Show simple item record

dc.contributor.authorKonecki, Krzysztof T.
dc.date.accessioned2021-02-18T12:28:43Z
dc.date.available2021-02-18T12:28:43Z
dc.date.issued2020-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33726
dc.description.abstractThe article will present some problems that Polish sociology is currently facing, although the issues in question could also be crucial for sociology practised in other countries. The problem of noticing and not noticing certain phenomena in sociological research and analysis – as well as not noting some social phenomena occurring in the sociologists’ environment – will be discussed. Some version of Evitar Zerubavel’s cognitive sociology will be used here. It will be essential to indicate the cognitive and linguistic context of the identified problems. The institutional context of the phenomenon of ignoring and overlooking certain problems in the academic world of sociology will also be discussed. Additionally, the general socio-political context in which sociologists are currently operating in the world of the Academy will be presented. This context will be interpreted by means of applying Erving Goffman’s concept of frame trap. Finally, conclusions will be presented with regard to how to deal with the phenomenon of not noticing certain phenomena in sociological research within the institutional environment of the Polish sociology.en
dc.description.abstractW artykule zostaną przedstawione pewne problemy, z jakimi boryka się obecnie socjologia polska, choć kwestie te są istotne również dla socjologii uprawianej w innych krajach. Omówione zostaną kwestie zauważania i niezauważania pewnych zjawisk w badaniach i analizach socjologicznych, a także niezauważania pewnych zjawisk społecznych występujących w środowisku socjologów. Użyta zostanie tutaj pewna wersja socjologii poznawczej wypracowana przez Eviatara Zerubavela. Istotne będzie wskazanie na kontekst poznawczy i językowy wskazanych problemów. Omówiony zostanie także kontekst instytucjonalny zjawiska ignorowania i niedostrzegania pewnych problemów występujących w akademickim świecie socjologii. Ponadto przedstawiony będzie ogólny kontekst spo­łeczno-polityczny, w którym działają obecnie socjologowie w świecie akademii. Kontekst ten zostanie zinterpretowany za pomocą pojęcia Ervinga Goffmana pułapki ramy. Na koniec zostaną przedstawione wnioski dotyczące tego, jak poradzić sobie ze zjawiskiem niezauważania pewnych zjawisk w badaniach socjologicznych i w instytucjonalnym otoczeniu polskiej socjologii.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;2pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectcognitive sociologyen
dc.subjectframe trapen
dc.subjectignoringen
dc.subjectsociology of attentionen
dc.subjectEviatar Zerubavelen
dc.subjectsocjologia poznawczapl
dc.subjectpułapka ramypl
dc.subjectignorowaniepl
dc.subjectsocjologia uwagipl
dc.subjectEviatar Zerubavelpl
dc.titleUwagi na temat tego, co jest postrzegane jako ważne i nieważne w socjologiipl
dc.title.alternativeRemarks About What Is Considered as Important and Unimportant in Sociologyen
dc.typeArticle
dc.page.number188-207
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl
dc.identifier.eissn1733-8069
dc.referencesBabbie Earl (2008) Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.pl
dc.referencesBentz Valery M., Giorgino Vincenzo (2016) Contemplative Social Research: Caring for Self, Being, and Lifeworld. Santa Barbara: Fielding Institute Press.pl
dc.referencesBentz Valerie Malhotra i in. (2018) Transformative Phenomenology as an Antidote to Technological Deathworlds. „Schutzian Research”, vol. 10, s. 189–220.pl
dc.referencesBlumer Herbert (2007) Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda. Kraków: Nomos.pl
dc.referencesBrekhus Wayne (1998) A Sociology of the Unmarked: Redirecting Our Focus. „Sociological Theory”, vol. vol. 16, no. 1, s. 34–51.pl
dc.referencesBrekhus Wayne (2007) The Rutgers School: A Zerubavelian Culturalist Cognitive Sociology. „European Journal of Social Theory”, vol. 10, no. 3, s. 448–464.pl
dc.referencesCharmaz Kathy C (2009) Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.pl
dc.referencesCzyżewski Marek (2010) Analiza ramowa, czyli „co tu się dzieje” [w:] E. Goffman, red., Analiza ramowa. Kraków: Nomos, s. 7–60.pl
dc.referencesDenzin Norman K., Lincoln Yvonna S. (2009) Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych [w:] N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych. Warszawa: PWN, s. 19−76.pl
dc.referencesEllis Carolyn (2011) Mknący pociąg, czyli zmienne koleje kariery. Życie akademickie pod wysokim napięciem [w:] M. A. Kafar, red., Biografie naukowe. Perspektywa transdycyplinarna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 67−84.pl
dc.referencesFleck Ludwik (1979) Genesis and Development of a Scientific Fact. Chicago, London: The University of Chicago Press.pl
dc.referencesFrankfort-Nachmias Chava, Nachmias David (2001) Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.pl
dc.referencesFriedman Asia (2013) Blind to Sameness. Sexpecations and the Social Construction of Male and Female Bodies. Chicago: The University of Chicago Press.pl
dc.referencesGlaser Barney G. (1978) Theoretical Sensitivity. Mill Valley, CA: Sociology Press Mill Valley.pl
dc.referencesGlaser Barney G., Strauss Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Przeożył Marek Gorzko. Kraków: Nomos.pl
dc.referencesGoćkowski J. (1999) Uniwersytet i tradycja w Nauce. Kraków: Secesja.pl
dc.referencesGoffman Erving (1971) Relations in Public. Microstudies in Public Order. New York: Basic Books.pl
dc.referencesGoffman Erving (1974) Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York: Anchor.pl
dc.referencesGoffman Erving (1981) Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: PIW.pl
dc.referencesGoffman Erving (2010) Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos.pl
dc.referencesGombrowicz Witold (2018) Dziennik. 1953-1969. Kraków: Wydawnictwo Literackie.pl
dc.referencesKacperczyk Anna (2014) Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 3, s. 32–75.pl
dc.referencesKacperczyk Anna (2016) Społeczne Światy : teoria - empiria - metody badań: na przykładzie społecznego świata wspinaczki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl
dc.referencesKafar Marcin Andrzej (2011a) Michel Foucault jako heterotopia [w:] tenże, red., Biografie naukowe. Perspektywa transdycyplinarna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl
dc.referencesKafar Marcin Andrzej (2011b) Biografie naukowe . Perspektywa transdyscyplinarna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl
dc.referencesKilias Jarosław (2017) Goście ze Wschodu. Socjologia polska lat sześćdziesiątych xx wieku a nauka światowa. Kraków: Nomos.pl
dc.referencesKonecki Krzysztof (2014) Socjologia poza socjologią? Postdyscyplinarność z perspektywy socjologicznej. Dylematy socjologii w epoce późnej nowoczesności [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska, red., Społeczeństwo, edukacja, praca. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 193–213.pl
dc.referencesKonecki Krzysztof Tomasz (2016) O socjologii jakościowej. „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 8, nr 4, s. 7–34.pl
dc.referencesKuchinskaya Olga (2018) Connecting the Dots: Public Engagement with Environmental Data. „Environmental Communication”, vol. 12, np. 4, s. 495–506.pl
dc.referencesLindauer Martin S. (1998) Interdisciplinarity, the Psychology of Art, and Creativity: An Introduction.„Creativity Research Journal ”, vol. 11, no. 1, s. 1–10.pl
dc.referencesLutyńska Krystyna (1998) Działania pozorne [w:] W. Kwaśniewicz, A. Kojder, red., Encyklopedia socjologii. Tom 1. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl
dc.referencesLutyński Jan (1977) Działania pozorne. „Kultura i Społeczeństwo”, t. 21, nr 2, s. 69–78.pl
dc.referencesLutyński Jan (1990) Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa. Warszawa: PIW.pl
dc.referencesŁapiński Zdzisław (1985) Ja, Ferdydurke. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.pl
dc.referencesMalewski Mieczysław (2012) Metodologia badań społecznych – ortodoksja i refleksyjność. „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja”, t. 60, nr 4, s. 29–46.pl
dc.referencesMalewski Mieczysław (2017) Badania jakościowe w naukach społecznych. O potrzebie metodologicznej wyobraźni. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, t. 20, nr 4, s. 105–120.pl
dc.referencesMead Georg H (1975) Umysł, osobowość i społeczeństwo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl
dc.referencesMills Charles Wright (2007) Wyobraźnia socjologiczna. Warszawa: PWN.pl
dc.referencesMisztal Barbara A. (2001) Normality and Trust in Goffman’s Theory of Interaction Order. „Sociological Theory”, vol. 19, no. 3, s. 312–324.pl
dc.referencesMucha Janusz (1985) C. W. Mills. Warszawa: Wiedza Powszechna.pl
dc.referencesMucha Janusz (1986) Socjologia jako krytyka społeczna. Orientacja Radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa: PWN.pl
dc.referencesNowaczyk Olga (2014) Kronika – socjologia i socjologowie we współczesnej Polsce. Sprawozdanie z konferencji naukowej. „Studia Socjologiczne”, t. 63, nr 3, s. 173–180.pl
dc.referencesRehorick David Allan, Malhotra Bentz Valerie (2008) Transformative Phenomenology: Changing Ourselves, Lifeworlds, and Professional Practice. New York: Lexington Books.pl
dc.referencesSabetta Lorenzo, Zerubavel Eviatar (2019) Times of Sociology. Eviatar Zerubavel in Conversation with Lorenzo Sabetta. „Sociologica”, vol. 13, no. 2, s. 55–74.pl
dc.referencesSamsonowicz Henryk i in., red, (2001) Starość i młodość w nauce. Wrocław: Funna.pl
dc.referencesScheff Thomas (1990) Microsociology: Discourse, Emotion, and Social Structure. Chicago, London: University of Chicago Press.pl
dc.referencesScheff Thomas J. (1994) Bloody Revenge: Emotions, Nationalism, and War. Boulder, CO: Westview Press.pl
dc.referencesScheff Thomas (2014) Goffman on Emotions: The Pride-Shame System. „Symbolic Interaction”, vol. 37, no. 1, s. 108–121.pl
dc.referencesShiu Eric (2014) Creativity Research. London: Routledge.pl
dc.referencesSilverman David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: PWN.pl
dc.referencesSimmel Georg (1975) Socjologia. Warszawa: PWN.pl
dc.referencesStrauss Anselm L. (1982) Social World and Legitimization Process. „Studies in Symbolic Interaction”, vol. 4, s. 171–190.pl
dc.referencesStrauss Anselm L (1984) Social Worlds and Their Segmentation Processes. „Studies in Symbolic Interaction”, vol. 5, s. 119–128.pl
dc.referencesStrauss Anselm L. (1993) Continual Permutations of Action. London, New York: Routledge.pl
dc.referencesSułek Antoni (2002) Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Scholar.pl
dc.referencesSułek Antoni (2011) Obrazy życia socjologii w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl
dc.referencesSułek Antoni (2019) A Mirror on the High Road. Berlin: Peter Lang GmbH.pl
dc.referencesSzwabowski Oskar (2019) Nekrofilna produkcja akademicka i pieśni partyzantów: Autoetnografia pracy akademickiej i dydaktycznej w czasach zombie-kapitalizmu. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.pl
dc.referencesWiesner Adam (2020) Contemplating Reflexivity as a Practice of Authenticity in Autoethnographic Research. „Qualitative Report”, vol. 25, no. 3. S. 662–670.pl
dc.referencesZerubavel Eviatar (1980) If Simmel Were A Fieldworker: On Formal Sociological Theory And Analytical Field Research. „Symbolic Interaction”, vol. 3, no. 2, s. 25–34.pl
dc.referencesZerubavel Eviatar (1995) The Rigid, the Fuzzy, and the Flexible: Notes on the Mental Sculpting of Academic Identity. „Social Research”, vol. 62, no. 4, s. 1093–1106.pl
dc.referencesZerubavel Eviatar (2015a) Hidden in Plain Sight: The Social Structure of Irrelevance. Oxford, New York: Oxford University Press.pl
dc.referencesZerubavel Eviatar (2015b) The Elephant in the Room: Silence and Denial in Everyday Life. Oxford: Oxford University Press.pl
dc.referencesZerubavel Eviatar (2018a) Taken for Granted: The Remarkable Power of the Unremarkable. Oxfordshire: Princenton University Press.pl
dc.referencesZerubavel Eviatar (2018b) Terra Cognita. New York: Routledge.pl
dc.contributor.authorEmailkrzysztof.konecki@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.16.2.11
dc.relation.volume16


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0