Show simple item record

dc.contributor.authorSkarbek-Kazanecki, Jan
dc.date.accessioned2022-06-24T04:54:31Z
dc.date.available2022-06-24T04:54:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42245
dc.description.abstractThe dissertation explores the meaning and function of dike in the Corpus Theognideum – a key term of normative and political discourse inherent in archaic elegiac poetry. This concept, although usually translated as “justice”, in ancient Greece, especially in the archaic period, was characterized by ambiguity; it included meanings that, from a contemporary perspective, seem to refer to contexts that are not only distant, but also contradictory to each other and mutually exclude: moral, institutional, religious, sympotic, economic, and even amorous or erotic. After the first chapter that discusses various approaches to the dispute over the identity of Theognis and argue in favor of the evolutionary model of the poetic development, the author undertakes the task of examine the uses of dike and its family of words in the archaic poetry. In the second chapter, he shows that the concept of dike originally constituted a speech act of a certain kind which helped to resolve a personal conflict in polis; in the third chapter, he turns to the normative and moral meanings of dike: conceptualized in the Theognidea by reference to social and moral principles, especially those related to the long-term interpersonal bonds, the norms of the symposion and religious prohibitions. The last chapter deals with ideological assumptions that emerge from the content of the corpus, exploring the way in which it uses the concept of dike in order shape group identity of its receivers, to negotiate social boundaries and to raise objections against changes in the pre-existing social structure.pl_PL
dc.description.abstractCelem przedstawionej rozprawy jest rekonstrukcja znaczenia i funkcji dike w Corpus Theognideum – kluczowego terminu dyskursu normatywnego i politycznego, jaki odnaleźć możemy w archaicznej poezji elegijnej. To pojęcie, choć zazwyczaj tłumaczone jako „sprawiedliwość”, w starożytnej Grecji, zwłaszcza w okresie archaicznym, charakteryzowało się niejednoznacznością; obejmowało w swoim semantycznym polu znaczenia, które ze współczesnej perspektywy zdają się odnosić nie tylko do odległych, lecz także wzajemnie sprzecznych i wykluczających się kontestów: moralnego, instytucjonalnego i prawnego, religijnego, sympozjalnego, ekonomicznego, a nawet erotycznego. Wraz z omówieniem w rozdziale pierwszym różńych teorii dotyczących jedności autorskiej zbioru oraz zagadnienia jego transmisji, autor podejmuje analizy użycia pojęcia dike i jego derywatów. W drugim rozdziale pokazuje, że termin ten pierwotnie stanowił akt mowy, poprzez który łagodzono konflikty personalne w polis. W trzecim rozdziale zwraca się do normatywnych i moralnych znaczeń dike: konceptualizowanych poprzez odniesienia do norm społecznych i moralnych, zwłaszcza tych związanych z długoterminowymi relacjami personalnymi, dobrymi manierami na sympozjum czy zakazami religijnymi. W ostatnim rozdziale omówione zostały założenia ideologiczne wyłaniające się z treści zbioru oraz to, w jaki sposób elegie teognidejskie wykorzystują termin dike w celu kształtowania tożsamości grupowej ich odbiorców, negocjowania podziałów społecznych czy wyrażania sprzeciwu wobec zmian o charakterze politycznym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectarchaic Greek poetrypl_PL
dc.subjectsymposionpl_PL
dc.subjectCorpus Theognideumpl_PL
dc.subjectelegypl_PL
dc.subjectcollective memorypl_PL
dc.titleWokół pojęcia díkē: poetyka i ideologia „sprawiedliwości” w tradycji Teognisa z Megarypl_PL
dc.title.alternativeAround the Concept of Díkē: the Poetics and Ideology of “Justice” in the Tradition of Theognis of Megarapl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number485pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Philology, Department of Classical Philologypl_PL
dc.contributor.authorEmailjan.skarbek-kazanecki@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorZalewska-Jura, Hanna
dc.dissertation.reviewerJanik, Joanna
dc.dissertation.reviewerZieliński, Karol
dc.dissertation.reviewerStuligrosz, Magdalena
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe