Show simple item record

dc.contributor.authorSmoliński, Paweł
dc.contributor.authorŚroda-Murawska, Stefania
dc.contributor.authorGrzelak-Kostulska, Elżbieta
dc.date.accessioned2021-02-24T12:33:10Z
dc.date.available2021-02-24T12:33:10Z
dc.date.issued2019-06-30
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33860
dc.description.abstractIn contemporary world cultural sector is a panacea for cities development problems, it can also be a socio-economic city’s development stimulator (culture-led development). The presence of culture makes degraded areas more attractive, and it is also a factor that attracts highly qualified social capital. Culture is an instrument that allows revitalization of post-industrial urban areas, as well as a tool that works well in urban regeneration activities. However, its potential cannot be used if it plays only a marginal role in the life of the community. Therefore, the aim of the study was to recognize the extent of participation of representatives of generation Z in activities related to the cultural sector. That activity was understood as usage of cultural institutions located in the city or participation in the activities of cultural organizations operating in Nowe Miasto Lubawskie, a small poviat town located in the Warmian-Masurian Voivodeship. For this reason also respondent opinions of municipal cultural institutions functioning were analysed. According to the initial assumptions, among the respondents dominate mainly passive participation in culture. The most common activity identified with cultural sector including above: daily listening to music, watching TV or reading books. Occasionally, the respondents use the offer of the theatre or cinema, due to that they go to larger cities. Specific model of participation in culture is caused by difficult accessibility and inadequate adjustment of the cultural sector’s offer to the small town inhabitants’ needs. Tested Generation Z deal with that problem within technological skills, which allows them to eliminate those limits.en
dc.description.abstractWe współczesnym świecie sektor kultury może być wykorzystany jako panaceum na problemy związane z rozwojem miast i jako stymulator rozwoju społeczno-gospodarczego miasta (culture-led development). Obecność kultury uatrakcyjnia zdegradowane obszary, ponadto jest czynnikiem przyciągającym wysoko wykwalifikowany kapitał społeczny. Kultura jest instrumentem, który pozwala na regenerację miejskich terenów poprzemysłowych, a także narzędziem, które doskonale sprawdza się w działaniach rewitalizacyjnych obszarów miejskich. Nie da się jednak wykorzystać jej potencjału, jeżeli odgrywa w życiu społeczności tylko marginalną rolę. Dlatego też celem badania było rozpoznanie zakresu uczestnictwa przedstawicieli pokolenia Z w działaniach związanych z sektorem kultury. Owe uczestnictwo rozumiane było jako m.in. korzystanie z instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, niewielkiego ośrodka powiatowego zlokalizowanego w województwie warmińsko-mazurskim. Z tego względu analizie poddano także opinie respondentów dotyczące funkcjonowania miejskich placówek kultury. Zgodnie ze wstępnymi założeniami wśród ankietowanych dominuje głównie bierne uczestnictwo w kulturze. Do najczęstszych aktywności respondentów, identyfikowanych z sektorem kultury, należą przede wszystkim codzienne słuchanie muzyki, oglądanie telewizji czy też czytanie książek. Sporadycznie badani korzystają z oferty teatru czy kina, w tym celu udają się do większych miast. Specyficzny model partycypacji w kulturze spowodowany jest utrudnioną dostępnością oraz nieadekwatnym dopasowaniem oferty sektora kultury do potrzeb mieszkańców małego miasta. Badane pokolenie Z radzi sobie z tym problemem dzięki umiejętnościom technologicznym, pozwalającym na eliminowanie wskazanych ograniczeń.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesSpace – Society – Economy;28pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectcultural sectoren
dc.subjectGeneration Zen
dc.subjectsocial participationen
dc.subjectsektor kulturypl
dc.subjectpokolenie Zpl
dc.subjectpartycypacja społecznapl
dc.titleUczestnictwo w kulturze w małym mieście. Perspektywa pokolenia Zpl
dc.title.alternativeParticipation in culture in a small city. Generation Z perspectiveen
dc.typeArticle
dc.page.number45-69
dc.contributor.authorAffiliationSmoliński, Paweł - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruńpl
dc.contributor.authorAffiliationŚroda-Murawska, Stefania - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruńpl
dc.contributor.authorAffiliationGrzelak-Kostulska, Elżbieta - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruńpl
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBędzik B., 2008, Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, 7 (4): 27–34.pl
dc.referencesBędzik B., 2010, Deficyt kapitału społecznego zwiastunem nadchodzących kłopotów, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, 9 (1): 15–22.pl
dc.referencesBobrowska E., 2009, Dom kultury jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Dom kultury w XXI wieku: wizje, niepokoje, rozwiązania, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn, współpr. wydaw. Instytut Radlińskiej, Warszawa: 35–44.pl
dc.referencesBroszkiewicz W., 2010, Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl
dc.referencesBurszta W., 2005, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl
dc.referencesBurszta W., 2010, Opisać rewolucję, [w:] Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (red.), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, http://bi.gazeta.pl/im/9/7651/m7651709.pdf (dostęp: 15.12.2011).pl
dc.referencesCzyż T., 2000, Zróżnicowanie wymiaru ludnościowo-urbanizacyjnego nowych województw, „Przegląd Geograficzny”, 72 (4): 447–465.pl
dc.referencesDąbrowski L., Kwiatkowski M., Lepa M., Środa-Murawska S., Grzelak-Kostulska E., 2016, Aktywność turystyczna generacji Z, Wydawnictwo „Kto jest Kim”, Warszawa.pl
dc.referencesDuxbury N., Campbell H., Keurvorst E., 2011, Developing and revitalizing rural communities through arts and culture, „Small Cities Imprint”, 3 (1): 111–122.pl
dc.referencesEberhardt P., 1986, Krajowy system osadniczy, „Czasopismo Geograficzne”, 57 (1): 21–45.pl
dc.referencesFagence M., 2014, Citizen Participation in Planning, Elselvier, Pergamon Press.pl
dc.referencesFord G., 2006, Businesses Told Value of Adapting Message to All Age Groups, „Knight Ridder Tribune Business”, November 8, 1.pl
dc.referencesGąciarz B., Ostrowska A., Pańków W., 2008, Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich: uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. Raport z badań, Instytut Filozofii i Socjologii PAN.pl
dc.referencesGórka M., 2013, Wizerunek lokalnego przywódcy we współczesnej instytucji samorządowej, „Przegląd Zachodniopomorski”, 28 (04): 61–81.pl
dc.referencesGrier S., Mensinger J., Huang S., Kumanyika S., Stettler N., 2007, Fast-Food Marketing and Children’s Fast-Food Consumption: Exploring Parents’ Influences in an Ethnically Diverse Sample, „Journal of Public Policy & Marketing”, 26 (2): 221–235.pl
dc.referencesGrzelak-Kostulska E., 2009, Problemy demograficzne małych i średnich miast Polski, [w:] Poczobut J. (red.), Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków: 101–115.pl
dc.referencesJanoś-Kresło M., 2008, Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, „Monografie i Opracowania”, 554, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl
dc.referencesJedlewska B., Skrzypczak B., 2009, Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, Wydawnictwo Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn.pl
dc.referencesKirby P., Lanyon C., Cronin K., Sinclair R., 2003, Building a culture of participation: Involving children and young people in policy, service planning, delivery and evaluation, Handbook.pl
dc.referencesKlasik A., 2014, Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej, http://www.creativepoland.eu/documents/bazawiedzy/n_62fb3ac_sektor_kultury_i_przemysly_kreatywne_w_rozwoju_regionu_na_przykladzie_aglomeracji_gornoslaskiej.pdf (dostęp: 18.08.2014).pl
dc.referencesKotarski H., 2013, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl
dc.referencesKrajewski M., 2013, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo”, 1: 29–67.pl
dc.referencesKwiatek-Sołtys A., 2004, Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.pl
dc.referencesLandry C., Hyams J., 2013, Creative City Index: Measuring the Pulse of the City, Comedia.pl
dc.referencesLevasseur M., Richard L., Gauvin L., Raymond É., 2010, Inventory and analysis of definitions of social participation found in the aging literature: Proposed taxonomy of social activities, „Social Science & Medicine”, 71 (12): 2141–2149.pl
dc.referencesLis A., Lis A., 2014, Zarządzanie kapitałami w klastrach: kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl
dc.referencesMazur K., 2009, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w procesie odnowy małych miast, [w]: Poczobut J. (red.), Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków: 84–95.pl
dc.referencesMorrone A., 2006, Guidelines for measuring cultural participation, UNESCO, Montreal.pl
dc.referencesNamyślak B., 2013, Działalności twórcze a rozwój miast: Przykład Wrocławia, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.referencesObłąkowska-Kubiak K., 2014, Sektor kultury i kreatywny jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 13: 33–45.pl
dc.referencesPrzybyszewska U., 1982, Przemiany uczestnictwa kulturalnego społeczeństwa polskiego w świetle badań socjologicznych, Instytut Kultury, Warszawa.pl
dc.referencesRobbins D., 2005, The origins, early development and status of Bourdieu’s concept of ‘cultural capital’, „The British Journal of Sociology”, 56 (1): 13–30.pl
dc.referencesSanetra-Szeliga J., 2013, Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta, [w:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, Warszawa: 413–434.pl
dc.referencesSzlenk-Dziubek D., Miśkowiec M., Dobosz-Mucha A., Goras E., Jadach-Sepioło A., Janas K., Ogrodowski J., 2018, Przestrzeń do dialogu: Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa.pl
dc.referencesŚroda-Murawska S., 2013, Usługi kulturalne w małych miastach, „Wiadomości Statystyczne”, 11: 37–51.pl
dc.referencesŚroda-Murawska S., 2019, Rozwój oparty na kulturze – doświadczenia średnich miast w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.pl
dc.referencesŚroda-Murawska S., Biegańska J., Dąbrowski L., 2017, Perception of the role of culture in the development of small cities by local governments in the context of strategic documents – a case study of Poland, „Bulletin of Geography. Socio-Economic Series”, 38: 119–130.pl
dc.referencesŚroda-Murawska S., Dąbrowski L.S., Smoliński P., 2018, When dreams come true – urban land use and management trends desired by residents and participatory budgeting – a case study in Toruń, „Urban Development Issues”, 60 (1): 31–42.pl
dc.referencesTyszka A., 1987, Interesy i ideały kultury. Struktura społeczeństwa i udział w kulturze, PWN, Warszawa: 163–165.pl
dc.referencesWilliams K., Page A., 2010, Marketing to the Generations, „Journal of Behavioral Studies in Business”: 1–17.pl
dc.referencesZajadacz A., 2014, Pokolenia X, Y, Z a fenomen turystyki, [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa: 55–68.pl
dc.referenceshttp://www.bibliotekanml.plpl
dc.contributor.authorEmailSmoliński, Paweł - 281642@stud.umk.pl
dc.contributor.authorEmailŚroda-Murawska, Stefania - steffi@umk.pl
dc.contributor.authorEmailGrzelak-Kostulska, Elżbieta - grzelak@umk.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.28.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0