Innovation Management” 1998, No 7.pl_PL
dc.referencesFoss N.J, Klein P.G., Entrepreneurship and the Economic Theory of the Firm: Any Gains from Trade?, Contracting and Organizations Research Institute, Working Paper No 2004-09, Columbia, 2004.pl_PL
dc.referencesFrame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG Press, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesFrench J.R.P., Israel J., Aas D., An Experiment in Participation in Norwegian Factory, „Human Relations” 1960, No 13, cyt. za: W. Daniecki, Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, Ursa Consulting, Olsztyn 1998.pl_PL
dc.referencesFryzeł B., Kultura organizacyjna. Poglądy, teorie, zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesGabryś B., Metodyka pomiaru efektywności przedsiębiorczych organizacji: wprowadzenie do problematyki, [w:] Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesGajdzik B., Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie – analiza przypadku, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2012, nr 2.pl_PL
dc.referencesGajdzik B., Zaangażowane zarządzanie przedsiębiorstwem, [w:] Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania, red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009.pl_PL
dc.referencesGardawski J., Mrozowicki A., Czarzasty J., Trade Unions in Poland, Report 123, European Trade Union Institute, Brussels 2012.pl_PL
dc.referencesGartner W.B., Bird B.J., Starr J.A., Acting as if: Differentiating Entrepreneurial from Organizational Behavior, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1992, No 16(3).pl_PL
dc.referencesGaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesGeary J.F., New Forms of Work Organization and Employee Involvement in Two Study Sites: Plural, Mixes and Proteam, „Economic and Industrial Democracy” 1993, No 4.pl_PL
dc.referencesGeary J.F., Total Quality Management: A New Form of Labor Management in Great Britain, [w:] Participation, Involvement and Company Performance, Franco Angeli, Milano 1994.pl_PL
dc.referencesGifford J., Neathey F., Loukas G., Employee Involvement. Information, Consultation and Discretion, Institute for Employment Studies, Brighton 2005.pl_PL
dc.referencesGilejko L., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGlinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGlinka B., Gudkova J.S., Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Kompetencje pracownika a efektywność organizacji, [w:] Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesGładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesGmińska R., Koła jakości w systemie TQM – instrumentem rachunkowości zarządczej, „Problemy Jakości” 2002, nr 7.pl_PL
dc.referencesGriffin R.W., Fundamentals of Management, Houghton Mifflin Company, Boston, New York 2008.pl_PL
dc.referencesGriffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesGruszecki T., Przedsiębiorca, Wydawnictwo CEDOR, Lublin 1994.pl_PL
dc.referencesGruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGrzegorzewska-Mischka E., Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGuest D., Fatchett D., Worker Participation: Individual Control and Performance, Institute of Personnel Management, London 1974.pl_PL
dc.referencesGurth W.D., Ginsberg A., Corporate Entrepreneurship, „Strategic Management Journal” 1990, No 11.pl_PL
dc.referencesHackman J.R., Lawler E.E., Employee Reactions to Job Characteristics, „Journal of Applied Psychology Monograph” 1971, No 55.pl_PL
dc.referencesHackman J.R., Oldham G.R., Motivation through the Design of Work: Test of a Theory, „Organizational Behavior and Human Performance” 1975, No 16.pl_PL
dc.referencesHarter J.K., Agrawal S., Plowman S.K., Asplund J.W., Employee Engagement and Earnings Per Share: A Longitudinal Study of Organizational Performance during the Recession, Gallup Poll Consulting University Press, Washington 2010.pl_PL
dc.referencesHarter J.K., Schmidt F.L., Agrawal S., Plowman S.K., The Relationship between Engagement at Work and Organizational Outcomes, Gallup Poll Consulting University Press, Washington 2013.pl_PL
dc.referencesHarter J.K., Schmidt F.L., Killham E.A., Agrawal S., Q12 Meta-Analysis: The Relationship between Engagement at Work and Organizational Outcomes, Gallup Poll Consulting University Press, Washington 2009.pl_PL
dc.referencesHarter J.K., Schmidt F.L., Killham E.A., Asplund J.W., Q12 Meta Analysis, Gallup Poll Consulting University Press, Washington 2006.pl_PL
dc.referencesHelms M.M., Encyklopedia of Management, Thompson Gale, Detroit 2006.pl_PL
dc.referencesHenderson G., Human Relations Issues in Management, Greenwood Publishing Group, Westport 1996.pl_PL
dc.referencesHerzberg F., One More Time: How Do You Motivate Employees?, „Harvard Business Review” 1987, September–October.pl_PL
dc.referencesHill S., How Do You Manage a Flexible Firm? The Total Quality Model, „Work, Employment and Society” 1991, No 5.pl_PL
dc.referencesHisrich R.D., Entrepreneurship/Intrapreneurship, „American Psychologist” 1990, No 45.pl_PL
dc.referencesHisrich R.D., Peters M.P., Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a New Enterprise, Irvin Publishing, Chicago 1992.pl_PL
dc.referencesHoftede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesHofstede G.H., Hoftede G.J., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesHornsby J.S., Kuratko D.F., Zahra S.A., Middle Managers’ Perception of the Internal Environment for Corporate Entrepreneurship: Assessing a Measurement Scale, „Journal of Business Venturing” 2002, No 17.pl_PL
dc.referencesHuczek M., Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2009, vol. 5.pl_PL
dc.referencesHuselid M.A., The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance, „Academy of Management Journal” 1995, Vol. 38, No 3.pl_PL
dc.referencesHyman J., Mason B., Managing Employee Involvement and Participation, Sage Publications, London 1995.pl_PL
dc.referencesIreland R.D., Kuratko D.F., Morris M.H., A Health Audit for Corporate Entrepreneurship: Innovation at all Levels, „Journal of Business Strategy” 2006, Vol. 27.pl_PL
dc.referencesIrru S., Participation, Involvement and Company Performance in Great Britain, Franco Angeli Publishing, Milano 1994.pl_PL
dc.referencesJaki A., Paradygmat efektywności w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 4.pl_PL
dc.referencesJamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesJanssen O., Fairness Perceptions as a Moderator in the Curvilinear Relationships between Job Demands, and Job Performance and Job Satisfaction, „Academy of Management Journal” 2001, Vol. 44, No 5.pl_PL
dc.referencesJasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie, uwalnianie ludzkiej produktywności, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesJerzyk E., Leszczyński G., Mruk H., Kreatywność w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesJohnson D., What is Innovation and Entrepreneurship? Lessons for Larger Organisations, „Industrial and Commercial Training” 2001, No 33(4).pl_PL
dc.referencesJoiner T.A., Total Quality Management and Performance. The Role of Organization Support and Co-worker Support, „International Journal of Quality & Reliability Management” 2007, Vol. 24, No 6.pl_PL
dc.referencesJong de J., Hartog den D., Measuring Innovative Work Behavior, „Creativity and Innovation Management” 2010, Vol. 19.pl_PL
dc.referencesJong de J.P.J., Marsili O., Schumpeter versus Kirzner: An Empirical Investigation of Opportunity Types, Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs, Zoetermeer 2010.pl_PL
dc.referencesJong de J.P.J., Parker S.K., Wennekers S., Wu C., Corporate Entrepreneurship at the Individual Level: Measurement and Determinants, EIM Research Reports, Zoetermeer 2011.pl_PL
dc.referencesJong de J., Wennekers S., Intrapreneurship Conceptualizing Entrepreneurial Employee Behaviour, Scales research report, Zoetermeer 2008.pl_PL
dc.referencesKachniewska M., Zapewnienie wartości dla stron zainteresowanych jako przedmiot normy ISO 9004, [w:] Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKalisz R., Elastyczne formy organizacji czasu pracy i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2000, nr 3.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard, „Harvard Business School Working Paper”, March 2010, No 10–074.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKapusta F., Przedsiębiorczość – teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesKaracaoglu K., Bayrakdaroglu A., San F.B., The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms’ Financial Performance: Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms, „International Business Research” 2013, Vol. 6, No 1.pl_PL
dc.referencesKaufman C., Employee Involvement: A New Blueprint for Success, „Journal of Accountancy” 2010, No 5.pl_PL
dc.referencesKerzner H., Advanced Project Management, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.pl_PL
dc.referencesKirzner I., Competition and Entrepreneurship, The University of Chicago, Chicago 1973.pl_PL
dc.referencesKisilowska H., Partycypacja pracownicza w polskim przedsiębiorstwie w aspekcie integracji europejskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKnap M., Przedsiębiorczość kompetencją przyszłości, „Organizacja i Zarządzanie” 2015, nr 1(298).pl_PL
dc.referencesKnight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, Beard Books, Washington 2002.pl_PL
dc.referencesKnight G.A., Cross-Cultural Reliability and Validity of a Scale to Measure Firm Entrepreneurial Orientation, „Journal of Business Venturing” 1997, No 12(3).pl_PL
dc.referencesKnudsen H., Employee Participation in Europe, Sage Publications, London 1995.pl_PL
dc.referencesKolb D.A., Organisational Psychology. An Experimental Approach, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1972, cyt. za: A. Lipińska-Grobelny, Kultura i klimat organizacyjny – zarys problematyki, [w:] Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, red. A. Lipińska-Grobelny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesKopczewski M., Pączek B., Tobolski M., Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane 2012.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesKozłowski M., Partycypacja finansowa pracowników, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesKozuń-Cieślak G., Efektywność – rozważania nad istotą i typologią, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2013, nr 4(16).pl_PL
dc.referencesKożuch B., Jończyk J., Zaangażowanie organizacyjne a efektywność zasobów ludzkich, [w:] Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, red. P. Bohdziewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesKożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKożusznik B., Podmiotowość zespołu pracowniczego w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.pl_PL
dc.referencesKożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKrames J.A., Jacka Welcha leksykon przywództwa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.pl_PL
dc.referencesKrawczyk R., Autonomiczne grupy pracownicze jako nowoczesna forma zarządzania przedsiębiorstwem, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 1.pl_PL
dc.referencesKreiser P.M., Marino L.D., Weaver K.M., Assessing the Psychometric Properties of the Entrepreneurial Orientation Scale: A Multi-Country Analysis, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2002, Summer.pl_PL
dc.referencesKristensen K., Martensen A., Gronholdt L., Customer Satisfaction and Business Performance, [w:] Business Performance Management. Theory and Practice, ed. A. Neely, Cambridge University Press, Cambridge 2002.pl_PL
dc.referencesKroon J., General Management, Pearson Publishing, Cape Town 1995.pl_PL
dc.referencesKrzyżaniak-Gumowska A., Pokolenie klapki, „Newsweek Polska” 2013, nr 22.pl_PL
dc.referencesKubaison S.T., Gachunga H.G., Odhiambo R., Relationship Between Direct Participation Schemes and Organizational Performance in Government Owned Agencies in Kenya, „International Journal of Research in Social Sciences” 2014, Vol. 4, No 4.pl_PL
dc.referencesKućmański R., Innowacyjność przedsiębiorstw – wybrane elementy, [w:] Uwarunkowania rozwoju, koncepcje i metody zarządzania organizacjami, red. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.pl_PL
dc.referencesKulpińska J., Nowe tendencje rozwoju partycypacji w Europie, [w:] Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesKuratko D.F., Hornsby J.S., Bishop J.W., Managers’ Corporate Entrepreneurial Actions and Job Satisfaction, „International Entrepreneurship and Management Journal” 2005, No 1.pl_PL
dc.referencesKuratko D.F., Montagno R.V., Hornsby J.S., Developing an Entrepreneurial Assessment Instrument for an Effective Corporate Entrepreneurial Environment, „Strategic Management Journal” 1990, No 11.pl_PL
dc.referencesKuratko D.F., Morris R.D., Covin J.G., Hornsby J.S., A Model of Middle-Level Managers’ Entrepreneurial Behavior, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2005, Vol. 27, Issue 9.pl_PL
dc.referencesKyrgidou L.P., Hughes M., Strategic Entrepreneurship: Origins, Core Elements and Research Directions, „European Business Review” 2010, Vol. 22, Issue 1, cyt. za: W. Dyduch, Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.pl_PL
dc.referencesLandreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesLanfred C.W., Autonomy and Performance in Teams: The Multilevel Moderating Effect of Task Interdependence, „Journal of Management” 2005, Vol. 31, No 4.pl_PL
dc.referencesLawler E.E., The Ultimate Advantage: Creating the High Involvement Organization, Jossey-Bass Publishing, San Francisco 1992.pl_PL
dc.referencesLazear E.P., Corporate Culture and the Diffusion of Values, [w:] Do Participation and Cooperation Increase Competitiveness?, ed. H. Siebert, J.C.B. Mohr Verlag, Tübingen 1995.pl_PL
dc.referencesLewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLichtarski J., Karaś M., Pojmowanie przedsiębiorczości i warunkujące ją czynniki, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003.pl_PL
dc.referencesLines R., Influence of Participation in Strategic Change: Resistance, Organizational Commitment and Change Goal Achievement, „Journal of Change Management” 2004, Vol. 4, No 3.pl_PL
dc.referencesLipińska-Grobelny A., Kultura i klimat organizacyjny – zarys problematyki, [w:] Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, red. A. Lipińska-Grobelny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesLipka A., Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesLipka A., Strategiczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości pracowników, [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesListwan T., Role menedżerów w rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesLowe P., Tovey L., Cole R., Empowerment. What Organisations Really Do. A Survey of UK Companies, Haybridge House 1999.pl_PL
dc.referencesLumpkin G.T., Dess G.G., Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance, „Academy of Management Review” 1996, Vol. 21, No 1.pl_PL
dc.referencesLumpkin G.T., Dess G.G., Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle, „Journal of Business Venturing” 2001, No 16.pl_PL
dc.referencesLunenburg F.C., Goal-Setting Theory of Motivation, „International Journal of Management, Business and Administration” 2011, Vol. 15, No 1.pl_PL
dc.referencesLyon W., Lumpkin G.T., Dess G., Enhancing Entrepreneurial Orientation Research: Operationalizing and Measuring a Key Strategic Decision, „Jourmal of Management” 2000, Vol. 26, No 5.pl_PL
dc.referencesŁańcucki J., Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością, [w:] Efektywność systemów zarządzania, red. J. Łańcucki, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesŁochnicka D., Partycypacja bezpośrednia jako sposób na zwiększenie zaangażowania pracowników w miejscu pracy, [w:] Lokalne i globalne uwarunkowani rozwoju gospodarczego, red. M. Burchard-Dziubińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesŁochnicka D., Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. 94.pl_PL
dc.referencesŁochnicka D., Zakres i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2013.pl_PL
dc.referencesŁuczak M., Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMaciąg A., Diagnoza wartości pracownika w kształtowaniu kultury organizacji, ”Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 5.pl_PL
dc.referencesMacieja J., Przedsiębiorczość w systemie ekonomicznym, „Studia Ekonomiczne Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN” 1990, nr 24.pl_PL
dc.referencesMankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesManville B., Ober J., A Company of Citizens. What the World’s First Democracy Teaches Leaders about Creating Great Organizations, Harvard Business Review School Press, Boston 2003.pl_PL
dc.referencesMartwiejczuk R., Efektywność – próba interpretacji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 11.pl_PL
dc.referencesMartyniak Z., Efektywność organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2000, nr 11.pl_PL
dc.referencesMatuszak-Flejszman A., Czynniki wpływające na skuteczność i efektywność systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, [w:] Efektywność systemów zarządzania, red. J. Łańcucki, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesMazurek R., Praca w zespole jako źródło kreatywności, [w:] Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, t. II, red. E. Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2009.pl_PL
dc.referencesMączyński J., Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesMcDuffie J.P., Human Resource Bundles and Manufacturing Performance. Organizational Logic and Flexible Production Systems in the World Auto Industry, „Industrial and Labor Relations Review” 1995, Vol. 48, No 2.pl_PL
dc.referencesMcGowan P., Innowacja i przedsiębiorczość wewnętrzna, [w:] Praktyka kierowania, red. D. Stewart, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesMcGregor D., The Human Side of Enterprise, „Management Review” 1957, No 11.pl_PL
dc.referencesMeisner J., Mitbestimmung w RFN, Wydawnictwo Śląskie, Katowice 1988.pl_PL
dc.referencesMendel T., Argumenty przemawiające za partycypacją pracowniczą, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesMendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesMetzger B.L., Profit Sharing in 38 large Companies, Profit Sharing Foundation, Evanston 1975.pl_PL
dc.referencesMhetras V.G., Labour Participation in Management. An Experiment in Industrial Democtracy in India, Manaktals, Bombay 1966.pl_PL
dc.referencesMikuła B., Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna – próba systematyzacji pojęć, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2000, nr 3.pl_PL
dc.referencesMikuła B., Potocki A., Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesMiller D., The Corelates od Entrepreneurship in Three Types of Firms, „Management Science” 1983, No 29(7).pl_PL
dc.referencesMoczydłowska J., Pacewicz I., Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.pl_PL
dc.referencesMokaya S.O., Corporate Entrepreneurship and Organizational Performance, Theoretical Perspectives, Approaches and Outcomes, „International Journal of Arts and Commerce” 2012, Vol. 1, No 4.pl_PL
dc.referencesMorris M.H., Kuratko D.F., Corporate Entrepreneurship, Harcourt College Publishers, London 2002, cyt. za: W. Dyduch, Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej jako przesłanka podwyższania efektywności, „Organizacja i Zarządzanie” 2008, nr 4.pl_PL
dc.referencesMueller Ch.A., Stand und Perspektiven der Entrepreneurshipforschung, [w:] Die KMU im 21. Jahrhundert – Impulse, Aussichten, Konzepte, Hrsg. H.J. Pleitner, W. Weber, Rencontres de St-Gall 2000, Verlag KMU HSG, s. 19, cyt. za: K. Safin, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – próba systematyzacji, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stefana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004.pl_PL
dc.referencesMurphy A.E., Richard Cantillon – Entrepreneur and Economist, Oxford University Press, Oxford 1986.pl_PL
dc.referencesNogalski B., Karpacz J., Komponenty orientacji przedsiębiorczej – studium przypadku, „Współczesne Zarządzanie” 2011, nr 3.pl_PL
dc.referencesNonaka I., The History of Quality Circle, „Quality Progress” 1993, September.pl_PL
dc.referencesNowosielski S., Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych, [w:] Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, red. T. Dudycz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesNoye D., Jak opanować procesy jakości. Przewodnik praktyczny, Insep Editions, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesObłój T., Obłój K., Pratt M.G., Dominant Logic and Entrepreneurial Firms’ Performance in a Transition Economy, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2010, Vol. 34, Issue 1.pl_PL
dc.referencesObora H., Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC–story, [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. B. Mikuła, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesOlech A., Sobiesiak-Penszko P., Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, „Decydujmy Razem” 2013, nr 3.pl_PL
dc.referencesOlko J., Przedsiębiorczość i jej istota, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stefana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003.pl_PL
dc.referencesOmachonu V.K., Ross J.E., Principles of Total Quality, CRC Press, Florida 2004.pl_PL
dc.referencesO’Regan C.L., The Impact of High Performance Work Systems on Innovation Performance: A Study of Irish Companies, Dublin City University, Dublin 2011.pl_PL
dc.referencesOstrowski Z., Definicje jakości, „Problemy Jakości” 1968, nr 1.pl_PL
dc.referencesOtley D., Measuring Performance: Accounting Perspective, [w:] Business Performance Management. Theory and Practice, ed. A. Neely, Cambridge University Press, Cambridge 2002.pl_PL
dc.referencesPaluchowski W.J., Klimat organizacyjny i jego pomiar, [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, red. S. Witkowski, Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego XLVII, t. IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesPałubska D., Participative Forms of Work Organization as a Source of Intrapreneurship in a Company, „International Journal of Business and Management” 2012, Vol. 4, No 1.pl_PL
dc.referencesParast M.M., The Effect of Six Sigma Projects on Innovation and Firm Performance, „International Journal of Project Management” 2011, No 29.pl_PL
dc.referencesParmenter D., Key Performance Indicators : Developing, Implementing, and Using Winning KPIs, John Wiley & Sons, Hoboken 2007.pl_PL
dc.referencesPasour E.C., A Further Note on the Measurement of Efficiency and Economies of Farm Size, „Journal Agriculture Economic” 1981, Vol. 32, s. 135, cyt. za: E. Szymańska, Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Rocznik Nauk Rolniczych” 2010, nr 2(97).pl_PL
dc.referencesPenc J., Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2000, cyt. za: B. Chmielewiec, Wpływ jakości kapitału ludzkiego kadr menedżerskich na przedsiębiorcze działania pracowników w procesie zmiany organizacyjnej, [w:] Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, red. B. Jamka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesPenc J., Leksykon biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesPfeffer J., The Human Equation: Building Profits by Putting People First, Harvard Business School Press, Boston 1998.pl_PL
dc.referencesPiasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Warszawa, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesPiecuch T., Charakterystyka koncepcji przedsiębiorczości wewnętrznej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” 2008, nr 248.pl_PL
dc.referencesPiecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPiekut M., Partycypacja pracownicza w zarządzaniu przedsiębiorstwem w świetle prawodawstwa krajów Unii Europejskiej, [w:] Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, red. K. Piech, G. Szczodrowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPierścieniak A., Efektywność rozwiązań organizacyjnych w instytucjach publicznych, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.pl_PL
dc.referencesPinchot G., Pellman R., Intrapreneuring in Action. A Hanbook for Business Innovation, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2000.pl_PL
dc.referencesPinchot G., Pinchot E.S., Intrapreneuring: Why You Don’t Have to Leave the Corporation to Become an Entrepreneur, Harper & Row Publishing, New York 1985.pl_PL
dc.referencesPiotrowski K., Świątkowski M., Kierowanie zespołami ludzi, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesPiwowarczyk J., Partycypacja pracownicza i jej klasyfikacja, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006.pl_PL
dc.referencesPiwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesPocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPotocki A., Wdrożenia innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, „Humanizacja Pracy” 1998, nr 5–6, cyt. za: G. Wudarzewski, Wybrane koncepcje klimatu organizacyjnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2012, nr 13.pl_PL
dc.referencesPotterfield T.A., The Business of Employee Empowerment, Quorum Books, Westport-Connecticut–London, 1999.pl_PL
dc.referencesPoutsma E., Recent Trends in Employee Financial Participation in the European Union, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Ireland 2001.pl_PL
dc.referencesPoutsma E., Hendrickx J., Huijgen F., Employee Participation in Europe. In Search of the High Participative Workplace in Europe, „Economic and Industrial Democracy” 2003, No 24.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Grupowe formy pracy. Procesy wdrażania, Krajowa Agencja Robotnicza, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Sposoby pozyskiwania zasobów intelektualnych pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Udział pracowników w zarządzaniu zmianami w firmie, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Udział przedstawicieli załogi w organach spółki, [w:] Ład korporacyjny, red. D. Dobija, I. Koładkiewicz, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Wstęp, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywa rozwoju?, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Skorupińska K., Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesRummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesRutkowska A., Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 4, vol. 11, cz. 4.pl_PL
dc.referencesSalomon M., Industrial Relation. Theory and Practice, Prentice Hall, London 1998.pl_PL
dc.referencesSamuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesSantos-Vijande M.L., Alvarez-Gonzalez L.I., TQM and Firms Performance: An EFQM Excellence Model Research Based Survey, „International Journal of Business Science and Applied Management” 2007, Vol. 2, Issue 2.pl_PL
dc.referencesSarapata A., O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy, Instytut Wydawniczy CEZZ, Warszawa 1977, cyt. za: G. Wudarzewski, Wybrane koncepcje klimatu organizacyjnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2012, nr 13.pl_PL
dc.referencesSawang S., Key Performance Indicators for Innovation Implementation: Perception vs. Actual Usage, „Asia Pacific Management” 2011, No 16(1).pl_PL
dc.referencesSchein E.H., Organizational Culture and Leadership, Josey-Bass, San Francisco–London 1985, cyt. za: A. Lipińska-Grobelny, Kultura i klimat organizacyjny – zarys problematyki, [w:] Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, red. A. Lipińska-Grobelny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesSchenplein H., Kultura przedsiębiorstwa i jej rozwój, „Organizacja i Kierowanie” 1988, nr 7/8, cyt. za: Ł. Sułkowski, Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 6.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper & Row, New York 1942.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J.A., The Theory of Economic Development, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey 1983.pl_PL
dc.referencesScott S., Bruce R., The Influence of Leadership, Individual Atributes and Climate on Innovative Behavior: A Model of Individual Innovation in the Workplace, „Academy of Management Journal” 1994, Vol. 37.pl_PL
dc.referencesSecord H., Implementing Best Practices in Human Resources Management, CCH Canadian Publishing, Canada 2003.pl_PL
dc.referencesSexton D., Bowman-Upton N., Entrepreneurship. Creativity and Growth, Macmillan Publishing, New York 1991.pl_PL
dc.referencesSiekierski J., Behawioralne aspekty zachowań aktywizujących w gospodarce rynkowej, [w:] Uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne w aktywizacji społeczno-gospodarczej. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, red. L. Pałasz, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003.pl_PL
dc.referencesSikorski C., Sztuka kierowania, Wydawnictwo IWZZ, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesSisson K., Geary J., Conceptualising Direct Participation in Organisational Change –The EPOC Project, Loughlinstown House, Shankil, Dublin 1994.pl_PL
dc.referencesSkorupińska K., Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E., Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, [w:] Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2000.pl_PL
dc.referencesSkurzyńska-Sikora U., Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu PEMM, „Organizacja i Zarządzanie” 2008, nr 3.pl_PL
dc.referencesSłowik B., Mierniki efektywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych, [w:] Etyka a jakość i efektywność organizacji, red. E. Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2010.pl_PL
dc.referencesSmeltzer L.R., Kedia B.L., Knowing the Ropes: Organizational Requirements for Quality Circles, „Business Horizons” 1985, No 28(4).pl_PL
dc.referencesSofijanova E., Zabijakin-Chatleska V., Employee Involvement and Organizational Performance: Evidence from the Manufacturing Sector in Republic of Macedonia, „Trakia Journal of Sciences” 2013, Vol. 11, Suppl. 1.pl_PL
dc.referencesSrivastava N., Agrawal A., Factors Supporting Corporate Entrepreneurship: an Exploratory Study, „The Journal of Business Perspective” 2010, No 14.pl_PL
dc.referencesStam W., Elfring T., Entrepreneurial Orientation and New Venture Performance: The Moderating Role of Intra- and Extraindustry Social Capital, „Academy of Management Journal” 2008, Vol. 51, No 1.pl_PL
dc.referencesStevenson H.H., Jarillo J.C., A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, „Strategic Management Review” 1990, No 11.pl_PL
dc.referencesStollt M., Kluge N., Partycypacja pracownicza na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem w dziesięciu nowych państwach członkowskich UE, Agencja Rozwoju Społecznego, Europejski Instytut Związków Zawodowych na Rzecz Badań, Edukacji oraz Zdrowia i Bezpieczeństwa, Bruksela 2006.pl_PL
dc.referencesStoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesStor M., Continental Frameworks for HRM Effectiveness and Efficiency in MNCs: European, American, Asian and African Perspective, „Human Resource Management” 2012, No 6.pl_PL
dc.referencesSudoł S., Przedsiębiorczość – jej pojmowanie, typy, czynniki ją kształtujące, „Problemy Zarządzania” 2008, nr 2(20).pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł., Kulturowe procesy zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSummers J., Hyman J., Employee Participation and Company Performance. A Review of the Literature, Joseph Rowntree Foundation, York 2005.pl_PL
dc.referencesSzabo E., Participative Management and Culture. A Qualitative and Itegrative Study in Five European Countries, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankurt am Main 2007.pl_PL
dc.referencesSzymańska E., Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Rocznik Nauk Rolniczych” 2010, nr 2(97).pl_PL
dc.referencesSzymański W., Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesTabaszewska E., Koła jakości na przykładzie przedsiębiorstw japońskich, „Problemy Jakości” 2002, nr 4.pl_PL
dc.referencesTabaszewska E., Białowąs P., TQM i Reengineering – różne koncepcje, „Problemy Jakości” 1999, nr 6(31).pl_PL
dc.referencesTargalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesTimmons J., New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21th Century, Irwin, McGraw Hill, New York 1999.pl_PL
dc.referencesTokarz A., Dynamika procesu twórczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesTomer J., Understanding High Performance Work Systems: The Joint Contribution of Economics and Human Resource Management, „Journal of Behavioral and Experimental Economics” 2001, Vol. 30, Issue 1.pl_PL
dc.referencesVance R.J., Employee Engagement and Commitment. A Guide to Understanding, Measuring and Increasing Engagement in Your Organization, Society for Human Resource Management, Alexandria 2006.pl_PL
dc.referencesVarian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesVroom V.H., Some Personality Determinants of the Effects of Participation, „Journal of Abnormal and Social Psychology”, Vol. 59, cyt. za: T. Mendel, Argumenty przemawiające za partycypacją pracowniczą, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesWalentynowicz P., Zakres zastosowania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych – wyniki badań empirycznych, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane 2013.pl_PL
dc.referencesWarszawska M., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesWasilewski L., Podstawy zarządzania jakością, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesWaśkiewicz J., Przedsiębiorczość: istota, pojęcie i jej rodzaje, „Zarządzanie. Przedsiębiorczość. Innowacyjność” 2015, nr 1.pl_PL
dc.referencesWelch J., Welch S., Winning znaczy zwyciężać, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesWellins R.S., Byham W.C., Wilson J.M., Empowered Teams. Creating Self-Directed Work Groups that Improve Quality, Productivity and Participation, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1991.pl_PL
dc.referencesWerner J.M., DeSimone R.L., Human Resource Management, South-Western, Mason 2012.pl_PL
dc.referencesWheatley R., Parker N., Empowerment/Self-Directed Work Teams, The Institute of Management Foundation, Northants 1995.pl_PL
dc.referencesWiatrak A.P., Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003.pl_PL
dc.referencesWiatrak A.P., Przedsiębiorczość korporacyjna – istota uwarunkowania i podstawowe obszary, „Problemy Zarządzania” 2008, nr 2(20).pl_PL
dc.referencesWilkin J., Przedsiębiorczość na wsi – główne determinanty i uwarunkowania, [w:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków, Rzeszów 1997.pl_PL
dc.referencesWilkinson A., Dundon T., Marchington M., Ackers P., Changing Patterns of Employee Voice: Case Studies from the UK and Republic of Ireland, „Journal of Industrial Relations” 2004, Vol. 46(3).pl_PL
dc.referencesWilkinson A., Gollan P.J., Marchington M., Lewin D., The Oxford Handbook of Participation in Organizations, Oxford University Press, New York 2010.pl_PL
dc.referencesWłudyka T., Szkoła lozańska, [w:] Instytucje gospodarki rynkowej, red. T. Włudyka, M. Smaga, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesWoźniakowski A., Koncepcja High Performance Work System. Źródła i rozwój, [w:] Systemy wysokoefektywnej pracy, red. S. Borkowska, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesWójcik M., Bieniok H., Zarządzanie przez partycypację, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Bieniok, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.pl_PL
dc.referencesWratny J., Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesWudarzewski G., Wybrane koncepcje klimatu organizacyjnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2012, nr 13.pl_PL
dc.referencesWysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.pl_PL
dc.referencesZahra S.A., Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory Study, „Journal of Business Venturing” 1991, No 6.pl_PL
dc.referencesZając C., Bezpośrednie i pośrednie formy partycypacji pracowniczej – wyniki badań, [w:] Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesZałęski W., Koła jakości – powoływanie – organizacja – funkcjonowanie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1993.pl_PL
dc.referencesZapłata S., Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, [w:] Efektywność systemów zarządzania, red. J. Łańcucki, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesZapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesZbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesZbierowski P., Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Oficyna Wolters Kluwer busienss, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesZieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1974, s. 199, cyt. za: A. Rutkowska, Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 1, vol. 11.pl_PL
dc.referencesZimniewicz K., Techniki zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesŻur A., Intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania, [w:] Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesŻur A., Rozwój przez przedsiębiorczość – znane formy przedsiębiorczości organizacyjnej, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji, red. S. Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesAbout ISO, International Organization for Standardization http://www.iso.org/iso/home/about.htmpl_PL
dc.referencesBieniek-Koronkiewicz E., Przedstawiciele pracowników w radzie nadzorczej http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/przedstawiciele-pracownikow-w-radzie-nadzorczej/pl_PL
dc.referencesBrzóska J., Zarządzanie jakością. Six Sigma, Materiały Politechniki Śląskiej http://dydaktyka.polsl.pl/rg5/studia/Mat_sem_I/six%20sigma_WG.docpl_PL
dc.referencesBwisa H.M., The Visible Hand, Entrepreneurship Resource Website www.professorbwisa.compl_PL
dc.referencesCo to jest Lean?, Lean Center http://www.leancenter.pl/bazawiedzy/artykul/article_id/154pl_PL
dc.referencesCulture, Leadership and Organizations, The Globe Study in 62 Societies, Sage, Thousand Oaks-London-New Delhi 2004.pl_PL
dc.referencesCwalina W., Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych, StatSoft Polska http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/nazastosowaniemod3.pdfpl_PL
dc.referencesDenison D., Janovics J., Young J., Cho H.J., Diagnosing Organizational Cultures: Validating a Model and Method, 2006 http://www.denisonconsulting.com/sites/default/files/documents/resources/denison-2006-validity.sflb_.ashx_.pdfpl_PL
dc.referencesDirect Participation and Organizational Change. Fashionable but Misunderstood? An Analysis of Recent Research in Europe, Japan and the USA, Eurofound, Loughlinstown, Dublin 1996.pl_PL
dc.referencesDriving Performance and Retention through Employee Engagement, Corporate Leadership Council, Washington 2004 http://www.usc.edu/programs/cwfl/pdf/Employee%20engagement.pdfpl_PL
dc.referencesDyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, Dz.U. UE L 80/29 z dn. 11 marca 2002 r. Dz.U. 2002, nr 51, poz. 458.pl_PL
dc.referencesEmployee Involvement in Companies under the European Company Statute, Eurofound, Luxemburg 2011.pl_PL
dc.referencesEuropean Company Survey 2009, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2010.pl_PL
dc.referencesForsberg K., The Roles of ISO 9001 and ISO 9004 http://www.kristerforsberg.com/qmp/core.htmlpl_PL
dc.referencesFulton L., Worker Representation in Europe, Labor Research Department and ETUI http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Poland/Board-level-Representationpl_PL
dc.referencesGilejko L., Czarzasty J., Hudaszek A., Partycypacja pracownicza w polskim prawie pracy i dyrektywach Unii Europejskiej, materiały szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr projektu: POKL.05.05.02-00-124/10 http://komunalni.pl/kuds/images/PDFy/partycypacja_pracownicza_w_polskim_prawie_pracy_i_dyrektywach_ue.pdfpl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/definicje-pojec/125,pojecie.htmlpl_PL
dc.referencesGogojewicz P., Rady pracownicze coraz bardziej popularne, Polski Portal Finansowy Bankier.pl http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rady-pracownicze-coraz-bardziej-popularne-1748260.htmlpl_PL
dc.referencesHigh Involvement Work Systems and Economic Performance: a Review of Recent Research, Eurofound http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2000/02/feature/uk0002156f.htmpl_PL
dc.referencesIgniting Innovation. How Hot Companies Fuel Growth from Within, Ernst & Young http://www.ey-.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/Igniting-innovation--how-hot-companiesfuel-growth-from-within---Successful-entrepreneurshippl_PL
dc.referencesIndustrial Democracy In Europe: a 1977 survey, American Center for the Quality of Work Life, Sanibel 1978.pl_PL
dc.referencesInformowanie i konsultowanie, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/informowanie-i-konsultowanie/pl_PL
dc.referencesInnowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesISO 9000 – Quality Management, International Organization for Standardization http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htmpl_PL
dc.referencesKaraś D., Intelektualizacja przedsiębiorstw w XXI wieku. Badania nad przedsiębiorczością intelektualną oraz metody wyceny kapitału intelektualnego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006 [praca magisterska].pl_PL
dc.referencesKawecka M., Rogowska A., Satysfakcja i zaangażowanie a efektywność pracowników. Wybrane uwarunkowania efektywności pracowników w organizacji http://hpi.biz.pl/x.php/1,37/Determinanty-efektywnosci.htmlpl_PL
dc.referencesKirkman B.L., Lowe K.B., Young D.P., High Performance Work Organizations, Center of Creative Leadership, Greensboro 1999.pl_PL
dc.referencesKlax A., Gain Sharing vs. Profit Sharing http://www.studymode.com/essays/Gain-Sharing-Vs-Profit-Sharing-121329.htmlpl_PL
dc.referencesKompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesKonrad A.M., Engaging Employees through High-Involvement Work Practices, „Evey Business Journal”, March/April 2006 http://iveybusinessjournal.com/topics/the-workplace/engagingemployees-through-high-involvement-work-practices#.U_Nh7eN_uSopl_PL
dc.referencesLang Wood J., Lean Manufacturing vs. Six Sigma, Demand Media http://smallbusiness.chron.com/lean-manufacturing-vs-six-sigma-43179.htmlpl_PL
dc.referencesLean Six Sigma http://www.motorolasolutions.com/US-EN/Training+Home/Lean+Six+Sigmapl_PL
dc.referencesLipski S., Definiowanie przedsiębiorczości, IPIS.pl www.ipis.plpl_PL
dc.referencesLis A., Six Sigma – wizja doskonalenia organizacji http://www.outsourcing.edu.pl/pl/article/details/type/scientific/id/192pl_PL
dc.referencesMacLeod D., Clarke N., Engaging for Success: Enhancing Performance through Employee Engagement, Department for Business, Innovation and Skills, United Kingdom 2009 http://dera.ioe.ac.uk/1810/1/file52215.pdfpl_PL
dc.referencesMasternak R., Difference between Gain Sharing and Profit Sharing, Masternac & Associates http://www.masternak.com/gainsharing-versus-profitsharing.asppl_PL
dc.referencesMcGunnigle P., Employee Empowerment, Participation and Involvement, Learning, and Teaching Support Network http://www.heacademy.ac.uk/assets/documents/subjects/hlst/employee_empowerment_perception_and_involvement.pdfpl_PL
dc.referencesModel Doskonałości EFQM, IMS Malon http://www.iso.org.pl/efqmpl_PL
dc.referencesNajnowsze zmiany w organizacji pracy w 27 państwach członkowskich UE i Norwegii, Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Dublin 2011.pl_PL
dc.referencesNayab N., Job Enlargement: What Is It and How Does it Improve Job Satisfaction? http://www.brighthub.com/office/human-resources/articles/102409.aspxpl_PL
dc.referencesNew forms of work organization: Can Europe Realise its Potential?, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1997.pl_PL
dc.referencesNew Models of High Performance Work Systems. The Business Case for Strategic HRM, Partnership and Diversity and Equality Systems, National Centre for Partnership and Performance, Dublin 2008.pl_PL
dc.referencesPartycypacja finansowa pracowników w Europie, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela 2010.pl_PL
dc.referencesPinchot G., Back to Intrapreneuring http://www.pinchot.com/2010/01/back-to-intrapreneuring.htmlpl_PL
dc.referencesPinchot G., Pinchot E.S., Intra-Corporate Entrepreneurship http://www.intrapreneur.com/Main-Pages/History/IntraCorp.htmlpl_PL
dc.referencesPodstawowe zasady doskonałości, Umbrella Consulting http://www.efqm.pl/index.php/model-doskonalosci-efqm/podstawowe-zasady-doskonaloscipl_PL
dc.referencesPogoda J., Co z tą przedsiębiorczością? www.eduforum.plpl_PL
dc.referencesPractical Participation and Involvement, Institute of Personnel Management, London 1982.pl_PL
dc.referencesPrzedsiębiorczość innowacyjna, Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej http://www.seipa.edu.plpl_PL
dc.referencesQuality Circle, „The Economist” 2009, No 4, November http://www.economist.com/node/14301388.Quality Management Principles, International Organization for Standardization http://www.iso.org/iso/qmp_2012.pdfpl_PL
dc.referencesQuality of Work in the European Union, Concept, Data and Debates from the Transnational Perspective, Peter Lang, Brussels 2009.pl_PL
dc.referencesRaj R., Advantages of Management by Objectives http://managementbyobjectives.com/advantages-of-management-by-objectivespl_PL
dc.referencesRaport wpływ wdrożenia ISO 9001 na konkurencyjność firmy, Portal Badań Online, Marzec 2010 http://www.jakosc.biz/wp-content/uploads/2010/09/Wplyw_wdrozenia_ISO_na_konkurencyjnosc_firmy.pdfpl_PL
dc.referencesRiddle J., The Intrapreneurship Alternative: Innovating from Within http://workawesome.com/career/intrapreneurshippl_PL
dc.referencesRobaszkiewicz M., Praca zespołowa w doskonaleniu procesu zarządzania jakością, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości archiwum.parp.gov.pl/partnerinfo/przewodnik/28dz24.rtfpl_PL
dc.referencesRudolf S., Partycypacja a globalizacja, konferencja naukowa Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej pt. Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, 16 września 2011 http://www.pte.pl/pliki/2/30/Rudolf%20S%20-%20Partycypacja%20a%20Globalizacja.pdfpl_PL
dc.referencesRudolf S., Proces rozwiązywania problemów w świetle doświadczeń przedsiębiorstw, Międzynarodowa Konferencja Zarządzania i Technologii Informatycznych „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, 15–16 listopada 2001 http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref30_full.htmlpl_PL
dc.referencesSchulten T., Zagelmeyer S., Board-Level Employee Representation in Europe, European Industrial Relations Observatory On-Line http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1998/09/study/tn9809201s.htmpl_PL
dc.referencesSepkowska Z., System kształtowania przedsiębiorczości w Polsce w warunkach gospodarki globalnej, rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesSiewierski B., Zarządzanie przez cele. Teoria i praktyka http://manager.nf.pl/zarzadzanie-przez-cele-teoria-i-praktyka,,8166,112pl_PL
dc.referencesSweeney D.L., The Effects of Job Rotation Patterns on Organizational Outcome Indicants of Inter-Organizational Boundary Spanner Performance, Ph.D. Dissertation, The University of Texas, San Antonio 2007.pl_PL
dc.referencesSystemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja, The BSR QUICK Project http://www.bsr-quick.eu/resources/Modul+3+Systemy+zarzadzania+jakoscia-ISO.pdfpl_PL
dc.referencesThomson T.M., Management by Objectives, The Pfifer Library http://home.snu.edu/~jsmith/library/body/v20.pdfpl_PL
dc.referencesTochman R., Norma ISO 9001:2008, Portal Jakość.biz http://www.jakosc.biz/norma-iso-90012008/pl_PL
dc.referencesUstawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U. 2006, nr 79, poz. 550; 2008, nr 93, poz. 584; nr 120, poz. 778; 2009, nr 97, poz. 805.pl_PL
dc.referencesUstawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U., nr 94, poz. 1037, art. 214 i 387.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego.pl_PL
dc.referencesWeckmann W., Gainsharing, College of Education http://coe.sdsu.edu/pl_PL
dc.referencesWhittington L., ISO 9001:2008 Requirements Summary in Plain English, Whittington & Associates http://the9000store.com/downloads/standards/ISO-9001-Requirements-Explained.pdfpl_PL
dc.referencesWorkplace Representation, European Trade Union Institute http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Poland/Workplace-Representationpl_PL
dc.referencesWspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWu B., The Philosophy and Practice of Management by Objectives, EMBA Program Taiwan, Troy State University http://wentzwu.com/MemberZone/AboutMe/publications/ResearchPaper_MGT6671.pdfpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-373-4
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe