Show simple item record

dc.contributor.authorIndecki, Krzysztof
dc.contributor.authorJurewicz, Justyna
dc.date.accessioned2022-05-21T14:51:01Z
dc.date.available2022-05-21T14:51:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationIndecki K., Jurewicz J., The Key Issues of Polish Penal Law, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, https://doi.org/10.18778/7969-430-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-430-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41883
dc.descriptionThe book gives a view on the principles of Polish penal law. It consists of two parts which are divided due to the topics: general and special part of penal law. The authors present the commentary to the main institutions of Polish Penal Code. They show the most important provisions in the background of the doctrine and jurisprudence. The book is addressed both to the foreigners and the Poles who needs to improve their English in law.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpenal measurespl_PL
dc.subjectforms of committing an offencepl_PL
dc.subjectimposition of penaltiespl_PL
dc.subjectPenal Codepl_PL
dc.subjectPolish Penal Lawpl_PL
dc.subjectprinciplespl_PL
dc.titleThe Key Issues of Polish Penal Lawpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number120pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego Międzynarodowego, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego Międzynarodowego, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-967-4
dc.referencesBafia J., Penal law, [in:] L. Kurowski (ed.), General Principles of Law of the Polish People’s Republic, Warsaw 1984.pl_PL
dc.referencesBartczak -Oplustil A., Sporne zagadnienia istoty winy w prawie karnym. Zarys problemu, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2005, nr 2 [A. Bartczak-Oplustil, Controversial questions related to the essence of fault in penal law: An outline of the problem, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2005, no. 2].pl_PL
dc.referencesBerger A., Usiłowanie cum dolo eventuali, Głos Sądownictwa 1934, nr 2 [A. Berger, An attempt cum dolo eventuali, Głos Sądownictwa 1934, no. 2].pl_PL
dc.referencesBogacz D., Idea ludzkiej godności, jako źródło instytucji praw człowieka w świetle filozofii Hansa Wagnera, [in:] L. Dubel (red.), Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, Lublin 2003 [D. Bogacz, The idea of human dignity as the source of the institution of human rights in the light of Hans Wagner’s philosophy, [in:] L. Dubel (ed.), Ideas as the Source of Political and Legal Institutions, Lublin 2003].pl_PL
dc.referencesBojarski M., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, [in:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBojarski T., Z problematyki współdziałania przestępczego, [in:] J. Giezek (red.), Przestępstwo-kara-polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006 [T. Bojarski, On the problems of criminal cooperation, [in:] J. Giezek (ed.), An Offence, Penalty, and Criminal Policy – The Problems of Creating and of the Functioning of Law: A Jubilee Book on the Occasion of Professor Tomasz Kaczmarek’s Seventieth Birthday, Cracow 2006].pl_PL
dc.referencesBojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008 [T. Bojarski (ed.), Penal Code. Commentary, Warsaw 2008].pl_PL
dc.referencesBuchała K., Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1993 [K. Buchała, A Commentary to the Penal Code. General Part, Warsaw 1993].pl_PL
dc.referencesBuchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980 [K. Buchała, Substantive Penal Law, Warsaw 1980].pl_PL
dc.referencesBuchała K., Zoll A., Kodeks karny. Komentarz, t. I, Zakamycze 1998 [K. Buchała, A. Zoll, Penal Code. Commentary, Vol. I. Zakamycze 1998].pl_PL
dc.referencesBudyn M., Motywacja zasługująca na szczególne potępienie (próba analizy), Prokuratura i Prawo, 2000, nr 9 [M. Budyn, Motivation deserving particular condemnation (an attempt at analysis), Prokuratura i Prawo, 2000, No. 9].pl_PL
dc.referencesCypin S., Stan wyższej konieczności w prawie karnym, Warszawa 1932 [S. Cypin, Necessity in Penal Law, Warsaw 1932].pl_PL
dc.referencesCzyżak M., Sprawstwo polecające w zorganizowanej grupie przestępczej, Prokuratura i Prawo 2004, nr 6 [M. Czyżak, The ordering type of perpetration in an organised criminal group, Prokuratura i Prawo 2004, no. 6].pl_PL
