Show simple item record

dc.contributor.authorGiesen, Beata
dc.date.accessioned2021-09-23T08:33:26Z
dc.date.available2021-09-23T08:33:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0081-6841
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39172
dc.description.abstractPrzedmiot badań: Zjawisko starzenia się społeczeństwa stawia prawników przed konieczno-ścią rozwiązania szeregu nowych, nieznanych dotąd problemów, jak chociażby te związane zza-stosowaniem nowych technik. Powszechne są też głosy opotrzebie stworzenia nowej filozofii uwzględniającej specyficzną sytuację osób cierpiących na chroniczne zaburzenia pamięci. Cho-robom takim jak Alzheimer towarzyszą bowiem trwałe zaburzenia procesu podejmowania decyzji i wyrażania woli. Prowadzi to często do postawienia pytania ofaktyczną zdolność do działań osób dotkniętych takim schorzeniem oraz okwestię ich reprezentacji oraz opieki nad nimi.Cel isposób prowadzonych badań: Potrzeba kompleksowego uregulowania sytuacji prawnej osób cierpiących na demencję staje się coraz pilniejsza, również wprawie polskim. Wtym wzglę-dzie przydatne okazać się może skorzystanie zdoświadczeń państw zachodnich, wtym wszcze-gólności zrozwiązań niemieckich. Prezentacja doświadczeń naszych sąsiadów może być dobrym punktem wyjścia dla rozważań na gruncie prawa polskiego.1Wnioski: Nauka niemiecka znajduje się dopiero na początku drogi zmierzającej do wypracowania koncepcji ochrony takich osób. Pierwszy krok został już uczyniony, jest nim przeniesienie pojęć używanych do tej pory wyłącznie wsferze medycyny na płaszczyznę prawa cywilnego. Wprawie niemieckim nie występuje obecnie możliwość całkowitego ubezwłasnowolnienia. Dopuszczalne jest jedynie ograniczenie, pod pewnymi warunkami, zdolności do czynności prawnych wustalo-nym przez sąd opiekuńczy zakresie. Podopieczny zachowuje prawo do dokonywania czynności prawnych, sąd może jednak uzależnić skuteczność tej czynności od zgody opiekuna. Sam fakt ustanowienia opieki dla osoby chorej nie przesądza jeszcze oograniczeniu tejże zdolności. Wpra-wie niemieckim nie jest nigdy możliwe pozbawienie osoby chorej zdolności do dokonywania rozporządzeń na wypadek śmierci. Osoba dotknięta demencją zachowuje zwykle pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych. Jak się wydaje, przyjęta wniemieckim systemie koncepcja naturalnej zdolności do czynności prawnych, zwana też zdolnością do działań, wpełni pozwala zabezpieczyć osobę cierpiącą na demencję przed negatywnymi konsekwencjami działań podej-mowanych przez nią wstanie wyłączenia lub znacznego ograniczenia swobody wkształtowaniu swojej woli. Jeśli bowiem zaburzenia pamięci miały wpływ na ukształtowanie woli, dokonana czynność będzie uznana za nieważną. Mankamentem takiego rozwiązania jest niewątpliwie to, że ocena ważności czynności prawnej może być dokonana wyłącznie ex post. Takie podejście jest efektem przekonania, że chory na demencję zachowuje prawo do samostanowienia osobie, wtym także do zawarcia małżeństwa. Ważną rolę wprocesie ochrony interesów osób zdysfunkcją pa-mięci spełnia możliwość udzielenia przez nie same, wcześniej, gdy są one jeszcze zdrowe, pełno-mocnictwa do sprawowania nad nimi opieki na wypadek choroby oraz wprowadzone niedawno do niem. k.c. przepisy otzw. „testamencie pacjenta”, które umożliwiają każdej pełnoletniej osobie wyrażenie woli postępowania znią na wypadek, gdyby wyrażenie takiej woli wprzyszłości zpo-wodu choroby nie było już możliwe albo znacznie utrudnione.pl_PL
dc.description.abstractBackground: The ageing of the population presents society with ever new challenges. Technical so-lutions, such as chip monitoring for dementia sufferers, are becoming increasingly important. These phenomena make it necessary for lawyers to solve anumber of new, hitherto unknown problems.Research purpose and methods: The need for comprehensive regulation of the legal situation of people suffering from dementia is becoming more and more urgent, also in Polish law. In this respect, it may be useful to draw on the experience of Western countries, in particular, German solutions. The presentation of the experiences of our neighbours may be agood starting point for considerations under Polish law.Conclusions: In German legal doctrine, there is ageneral consensus on the need to create anew philosophy that takes into account the specific situation of people suffering from chronic memory disorders and of the members of their families, who often take on the burden of care. Diseases such as Alzheimer’s, for example, are accompanied by chronic dysfunctions in the process of decision-making and the expression of will. These dysfunctions often lead to questions about the actual legal capacity of people affected by such acondition, especially the issue of their representation and care. There is no total legal incapacity, but only apossibility of excluding the ability to act within the scope and appointment of aguardian appointed by the guardianship court. However, it is not possible to deprive such aperson of his or her ability to make dispositions by will. Consequently, in German law, the person affected by dementia and for whom the guardianship court appoints aguardian, will have the guardian as arepresentative in the fields of the guardianship. However, even in these fields the guardianship, as such, does not lead to legal incapacity. The guardianship court can only impose an additional consent requirement. On the other hand, legal incapacity, as such, is irrespective of guardianship. The concept of natural legal (in-)capacity adopted in the German system seems to fully protect the person suffering from dementia from the negative consequences of measures taken by him or her in astate of exclusion or significant restrictions on the freedom to formulate his will. If memory disorders have an impact on the shaping of will, the action performed will be considered invalid. The disadvantage of this solution is undoubtedly that the evaluation of the validity of an action can only be performed ex post. The solutions adopted are an expression of the conviction that dementia patients retain the right to self-determination. Therefore, marriages and divorces are possible. Advance directives play an important role in the process of protecting patients’ interests, by which aperson can give prior provisions on therapy and treatment and precautional authorizations, by which aperson can confer forehandedly authority to somebody else.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Prawno-Ekonomiczne;113
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectAlzheimerpl_PL
dc.subjectopiekapl_PL
dc.subjectzakłócenia pamięcipl_PL
dc.subjectdyspozycje pacjentapl_PL
dc.subjectpełnomocnictwo do sprawowania opiekipl_PL
dc.subjectAlzheimer’spl_PL
dc.subjectguardianshippl_PL
dc.subjectmemory disorderpl_PL
dc.subjectpatients’ advance directivepl_PL
dc.subjectprecautional authorizationpl_PL
dc.titlePrawo cywilne wobec potrzeby ochrony osób z demencją – analiza z perspektywy prawa niemieckiegopl_PL
dc.title.alternativeCivil law concerning the protection of people with dementia – a study from the perspective of german lawpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number31-51pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnegopl_PL
dc.identifier.eissn2450-8179
dc.referencesBeermann Christopher, Die Patientenverfügung, Familie Partnerschaft Recht 2010/6, Wydaw¬nictwo C.H. Beck, s. 252–255.pl_PL
dc.referencesBöckmann Martin, Die Demenzerkrankung als Hauptursache für Vorsorgemaßnahmen, Familie Partnerschaft Recht 2004/12, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 648–654.pl_PL
dc.referencesCoeppicus Rolf, Offene Fragen zum „Patientenverfügungsgesetz“, NJW 2011/29, s. 2085–2091.pl_PL
dc.referencesCording Clemens, Nedopil Norbert, Psychiatrische Begutachtung im Zivilrecht, Wydawnictwo Pabst Science Publishers, Lengerich 2017.pl_PL
dc.referencesDamm Reinhard, Medizinrechtliche Grundprinzipien im Kontext von Pflege und Demenz – „Selbstbestimmung und Fürsorge“, Medizinrecht 2010/28, Wydawnictwo Springer, s. 451–463.pl_PL
dc.referencesEllenberger Jürgen, w: Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch, C.H. Beck, Monachium 2017.pl_PL
dc.referencesGötz Isabell, w: Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, C.H. Beck, Monachium 2017.pl_PL
dc.referencesGrunsky Wolfgang, Testierfägigkeit und Geschäftsfähigkeit, Baden-Baden 2009.pl_PL
dc.referencesKreicker Helmut, RFID-Technik in der Dementenversorgung – Herausforderung für das Betreu¬ungsrecht, Neue Juristische Wochenschrift 2009/13, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 890–894.pl_PL
dc.referencesLewaszkiewicz-Petrykowska Biruta, Wady oświadczenia woli w polskim prawie cywilnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesLichtenwimmer Andrea, Geschäfts- und Testierfähigkeit in der Praxis des Notars, w: Mathias Schmoeckel (red.), Demenz und Recht, Wydawnictwo Nomos, Baden-Baden 2010, s. 43–57.pl_PL
dc.referencesMansel Heinz-Peter, w: Rolf Stürner (red.), Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, Monachium, Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 48–49.pl_PL
dc.referencesSchäfer Mathias, Der Demenzkranke im Familienrecht, Neue Zeitschrift für Familienrecht, z. 15, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 676–682.pl_PL
dc.referencesSchmoeckel Mathias, Demenzerkrankungen als gesellschaftliche Herausforderung und Aufga¬be für Juristen, w: Mathias Schmoeckel (red.), Demenz und Recht, Wydawnictwo Nomos, Baden-Baden 2010, s. 13–25.pl_PL
dc.referencesSchölkopf Martin, Hoffer Heike, Das Erste Pflegestärkungsgesetz (PSG I) – Inhalte und Bedeu¬tung für die pflegerische Versorgung, Neue Zeitschrift für Sozialrecht 2015/14, s. 521–531.pl_PL
dc.referencesStürner Rolf (red.), Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, C.H. Beck, Monachium 2015, s. 2200–2202.pl_PL
dc.referencesThier Andreas, Entmündigung, Betreuung und Handlungsfähigkeit: Rechtshistorische Perspek¬tiven, w: Mathias Schmoeckel (red.), Demenz und Recht, Wydawnictwo Nomos, Baden- -Baden 2010, s. 75–89.pl_PL
dc.referencesWaldhoff Christian, Die Testierfähigkeit Demenzkranker im Lichte des Verfassungsrechts, w: Mathias Schmoeckel (red.), Demenz und Recht, Wydawnictwo Nomos, Baden-Baden 2010, s. 57–75.pl_PL
dc.referencesWeidlich Dietmar, w: Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch, C.H. Beck, Monachium 2017.pl_PL
dc.referenceshttp://demenz-brandenburg.de/wp-content/uploads/2017/02/Daten-Zahlen_2016-10-von- DALZG.pdf; stan na 8.10.2019 r.pl_PL
dc.referenceshttps://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_H._Schubert; stan na 8.10.2019 r.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbgiesen@binar.plpl_PL
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.26485/SPE/2019/113/2
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe