Show simple item record

dc.contributor.authorMasierek, Edyta
dc.date.accessioned2021-02-25T05:59:23Z
dc.date.available2021-02-25T05:59:23Z
dc.date.issued2020-09-21
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33876
dc.description.abstractThe distinctive feature of Łódź is its adaptation of former factory facilities for different purposes: didactic, commercial, office space, residential, hotel, cultural, gastronomic. They have been carried out since the 1890s by both the public and private sectors. The aim of the article is to present the project „Revitalisation of EC1 and its adaptation for cultural and artistic purposes” mentioned above from the perspective of an inhabitant of their immediate surroundings, particularly the impact on their immediate environment. The article presents the results of questionnaire surveys in 2017 on 199 respondents residing within walking distance i.e. up to 500 m from the realized investment. Most of the respondents positively assessed the transformations of EC1. The advantages of the project are the transport accessibility and aesthetics and architectural form of the buildings.en
dc.description.abstractŁódź to miejsce, którego znakiem szczególnym są przedsięwzięcia polegające na adaptacji dawnych obiektów pofabrycznych na różne cele: dydaktyczne, handlowe, biurowe, mieszkaniowe, hotelowe, kulturowe, gastronomiczne. Są one realizowane od lat 90. XX wieku zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny. Artykuł ma na celu zaprezentowanie opinii mieszkańców najbliższego otoczenia na temat jednego z nich tj. projektu „Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” i jego wpływu na sąsiedztwo. W artykule przedstawiono wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w 2017 roku na próbie 199 respondentów, zamieszkujących w zasięgu pieszym, tj. do 500 m od przeprowadzonej inwestycji. Większość ankietowanych pozytywnie oceniło przekształcenia, jakie zaszły na terenie dawnej elektrociepłowni. Jako atuty projektu podkreślali jego dostępność komunikacyjną oraz estetykę i formę architektoniczną budynków.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesSpace – Society – Economy;31pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjecturban regenerationen
dc.subjectbrownfieldsen
dc.subjectEC1en
dc.subjectŁódźen
dc.subjectrewitalizacjapl
dc.subjectobszary poprzemysłowepl
dc.subjectEC1pl
dc.subjectŁódźpl
dc.titleEC1 w Łodzi z perspektywy mieszkańców najbliższego otoczeniapl
dc.title.alternativeEC1 in Łódź from the perspective of an inhbitant of their immediate surroundingsen
dc.typeArticle
dc.page.number83-103
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Zakład Zagospodarowania Środowiska ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódźpl
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesCouch C., Sykes O., Börstinghaus W., 2011, Thirty years of urban regeneration in Britain, Germany and France: The importance of context and path dependency, „Progress in Planning”, 75 (1): 1–52.pl
dc.referencesCysek-Pawlak M.M., Krzysztofik S., 2018, The new urbanism principle of quality architecture and urban design versus place identity. A case study of Val d’Europe and Manufaktura complex, „European Spatial Reasearch and Policy”, 25.pl
dc.referencesDomański B., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów, [w:] Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, t. 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.pl
dc.referencesGehl J. [przekł. z j. duńskiego: Sz. Nogalski], 2014, Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków.pl
dc.referencesGórczyńska M., 2015, Gentryfikacja w polskim kontekście: krytyczny przegląd koncepcji wyjaśniających, „Przegląd Geograficzny”, 87 (4): 589–611.pl
dc.referencesGrimski D., Ferber U., 2001, Urban Brownfield in Europe, „Land Contamination and Reclamation”, 9: 143–148.pl
dc.referencesGruszczyński L.A., 2003, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesGubański J., 2008, Obszar poprzemysłowy w strukturze miasta, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 105 (6-A): 332–337.pl
dc.referencesJadach-Sepioło A., 2007, Gentryfikacja miast, „Problemy Rozwoju Miast”, 3: 66–79.pl
dc.referencesKaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesKaczmarek S., 2010, Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych a organizacja przestrzeni miejskiej Łodzi, [w:] Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 132: 7–17.pl
dc.referencesKlapperich H., 2002, Interdisciplinary Approach for Brownfields, [w:] Brebbia C.A., Almorza D., Klapperich H. (red.), Brownfield Sites: Assessment, Rehabilitation and Development, WIT Press, Southampton, UK: 1–13.pl
dc.referencesKotlicka J., 2008, Przemiany morfologiczne terenów przemysłowych Łodzi, praca doktorska, promotor: S. Liszewski, Uniwersytet Łódzki.pl
dc.referencesLatosińska J., 2010, Rozmieszczenie obszarów poprzemysłowych na terenie Łodzi i ich wartość kulturowa, [w:] Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 132: 19–40.pl
dc.referencesLegrand Ch., 2006, Revitalisation of post-industrial areas and their integration within urban planning, [w:] Revitalisation of post-industrial towns and therole of industrial heritage, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź: 169–172.pl
dc.referencesLenartowicz J.K., 2006, On the civic society, participation & brownfields, „Czasopismo Techniczne”, 8-A, [w:] Lenartowicz J.K. i in. (red.), Od terenów przemysłowych do ... Regentif, sieć intensyfikacji innowacji w dziedzinie regeneracji obszarów poprzemysłowych: 361–381.pl
dc.referencesLenartowicz J.K., 2010, Partycypacja, kultura, rewitalizacja, [w:] Nyka L. i in. (red.), Kultura dla rewitalizacji – rewitalizacja dla kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk: 93–110.pl
dc.referencesLess L.,2019, Planetary gentrification and urban (re)development, „Urban Development Issues”, 61 (1), University of Leicester, Leicester, UK, https://doi.org/10.2478/udi-2019-0001pl
dc.referencesMaciejewska A., Turek A., 2019, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesMoterski F., 2019, Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesNowakowska A., Walczak B., 2017, Dziedzictwo przemysłowe jako kapitał terytorialny. Przykład Łodzi, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, 45 (4).pl
dc.referencesOstręga A., 2008, The Renewal of Cities through the Regeneration of Post-Industrial Areas – Examples and Method, [w:] Kleczkowski P. (red.), Methods for the Management of City Revitalization, Dom Wydawnictw Naukowych, Kraków: 43–61.pl
dc.referencesOstręga A., Uberman R., 2005, Formalno-prawne problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych, „Górnictwo i Geoinżynieria”, 29 (4): 115–127.pl
dc.referencesPetz U., 2006, The promotion of a new landscape in the Ruhr: The international Building Exhibition (IBA) Emscher Park 1989–1999 Revitalisation of post-industrial towns and the role of industrial heritage, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź: 445–459.pl
dc.referencesPiech M., 2004, Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988–1996 (w granicach kolei obwodowej), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl
dc.referencesPizzol L., Zabeo A., Klusáček P., Giobilato E., Critto A., Frantál B., Martinát S., Kunc J., Osman R., Bartke S., 2016, Timbre Brownfield Prioritization Tool to support effective brownfield regeneration, „Journal of Environmental Management”, 166: 178–192.pl
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie uznania za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” (Dz.U., 2015, poz. 315).pl
dc.referencesRussell J.S., James S., 2001, A new new urbanism renews Dutch Docklands, „Architectural Record”, 189 (4).pl
dc.referencesSkalski K., 2009, Rewitalizacja we Francji – zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, Rewitalizacja Miast Polskich, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Kraków.pl
dc.referencesStratton M., 2000, Industrial Buildings. Conservation and Regeneration, E & FN SPON, London–New York.pl
dc.referencesSyms P., 2001, Releasing Brownfields, Joesph Rowntree Foundation, York, UK.pl
dc.referencesSzewczyk A., 2012, Sowliny – ostatni ośrodek przemysłu naftowego na Karpacko-Galicyjskim Trakcie Naftowym – stan istniejący, problemy rewitalizacji, [w:] Ostręga A. (red.), 1. Polsko-Niemieckie Forum „Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych”, Wisła–Jawornik, 8–9 marzec 2012, Wydawnictwo AKNET: 93–105.pl
dc.referencesThornton G., Franz M., Edwards D., Pahlen G., Nathanail P., 2007, The challenge of sustainability: Incentives for bronfield regeneration in Europe, „Environmental Science and Policy”, 10: 116–134.pl
dc.referencesUchwała Nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013 wraz z późn. zm.pl
dc.referencesUchwała Nr XXX/588/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Instytucji Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury”.pl
dc.referencesUchwała Nr XII/241/2015 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu Nowe Centrum Łodzi.pl
dc.referencesUchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.pl
dc.referencesUchwała Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi wraz z późn. zm.pl
dc.referencesUstawa o rewitalizacji (Dz.U., 2015, poz. 1777 ze zm.).pl
dc.referencesWalczak B., 2016, Czy zabytki techniki i inżynierii to w Polsce wciąż dziedzictwo „drugiej kategorii”? Rys historyczny oraz aktualne problemy, [w:] Szmygin B. (red.), Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków, ICOMOS, Warszawa–Lublin.pl
dc.referencesWalczak B., 2017, Przekształcenia terenów i obiektów przemysłowych. Poprzemysłowa reinkarnacja Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi”, 1 (77).pl
dc.referencesWojnarowska A., 2012, Drugie życie obiektów i terenów poprzemysłowych, cz. 1, „Ecomanager”, 1–2: 46–48.pl
dc.referencesWojnarowska A., 2013, Revitalization of historic workers’ estates as an instrument of achieving spatial and social cohesion of city – the case study of Księży Młyn in Lodz, [w:] Marszał T., Pielesiak I. (red.), Spatial inequality and cohesion, „Studia Regionalia KPZK PAN” 38: 105–119, Polska Akademia Nauk, Warszawa.pl
dc.referencesWójcik M., 2009, Centrum handlowo-rozrywkowe jako „miejsce” w przestrzeni społecznej Łodzi. Przykład „Manufaktury”, [w:] Social Factors in Spatial Economy and Spacial Planning, „Space – Society – Economy”, 9: 133–142.pl
dc.referencesWytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.pl
dc.referencesZarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 1974 roku w sprawie wskaźników i wytycznych dla terenów mieszkaniowych w miastach (Dz.Bud., Nr 2 z dnia 2 lutego 1974 roku, poz. 2).pl
dc.referencesZbiegieni A., 2009, Wyzwanie czasu – od adaptacji i rewitalizacji do tworzenia centrów interpretacji dziedzictwa przemysłowego, [w:] Januszewski S. (red.), Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, cz. 1, Materiały z konferencji, Warszawa, 4–5 czerwca 2009 r., Fundacja Hereditas, Warszawa.pl
dc.referencesZukin S., 2010, Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places, Oxford University Press.pl
dc.referencesŻychowska M.J., 2006, Obiekty poprzemysłowe i ich nowe funkcje, Intermational Conference PRO-REVITA, Łódź 29.06.–1.07.2006, „Revitalisation as a vehicle of identity and develpment of metropolitan areas”: 215–220.pl
dc.referenceshttps://ec1lodz.pl/historia-ec1pl
dc.contributor.authorEmailedyta.masierek@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.31.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0