Show simple item record

dc.contributor.authorRóżalska, Aleksandra M.
dc.contributor.editorGolańska, Dorota
dc.date.accessioned2022-06-29T13:49:56Z
dc.date.available2022-06-29T13:49:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationRóżalska A. M., Edukacja medialna jako sposób przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mniejszości w mediach, [w:] Edukacja antydyskryminacyjna. Praktyczny przewodnik dla kadr oświaty, Golańska D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 159-188, https://doi.org/10.18778/7525-790-8.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-790-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42344
dc.descriptionAutorka w swojej pracy skupiła się na problemie obecności stereotypowych wizerunków płci oraz mechanizmów wykluczenia (symbolicznego i społecznego) w przekazach medialnych. Badaczka podkreśliła rolę edukacji medialnej i jej konsekwencji dla rozwoju świadomych i aktywnych postaw obywatelskich oraz wskazała środki prowadzące do rozwoju umiejętności dekodowania przekazów/tekstów kulturowych obecnych w środkach masowego przekazu. Zaproponowała także scenariusze zajęć (wychowawczych i z wiedzy o społeczeństwie) dla różnych poziomów nauczania, mające na celu budowanie aktywnych, refleksyjnych postaw wobec treści oferowanych przez media oraz wobec sposobów ich prezentacji.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGolańska D. (red.), Edukacja antydyskryminacyjna. Praktyczny przewodnik dla kadr oświaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgenderpl_PL
dc.subjectmedia a płećpl_PL
dc.subjectdyskryminacja medialnapl_PL
dc.subjectedukacja medialnapl_PL
dc.titleEdukacja medialna jako sposób przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mniejszości w mediachpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number159-188pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych; Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobietpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-225-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteAleksandra M. Różalska jest absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, gdzie ukończyła specjalizację „amerykanistyka i mass media”. W roku 2005 była stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w American University w Waszyngtonie. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych oraz stałą współpracowniczką Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie między innymi zajmuje się projektem w ramach programu „Erasmus Mundus Joint European Master’s Degree in Women’s and Gender Studies” (GEMMA). W roku 2006 obroniła pracę doktorską na temat wizerunków mniejszości etnicznych we współczesnej telewizji amerykańskiej. Do jej najważniejszych zainteresowań badawczych należą teorie intersekcjonalności, badania recepcji przekazów medialnych oraz związki pomiędzy środkami masowego przekazu a polityką. Publikuje na temat wizerunków kobiet i mniejszości w kinie i telewizji amerykańskiej, jak również współczesnych zjawisk społeczno-politycznych w polskich mediach. Jest współredaktorką (wraz z Dorotą Golańską) książek “Citizenship and Cultural Diversity: Representing Difference” (2011, Łódź, WUŁ) i “New Subjectivities: Negotiating Citizenship in the Context of Migration and Diversity” (2008, Łódź, WUŁ). W swojej pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z zakresu interdyscyplinarnej amerykanistyki, „gender studies” oraz medioznawstwa.pl_PL
dc.referencesAllan, Stuart (2006) „Kwestia płci w dziennikarstwie”, [w:] tegoż, Kultura newsów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesBarker, Chris (2005) „Telewizja, teksty i odbiorcy”, [w:] tegoż, Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesBriggs, Matt (2012) Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesFiske, John (2003) Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Wydawnictwo ASTRUM.pl_PL
dc.referencesGallagher, Margaret (2009) „Kto robi wiadomości?”, [w:] GENDERMERIA – monitoring równościowy. Brak misji na wizji i wizji w edukacji. Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport. Warszawa: Fundacja Feminoteka.pl_PL
dc.referencesGENDERMERIA – monitoring równościowy. Brak misji na wizji i wizji w edukacji. Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport (2009) Warszawa: Fundacja Feminoteka.pl_PL
dc.referencesHall, Stuart (1987) „Kodowanie i dekodowanie”, [w:] Przekazy i Opinie nr 1-2, s. 58- 71.pl_PL
dc.referencesHall, Stuart (2002) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage.pl_PL
dc.referencesJewkes, Yvonne (2010) „Mizoginia w mediach: potworne kobiety”, [w:] tejże, Media i przestępczość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesKellner, Douglas i Jeff Share (2005) „Towards Critical Media Literacy: Core Concepts, Debates, Organizations, and Policy”, [w:] Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, vol. 26, nr 3, s. 369-386.pl_PL
dc.referencesKołtun, Bartłomiej (2001) „Teoria ‘użytkowania i korzyści’ – fazy rozwoju, podstawowe założenia”, [w:] Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiegopl_PL
dc.referencesKopciewicz, Lucyna (2009) „Czerwony tulipan czy goździk? Polaryzacja ideologiczna 8 marca w Polsce”, [w:] Dzień kobiet w mediach. Międzynarodowe studium porównawcze, red. L. Kopciewicz. Łódź: Wydawnictwo Wschód-Zachód.pl_PL
dc.referencesKoss-Goryszewska, Maryla (2010) Wizerunek handlu ludźmi i kobiety-ofiary w prasie polskiej na przykładzie „Gazety Wyborczej”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesKowalczyk, Izabela, Joanna Piotrowska i Edyta Zierkiewicz (2007) „Środki masowego przekazu”, [w:] Polityka równości płci. Polska 2007. Raport. Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).pl_PL
dc.referencesKozłowski, Michał i Anna Zawadzka (2012) „Trzy gracje przeciw Manifie”, Lewica.pl 18.03.2012, dostępne pod adresem: http://www.lewica.pl/?id=26197&tytul=Micha%B3-Koz%B3owski,-Anna-Zawadzka:-Trzy-gracje-przeciw-Manifie (dostęp z dnia: 15.06.2012).pl_PL
dc.referencesKusio, Urszula (2007) „Współczesne media wobec edukacji międzykulturowej”, [w:] (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, tom. II, red. M. Sokołowski. Olsztyn: ALGRAF.pl_PL
dc.referencesLemish, Dafna (2008) Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesLis, Tomasz (2012) „Samobój feministek” 12.03.2012, dostępne pod adresem: http://tomaszlis.natemat.pl/4917,samoboj-feministek (dostęp z dnia: 15.06. 2012).pl_PL
dc.referencesMaciejewska, Beata (2007) Jak pisać i mówić o dyskryminacji. Poradnik dla mediów. Mikuszewo: Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo”.pl_PL
dc.referencesMajewska, Ewa i Ewa Rutkowska (2008) „Mechanizmy dyskryminacji w mediach i przestrzeni publicznej”, [w:] tychże, Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Podręcznik dla nauczycielek i nauczycieli. Warszawa: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja im. Friedricha Eberta.pl_PL
dc.referencesMichalak, Ilona (2001) „Funkcjonalizm amerykański w nauce o komunikowaniu”, [w:] Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesNowakowska, Agata (2012) „Manifa trochę zboczyła z trasy”, Gazeta Wyborcza, 12.03.2012, dostępne pod adresem: http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105405,11324886,Manifa_troche_zboczyla_z_trasy.html (dostęp z dnia: 15. 06.2012).pl_PL
dc.referencesOgonowska, Agnieszka (2004) „Przeciw przemocy ikonicznej. Wybrane zagadnienia edukacji medialnej”, [w:] tejże, Przemoc ikoniczna. Zarys wykładu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.pl_PL
dc.referencesOlejnik, Monika (2012) „Kobiety w sutannach”, Gazeta Wyborcza, 16.03.2012, dostępne pod adresem: http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105405,11352351,Kobiety_w_sutannach.html (dostęp z dnia: 15.06.2012).pl_PL
dc.referencesPiotrowska, Joanna (2009) „Seksistowski szum medialny”, [w:] GENDERMERIA – monitoring równościowy. Brak misji na wizji i wizji w edukacji. Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport. Warszawa: Fundacja Feminoteka.pl_PL
dc.referencesPisera, Rafał (2010) „Władza i ciało. Społeczne reprezentacje kobiety i mężczyzny na okładkach popularnych tygodników”, [w:] O polityce ciała i pożądania w kulturze audiowizualnej, red. D. Rode i P. Sołodki. Warszawa: Fundacja Feminoteka.pl_PL
dc.referencesPyzikowska, Anna (2001) „Teoria agenda-setting i jej zastosowania”, [w:] Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesRajewicz, Danuta (2008) „Kompetencje medialne młodzieży: status quo, perspektywy rozwoju”, [w:] Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. M. Sokołowski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl_PL
dc.referencesSzkudlarek, Artur (2001) „Cultural Studies – brytyjska szkoła krytyczna”, [w:] Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.references„The Global Media Monitoring Project. AN AGENDA FOR ACTION Towards Gender-Ethical News Media”, [w:] Media and Gender Monitor nr 22, 5/2011, dostępne pod adresem: http://www.whomakesthenews.org/images/stories/website/MGMpdfs/-media%20%20gender%20monitor%20no%2022.pdf (dostęp z dnia: 15.06.2012).pl_PL
dc.referencesTrutkowski, Cezary (2002) „Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowania”, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesTwardowska, Anna i Eliza Olczyk (2003) „Kobiety w mediach”, [w:] Kobiety w Polsce w latach 90., red. U. Nowakowska i inni. Warszawa: Fundacja Centrum Praw Kobiet.pl_PL
dc.referencesWho Makes the News. Global Media Monitoring Project 2010 (2010) Toronto: World Association for Christian Communication.pl_PL
dc.referencesArciszewski, Krzysztof (2003) Obraz mężczyzny w polskich mediach. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesBarker, Chris (2005) „Płeć, podmiotowość i reprezentacja”, [w:] tegoż, Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesDurys, Elżbieta i Elżbieta Ostrowska (red.) (2005) Gender. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze. Kraków: Rabid.pl_PL
dc.referencesGodzic, Wiesław (2007) „Kobiety, mężczyźni i ludzie znani”, [w:] tegoż, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.pl_PL
dc.referencesGraff, Agnieszka (2008) „Powrót mężczyzny, czyli płeć i Unia Europejska według trzech polskich tygodników”, [w:] tejże, Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.pl_PL
dc.referencesKowalski, Sergiusz i Magdalena Tulli (2003) Zamiast Procesu. Raport o mowie nienawiści. Warszawa: W.A.B.pl_PL
dc.referencesLester, Nora (2006) Niebieskoocy. Podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach. Poznań: Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA.pl_PL
dc.referencesŁyszkowska, Edyta (2009) Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzienności. Studium socjopedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl_PL
dc.referencesMrozowski, Maciej (2007) „Media masowe w społeczeństwie demokratycznym – stosunek do obcych a wolność słowa”, [w:] tegoż, Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Warszawa: PRO HUMANUM.pl_PL
dc.referencesNijakowski, Lech M. (2007) „Analiza dyskursu na temat mniejszości narodowych i etnicznych w polskich mediach”, [w:] tegoż, Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Warszawa: PRO HUMANUM.pl_PL
dc.referencesOgonowska, Agnieszka (2006) Voyeryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.pl_PL
dc.referencesPawlas-Czyż, Sabina (2005) „Wizerunki kobiet i mężczyzn polityków w oczach dziennikarzy”, [w:] Gender. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, red. E. Durys i E. Ostrowska. Kraków: RABID.pl_PL
dc.referencesZierkiewicz, Edyta i Izabela Kowalczyk (red.) (2005) Kobiety, media, feminizm. Poznań/Wrocław: Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-790-8.07
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe