Show simple item record

dc.contributor.authorFeltynowski, Marcin
dc.date.accessioned2022-07-14T04:52:55Z
dc.date.available2022-07-14T04:52:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationFeltynowski M., Infrastruktura w strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek terytorialnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-820-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-820-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42463
dc.descriptionBadania związane z planowaniem przestrzennym wskazują na ważną rolę infrastruktury w kreowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej miast i obszarów wiejskich. Jest to istotne, ponieważ podejmowanie decyzji na różnych szczeblach administracji publicznej powinno opierać się na dowodach wykorzystujących dostępny zasób danych. Celem monografii jest usystematyzowanie wiedzy w dwóch obszarach: infrastrukturalnym i planowania przestrzennego, które powiązane są ze sobą zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym. Przedstawione w publikacji podejście może być wykorzystane do podnoszenia efektywności procesów związanych z planowaniem przestrzennym i rozwojem infrastruktury. W obu przypadkach zapewnia to wsparcie procesu rozwoju jednostki terytorialnej. Prezentowane zagadnienia są próbą wypełnienia luki w literaturze przedmiotu w zakresie złożoności procesów wpływających na rozwój infrastruktury. Stanowią one uzupełnienie dotychczasowych badań o elementy wynikające z rozwoju technologicznego czy globalnych wyzwań, które bezpośrednio oddziałują na rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek terytorialnych i powiązanej z nią infrastruktury. Uniwersalizm publikacji pozwala na wskazanie szerokiego grona jej odbiorców. Adresatami monografii są środowiska naukowe, w tym: ekonomiści, planiści, urbaniści, geografowie, którzy zajmują się w swojej pracy badawczej zagadnieniami planowania przestrzennego oraz szeroko rozumianej infrastruktury. Ponadto praktycy, a w szczególności pracownicy administracji publicznej, mogą wykorzystywać zaproponowane podejście teoretyczne i metody badawcze w procesach podejmowania decyzji opartych na dowodach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectplanowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectinfrastrukturapl_PL
dc.subjectstruktura funkcjonalno-przestrzennapl_PL
dc.titleInfrastruktura w strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek terytorialnych pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Marcin Feltynowski, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022pl_PL
dc.page.number192pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego, 90-255 Łódź, ul. POW 3/5pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-821-4
dc.referencesAcheampong R.A., Silva E.A., 2015. Land use-transport interaction modeling: A review of the literature and future research directions. Journal of Transport and Land Use, Vol. 8 (3), s. 11–38. DOI: https://doi.org/10.5198/jtlu.2015.806pl_PL
dc.referencesAcker O., Potscher F., Lefort T., 2012. Why Satellites Matter? The Relevance of Commercial Satellites in the 21st Century – A Perspective 2012–2020. Booz & Company, New York.pl_PL
dc.referencesAhern J., 1995. Greenways as a planning strategy. Landscape and Urban Planning, Vol. 33 (1–3), s. 131–155. DOI: https://doi.org/10.1016/0169-2046(95)02039-Vpl_PL
dc.referencesAhern J., 2004. Greenways in the USA: Theory, trends and prospects. W: R. Jongman, G. Pungetti (red.), Ecological Networks and Greenways: Concept, Design, Implementation. Cambridge University Press, Cambridge, s. 35–55.pl_PL
dc.referencesAl-Jayyousi O.R., 2003. Greywater reuse: towards sustainable water management. Desalination, Vol. 156 (1), s. 181–192. DOI: https://doi.org/10.1016/S0011-9164(03)00340-0pl_PL
dc.referencesAlves Beloqui A.I., 2020. Combining Green-Blue-Grey Infrastructure for Flood Mitigation and Enhancement of Co-Benfits. CRC Press, Leiden.pl_PL
dc.referencesAmbrosius G., Henrich-Franke C., 2016. Integration of Infrastructures in Europe in Historical Comparison. Springer, Cham.pl_PL
dc.referencesAmerican Rivers, The Center for Neighborhood Technology, The Great Lakes and St. Lawrence Cities Initiative, 2012. Upgrade Your Infrastructure: A Guide to the Green Infrastructure Portfolio Standard And Building Stormwater Retrofits. https://www.cnt.org/sites/default/files/publications/CNT_UpgradeYourInfrastructure.pdf, dostęp: 21.09.2021.pl_PL
dc.referencesAmerican Society of Heating, 2015. Combined Heat and Power Design Guide. ASHRAE, Atlanta.pl_PL
dc.referencesAnnoni A., Friis-Christensen A., Lucchi R., Lutz M., 2008. Requirements and challenges for building a European spatial information infrastructure: INSPIRE. W: P. van Oosterom, S. Zlatanova (red.), Creating Spatial Information Infrastructures: Towards the Spatial Semantic Web. CRC Press, Boca Raton, s. 1–18.pl_PL
dc.referencesAnselin L., 1995. Local indicators of spatial association – LISA. Geographical Analysis, Vol. 27 (2), s. 93–115.pl_PL
dc.referencesAnselin L., 2003. Spatial externalities, spatial multipliers, and spatial econometrics. International Regional Science Review, Vol. 26 (2), s. 153–166. DOI: https://doi.org/10.1177/0160017602250972pl_PL
dc.referencesAnselin L., Griffith D.A., 1988. Do spatial effects really matter in regression analysis? Papers in Regional Science, Vol. 65, No. 1, s. 11–34.pl_PL
dc.referencesArundel A., Hollanders H., 2006. Global Innovation Scoreboard (GIS) Report. MERIT, European Commission.pl_PL
dc.referencesAschauer D.A., 1989. Is public expenditure productive? Journal of Monetary Economics, No. 23 (2), s. 177–200.pl_PL
dc.referencesAsian Development Bank, 2020. Handbook on Microgrids for Power Quality and Connectivity. Asian Development Bank, Mandaluyong City. DOI: http://dx.doi.org/10.22617/TIM200182-2pl_PL
dc.referencesBaca G., 2004. Legends of Fordism: Between myth, history, and forgone conclusions. Social Analysis, Vol. 48 (3), s. 169–178.pl_PL
dc.referencesBaca G., 2017. Neoliberal narratives of crisis: The feeble cries of a vanishing ‘class’. Dialectical Anthropology, Vol. 41 (3), s. 377–385.pl_PL
dc.referencesBaddeley A., 1994. The magical number seven: Still magic after all these years? Psychological Review, Vol. 101 (2), s. 353–356.pl_PL
dc.referencesBagdziński S.L., 1994. Lokalna polityka gospodarcza. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesBaldwin J.R., Dixon J., 2008. Infrastructure Capital: What Is It? Where Is It? How Much of It Is There? Statistics Canada, Ottawa.pl_PL
dc.referencesBaranowski M., 2012. Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym. Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., 2010. Zróżnicowanie i determinanty rozwoju infrastruktury komunalnej w regionie łódzkim – studium przypadków. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBąk A., 2018. Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania liniowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 508, s. 19–28.pl_PL
dc.referencesBednarek M., Dmochowska-Dudek K., 2016. Syndrom NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce: uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalizacji niechcianych inwestycji. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBednarek-Szczepańska M., 2016. Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce. Polityka Energetyczna, t. 17, s. 53–72.pl_PL
dc.referencesBednarek-Szczepańska M., Dmochowska-Dudek K., 2015. Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce. Przegląd Geograficzny, t. 87 (4), s. 683–703.pl_PL
dc.referencesBekey I., 1985. Introduction: The space infrastructure. W: I. Bekey, D. Herman (red.), Space Stations and Space Platforms. Concepts, Design, Infrastructure, and Uses. American Institute of Aeronautics and Astronautics, New York, s. 3–8.pl_PL
dc.referencesBenedict M.A., McMahon E.T., 2001. Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21st Century. Sprawl Watch Clearinghouse Monograph Series, Washington.pl_PL
dc.referencesBernaciak A., 2012. Środowiskowe uwarunkowania polityki przestrzennej. W: M. Nowak, T. Skotarczak (red.), Zarządzanie przestrzenią miasta. CeDeWu, Warszawa, s. 47–65.pl_PL
dc.referencesBhushan N., Rai K., 2004. Strategic Decision Making Applying the Analytic Hierarchy Process. Springer-Verlag, London.pl_PL
dc.referencesBiegańska J., 2019. Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesBiegańska J., Kwiatkowski M., Rejs E., 2018. Kształtowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w kontekście realizacji zasad polityki spójności UE na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 17 (2), s. 109–118. DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.344pl_PL
dc.referencesBiehl D., 1991. The Role of Infrastructure in Regional Development. W: R.W. Vickerman (red.), Infrastructure and Regional Development. European Research in Regional Science, Vol. 1, Pion Ltd., London, s. 9–35.pl_PL
dc.referencesBilan I., Rusu E., 2008. Financing local infrastructure investments in Romania and other new EU member states. Annals of the University of Oradea. Economic Science Series, Vol. 17 (3), s. 97–102.pl_PL
dc.referencesBlakely E.J., 1989. Planning Local Economic Development. Theory and Practice. Sage Library and Social Research, London.pl_PL
dc.referencesBN-8975-02-02, 1980. Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi – Tablice orientacyjne.pl_PL
dc.referencesBorcz Z., 2000. Infrastruktura terenów wiejskich. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBranion-Calles M., Nelson T., Fuller D., Gauvin L., Winters M., 2019. Associations between individual characteristics, availability of bicycle infrastructure, and citywide safety perceptions of bicycling: A cross-sectional survey of bicyclists in 6 Canadian and U.S. cities. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 123, s. 229–239. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.10.024pl_PL
dc.referencesBreeze P., 2018. Combined Heat and Power. Academic Press, London.pl_PL
dc.referencesBrenner N., 2004. New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood. Oxford University Press, Oxford. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199270057.001.0001pl_PL
dc.referencesBresslein M., Cieślik A., Matschke X., 2019. Vertical industry linkages and the location of foreign direct investment in Poland. Eastern European Economics, Vol. 57 (6), s. 457–483. DOI: https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1575756pl_PL
dc.referencesBrol R., 1998. Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 785, s. 11–15.pl_PL
dc.referencesBruegmann R., 2005. Sprawl. A Compact History. The University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesBrzozowska K., 2002. Infrastruktura publiczna jako kategoria ekonomiczna. Ekonomista, nr 1, s. 127–140.pl_PL
dc.referencesBrzozowska K., 2009. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach Project Finance. Wydanie II. Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzozowska K., Łatuszyńska M., 2006. Infrastruktura informacyjna jako element infrastruktury publicznej (próba systematyzacji). W: K. Włodarczyk-Śpiewak (red.), Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin, s. 133–140.pl_PL
dc.referencesBuczyńska G., Frączek D., Kryjom P., 2016. Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBuhr W., 2003. What is infrastructure? Discussion Paper, No. 107-03, https://www.wiwi.uni-siegen.de/vwl/repec/sie/papers/107-03.pdf dostęp: 23.11.2021.pl_PL
dc.referencesBukley A., Zhdanovich O., 2008. Space technologies for the research of effective water management: A case study. W: P. Olla (red.), Commerce in Space: Infrastructures, Technologies, and Applications. IGI Global, London, s. 1–18.pl_PL
dc.referencesBurgess S., Greaves E., Vignoles A., Wilson D., 2015. What parents want: School preferences and school choice. The Economic Journal, Vol. 125 (587), s. 1262–1289.pl_PL
dc.referencesButton K., Nijkamp P., 1997. Social change and sustainable transport. Journal of Transport Geography, Vol. 5 (3), s. 215–218. DOI: https://doi.org/10.1016/s0966-6923(97)00018-5pl_PL
dc.referencesByrne D., 2002. Industrial culture in a post-industrial world: the case of the North East of England. City, Vol. 6 (3), s. 279–289. DOI: https://doi.org/10.1080/1360481022000037733pl_PL
dc.referencesCaparrós-Martínez J.L., Milán-García J., Rueda-López N., de Pablo-Valenciano J., 2020. Green infrastructure and water: An analysis of global research. Water, Vol. 12 (6), 1760. DOI: https://doi.org/10.3390/w12061760pl_PL
dc.referencesCarvallo A., Cooper J., 2015. The Advanced Smart Grid. Edge Power Driving Sustainability. Second Edition. Artech House, Boston.pl_PL
dc.referencesCellmer R., Kuryj J., 2011. Określanie stref o podobnej cenności gruntów z wykorzystaniem metod geostatystycznych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, t. 19 (3), s. 7–19.pl_PL
dc.referencesCenter for Neighborhood Technology, 2017. RainReady Calumet Corridor. https://www.cnt.org/sites/default/files/publications/CNT_RainReadyPlan_CalumetCorridor_FULL_PLAN.pdf, dostęp: 21.09.2021.pl_PL
dc.referencesCenter for Neighborhood Technology, American Rivers, 2010. The Value of Green Infrastructure: A Guide to Recognizing Its Economic, Environmental and Social Benefits. https://www.cnt.org/sites/default/files/publications/CNT_Value-of-Green-Infrastructure.pdf dostęp: 21.09.2021.pl_PL
dc.referencesChądzyński J., Trippner-Hrabi J., 2021. Samoorganizacja i samoświadczenie usług w instytucjach publicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesChen W., Wang W., Huang G., Wang Z., Lai C., Yang Z., 2021. The capacity of grey infrastructure in urban flood management: A comprehensive analysis of grey infrastructure and the green-grey approach. International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 54, 102045. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102045pl_PL
dc.referencesChmielewski J.M., 2001. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Wydanie II zmienione. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChmieliński P., Dudek M., Karwat-Woźniak B., Wrzochalska A., 2017. Zintegrowany rozwój lokalny w kontekście zmian w relacjach wiejsko-miejskich. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ‒ Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChodorek A., Chodorek R.R., 2008. The satellite Internet: The convergence of communication and data networks. W: P. Olla (red.), Commerce in Space: Infrastructures, Technologies, and Applications. IGI Global, London, s. 131–149.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., Czyż T., 2004. Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. W: J.J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13–24.pl_PL
dc.referencesCieślik A., 2005. Regional characteristics and the location of foreign firms within Poland. Applied Economics, Vol. 37 (8), s. 863–874. DOI: https://doi.org/10.1080/00036840500061087pl_PL
dc.referencesCilliers E.J., 2015. The importance of planning for green spaces. Agriculture, Forestry and Fisheries, Vol. 4, No. 4-1, s. 1–5. DOI: https://doi.org/10.11648/j.aff.s.2015040401.11pl_PL
dc.referencesCilliers L., 2015. Evaluating the spatial and environmental benefits of green space: An international and local comparison on rural areas. Agriculture, Forestry and Fisheries, Vol. 4, No. 4-1, s. 45–51. DOI: https://doi.org/10.11648/j.aff.s.2015040401.16pl_PL
dc.referencesCliff A.D., Ord J.K., 1973. Spatial Autocorrelation. Pion, London.pl_PL
dc.referencesComan M.M., Badea D., 2019. The critical space infrastructure and its importance to military operations. International Conference Knowledge-Based Organization, Vol. 25 (1), s. 47–52. DOI: https://doi.org/10.2478/kbo-2019-0007pl_PL
dc.referencesCoursey D.R., Isaac M., Smith V.L., 1984. Natural monopoly and contested markets: Some experimental results. The Journal of Law & Economics, Vol. 27 (1), s. 91–113.pl_PL
dc.referencesCowan N., Morey C.C., Chen Z., 2007. The legend of the magical number seven. W: S.D. Sala (red.), Tall Tales about the Mind and Brain: Separating Fact from Fiction. Oxford University Press, Oxford. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198568773.003.0005pl_PL
dc.referencesCristescu C., Radoi R., Dumitrescu C., Ilie I., Ciocănea A., 2017. Increasing energy efficiency of solar panel trackers by hydrostatic drive based on mechatronics technology. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Vol. 17 (42), s. 353–360. DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2017/42/S17.044pl_PL
dc.referencesCzembrowski P., 2016. The economic valuation of urban green spaces as a voice in the debate over their role in sustainable cities. Economic and Environmental Studies, Vol. 12 (3), s. 365–375.pl_PL
dc.referencesCzembrowski P., Kronenberg J., 2016. Hedonic pricing and different urban green space types and sizes: Insights into the discussion on valuing ecosystem services. Landscape and Urban Planning, Vol. 146, s. 11–19. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.10.005pl_PL
dc.referencesCzembrowski P., Kronenberg J., Czepkiewicz M., 2016. Integrating non-monetary and monetary valuation methods – SoftGIS and hedonic pricing. Ecological Economics, Vol. 130, s. 166–175. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.07.004pl_PL
dc.referencesCzyż T., 2016. Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 34, s. 9–19.pl_PL
dc.referencesda Cruz N.F., 2018. Urban Infrastructure in Political Science and Public Administration. LSE Cities Working Paper, https://lsecities.net/wp-content/uploads/2018/09/Governing-Infrastructure-Interfaces_Urban-Infrastructure-in-Political-Science-and-Public-Administration-NunoFdaCruz.pdf, dostęp: 19.08.2021.pl_PL
dc.referencesDavies C., Macfarlane R., Mcgloin C., Roe M., 2015. Green Infrastructure Planning Guide. Report. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1191.3688pl_PL
dc.referencesDavoudi S., Strange I., 2009. Space and place in twentieth-century planning: An analytical framework and an historical review. W: S. Davoudi, I. Strange (red.), Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning. Routledge, New York, s. 7–43.pl_PL
dc.referencesDekret z dnia 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju. Dz.U. 1946 nr 16 poz. 109 z późn.zm.pl_PL
dc.referencesDelmon J., 2011. Public-Private Partnership Projects in Infrastructure: An Essential Guide for Policy Makers. Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesDembour C., 2008. Competition for business location: A survey. Journal of Industry, Competition and Trade, Vol. 8 (2), s. 89–111. DOI: https://doi.org/10.1007/s10842-007-0013-ypl_PL
dc.referencesDembour C., Wauthy X., 2009. Investment in public infrastructure with spillovers and tax competition between contiguous regions. Regional Science and Urban Economics, Vol. 39 (6), s. 679–687. DOI: https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2009.02.007pl_PL
dc.referencesDenczew S., 2004. Podstawy gospodarki komunalnej: współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.pl_PL
dc.referencesDessers E., 2013. Spatial Data Infrastructures at Work: Analysing the Spatial Enablement of Public Sector Processes. Leuven University Press, Leuven.pl_PL
dc.referencesDiamond D., 1990. Infrastructure and economic development. Anales de estudios económicos y empresariales, Vol. 5, s. 25–32.pl_PL
dc.referencesDługosz T., 2015. Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2013. Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej: przykład Łodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek K., Bednarek-Szczepańska M., 2018. A profile of the Polish rural NIMBYist. Journal of Rural Studies, Vol. 58, s. 52–66. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.12.025pl_PL
dc.referencesDudzik K., Głowacki J., 2010. Wpływ funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na rozwój regionów w Polsce. Zarządzanie Publiczne, nr 1 (11), s. 37–60.pl_PL
dc.referencesDukicin-Vuckovic S., Dordevic J., Milankovic-Jovanov J., Ivanovic-Bibic L., Protic B., Dordevic T., Ivkov M., 2018. The development of transport infrastructure and attitudes of the local population: A case study from the Republic of Serbia. Geografisk Tidsskrift, Vol. 118 (1), s. 101–113. DOI: https://doi.org/10.1080/00167223.2017.1419369pl_PL
dc.referencesDunn M., 2016. Wind Farms: Performance, Economic Factors and Effects on the Environment. Nova Science Publishers, New York.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). OJ L 108, 25.04.2007.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. OJL 135, 30.05.1991.pl_PL
dc.referencesDziechciarz J.Z., 2006. Wskaźniki syntetyczne. Polskie dokonania a doświadczenia międzynarodowe. W: A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Akademia Ekonomiczna Kraków, Kraków, s. 239–253.pl_PL
dc.referencesDziembowski Z., 1966. Pojęcie infrastruktury i jej charakterystyka. Miasto, nr 2, s. 23–24.pl_PL
dc.referencesDziembowski Z., 1985. Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna. Ekonomista, nr 4–5, s. 725–739.pl_PL
dc.referencesDziembowski Z., Ginsbert-Gebert A., 1973. Urządzenia komunalne jako element kosztów budowy miasta. Studia KPZK PAN, t. XLIII, Warszawa.pl_PL
dc.referencesElliott R.M., Motzny A.E., Culligan P.J., Majd S., Orlove B.S., Viteri Chávez F.J., Laimer D., 2020. Identifying linkages between urban green infrastructure and ecosystem services using an expert opinion methodology. Ambio, Vol. 49 (2), s. 569–583. DOI: https://doi.org/10.1007/s13280-019-01223-9pl_PL
dc.referencesEuropejska Rada Urbanistów, 2003. Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku. Wydanie polskie. Towarzystwo Urbanistów Polskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFaron A., 2014. Wybrane czynniki struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, których kształtowanie może wpływać na zachowania transportowe mieszkańców. Logistyka, nr 3, s. 1666–1675.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., 2009a. Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju. Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., 2009b. Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych. W: A. Nowakowska (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 25–40.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., 2015. Systemy informacji przestrzennej narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego. W: A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 87–114.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., 2018. Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., 2019. Homogeneity of rural communes with respect to green areas. W: A. Krakowiak-Bal, M. Vaverkova (red.), Infrastructure and Environment. Springer, Cham, s. 301–306. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16542-0_37pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., 2020. Local initiatives for green space using Poland’s Village Fund: Evidence from Lodzkie voivodeship. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Vol. 50 (50), s. 31–41. DOI: https://doi.org/10.2478/bog-2020-0030pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., Kronenberg J., 2020. Urban green spaces – An underestimated resource in thirdtier towns in Poland. Land, Vol. 9, 453. DOI: https://doi.org/10.3390/land9110453pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., Szajt M., 2021. The Analytic Hierarchy Process (AHP) in rural land-use planning in Poland: A case study of Zawidz commune. Planning Practice & Research, Vol. 36 (1), s. 108–119. DOI: https://doi.org/10.1080/02697459.2020.1852676pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., Kronenberg J., Bergier T., Kabish N., Łaszkiewicz E., Strohbach M., 2018. Challenges of urban green space management in the face of using inadequate data. Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 31C, s. 56–66. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.12.003pl_PL
dc.referencesFilipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., 2005. Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesFontan J.M., Klein J.L., Tremblay D.G., 2004. Collective action in local development: The case of Angus technopole in Montréal. Canadian Journal of Urban Research, Vol. 13 (2), s. 317–336.pl_PL
dc.referencesFourie J., 2006. Economic infrastructure: A review of definitions, theory and empirics. South African Journal of Economics, Vol. 74(3), s. 530–556.pl_PL
dc.referencesFouskas V.K., Gökay B., 2012. The Fall of the US Empire: Global Fault-Lines and the Shifting Imperial Order. Pluto Press, London.pl_PL
dc.referencesFrangopoulos C.A., 2017. Introduction. W: C.A. Frangopoulos (red.), Cogeneration: Technologies, Optimization and Implementation. The Institution of Engineering and Technology, London, s. 1–4.pl_PL
dc.referencesFrey R.L., 1970. Infrastruktur. Grundlagen der Planung öffentlichter Investionen. J.C. Mohr Verlag Tübingen, Zürich.pl_PL
dc.referencesFujita M., Thisse J.F., 2002. Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth. Cambridge University Press, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511805660pl_PL
dc.referencesFurlong K., 2020. Geographies of infrastructure 1: Economies. Progress in Human Geography, Vol. 44 (3), s. 572–582. DOI: https://doi.org/10.1177/0309132519850913pl_PL
dc.referencesGabryszewski T., 1983. Wodociągi. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGadziński J., 2015. The impact of local transport systems on green infrastructure – Policy versus reality. The case of Poznan, Poland. Urbani Izziv, Vol. 26, s. 65–83. DOI: https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2015-26-supplement-005pl_PL
dc.referencesGehl J., 2011. Life Between Buildings: Using Public Space. Island Press, Washington.pl_PL
dc.referencesGehl J., 2014. Miasta dla ludzi. Wydawnictwo RAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesGeorgescu A., Gheorghe A.V., Piso M.I., Katina P.F. 2019. Critical Space Infrastructures: Risk, Resilience and Complexity. Springer, Cham.pl_PL
dc.referencesGherhes C., Vorley T., Williams N., 2018. Entrepreneurship and local economic resilience: the impact of institutional hysteresis in peripheral places. Small Business Economics, Vol. 51, s. 577–590. DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-017-9946-7pl_PL
dc.referencesGhosh B., De P., 1998. Role of infrastructure in regional development: A study over the plan period. Economic and Political Weekly, Vol. 33 (47/48), s. 3039–3043.pl_PL
dc.referencesGinsbert-Gebert A., 1971. Infrastruktura i jej rola w rozwoju miast. Miasto, nr 9, s. 1–5.pl_PL
dc.referencesGinsbert-Gebert A., 1984. Polityka komunalna. Wydanie III zmienione. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoldsmith H., 2015. Actors and innovations in the evolution of infrastructure. W: A. Picot, M. Florio, N. Grove, J. Kranz (red.), The Economics of Infrastructure Provisioning. The Changing Role of the State, The MIT Press, Cambridge, s. 23–91.pl_PL
dc.referencesGoryński J., 1965. Rola bilansowania terenów i oceny infrastruktury w gospodarce przestrzennej. W: K. Secomski (red.), Teoretyczne problemy rozmieszczenia sił wytwórczych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., 1989. Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., 1995. Regionalne uwarunkowania transformacji ustrojowej. W: B. Jałowiecki (red.), Współczesne problemy rozwoju regionalnego. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrecousis G., 2020. Spatial Analysis Methods and Practice. Describe – Explore – Explain through GIS. Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesGrimsey D., Jones B.C., Hemingway G., 2012. Strong Foundations for Sustainable Local Infrastructure. Connecting Communities, Projects, Finance and Funds. Ernst & Young, Australia.pl_PL
dc.referencesGrimsey D., Lewis M., 2002. Evaluating the risks of public-private partnerships for infrastructure projects. International Journal of Project Management, Vol. 20 (2), s. 107–118. DOI: https://doi.org/10.1016/S0263-7863(00)00040-5pl_PL
dc.referencesGrimsey D., Lewis M., 2007. Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. Edward Elgar, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesGrzelakowski A.S., 2009. Modele PPP i ich zastosowanie w sferze finansowania rozwoju infrastruktury transportu w krajach UE. Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 23, s. 5–23.pl_PL
dc.referencesHamel P., Tan L., 2021. Blue-green infrastructure for flood and water quality management in Southeast Asia: Evidence and knowledge gaps. Environmental Management, wersja online. DOI: https://doi.org/10.1007/s00267-021-01467-wpl_PL
dc.referencesHansen N.M., 1965. The structure and determinants of local public investment expenditures. Review of Economics and Statistics, Vol. 2, s. 150–162.pl_PL
dc.referencesHeat not Lost, 2020. Co to jest kogeneracja? https://hnl.pl/kogeneracja.html dostęp: 21.09.2021.pl_PL
dc.referencesHeblich S., Redding S.J., Sturm D.M., 2020. The making of the modern metropolis: Evidence from London. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 135 (4), s. 2059–2133. DOI: https://doi-1org-1kq1hdijd0824.han3.lib.uni.lodz.pl/10.1093/qje/qjaa014pl_PL
dc.referencesHeidrich Z., 1999a. Kanalizacja. Podręcznik dla technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeidrich Z., 1999b. Wodociągi. Podręcznik dla technikum. Wydanie II poprawione. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHelm D., Yarrow G., 1988. The assessment: The regulation of utilities. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 4 (2), 1. DOI: https://doi.org/10.1093/oxrep/4.2.1pl_PL
dc.referencesHelm D., Wardlaw J., Caldecott B., 2009. Delivering a 21st Century Infrastructure for Britain. Policy Exchange, London.pl_PL
dc.referencesHełdak M., Szczepański J., Stacherzak A., 2011. Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego w zakresie realizacji infrastruktury technicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, t. 1, s. 139–149.pl_PL
dc.referencesHenner H.F., 2000. Infrastructure et developpment. Mondes en Developpement, No. 109, s. 79–86.pl_PL
dc.referencesHenrich-Franke C., 2019. Historical infrastructure research: A (sub-)discipline in the making? W: M. Korn, W. Reißmann, T. Röhl, D. Sittler (red.), Infrastructuring Publics. Springer, Wiesbaden, s. 49–68. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-20725-0_3pl_PL
dc.referencesHiguchi T., 2019. Natural Resource and PPP Infrastructure Projects and Project Finance. Business Theories and Taxonomies. Springer, Singapore.pl_PL
dc.referencesHołuj A., Hołuj D., 2007. Wybrane wskaźniki pomiaru rozwoju ośrodków miejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 746, s. 87–104.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1993. Polityka restrukturyzacji regionów – doświadczenia europejskie. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2010. Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Wydanie II. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanc K., 2006. Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) – wybrane zagadnienia metodyczne. Dokumentacja Geograficzna, nr 33, s. 76–83.pl_PL
dc.referencesJasińska A., Jasiński M., 2018. Analiza porównawcza poziomu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce. Studia Ekonomiczne. Gospodarka – Społeczeństwo – Środowisko, nr 1, s. 145–155.pl_PL
dc.referencesJastrzębska W., 2002. Wykorzystanie programów pomocowych Unii Europejskiej wspierających rozwój infrastruktury lokalnej obszarów górskich (na przykładzie województwa podkarpackiego). Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, t. 48, s. 67–78.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2013. Statystyka dla geografów. Wydanie II. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJessop B., 2003. State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place. Polity, Cambridge.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., 1987. Efekty zewnętrzne w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., 1997. Rozwój terytorialny a strategie lokalizacyjne przedsiębiorstw. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 143, s. 5–19. http://hdl.handle.net/11089/6282pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., 2013. Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Wydanie II. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJung B., 1997. Kapitalizm postmodernistyczny. Ekonomista, nr 5–6, s. 715–735.pl_PL
dc.referencesKaczorowska A., Kain J.H., Kronenberg J., Haase D., 2016. Ecosystem services in urban land use planning: Integration challenges in complex urban settings – Case of Stockholm. Ecosystem Services, Vol. 22, s. 204–212. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2015.04.006pl_PL
dc.referencesKarmowska G., 2011. Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 98, z. 2, s. 85–93.pl_PL
dc.referencesKarst Z., 1986. Techniczno-ekonomiczna infrastruktura gospodarki narodowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarwińska A., Kudłacz M., Węcławowicz G., 2017. Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania miast w Polsce – perspektywa badawcza. Studia KPZK PAN, z. 174, s. 94–102.pl_PL
dc.referencesKhanani R.S., Adugbila E.J., Martinez J.A., Pfeffer K., 2021. The impact of road infrastructure development projects on local communities in Peri-Urban areas: The case of Kisumu, Kenya and Accra, Ghana. International Journal of Community Well-Being, Vol. 4 (1), 33. DOI: https://doi.org/10.1007/s42413-020-00077-4pl_PL
dc.referencesKhoshkar S., Hammer M., Borgström S., Dinnétz P., Balfors B., 2020. Moving from vision to actionintegrating ecosystem services in the Swedish local planning context. Land Use Policy, Vol. 97. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104791pl_PL
dc.referencesKing J.V., 2008. Cospas-Sarsat satellite system for search and rescue. W: P. Olla (red.), Commerce in Space: Infrastructures, Technologies, and Applications. IGI Global, London, s. 69–87.pl_PL
dc.referencesKiniorska I., Partyka S., 2017. Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizujący miasta województwa świętokrzyskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 2 (38), s. 157–167.pl_PL
dc.referencesKlepacka B., Kicman A., 1991. Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.pl_PL
dc.referencesKlinenberg E., 2018. Palaces for the People. How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality, Polarization, and the Decline of Civic Life. Crown, New York.pl_PL
dc.referencesKłosowski W., 2007. Wspólnota lokalna – mrzonka czy szansa? http://zieloni.org.pl/articles.php?id=1010 dostęp: 21.01.2007.pl_PL
dc.referencesKłosowski W., Warda J., 2001. Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego? Warda & Kłosowski Consulting, Bielsko-Biała.pl_PL
dc.referencesKobryń A., 2014. Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią. Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKocur-Bera K., 2011. Rozwój infrastruktury na przykładzie wybranych gmin wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1, s. 29–37.pl_PL
dc.referencesKöksalan M., Wallenius J., Zionts S., 2011. Multiple Criteria Decision Making: From Early History to the 21st Century. World Scientific Publishing, Singapore.pl_PL
dc.referencesKolanowski B.F., 2011. Small-Scale Cogeneration Handbook. Fourth Edition. River Publishers, Lilburn.pl_PL
dc.referencesKolenda M., 2006. Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKołodko G.W., 1988. Economic change and shortageflation under centrally planned economies. Journal of Public Finance and Public Choice, Vol. 1, s. 15–32.pl_PL
dc.referencesKołodziejski J., 1972. Model planowania regionalnego. Studia KPZK PAN, t. XXXVIII. Warszawa.pl_PL
dc.referencesKołodziejski J., 1991. O przyszły kształt polskiej przestrzeni. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., 1968. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wydanie IV. Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKopczewska K., 2021. Applied Spatial Statistics and Econometrics. Data Analysis in R. Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesKoprowska K., Łaszkiewicz E., Kronenberg J., 2019. Is urban sprawl linked to green space availability? Ecological Indicators, Vol. 108. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105723pl_PL
dc.referencesKotapski R., 2017. Ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych w księgach rachunkowych – studia literaturowe. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 472, s. 145–156. DOI: http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.472.14pl_PL
dc.referencesKowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014. Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu. Samorząd Terytorialny, nr 4, s. 5–21.pl_PL
dc.referencesKozłowski J., 1981. Rola ograniczeń progowych w planowaniu przestrzennym. Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozłowski W., 2012. Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozłowski W., 2015. Zarządzanie gospodarką komunalną. New Europe, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesKozłowski W., 2017. Kryteria analizy inwestycji infrastruktury komunalnej. Studia i Prace WNEiZ US, nr 48 (1), s. 43–57. DOI: https://doi.org/10.18276/sip.2017.48/1-04pl_PL
dc.referencesKozubek P.R., 2012. Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Analiza i ocena. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.pl_PL
dc.referencesKrajewska A., Milewski R., 1999. Podstawy teorii przedsiębiorstwa. W: R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii. Wydanie II poprawione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 163–262.pl_PL
dc.referencesKrassowski K., 1983. Elementy techniczne gospodarki miejskiej (technika komunalna) ‒ część I. Urządzenia lokalnej infrastruktury technicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKronenberg J., Haase A., Łaszkiewicz E., Antal A., Baravikova A., Biernacka M., Dushkova D., Filčak R., Haase D., Ignatieva M., Khmara Y., Niţă M.R., Onose D.A., 2020. Environmental justice in the context of urban green space availability, accessibility, and attractiveness in postsocialist cities. Cities, Vol. 106, 102862. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102862pl_PL
dc.referencesKroszel J., 1990. Infrastruktura społeczna w polityce społecznej. Instytut Śląski w Opolu, Opole.pl_PL
dc.referencesKubejko-Polańska E., 2014. Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów zabudowanych i zurbanizowanych dawnych miast przemysłowych w Regionie Wschodnim. Folia Oeconomica Cracoviensia, nr 55, s. 35–60.pl_PL
dc.referencesKubiak A., Zajda Z., 1968. Infrastruktura ekonomiczna i społeczna. Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego, nr 3, s. 97–147.pl_PL
dc.referencesKubiak Ł., 2019. Dynamika i skutki suburbanizacji Bydgoszczy na przykładzie gminy Nowa Wieś Wielka. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Vol. 32 (4), s. 95–105. DOI: https://doi.org/10.18778/2543-9421.04.08.pl_PL
dc.referencesKucharska-Stasiak E., 2016. Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuciński K., 2000. Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Wydanie VII. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKudłacz M., 2016. Dysfunkcje amorficznego rozrostu osadnictwa w Polsce. Studia Ekonomiczne, nr 279, s. 245–257.pl_PL
dc.referencesKudłacz T., 2015. Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym – zarys problemu. W: T. Kudłacz, A. Hołuj (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym. Wybrane problemy. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 13–32.pl_PL
dc.referencesKukliński A., 1986. Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy. Problemy metodologiczne. W: P. Dutkiewicz, G. Gorzelak (red.), Problemy metodologiczne, wstępne koncepcje badań. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 9–15.pl_PL
dc.referencesKunneke R., Groenewegen J., Menard C., 2010. Aligning modes of organization with technology: Critical transactions in the reform of infrastructures. Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 75 (3), s. 494–505. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.05.009pl_PL
dc.referencesKupiec L., 1971. Rola infrastruktury w zagospodarowaniu przestrzennym. Miasto, nr 9, s. 6–10.pl_PL
dc.referencesKupiec L., Gołębiowska A., Truskolaski T., 2005. Gospodarka Przestrzenna Tom VII. Infrastruktura ekonomiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesKupiec L., Gołębiowska A., Wyszkowska D., 2004. Gospodarka Przestrzenna. Tom VI. Infrastruktura społeczna. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesKwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdzińska E., 2009. Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę. Wydanie IV poprawione i uzupełnione. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLammers I., Heldeweg M.A., 2016. Smart design rules for smart grids: Analysing local smart grid development through an empirico-legal institutional lens. Energy, Sustainability and Society, Vol. 6 (1). DOI: https://doi.org/10.1186/s13705-016-0102-zpl_PL
dc.referencesLandscape Institute, 2009. Green Infrastructure: Connected and Multifunctional Landscapes – Position Statement. The Landscape Institute, London.pl_PL
dc.referencesLanzas M., Hermoso V., de-Miguel S., Bota G., Brotons L., 2019. Designing a network of green infrastructure to enhance the conservation value of protected areas and maintain ecosystem services. Science of the Total Environment, Vol. 651 (Part 1), s. 541–550. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.164pl_PL
dc.referencesLasakevic R., 2018. Taksonomiczna analiza zrównoważonego rozwoju Litwy w sferze społecznej w latach 2006–2016. Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, nr 37, s. 114–127.pl_PL
dc.referencesLe Corbusier, 2017. Karta ateńska. Fundacja Centrum Architektury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLechowski Ł., 2019. Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne terenów położonych wzdłuż autostrad A1 i A2 w gminach powiatu zgierskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1972. Pojęcie czynnika przestrzeni i jego rola we współczesnej gospodarce. W: K. Secomski (red.), Elementy teorii planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 31–48.pl_PL
dc.referencesLeśniak J., 1985. Planowanie przestrzenne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLipińska D., 2016. Podstawy inżynierii środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2012. Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich. W: S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 207–253.pl_PL
dc.referencesLittle C.E., 1990. Greenways for America. Johns Hopkins University Press, Baltimore.pl_PL
dc.referencesLiu L., Jensen M.B., 2018. Green infrastructure for sustainable urban water management: Practices of five forerunner cities. Cities, Vol. 74, s. 126–133. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.11.013pl_PL
dc.referencesLu M., 2011. Magic number 7: A behavioral economic analysis of Miller’s rule. Journal of Chongqing Technology and Business University, Social Science Edition, No. 1, s. 23–27.pl_PL
dc.referencesŁaszkiewicz E., Czembrowski P., Kronenberg J., 2019. Can proximity to urban green spaces be considered a luxury? Classifying a non-tradable good with the use of hedonic pricing method. Ecological Economics, Vol. 161, s. 237–247. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.03.025pl_PL
dc.referencesŁaszkiewicz E., Kronenberg J., Marcińczak S., 2021. Microscale socioeconomic inequalities in green space availability in relation to residential segregation: The case study of Lodz, Poland. Cities, Vol. 111, 103085. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.103085pl_PL
dc.referencesŁukomska J., Neneman J., 2020. Urban sprawl and the financial standing of municipalities. Optimum. Economic Studies, Vol. 4 (102), s. 40–57. DOI: https://doi.org/10.15290/oes.2020.04.102.04pl_PL
dc.referencesMa Q., Li Y., Xu L., 2021. Identification of green infrastructure networks based on ecosystem services in a rapidly urbanizing area. Journal of Cleaner Production, Vol. 300, 126945. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126945pl_PL
dc.referencesMaik W., 1997. Podstawy geografii miast. Wydanie II. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesMalisz B., 1976. Przyszły kształt Polski. Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarshall T., 2013. Planning Major Infrastructure. A Critical Analysis. Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesMartin S.L., 2010. Wind farms and NIMBYs: Generating conflict, reducing litigation. Fordham Environmental Law Review, Vol. 20 (3), s. 427–468.pl_PL
dc.referencesMas-Colell A., Whinston M.D., Green J.R., 2014. Microeconomic Theory. Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesMasser I., 2020. All shapes and sizes: The first generation of national spatial data infrastructures. W: I. Masser (red.), Geographic Information Systems to Spatial Data Infrastructure. A Global Perspective. CRC Press, Boca Raton, s. 201–226.pl_PL
dc.referencesMcCullough M., 2020. Downtime on the Microgrid: Architecture, Electricity, and Smart City Islands. MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMędryk M., Wojciechowski E., 1986. Ocena rozwoju infrastruktury komunalnej w miastach województwa miejskiego łódzkiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 51, s. 141–161.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej (CIAM), 1933. Karta Ateńska. CIAM, Ateny.pl_PL
dc.referencesMikołajewicz M., 1992. Gospodarowanie zasobami środków trwałych infrastruktury społecznej. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesMiller G.A., 1956. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, Vol. 63 (2), s. 343–352.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Infrastruktury i Budownictwa, 2019. Delimitacja krok po kroku. Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Departamentu Polityki Przestrzennej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinistry of Housing, Communities and Local Government, 2019. National Planning Policy Framework. Ministry of Housing, Communities and Local Government, London.pl_PL
dc.referencesMironowicz I., 2013. Miasto, jego struktura i kompozycja – definicje, schematy, relacje przestrzenne. W: P. Lorens, I. Mironowicz (red.), Wybrane teorie współczesnej urbanistyki. Akapit-DTP, Gdańsk, s. 93–116.pl_PL
dc.referencesMoseley M.J., 1974. Growth Centres in Spatial Planning. Pergamon Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesMoseley M.J., 2003. Rural Development: Principles and Practice. SAGE Publications, London.pl_PL
dc.referencesMulicek O., Osman R., Seidenglanz D., 2016. Time-space rhythms of the city – The industrial and postindustrial Brno. Environment and Planning A: Economy and Space, Vol. 48 (1), s. 115–131. DOI: https://doi.org/10.1177/0308518X15594809pl_PL
dc.referencesMyna A., 2012. Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesNamyślak B., 2007. Zastosowanie metody wskaźników przyrodniczych Perkala do badania poziomu konkurencyjności regionów w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 9, s. 58–70.pl_PL
dc.referencesNamyślak B., 2013. Ocena potencjału kulturalnego największych miast Polski. Wiadomości Statystyczne, nr 6, s. 23–38.pl_PL
dc.referencesNaumann S., McKenna D., Kaphengst T., Pieterse M., Rayment M., 2011. Design, implementation and cost elements of Green Infrastructure projects. Final report. European Commission, Brussels.pl_PL
dc.referencesNazarczuk J.M., Umiński S., Brodzicki T., 2020. Determinants of the spatial distribution of exporters in regions: The role of ownership. The Annals of Regional Science, Vol. 64 (3), s. 547–574. DOI: https://doi.org/10.1007/s00168-019-00947-6pl_PL
dc.referencesNg C.P., Law T.H., Jakarni F.M., Kulanthayan S., 2019. Road infrastructure development and economic growth. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 512 (1), art. 012045. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/512/1/012045pl_PL
dc.referencesNguyen D.P., Hansen K., Zajamsek B., 2019. Human perception of wind farm vibration. Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, Vol. 39 (1), s. 17–27. DOI: https://doi.org/10.1177/1461348419837115pl_PL
dc.referencesNijkamp P., 1986. Infrastructure and regional development: A multidimensional policy analysis. Empirical Economics, Vol. 11 (1), s. 1–21. DOI: https://doi.org/10.1007/bf01978142pl_PL
dc.referencesNoam E.M., 1994. Beyond liberalization II: The impending doom of common carriage. Telecommunications Policy, Vol. 18, Issue 6, s. 435–452. DOI: https://doi.org/10.1016/0308-5961(94)90013-2pl_PL
dc.referencesNogueras-Iso J., Zarazaga-Soria F.J., Muro-Medrano P.R., 2005. Geographic Information Metadata for Spatial Data Infrastructures: Resources, Interoperability and Information Retrieval. Springer, Berlin.pl_PL
dc.referencesO’Brien P., Pike A., 2015. The governance of local infrastructure funding and financing. Infrastructure Complexity, No. 2, art. 3. DOI: https://doi.org/10.1186/s40551-015-0007-6pl_PL
dc.referencesOlla P., 2008. Digital bridges: Extending ICT to rural communities using space technologies. W: P. Olla (red.), Commerce in Space: Infrastructures, Technologies, and Applications. IGI Global, London, s. 169–185.pl_PL
dc.referencesOrganization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2007. Infrastructure to 2030. Mapping Policy for Electricity, Water and Transport. Vol. 2. OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesOsuch-Pajdzińska E., Roman M., 2008. Sieci i obiekty wodociągowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOvermars K.P., de Koning G.H.J., Veldkamp A., 2003. Spatial autocorrelation in multi-scale land use models. Ecological Modelling, Vol. 164 (2), s. 257–270. https://doi.org/10.1016/S0304-3800(03)00070-Xpl_PL
dc.referencesOyana T.J., Margai F.M., 2016. Spatial Analysis. Statistics, Visualization, and Computational Methods. CRC Press, Boca Raton.pl_PL
dc.referencesPace P., Aloi G., Boccia L., 2008. Using space technology for disaster monitoring, mitigation, and damage assessment. W: P. Olla (red.), Commerce in Space: Infrastructures, Technologies, and Applications. IGI Global, London, s. 42–68.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., 2006. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., Wojtasiewicz L., 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. Studia KPZK PAN, t. LXIX. Warszawa.pl_PL
dc.referencesPeeters A., Zude M., Käthner J., Ünlü M., Kanber R., Hetzroni A., Gebbers R., Ben-Gal A., 2015. Getis-Ord’s hot- and cold-spot statistics as a basis for multivariate spatial clustering of orchard tree data. Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 111, s. 140–150. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compag.2014.12.011pl_PL
dc.referencesPerrin P., 2001. Un apport autrichien à la théorie du territoire. Revue d’Économie Régionale & Urbaine, Vol. 2, s. 229–248. DOI: https://doi.org/10.3917/reru.012.0229pl_PL
dc.referencesPieczonka J., 2018. Aktywność sołectw wspierających rozwój społeczny w ramach Programu Odnowy Wsi w latach 2013–2015. Studia Obszarów Wiejskich, t. 52, s. 63–75. DOI: https://doi.org/10.7163/SOW.52.5pl_PL
dc.referencesPietrzyk I., 2004. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPike A., Rodríguez-Pose A., Tomaney J., 2017. Local and Regional Development. Second Edition. Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesPilecki B., 2019. Infrastruktura społeczna i jej znaczenie w rozwoju regionalnym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesPiszczek M., 2018. Źródła finansowania rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Vol. 35 (1), s. 113–128. DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0107pl_PL
dc.referencesPN-B-09700, 1986. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. Wersja polska.pl_PL
dc.referencesPN-EN 12056-1, 2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków ‒ Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania. Wersja polska.pl_PL
dc.referencesPodgórniak-Krzykacz A., Trippner-Hrabi J., 2021. Motives and factors that determine city residents’ use of public bicycles. The case of Lodz, Poland. Case Studies on Transport Policy, Vol. 9 (2), s. 651–662. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cstp.2021.03.003pl_PL
dc.referencesPodkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2014. Analiza struktur funkcjonalno-przestrzennych oraz dostępności komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie węzłów autostrady A4. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesPorter M.E., 1990. The Competitive Advantage of Nations. Macmillan Press, Hampshire.pl_PL
dc.referencesPotoczek A., 2017. Polityka terytorialna jako polityka publiczna. Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, Toruń.pl_PL
dc.referencesPukniel W., 1974. Definicja i klasyfikacja infrastruktury społecznej. Biuletyn Informacyjny Zespołu Koordynacyjnego Problemu Węzłowego, z. 2, s. 19–29.pl_PL
dc.referencesRadinja M., Atanasova N., Zavodnik-Lamovšek A., 2021. The water-management aspect of bluegreen infrastructure in cities. Urbani Izziv, Vol. 32 (1), s. 98–110. DOI: https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2021-32-01-003pl_PL
dc.referencesRaghavendra Rao N., 2008. Using space technology for natural resource management. W: P. Olla (red.), Commerce in Space: Infrastructures, Technologies, and Applications. IGI Global, London, s. 19–41.pl_PL
dc.referencesRatajczak M., 1999. Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesRatajczak M., 2000. Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R. LXII, t. 4, s. 83–102.pl_PL
dc.referencesReczulski P., 2018. Wpływ finansowania zewnętrznego na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego. Ekonomiczne Problemy Usług, Vol. 11 (133), s. 263–272. DOI: https://doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-21pl_PL
dc.referencesRegulski J., 1980. Rozwój miast w Polsce: aktualne problemy. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRegulski J., 1981. Planowanie układów osadniczych: zarys metodyk. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRichardson M., Reischman D., 2011. The magical number 7. Teaching Statistics, Vol. 33 (1), s. 17–19.pl_PL
dc.referencesRobinson C., 2008. Commerce in space: Infrastructures, technologies, and applications. W: P. Olla (red.), Commerce in Space: Infrastructures, Technologies, and Applications. IGI Global, London, s. 169–185.pl_PL
dc.referencesRogowska E., 2018. Zwrotne instrumenty zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Ekonomiczne Problemy Usług, Vol. 11 (133), s. 273–286. DOI: https://doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-22pl_PL
dc.referencesRogowska M., 2010. Endogeniczne determinanty rozwoju lokalnego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 61, s. 353–361.pl_PL
dc.referencesRome A., 2003. „Give Earth a chance”: The environmental movement and the sixties. The Journal of American History, Vol. 90 (2), s. 525–554. DOI: https://doi.org/10.2307/3659443pl_PL
dc.referencesRonchi S., 2021. Ecosystem services for planning: A generic recommendation or a real framework? Insights from a literature review. Sustainability, Vol. 13 (12): 6595. DOI: https://doi.org/10.3390/su13126595pl_PL
dc.referencesRoosa S.A., 2021a. Introduction to microgrids. W: S.A. Roosa (red.), Fundamentals of Microgrids: Development and Implementation. First Edition. CRC Press, Boca Raton, s. 1–16.pl_PL
dc.referencesRoosa S.A., 2021b. Smart Microgrids. W: S.A. Roosa (red.), Fundamentals of Microgrids: Development and Implementation. First Edition. CRC Press, Boca Raton, s. 201–215.pl_PL
dc.referencesRosa A., 2011. Kredyty i obligacje jako formy pozyskiwania środków finansowych przez JST w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 59 (167), s. 366–374.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Dz.U. 2020 poz. 1340.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Dz.U. 2018 poz. 1586.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy. Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1233.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Dz.U. 2020 poz. 1916.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. Dz.U. 1928 nr 23 poz. 202 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji. Dz.U. 1993 nr 97 poz. 445 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk. Dz.U. 1973 nr 2 poz. 13 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji. Dz.U. 1990 nr 4 poz. 22 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie budownictwa przemysłowego. Dz.U. 1939 nr 31 poz. 207 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji. Dz.U. 1985 nr 31 poz. 140 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1961 r. w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk. Dz.U. 1961 nr 49 poz. 259 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1938 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowania osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego. Dz.U. 1938 nr 32 poz. 278 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji. Dz.U. 1988 nr 33 poz. 250 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk. Dz.U. 1966 nr 2 poz. 9 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRunge A., Runge J., 2008. Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Videograf Edukacja, Katowice.pl_PL
dc.referencesRunge J., 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesRutherford D., 1995. Routledge Dictionary of Economics. Routledge, London.pl_PL
dc.referencesSaaty T.L., 1986. Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process. Management Science, Vol. 32 (7), s. 841–855.pl_PL
dc.referencesSaaty T.L., 1987. Rank generation, preservation and reversal in the analytic hierarchy decision process. Decision Sciences, Vol. 18 (2), s. 157–177. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1987.tb01514.xpl_PL
dc.referencesSaaty T.L., 1990a. The analytic hierarchy process in conflict management. International Journal of Conflict Management, Vol. 1 (1), s. 47–68. DOI: https://doi.org/10.1108/eb022672pl_PL
dc.referencesSaaty T.L., 1990b. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation (Decision Making Series). RWS Publications, Pittsburgh.pl_PL
dc.referencesSaaty T.L., 2004. Decision making – The Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering, Vol. 13 (1), s. 1–35. DOI: https://doi.org/10.1007/s11518-006-0151-5pl_PL
dc.referencesSaaty T.L., 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, Vol. 1(1), s. 83–98.pl_PL
dc.referencesSaaty T.L., 2016. Seven is the magic number in nature. Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 160 (4), s. 335–360.pl_PL
dc.referencesSaaty T.L., 2021. Correction to: Some mathematical concepts of the analytic hierarchy process. Behaviormetrika, Vol. 48 (1), s. 193–194. DOI: https://doi.org/10.1007/s41237-020-00125-5pl_PL
dc.referencesSaaty T.L., Kearns K.P., 1985. Analytical Planning. The Organization of System. Pergamon Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesSaaty T.L., Ozdemir M.S., 2003. Why the magic number seven plus or minus two. Mathematical and Computer Modelling, Vol. 38 (3), s. 233–244. DOI: https://doi.org/10.1016/S0895-7177(03)90083-5pl_PL
dc.referencesSaaty T.L., Sagir M., 2015. Choosing the best city of the future. Journal of Urban Management, Vol. 4, s. 3–23. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jum.2015.06.003pl_PL
dc.referencesSaaty T.L., Vargas L.G., 2012. Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process. Springer, New York.pl_PL
dc.referencesSaisana M., Tarantola S., 2002. State-of-the-Art Report on Current Methodologies and Practices for Composite Indicator Development. European Commission, Joint Research Centre, Brussels.pl_PL
dc.referencesSakson G., Jaskułowska J., 2018. Green infrastructure in small towns as an element of sustainable stormwater management. Przestrzeń i Forma, Vol. 34, s. 227–246. DOI: https://doi.org/10.21005/pif.2018.34.C-08pl_PL
dc.referencesSalamon J., 2010. Analiza czynników wpływających na ceny działek rolnych i budowlanych na przykładzie gminy Bochnia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, s. 185–191.pl_PL
dc.referencesSalamon J., Krakowiak-Bal A., 2013. Ocena infrastruktury obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3, s. 337–351.pl_PL
dc.referencesSanders H.T., 1984. Politics and Urban Public Facilities. W: R. Hanson (red.), Perspectives on Urban Infrastructure. National Academy Press, Washington, s. 143–169.pl_PL
dc.referencesSaternus P., 2013. Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego. BEL Studio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchaeffer R.K., 2003. Understanding Globalization: The Social Consequences of Political, Economic, and Environmental Change. 2nd Edition. Rowman and Littlefield Publishers, Maryland.pl_PL
dc.referencesSchwaegerl C., Tao L., 2014. Quantification of technical, economic, environmental and social benefits of microgrid operation. W: N. Hatziargyriou (red.), Microgrids: Architectures and Control. John Wiley & Sons, Chichester, s. 275–313.pl_PL
dc.referencesSebayang A., Sebayang L., 2020. Infrastructure investment and its impact to regional development. Economics Development Analysis Journal, Vol. 9 (3), s. 269–280. DOI: https://doi.org/10.15294/edaj.v9i3.38859pl_PL
dc.referencesSiemiński J.L., 1992. Zróżnicowanie infrastruktury obszarów wiejskich. PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiemiński W., Bida-Wawryniuk Z., Sudra P., 2018. Elektrownie wiatrowe w opiniach mieszkańców wsi leżących w ich sąsiedztwie. Człowiek i Środowisko, t. 41 (3), s. 89–115.pl_PL
dc.referencesSierak J., Bitner M., Gałązka A., Brdulak J., Florczak E., Grzymała Z., Dziczek M., Krysiuk C., 2019. Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego do roku 2020 i po 2020 r. w zakresie wybranych rodzajów infrastruktury oraz możliwości ich finansowania funduszami unijnymi. Raport końcowy badania. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiozios K., 2018. Mastering the challenges of changing energy systems: The smart-grid concept. W: K. Siozios, D. Anagnostos, D. Soudris, E. Kosmatopoulos (red.), IoT for Smart Grids: Design Challenges and Paradigms. Springer, Cham, s. 3–20. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-03640-9_1pl_PL
dc.referencesSiozios K., 2019. Mastering the challenges of changing energy systems: The smart-grid concept. W: K. Siozios, D. Anagnostos, D. Soudris, E. Kosmatopoulos (red.), IoT for Smart Grids Design Challenges and Paradigms. Springer, Cham, s. 3–20.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 2001. Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, 1988. Tom II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobala-Gwosdz A., 2004. The change in the rural standard of living during the transformation period in the Podkarpackie Province, Poland. Prace Geograficzne, nr 114, s. 93–106.pl_PL
dc.referencesSpiller M., Thakur P., Wellman K., 2012. Principles and systems for coordination of infrastructure investment across portfolios. W: K. Wellman, M. Spiller (red.), Urban Infrastructure: Finance and Management. Wiley-Blackwell, Chichester, s. 259–286.pl_PL
dc.referencesStanny M., Śliwowska Z., Hoffmann R., 2016. Miasto – wieś: dychotomia czy continuum? Rozważania osadzone w trzech kontekstach: socjologicznym, ekonomicznym i geograficznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, t. 8 (20), s. 265–279.pl_PL
dc.referencesStern P.C., Young O.R., Druckman D., 1992. Global Environmental Change: Understanding the Human Dimensions. National Academies Press, Washington.pl_PL
dc.referencesStrożek P., Jewczak M., 2016. Rozwój sektora ICT w Polsce – ocena międzyregionalna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 9 (957), s. 101–117. DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0957.0907pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Lewanowska-Gwarda K., 2010. Klasyfikacja, wizualizacja i grupowanie danych przestrzennych. W: B. Suchecki (red.), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 56–69.pl_PL
dc.referencesSudarsan J.S., Vaishampayan S., Srihari V., 2021. Grey water recycling as a tangible solution to water crisis: A case study in Thiruvananthapuram, India. International Journal of Energy and Water Resources, Vol. 1. DOI: https://doi.org/10.1007/s42108-021-00116-6pl_PL
dc.referencesŠúri M., Huld T.A., Dunlop E.D., Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation in the European Union member states and candidate countries. Solar Energy, Vol. 81 (10), s. 1295–1305. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2006.12.007pl_PL
dc.referencesSwamee P.K., Sharma A.K., 2008. Design of Water Supply Pipe Networks. Wiley, New Jersey.pl_PL
dc.referencesSzafranek E., 2010. Determinanty konkurencyjności regionów. Ujęcie teoretyczne i empiryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesSzajt M., 2014. Przestrzeń w badaniach ekonomicznych. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesSzewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., 2011. Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztando A., 2017a, Lokalna i ponadlokalne polityki rozwoju lokalnego – istota, rodzaje i spójność. Roczniki Nauk Społecznych, nr 1 (45), s. 25–52. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.9.1-2pl_PL
dc.referencesSztando A., 2017b, Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzulczewska B., 2018. Zielona infrastruktura ‒ czy koniec historii? Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymańska D., Biegańska J., 2012. Infrastructure’s and housing’s development in the rural areas in Poland – Some problems. Journal of Infrastructure Development, Vol. 4 (1), s. 1–17. DOI: https://doi.org/10.1177/0974930612449533pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., Sudra P., 2016. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin według danych na koniec 2014 roku. Człowiek i Środowisko PAN, nr 40 (1), s. 25–44.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., Nowak M., Sudra P., Załęczna M., Blaszke M., 2021. Economic consequences of adopting local spatial development plans for the spatial management system: The case of Poland. Land, Vol. 10 (2), art. 112. DOI: https://doi.org/10.3390/land10020112pl_PL
dc.referencesTaraszkiewicz T., 2009. Partnerstwo publiczno-prywatne jako potencjalny instrument finansowania projektów inwestycyjnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 45, s. 657–665.pl_PL
dc.referencesTaylor Z., 1999. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. Wydawnictwo Continuo, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTietzmann e Silva J.A., Giesta J.P., de Araújo L.M., dos Santos M.R., 2018. Establishing Payment for Environmental Services in Urban Areas. W: F.L. de Oliveira, I. Mell (red.), Planning Cities with Nature: Theories, Strategies and Methods. Springer, Cham, s. 187–198. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-01866-5_13pl_PL
dc.referencesTorrisi G., 2009. Public infrastructure: Definition, classification and measurement issues. Economics, Management, and Financial Markets, Vol. 4 (3), s. 100–124.pl_PL
dc.referencesTrippner-Hrabi J., Podgórniak-Krzykacz A., 2018. Innovations in local public transport – Significance for the local community. European Spatial Research and Policy, Vol. 25 (2), s. 117–135. DOI: https://doi.org/10.18778/1231-1952.25.2.07pl_PL
dc.referencesTrudelle C., Klein J.L., Fontan J.M., Tremblay D.G., 2015. Urban conflicts and socio-territorial cohesion: Consensus building and compromise in the Saint-Michel neighbourhood in Montreal. Canadian Journal of Urban Research, Vol. 24 (2), s. 138–157.pl_PL
dc.referencesTrunina A., Liu X., Chen J., 2019. Small and medium technology enterprises in Zhongguancun and Silicon Valley: Regional innovation system approach. Journal of Science and Technology Policy Management, Vol. 1, s. 35–57. DOI: https://doi.org/10.1108/JSTPM-01-2018-0006pl_PL
dc.referencesTsegaye S., Singleton T.L., Koeser A.K., Lamb D.S., Landry S.M., Lu S., Barber J.B., Hilbert D.R., Hamilton K.O., Northrop R.J., Ghebremichael K., 2019. Transitioning from gray to green (G2G) – A green infrastructure planning tool for the urban forest. Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 40, s. 204–214. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.09.005pl_PL
dc.referencesTurnock D., 2000. Globalisation: Regional and rural development in Eastern Europe. Prace Geograficzne, nr 106, s. 7–34.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, uzgadniania i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. M.P. 1976 nr 31 poz. 135 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. M.P. 2012 poz. 252.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym. Dz.U. 1984 nr 35 poz. 185 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Dz.U. 2019 poz. 42 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. Dz.U. 1936 nr 56 poz. 405 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2020 poz. 1378 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2251 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Dz.U. 2009 nr 52 poz. 420 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Dz.U. 2016 poz. 961 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Dz.U. 2014 poz. 301 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 22 maja 1958 r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach. Dz.U. 1958 nr 31 poz. 138 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane. Dz.U. 1974 nr 38 poz. 229 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym. Dz.U. 1961 nr 7 poz. 47 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesvan Laak D., 2004. Technological infrastructure, concepts and consequences. Icon, International Committee for the History of Technology (ICOHTEC), Vol. 10, s. 53–64.pl_PL
dc.referencesVijayakumari A., 2020. Design of microgrids. W: S.K. Kottayil (red.), Smart Microgrids. CRC Press, Boca Raton, s. 13–118.pl_PL
dc.referencesViscusi W.K., Harrington J.E., Vernon J.M., 2005. Economics of Regulation and Antitrust. Fourth Edition. The MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesWang C., Wu J., Ekanayake J., Jenkins N., 2017. Smart Electricity Distribution Networks. CRC Press, Boca Raton.pl_PL
dc.referencesWard J.H., 1963. Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, Vol. 58 (301), s. 236–244.pl_PL
dc.referencesWeber B., Staub-Bisang M., Alfen H. W., 2016. Infrastructure As an Asset Class: Investment Strategies, Project Finance and PPP. Second edition. Wiley, Chichester.pl_PL
dc.referencesWegener M., 2021. Land-use transport interaction models. W: M.M. Fischer, P. Nijkamp (red.), Handbook of Regional Science, Second Edition. Springer-Verlag, Berlin, s. 229–246.pl_PL
dc.referencesWegener M., Fuerst F., 1999. Land-Use Transport Interaction: State of Art. Institut für Raumplanung, Fakultät Raumplanung, Universität Dortmund, Dortmund. DOI: https://doi.org/10.17877/DE290R-240pl_PL
dc.referencesWesthead P., Cowling M., 1995. Employment change in independent owner-managed hightechnology firms in Great Britain. Small Business Economics, Vol. 7, s. 111–140. DOI: https://doi-1org-1plu40yzi508c.han3.lib.uni.lodz.pl/10.1007/BF01108686pl_PL
dc.referencesWhite M., 2003. Retraining programs for displaced workers in the post-industrial era: An exploration of government policies and programs in Canada and England. Compare, Vol. 33 (4), s. 497-506. DOI: https://doi.org/10.1080/0305792032000127784pl_PL
dc.referencesWierzchoń P.S., 2018. Struktura funkcjonalno-przestrzenna ogrodów przydomowych w Orzyszu. Nauka, Przyroda, Technologie, Vol. 12 (2), s. 163–171. DOI: https://doi.org/10.17306/J.NPT.00239.pl_PL
dc.referencesWieteska-Rosiak B., 2011. Działalność władz publicznych w obszarze bezpieczeństwa publicznego – na przykładzie województwa łódzkiego. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 5, s. 77–92.pl_PL
dc.referencesWilczyński R., 2003. Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Fundacja Fundusz Współpracy Program Agro-Info, Poznań.pl_PL
dc.referencesWind Y., Saaty T.L., 1980. Marketing applications of the analytic hierarchy process. Management Science, Vol. 26, No. 7, s. 641–658.pl_PL
dc.referencesWitkowski K., Starościc D., 2008. System infrastruktury społecznej w gminie. Studia Lubuskie, t. VI, s. 177–194.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E., 1990. Sterowanie działalnością komunalną (aspekt terminologiczny). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 101, s. 7–24.pl_PL
dc.referencesWojtasiewicz L., 1997. Czynniki rozwoju lokalnego – nowe ujęcie metodologiczne. Biuletyn KPZK PAN, z. 177, s. 7–18.pl_PL
dc.referencesWolsink M., 2000. Wind power and the NIMBY-myth: Institutional capacity and the limited significance of public support. Renewable Energy, Vol. 21 (1), s. 49–64. DOI: https://doi.org/10.1016/S0960-1481(99)00130-5pl_PL
dc.referencesWong W., Mori S., 1998. A conceptual approach to the magical number 7. Biological Cybernetics, Vol. 78, s. 377–387.pl_PL
dc.referencesWoźniak A., Sikora J., 2007. Autokorelacja przestrzenna wskaźników infrastruktury wodno-ściekowej woj. małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, t. 4 (2), s. 315–329.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2012. Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2013a. Geografia wsi w Polsce. Ewolucja koncepcji i problemów badawczych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 13, s. 3–17.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2013b. Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2021. Społeczno-kulturowy wymiar przestrzeni wiejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesXiu N., Ignatieva M., Konijnendijk van den Bosch C., 2016. The challenges of planning and designing urban green networks in Scandinavian and Chinese cities. Journal of Architecture and Urbanism, Vol. 40 (3), s. 163–176. DOI: https://doi.org/10.3846/20297955.2016.1210047pl_PL
dc.referencesYescombe E.R., Farquharson E., 2018. Public-Private Partnerships for Infrastructure: Principles of Policy and Finance. Second edition. Butterworth-Heinemann, Oxford.pl_PL
dc.referencesZarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 28 sierpnia 1957 r. w sprawie normatywu urbanistycznego dla niskiego budownictwa mieszkaniowego. M.P. 1957 nr 74 poz. 453 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesZarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 listopada 1962 r. w sprawie lokalizacji ogólnej inwestycji budowlanych. M.P. 1962 nr 82 poz. 387 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesZarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 3 grudnia 1962 r. w sprawie wytycznych w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatywu zabudowy tych terenów. M.P. 1962 nr 86 poz. 408 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesZarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 5 października 1963 r. w sprawie wytycznych co do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz zasad zagospodarowania przestrzennego jednostek osadniczych o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. M.P. 1963 nr 80 poz. 393 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesZawora J., 2014. Obligacje komunalne jako zewnętrzne źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, t. 7 (65), s. 205–214.pl_PL
dc.referencesZawora J., Zawora P., 2015. Finansowania działalności rozwojowej przez samorządy lokalne w Polsce. Turystyka i Rozwój Regionalny, nr 3, s. 169–179.pl_PL
dc.referencesZiarko J., 2005. Infrastruktura bezpieczeństwa w rozwijającej się aglomeracji miejskiej. Biuletyn KPZK PAN, z. 222, s. 170–182.pl_PL
dc.referencesZografos Ch., Martínez-Alier J., 2009. The Politics of Landscape Value: A case study of wind farm conflict in rural Catalonia. Environment and Planning A: Economy and Space, Vol. 41 (7), s. 1726–1744. DOI: https://doi.org/10.1068/a41208pl_PL
dc.referencesZwart M.C., McKenzie A.J., Minderman J., Whittingham M.J., 2015. Conflicts between birds and on-shore wind farms. W: F.M. Angelici (red.), Problematic Wildlife: A Cross-Disciplinary Approach. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-22246-2_23pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-820-7
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe