Show simple item record

dc.contributor.authorBielecka-Prus, Joanna
dc.date.accessioned2021-02-18T12:28:40Z
dc.date.available2021-02-18T12:28:40Z
dc.date.issued2020-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33717
dc.description.abstractQuestioning the epistemological assumptions of positivism and hermeneutics, postmodernism has had a huge impact on the methodology of qualitative research. Not only genres and research roles, but also the boundaries between disciplines have been blurred, as the example of art-based-research (ABR) shows. In ABR, researchers use artistic forms of expression at different stages of data collection, analysis, and presentation. The question of merging the art with science can be analyzed on different levels. In this article, I would like to focus on: 1. explaining the main epistemological and methodological assumptions of ABR; 2. discussing the function of ABR in the social construction of knowledge; 3. specifying the criteria which help evaluate the quality of ABR as well as the difficulties associated with conducting such studies.en
dc.description.abstractPostmodernizm, podważając założenia epistemologiczne pozytywizmu i hermeneutyki, wywarł ogromny wpływ na metodologię badań jakościowych. Zatarciu ulegają nie tylko gatunki, ale także granice między dyscyplinami, tak jak to jest w przypadku działań artystycznych w procesie badawczym (ABR – art-based-research), w których badacz posługuje się środkami artystycznymi na różnych etapach zbierania, analizy i prezentacji danych. Problem łączenia sztuki z działaniami badawczymi można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. W tym artykule chciałabym skupić się na: 1. Wyjaśnieniu głównych założeń epistemologicznych i metodologicznych badań opartych o sztukę; 2. Omówieniu funkcji ABR w społecznym konstruowaniu wiedzy; 3. Wskazaniu kryteriów, które pozwalają ocenić jakość ABR, oraz trudności, jakie wiążą się z prowadzeniem tego typu badań.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;2pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectart in qualitative researchen
dc.subjectart-based research (ABR)en
dc.subjectmethodology of qualitative researchen
dc.subjectsztuka w badaniach jakościowychpl
dc.subjectABRpl
dc.subjectmetodologia badań jakościowychpl
dc.titleBadacz jako artysta, artysta jako badacz. Założenia metodologiczne działań artystycznych w procesie badawczym ABR (art-based-research)pl
dc.title.alternativeThe Researcher as the Artist, the Artist as the Researcher: Methodological Premises of Artistic Activities in the ABR Research Process (Art-Based-Research)en
dc.typeArticle
dc.page.number16-34
dc.contributor.authorAffiliationUMCSpl
dc.identifier.eissn1733-8069
dc.referencesAckroyd Judith, O’Toole John (2010) Performing Research: Tensions, Triumphs and Trade-Offs of Ethnodrama. Stoke-on-Trent: Trentham Books.pl
dc.referencesAtkinson Paul (1992) Understanding Ethnographic Texts. London: Sage.pl
dc.referencesBagley Carl, Cancienne Mary Beth, eds. (2002) Dancing the Data. New York: Peter Lang Publishing, Inc.pl
dc.referencesBarone Tom, Eisner Elliot W. (2012) Arts Based Research. London: Sage.pl
dc.referencesBenedyktowicz Zbigniew (1995) Mit – literatura – antropologia kultury. „Konteksty”, nr 3(4), s. 3–4.pl
dc.referencesBielecka-Prus Joanna (2013) Paradygmat partycypacyjny w naukach społecznych. Wykorzystywanie danych wytworzonych przez badanych w analizie jakościowej. „Rocznik Lubuski”, t. 39, nr 1, s. 29–51.pl
dc.referencesBielecka-Prus Joanna (2018) Obcy wśród obcych. Etnografowie w polu badawczym [w:] Tomasz Michał Korczyński, red., Swój-obcy-wróg. Wędrówki w labiryntach kultur. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 81–101.pl
dc.referencesBochner Arthur P. (2000) Criteria Against Ourselves. „Qualitative Inquiry”, vol. 6, no. 2, s. 266–272.pl
dc.referencesBochner Arthur, Ellis Carolyn (2003). An Introduction to the Arts and Narrative Research: Art as Inquiry. “Qualitative Inquiry”, vol. 9, s. 506–514.pl
dc.referencesBonenberg Wojciech (2013) „Arts-Based Research” w prognozowaniu trendów rozwojowych architektury mieszkaniowej. „Środowisko Mieszkaniowe”, t. 11, s. 47–54.pl
dc.referencesBrennan Teresa (1993) History after Lacan. London: Routledge.pl
dc.referencesBruner Edward M. (2011) Przeżycie i jego ekspresje [w:] Victor W. Turner, Edward M. Bruner, red., Antropologia doświadczenia. Przełożyły Ewa Klekot, Agnieszka Szurek. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 11–39.pl
dc.referencesBryda Grzegorz, Martini Natalia (2016) W stronę ontologii pola badań jakościowych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 4, s. 24–40.pl
dc.referencesBurawoy Michael (2005) For Public Sociology. „American Sociological Review”, vol. 70, no. 1, s. 4–28.pl
dc.referencesCahnamann-Taylor Melisa, Siegesmund Richard, eds. (2008) Arts-Based Research in Education. Foundations For Practice. New York: Routledge.pl
dc.referencesChaplin Elizabeth (1994) Sociology and Visual Representation. London: Routledge.pl
dc.referencesClifford James (2000) O etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski. „Konteksty”, nr 1–4, s. 80–105.pl
dc.referencesClifford James, Marcus George, eds. (1986) Writing Culture. The Politics and Poetics of Ethnography. Berkeley: University of California Press.pl
dc.referencesClough Patricia T. (2000) Comments On Setting Criteria For Experimental Writing. „Qualitative Inquiry”, vol. 6, no. 2, s. 278–291.pl
dc.referencesCoser Lewis (1963) Sociology Through Literature: an Introductory Reader. Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall.pl
dc.referencesCzaja Dariusz (2004) Sygnatura i fragment: narracje antropologiczne. Kraków: Wydawnictwo UJ.pl
dc.referencesCzekaj Rafał (2013) Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna. Kraków: Universitas.pl
dc.referencesDaykin Norma (2004) The Role of Music in an Arts-based Qualitative Inquiry. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 3, no. 2, s. 36–44.pl
dc.referencesDenzin Norman (1997) Interpretive Ethnography: Ethnographic Practices for the 21st Century. Thousand Oaks, CA: Sage.pl
dc.referencesDenzin Norman (2003) Performance Ethnography: Critical Pedagogy and The Politics of Culture. Thousand Oaks, CA: Sage.pl
dc.referencesDenzin Norman, Lincoln Yvonna (2009) Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych [w:] Norman Denzin, Yvonna Lincoln, red., Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 16–62.pl
dc.referencesEisner Elliot W. (1981) On The Differences Between Scientific and Artistic Approaches To Qualitative Research. „Visual Arts Research”, vol. 10, no. 4, s. 5–11.pl
dc.referencesEisner, Elliot W. (1997) The promise and perils of alternative forms of data representation. „Educational Researcher”, vol. 26, no. 6, s. 4−10.pl
dc.referencesEisner Elliot (2006) Does Arts-Based Research Have a Future? „Studies in Art Education”, vol. 48, no. 1, s. 9–18.pl
dc.referencesFinley Susan (2003) Arts-Based Inquiry in QI: Seven Years from Crisis to Guerrilla Warfare. „Qualitative Inquiry”, vol. 9, no. 2, s. 281–296.pl
dc.referencesFinley Susan (2009) Badania posługujące się sztuką. Rewolucyjna pedagogika oparta na performansie [w:] Norman Denzin, Yvonna Lincoln, red., Metody badań jakościowych, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 57–80.pl
dc.referencesFrus, Phyllis (1994) The Politics and Poetics of Journalistic Narrative. New York: Cambridge University Press.pl
dc.referencesGeertz Clifford (1990) O gatunkach zmąconych: nowe konfiguracje myśli społecznej. „Teksty Drugie: Teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 2, s. 113–130.pl
dc.referencesGeertz Clifford (2000) Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Przełożyła Dorota Wolska. Kraków: Wydawnictwo UJ.pl
dc.referencesGeertz Clifford (2005) Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Przełożyła Maria Piechaczek. Kraków: Wydawnictwo UJ.pl
dc.referencesGlaser Barney (1978) Theoretical Sensitivity. San Francisco: The Sociology Press.pl
dc.referencesGolka Marian (1995) Socjologia artysty. Poznań: Ars Nova.pl
dc.referencesGolka Marian (2008) Socjologia sztuki. Warszawa: Difin.pl
dc.referencesGouzouasis Peter (2013) The Metaphor of Tonality in Artography. „The UNESCO Observatory E-Journal”, vol. 3, no. 1, s. 1–18.pl
dc.referencesGray Ross i in. (2000) The use of research-based theatre in a project related to metastatic breast cancer. „Health Expectations”, vol. 3, no. 2, s. 137–144.pl
dc.referencesIrwin Rita L. (2004) A/r/tography as metonymic, metonymic, metissage [w:] Rita. L. Irwin, Alex de Cosson, eds., A/r/tography: Rendering self through arts based living inquiry. Vancouver: Pacific Educational Press, s. 27–38.pl
dc.referencesIrwin Rita L., Springgay Stephanie (2008) A/r/tography as practice based research [ w:] Stephanie Springgay i i n., e ds., Being with A/r/tography. Rotterdam: Sense Publishers, s. xiii– xxvii.pl
dc.referencesIrwin Rita L., de Cosson Alex, eds. (2004) A/R/Tography: Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry. Vancouver: Pacific Educational Press.pl
dc.referencesJames William (1904) Humanism and Truth. „Mind”, vol. 13, no. 52, s. 457–475.pl
dc.referencesKamiński Stanisław (1992) Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.pl
dc.referencesKawalec Anna (2016) Osoba i Nexus. Alfreda Gella antropologiczna teoria sztuki. Lublin: Wydawnictwo KUL.pl
dc.referencesKonecki Krzysztof (2008) Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 4, nr. 3, s. 89−115.pl
dc.referencesKrąpiec Mieczysław A. (1979) Ja-człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Lublin: TN KUL.pl
dc.referencesLafrenière Darquise, Cox Susan M. (2012) ‘If you can call it a poem’: toward a framework for the assessment of arts-based works. „Qualitative Inquiry”, vol. 17, no. 4, s. 355–363.pl
dc.referencesLahman Maria K. E. (2011) I Am ALL Woma[e]n! „Qualitative Inquiry”, vol. 17, no. 2, s. 126–129.pl
dc.referencesLawrence-Lightfoot Sara (2005) Reflections on Portraiture: A Dialogue Between Art and Science. „Qualitative Inquiry”, vol. 11, no. 1, s. 3–15.pl
dc.referencesLeavy Patricia (2018) Metoda spotyka sztukę. Praktyki badawcze oparte na sztuce. Przełożyły: Katarzyna Stanisz, Justyna Kucharska. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.pl
dc.referencesLepenis Wolf (1996) Niebezpieczne powinowactwa z wyboru. Eseje na temat historii nauki. Przełożyła Anna Zeidler-Janiszewska. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl
dc.referencesLincoln Yvonna S. (1995) Emerging Criteria for Quality in Qualitative and Interpretive Research. „Qualitative Inquiry”, vol. 1, no. 3, s. 275–289.pl
dc.referencesMcNiff Shaun (1998) Art-Based Research. London: Jessica Kingsley Publishers.pl
dc.referencesMienczakowski Jim (2001). Ethnodrama: Performed research—limitations and potential [w:] Paul Atkinson i in., eds., Handbook of ethnography. Thousand Oaks, CA: Sage, s. 468−476.pl
dc.referencesMoeran Brian (1996) A Japanese Advertising Agency: An Anthropology of Media and Markets. London, New York: Routledge.pl
dc.referencesMulkay Michael J. (1985) The Word and The World: Explorations in The Form of Sociological Analysis. London: Allen and Unwin.pl
dc.referencesPiantanida Maria, L. McMahon Patricia, Garman Noreen B. (2003) Sculpting the Contours of Arts-Based Educational Research Within a Discourse Community. „Qualitative Inquiry”, vol. 9, no. 2, s. 182–191.pl
dc.referencesPrendergast Monica (2006) Found poetry as literature review: Research poems on audience and performance. „Qualitative Inquiry”, vol. 12, no. 2, s. 369–388.pl
dc.referencesPrendergast Monica i in. (2009) A Haiku Suite: The Importance of Music Making in The Lives of Secondary School Students. „Music Education Research”, vol. 11, no. 3, s. 303–317.pl
dc.referencesPryszmont-Ciesielska Martyna (2015) Between Performance and Action – About a Certain Variant of Research that Uses Art (In Connection with a Project about Excluded Mothers). „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, nr 2(70), s. 97–105.pl
dc.referencesReale Giovanni (1997) Historia filozofii starożytnej. Tom II. Platon i Arystoteles. Przełożył Edward Iwo Zieliński. Lublin: Wydawnictwo KUL.pl
dc.referencesReason Peter, Lincoln Yvonna S. (1996) Special Issue: Quality in Human Inquiry. „Qualitative Inquiry”, vol. 2, no. 1, s. 5–136.pl
dc.referencesSacks Oliver (1996) Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Przełożyła Barbara Lindenberg. Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka.pl
dc.referencesSaldaña Johnny (2005) Ethnodrama: an Anthology of Reality Theatre. New York: AltaMira Press.pl
dc.referencesSaldaña Johnny (2009) The Coding Manual for Qualitative Researchers. Los Angeles, CA: Sage Publications.pl
dc.referencesSchneider Barbara (2005) Mothers Talk About Their Children with Schizophrenia: A Performance Autoethnography. „Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing”, vol. 12, no. 3, s. 333–340.pl
dc.referencesShostak Marjorie (1981) The Life and Words of a !Kung Woman. Cambridge, MA: Harvard University Press.pl
dc.referencesStoller Paul, Olkes Cheryl (1987) In Sorcery’s Shadow: A Memoir of Apprenticeship Among the Songhay of Niger. Chicago: University of Chicago Press.pl
dc.referencesSzkłowski Wiktor B. (1986) Sztuka jako chwyt [w:] Stefania Skwarczyńska, red., Teoria badań literackich za granicą. Antologia t. II, cz. III, wyb. Kraków: Znak, s. 95–111.pl
dc.referencesSzpunar Magdalena (2018) (Nie)potrzebna wrażliwość. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.pl
dc.referencesTamas Sophie (2008) Writing and Righting Trauma: Troubling the Autoethnographic Voice. „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, vol. 10, no. 1, art. 22.pl
dc.referencesTatarkiewicz Władysław (1970) Sztuka i język: dwa wieloznaczne wyrazy. „Studia Semiotyczne”, t. I, s. 11–22.pl
dc.referencesTuan Yi-Fu (1987) Przestrzeń i miejsce. Przełożyła Agnieszka Morawińska. Warszawa: PIW.pl
dc.referencesTurner Victor W. (2011) Dewey, Dilthey i gra społeczna: szkic z zakresu antropologii doświadczenia [w:] Victor W. Turner, Edward M. Bruner, red., Antropologia doświadczenia. Przełożyły Ewa Klekot, Agnieszka Szurek. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 42–54.pl
dc.referencesWatson Ashleigh (2016) Directions for Public Sociology: Novel Writing as a Creative Approach. „Cultural Sociology”, vol. 10, no. 4, s. 1–17.pl
dc.referencesŻmijewski Artur (2007) Stosowane sztuki społeczne. „Krytyka Polityczna” nr 11/12, s. 11–24.pl
dc.contributor.authorEmailj.bielecka.prus@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.16.2.02
dc.relation.volume16


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0