dc.referencesDaniluk P., Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca bezprawność “chirurgicznej zmiany płci”, Państwo i Prawo 2008, z. 1 [P. Daniluk, Higher necessity as a circumstance excluding the unlawfulness of “sex-change surgery”, Państwo i Prawo 2008, no. 1].pl_PL
dc.referencesDębski R., Uwagi o konstytucyjnym ujęciu zasad nullum crimen sine lege w polskim porządku prawnym, [in:] Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007 [R. Dębski, Comments on the constitutional formulation of the nullum crimen sine lege principle in the Polish legal order, [in:] Penal Science in Relation to the Problems of Contemporary Crime: A Jubilee Book on the Occasion of Professor Andrzej Gaberle’s Seventieth Birthday, Warsaw 2007].pl_PL
dc.referencesDukiet -Nagórska T., Reguły ostrożnego (standardy) postępowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Prawo i Medycyna 2004, nr 3 [T. Dukiet-Nagórska, The Rules of Cautionary Standards in Public Health Centres, Prawo i Medycyna 2004, no. 3].pl_PL
dc.referencesFilar M., Kilka uwag w sprawie uregulowania odpowiedzialności karnej za czyn popełniony w stanie odurzenia alkoholowego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo, Vol. XVI, 1978 [M. Filar, Several remarks about criminal responsibility for an act committed while in a state of alcohol intoxication, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Law, Vol. XVI, 1978].pl_PL
dc.referencesFilar M., Podstawy odpowiedzialności karnej w nowym kodeksie karnym, Palestra 1997, nr 11–12 [M. Filar, Foundations of penal responsibility in the New Penal Code, Palestra 1997, no. 11–12].pl_PL
dc.referencesFilar M., W obronie obrony koniecznej, [w:] Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007 [M. Filar, In defence of necessary defence, [in:] Penal Science in Relation to the Problems of Contemporary Crime: A Jubilee Book on the Occasion of Professor Andrzej Gaberle’s Seventieth Birthday, Warsaw 2007].pl_PL
dc.referencesGardocki L., Najnowsze zmiany w kodeksie karnym, PiP 1995, nr 12 [L. Gardocki, Latest changes in the Penal Code, State and Law 1995, no. 12].pl_PL
dc.referencesGardocki L., Prawo karne, Warszawa 2004 [L. Gardocki, Penal Law, Warsaw 2004].pl_PL
dc.referencesGardocki L., Typowe zakłócenia funkcji zasady nullum crmen sine lege, Studia Iuridica 1982, t. X [L. Gardocki, Typical disruptions in the functioning of the nullum crimen sine lege principle, Studia Iuridica 1982, Vol. X].pl_PL
dc.referencesGóral R., Kodeks karny z najnowszymi zmianami. Praktyczny komentarz, Warszawa 1996 [R. Góral, Penal Code with the Latest Amendments: Practical Commentary, Warsaw 1996].pl_PL
dc.referencesGórniok O. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004 [O. Górniok (ed.), Penal Code. Commentary, Warsaw 2004].pl_PL
dc.referencesGórniok O. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006 [O. Górniok (ed.), Penal Code. Commentary, Warsaw 2006].pl_PL
dc.referencesGiezek J., Deformacje spostrzegania jako przyczyna przestępstw nieumyślnych, Nowe Prawo 1990, nr 45 [J. Giezek, Distorted perception – the cause of unintentional offences, Nowe Prawo 1990, no. 15].pl_PL
dc.referencesGiezek J., Przekroczenie granic rzeczywistej oraz mylnie wyobrażonej obrony koniecznej, [in:] W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Prof. Andrzeja Wąska, Lublin 2005 [J. Giezek, Exceeding the limits of real and falsely imagined necessary defence, [in:] On the Theory and Practice of Penal Law: A Book Consecrated to the Memory of Prof. Andrzej Wąsek, Lublin 2005].pl_PL
dc.referencesGiezek J. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Lex 2012 [J. Giezek (ed.), Penal Code. General Part. Commentary, Lex 2012].pl_PL
dc.referencesGostyński Z., Obowiązek naprawienia szkody w nowym ustawodawstwie karnym, Warszawa 1999 [Z. Gostyński, An Obligation to Repair Damage in the New Penal Legislation, Warsaw 1999].pl_PL
dc.referencesGrzelak A., Unia europejska a prawo karne, Warszawa 2002 [A. Grzelak, The European Union and Penal Law, Warsaw 2002].pl_PL
dc.referencesIndecki K., Podmiot przestępstwa łapownictwa w prawie polskim i międzynarodowym, Zeszyty Naukowe WSSM 2003, nr 1 [K. Indecki, Perpetrator of the offence of bribery in Polish and international law, Zeszyty Naukowe WSSM 2003, no. 1].pl_PL
dc.referencesIndecki K., The Main Features and Principles of the Polish Penal Law, Teise 2003, no. 48.pl_PL
dc.referencesIndecki K., W sprawie normatywnej definicji terroryzmu, [in:] E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, Zakamycze 2005 [K. Indecki, A normative definition of terrorism, [in:] E. Pływaczewski (ed.), Organised Crime, Crown Witness, and Terrorism – A Practical Perspective, Zakamycze 2005].pl_PL
dc.referencesIndecki K., Liszewska A., Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych, Warszawa 2002 [K. Indecki, A. Liszewska, Penal Law. The Theory of an Offence, Punishment and Penal Measures, Warsaw 2002].pl_PL
dc.referencesJasiński J., O nowy kształt systemu środków karnych, [in:] A. Strzembosz (red.), O prawo karne oparte na zasadach sprawiedliwości, prawach człowieka i miłosierdzia. Materiały z sympozium nt. reformy prawa karnego zorganizowanego przez sekcję nauk prawnych KUL w Kazimierzu nad Wisłą w dniach 28–30.04.1988 r., Lublin 1988 [J. Jasiński, In search of a new model of the system of penal measures, [in:] A. Strzembosz (ed.), In search of Penal Law that Would Be Based on the Principles of Justice, Human Rights and Mercy: Materials from a Symposium on Penal Law Reform which Was Organised by KUL’s Section of Legal Science in Kazimierz on the Vistula on 28–30 April 1988, Lublin 1988].pl_PL
dc.referencesJescheck H.H., Część ogólna projektu polskiego KK w świetle prawnoporównawczym, Państwo i Prawo 1992, nr 12 [H. H. Jescheck, The general part of a draft of the Polish Penal Code – A comparative perspective, Państwo i Prawo 1992, no. 12].pl_PL
dc.referencesJescheck H.H., Weigend T., Lehrbuch, des Strafrechts, Allgemainer Teil, Berlin 1996.pl_PL
dc.referencesJędrzejewski Z., Bezprawność, jako element przestępczości czynu. Studium na temat struktury przestępstwa, Warszawa 2009 [Z. Jędrzejewski, Illicitness as an Element of the Criminality of an Act: A Study on the Structure of an Offence, Warsaw 2009].pl_PL
dc.referencesJurewicz J., Handel ludźmi w polskim prawie karnym i prawie ponadnarodowym, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesKardas P., Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 2001 [P. Kardas, Theoretical Basis of Criminal Responsibility for Criminal Co-operation, Cracow 2001].pl_PL
dc.referencesKenny W.S., Sadowski T., The Penal Code of the Polish People’s Republic, Sweet & Maxwell Limited, London 1973.pl_PL
dc.referencesKonarska-Wrzosek V., Dyrektywy wymiaru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002 [V. Konarska-Wrzosek, The Directives on Imposing Penalties in Polish Penal Legislation, Toruń 2002].pl_PL
dc.referencesKopeć A., Próba ustalenia kryterium rozgraniczającego zamiar ewentualny od innych postaci strony podmiotowej czynu, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1992, nr 1–2 [A. Kopeć, An attempt at establishing the criterion for differentiating between dolus eventualis and other subjective elements of an act, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1992, no. 1–2].pl_PL
dc.referencesKrólikowski M., Przedawnienie, [in:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. T. I, Komentarz do artykułów 1–31, Wydawnictwo C.H. Beck, 2011 [ M. Królikowski, Limitaion, [in:] M. Królikowski, R. Zawłocki (eds.), Penal Code. General Part. Vol. I., A Commentary on Arts. 1–31, C-H Beck publishing company, 2011].pl_PL
dc.referencesKubicki L., Nowa kodyfikacja karna a konstytucja RP, Państwo i Prawo 1998, nr 9–10 [L. Kubicki, New codification of penal law in the light of the Constitution of the Republic of Poland, State and Law 1998, nos. 9–10].pl_PL
dc.referencesKunze E., Przygotowanie przestępstwa w ujęciu polskiego prawa karnego, Poznań 1991 [E. Kunze, Preparation of an Offence as Presented in Polish Penal Law, Poznan 1991].pl_PL
dc.referencesKunicka-Michalska B., Zasada nullum crimen sine lege w projekcie kodeksu karnego w świetle norm międzynarodowych, [in:] S. Waltoś (red.), Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci M. Cieślaka, Kraków 1993 [B. Kunicka-Michalska, The nullum crimen sine lege principle in the draft of Polish penal law in the light of international legal norms, [in:] S. Waltoś (ed.), Problems of the Codification of Penal Law: A Book in Honour of M. Cieślak, Cracow 1993].pl_PL
dc.referencesLachowski J., Stan wyższej konieczności, [in:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. T. I, Komentarz do artykułów 1–31, Wydawnictwo C.H. Beck, 2011 [ J. Lachowski, The necessity, [in:] M. Królikowski, R. Zawłocki (eds.), Penal Code. General Part. Vol. I, A Commentary to Arts. 1–31, C-H Beck publishing company, 2011].pl_PL
dc.referencesŁucarz Ł., Zakaz prowadzenia pojazdów, [in:] M. Melezini (red.), System prawa karnego, T. 6, [Ł. Łucarz, A prohibition on conducting vehicles, [in:] the Melezini (ed.), System of Penal Law, Vol. 6].pl_PL
dc.referencesMajewski A., Prawa człowieka a prawa zwierząt, Gdańskie Studia Prawnicze 2005, nr 13 [A. Majewski, Human Rights and Animal Rigths, Gdańskie Studia Prawnicze 2005, no. 13].pl_PL
dc.referencesMakowski W., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1937 [W. Makowski, Penal Code. Commentary, Warsaw 1937].pl_PL
dc.referencesMarek A., Obrona konieczna. Teoria i orzecznictwo, Warszawa 2008 [A. March, Self-defence. Theory and Judment, Warsaw 2008].pl_PL
dc.referencesMarek A., Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1999 [A. Marek, A Commentary on the Penal Code. General Part, Warsaw 1999].pl_PL
dc.referencesMarek A., Prawo karne, C.H. Beck 2011 [A. Marek, Penal Law, Warsaw 2011].pl_PL
dc.referencesMarek A., Prawo karne, Warszawa 2005 [A. Marek, Penal Law, Warsaw 2005].pl_PL
dc.referencesMarek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997 [A. Marek, Penal Law. Theory and Practice, Warsaw 1997].pl_PL
dc.referencesMącior W., Zasady odpowiedzialności karnej w projekcie kodeksu karnego z 1995 r., Państwo i Prawo 1996, nr 6 [W. Mącior, The rules of criminal responsibility in the draft of the Penal Code of 1969, State and Law 1996, no. 6].pl_PL
dc.referencesMąsik M., Instytucja zobowiązania do zwrotu bezprawnie uzyskanej korzyści majątkowej (art. 52) w świetle badań ankietowych, CzPKiNP 2007, nr 2 [M. Mąsik, The institution of an obligation to return illegally obtained material benefits (art. 52) in the light of surveys, CzPKiNP 2007, No. 2].pl_PL
dc.referencesPaprzycki L., Zakaz działalności zawodowej w kodeksie karnym (wnioski de lege ferenda), Nowe Prawo 1985, nr 3 [L. Paprzycki, The prohibition on carrying out professional activity in the Penal Code (conclusions de lege ferenda), Nowe Prawo 1985, no. 3].pl_PL
dc.referencesPatenaude A.L., Patenaude M.A., Diversion and diversion programs, [in:] C.A. Wright, A.R. Miller (eds.), Encyclopedia of Criminology, Vol. I, New York–London 2005.pl_PL
dc.referencesProjekt Kodeksu karnego. Uzasadnienie, Warszawa 1968 [A Draft of the Penal Code. The Motives, Warsaw 1968].pl_PL
dc.referencesRejman G. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999 [G. Rejman (ed.), Penal Code. General Part. Commentary, Warsaw 1999].pl_PL
dc.referencesRoxin C., Strafrecht, Allgemeine Teil, Berlin 1992.pl_PL
dc.referencesSitarz O., Obowiązek naprawienia szkody i nawiązka jako środki karne w projekcie kodeksu karnego, [in:] Problemy Nauk Penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Katowice 1996 [O. Sitarz, The obligation to repair damage and vindictive damages as the penal measures provided for in the draft of the Penal Code, [in:] The Problems of Penal Science: Papers Dedicated to Professor Oktawia Górniok, Katowice 1996].pl_PL
dc.referencesSzczepaniec M., Sprawstwo polecające a sprawstwo kierownicze. Problemy z rozgraniczeniem, Palestra 2007, nr 11–12 [M. Szczepaniec, The ordering versus the orchestrating type of perpetration: Problems with the distinction, Palestra 2007, nos. 11–12].pl_PL
dc.referencesSzumski J., Kara ograniczenia wolności w nowym kodeksie karnym, Państwo i Prawo 1997, nr 10 [J. Szumski, A penalty of restriction of liberty in the new Polish Penal Code, State and Law 1997, no. 10].pl_PL
dc.referencesŚliwowski J., Prawo karne, Warszawa 1947 [J. Śliwowski, Penal Law, Warsaw 1947].pl_PL
dc.referencesUzasadnienie do Projektu Kodeksu Karnego, wkładka do Państwa i Prawa 1994, nr 3, [Statement of reasons for the draft of the Penal Code – an appendix to the Państwa i prawa 1994, no. 3].pl_PL
dc.referencesWarylewski J., Zasada ustawowej określoności przesłanek odpowiedzialności karnej a kontratypy pozaustawowe, [in:] J. Majewski (red.), Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Kraków 1993 [J. Warylewski, The principle of the legal determinateness of the premises of criminal responsibility and non-statutory justifications, [in:] J. Majewski (ed.), Circumstances excluding illicitness of the act, Cracow 1993].pl_PL
dc.referencesWaszczyński J., Prawo karne w zarysie, Łódź 1992 [J. Waszczyński, Outline of Penal Law, Lodz 1992].pl_PL
dc.referencesWiliński P., Konstytucyjna gwarancje nullum poena sine lege a przepisy odsyłające w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [in:] A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Bosonoga, H. Kuczyńska, Problemy wymiaru sprawiedliwości, Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013 [P. Wiliński, The nullum poena sine lege principle as a constitutional guarantee and cross-reference provisions in the decisions of the Constitutional Tribunal, [in:] Problems of the Administration of Justice: Professor Jan Skupiński’s Jubilee Book, Warsaw 2013].pl_PL
dc.referencesWolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 300 [W. Wolter, Theory of an Offence, Warsaw 1973].pl_PL
dc.referencesWróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2010 [W. Wróbel, A. Zoll, Polish Penal Law. General Part, Warsaw 2010].pl_PL
dc.referencesZalewski W., Środki karne, [in:] M. Królikowski, R. Zabłocki (red.), Kodeks Karny. Część ogólna. T. II, Komentarz do artykułów 32–116, C.H. Beck, Warszawa 2011 [W. Zalewski, Penal Measures, [in:] Penal Code. General Part, Vol. II, A Commentary on Arts. 32–116, C.H. Beck, Warsaw 2011].pl_PL
dc.referencesZalewski W., Zasady odpowiedzialności karnej, [in:] M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część ogólna, t. I. Komentarz do artykułów 1–31, Wydawnictwo C.H. Beck 2011 [W. Zalewski, Rules of Criminal Responsibility, [in:] Penal Code. General Part, Vol. I, A Commentary on Arts. 1–31, C.H. Beck, Warsaw 2011].pl_PL
dc.referencesZalewski W., [in:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks Karny. Część ogólna. T. II, Komentarz do artykułów 32–116, C.H. Beck, Warszawa 2011 [W. Zalewski, [in:] Penal Code. General Part, Vol. II, A Commentary on Arts. 32–116, C.H. Beck, Warsaw 2011].pl_PL
dc.referencesZawłocki R., Nieumyślność, jako podstawa odpowiedzialności karnej – w poszukiwaniu kompromisu, Monitor Prawniczy 2008, nr 11 [R. Zawłocki, Unintentionality as the basis of criminal responsibility – in search of a compromise, Monitor Prawniczy 2008, no. 11].pl_PL
dc.referencesZawłocki R., Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości w prawie karnym, Warszawa 2007 [R. Zawłocki, The Concept and Functions of Social Danger in Penal Law, Warsaw 2007].pl_PL
dc.referencesZoll A., [in:] K. Buchała, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze 1998 [A Zoll, [in:] K. Buchała, A. Zoll (eds.), Penal Code. General Part. Commentary, Zakamycze 1998].pl_PL
dc.referencesZoll A., „Pozaustawowe” okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną w świetle konstytucyjnej zasady podziału władzy, [in:] W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005 [A. Zoll, “Non-statutory” circumstances excluding criminal responsibility in the light of the constitutional principle of the division of powers, [in:] On the Theory and Practice of Penal Law: A Book Consecrated to the Memory of Prof. Andrzej Wąsek, Lublin 2005].pl_PL
dc.referencesZoll A., Wina i unormowanie art. 33 ust. 3 KK, [in:] IV Kolokwium bielańskie. Okoliczności wyłączające winę [A. Zoll, Fault and the normalization of art. 33, sec. 3 of the Penal Code, [in:] The Fourth “Bielańskie” Colloquium: Circumstances Excluding Fault]pl_PL
dc.referencesZoll A., Zasady odpowiedzialności karnej, [in:] Nowa kodyfikacja karna, Warszawa 1998 [A. Zoll, Rules of criminal responsibility, [in:] New Codification of Penal Law, Warsaw 1998].pl_PL
dc.referencesZoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze 2004 [A. Zoll (ed.), Penal Code. General Part. Commentary, Zakamycze 2004].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-430-3
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe