Show simple item record

dc.contributor.authorJędrzejewski, Sławomir
dc.date.accessioned2020-12-01T14:35:03Z
dc.date.available2020-12-01T14:35:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationJędrzejewski S., Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne – wycena – model sprawozdania finansowego, WUŁ, Łódź 2016, http://dx.doi.org/10.18778/8088-333-8.01pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-333-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32668
dc.description.abstractNiniejsza publikacja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom rachunkowości i sprawozdawczości finansowej spółek kapitałowych, wobec których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne. W opracowaniu skoncentrowano się na spółkach kapitałowych najczęściej występujących w Polsce, czyli spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak zaproponowane rozwiązania mogą być stosowane we wszystkich podmiotach, w odniesieniu do których założenie kontynuacji działalności nie jest właściwe. Po wprowadzeniu czytelnika w zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w poszczególnych fazach cyklu życia, formalnoprawnymi aspektami upadłości i zasadami wyceny aktywów i pasywów autor przedstawił propozycje zmian wybranych elementarnych zasad rachunkowości i regulacji w prawie upadłościowym. Jedną z zasadniczych zmian w tym obszarze jest propozycja utworzenia instytucji tzw. poczekalni upadłości, która pozwoliłaby na podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji dzięki wydłużonemu okresowi przygotowania informacji majątkowych i finansowych. Inne propozycje autora dotyczą szczegółowych zasad wyceny masy upadłościowej, które umożliwiłyby bardziej wiarygodną ocenę przepływów pieniężnych z jej zbycia w przyszłości. Propozycje modyfikacji zarówno prawa bilansowego, jak i prawa upadłościowego zostały uzupełnione o praktyczny przykład sposobu sporządzania sprawozdania finansowego spółki w upadłości, uwzględniającego potrzeby informacyjne interesariuszy takiej jednostki. Prezentowana publikacja wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej i dostarcza wyczerpujących informacji o zasadach rachunkowości jednostek znajdujących się w upadłości. Będzie ona zatem przydatna w pracy szerokiemu gronu odbiorców: członkom zarządów przedsiębiorstw, wobec których została ogłoszona upadłość, wierzycielom, syndykom masy upadłościowej, likwidatorom, sędziom sądów gospodarczych, właścicielom firm sensu largo, a także studentom studiów ekonomicznych i menedżerskich drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectupadłość przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectwycena majątku przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectsprawozdawczość finansowapl_PL
dc.titlePrzedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne – wycena – model sprawozdania finansowegopl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number170pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-334-5
dc.references100 czołowych marek, „Business Week” (raport specjalny).pl_PL
dc.referencesAckoff R. (1993), Zarządzanie w małych dawkach, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBagieńska A. (2007), Zarządzanie wartością zasobów ludzkich organizacji poprzez system wynagrodzeń, [w:] E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.), Zarządzanie wartością organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesBanaszyk P. (1992), Przedsiębiorstwo w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesBąk M. (2008), Wartości niematerialne i prawne a cykl życia – przedsiębiorstwa i produktu, [w:] E. Walińska (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBijak W. (2009), Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlack A., Wright P., Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBolesta-Kukuła K. (1995), Świat organizacji, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.) (1997), Zarządzanie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R. (red.) (1995), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzezin W. (2006), Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesBrzezin W. (1998), Ważniejsze wydarzenia w historii rachunkowości jako bilans otwarcia następnego tysiąclecia, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, t. 46, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCebrowska T., Dotkuś W. (red.) (2001), Problemy wyceny w rachunkowości, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 911.pl_PL
dc.referencesCebrowska T., Kowalik A., Stępień R. (red.) (2007), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChankowski H. (1906), Wykład popularny buchalteryi pojedynczej i podwójnej, Nakładem kursów buchalteryjnych H. Charkowskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCieślak M. (red.) (2004), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCiompa P. (1910), Zarys ekonometryi i teoria buchalteryi, Wydawnictwo Towarzystwa Szkoły Handlowej we Lwowie, Lwów.pl_PL
dc.referencesCzajka D. (1999), Jak zapobiec upadłości dłużnika – obrona dłużnika, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.pl_PL
dc.referencesCzerny J. (2008), Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesCzerny J. (2006), Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesCzerny J. (2005), Wymogi stawiane rachunkowości w przedsiębiorstwach w szczególnych sytuacjach, [w:] W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk (red.), Rachunkowość finansowa. Cz. II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzerska M. (1996), Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesĆwiąkała-Małys A., Kaczkowska A. (2003), Rachunkowość podmiotów gospodarczych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDobija D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDoroszewski W. (1968), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDorozik L. (2006), Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa upadłościowego i naprawczego, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDudycz T. (2002), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Eekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDuraj A.N. (2004), Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDydenko J. (red.) (2006), Szacowanie nieruchomości, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDyduch A. (2004), Cechy współczesnej rachunkowości, [w:] A. Dyduch, J. Sawicka, A. Stronczek, Rachunkowość finansowa – wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDyduch A., Sawicka J., Stronczek A. (2004), Rachunkowość finansowa – wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEdvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFalkiewicz S. (2007), Zarządzanie wartością klienta, [w:] E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.), Zarządzanie wartością organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesFierla A. (2008), Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFil P., Michalczyk A. (2007), Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/ MSSF i ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesForemna-Pilarska M., Radawiecka E. (2007), Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGabrusewicz W., Kołaczyk Z. (2005), Bilans − wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGabrusewicz W., Kołaczyk Z. (red.) (2005), Rachunkowość finansowa. Cz. II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości (pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień), ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGlinka B., Kostera M. (red.) (2016), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGlobalBrands (2007), „Financial Times”, 23 April.pl_PL
dc.referencesGoban-Klas T. (1988), Społeczeństwo niedoinformowane, „Polityka”, nr 22 (dodatek).pl_PL
dc.referencesGościński J. (1989), Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGóra W. (1913), Podręcznik do nauki buchalteryi dla użytku w wyższych szkołach handlowych, tudzież dla samokształcenia się, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów.pl_PL
dc.referencesGreiner L.E. (1972), Evolution and revolution as organizations grow, „Harvard Business Review”, July–August.pl_PL
dc.referencesGruchot E. (2009), Wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, „Gazeta Podatkowa”, nr 25 (544), 26 marca.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W., Hejduk L. (1999), Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości, [w:] A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGruszecki T. (2008), Instytucjonalno-prawne regulacje upadłości, [w:] E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGurgul S. (2004), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGurgul S. (2000), Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHejnar J. (2005), Podstawy wyceny w rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Podstawy rachunkowości, aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerman A., Szablewski A. (red.) (1999), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHołda A. (2006), Podstawy wyceny przedsiębiorstwa, [w:] J. Dydenko (red.), Szacowanie nieruchomości, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJacyszyn J. (1996), Jak to z upadłością bywa, „Rzeczpospolita”, 18 lipca.pl_PL
dc.referencesJaki A. (2004), Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesJakubecki A., Zedler F. (2003), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Zakamycze, Kraków.pl_PL
dc.referencesJanik W. (2007), Wartość przedsiębiorstwa i jego służebna rola wobec otoczenia, [w:] Orechwa-Maliszewska E., Paszkowski J. (red.), Zarządzanie wartością organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesJaruga A. (1997), Zasady sporządzania sprawozdania finansowego, [w:] A. Jaruga, E. Walińska, Roczne sprawozdanie finansowe: ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Walińska E. (red.) (1995), Zasady sporządzania sprawozdania finansowego w świetle ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesJędrzejewski S. (2010), Wartość przedsiębiorstwa niejedno ma imię, „Serwis F-K”, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesJędrzejewski S. (2009), Zasady wyceny majątku przedsiębiorstwa w upadłości, „Rachunkowość”, nr 9.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska A. (2006), Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska A. (2003), Skąd się wzięła sprawa Enronu?, „Rachunkowość”, nr 4.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska (1994), Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S., Mączyńska E. (1999), Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa, [w:] A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKiziukiewicz T., Gos W. (2001), Rachunkowość − zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Cz. 1, Ekspert, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKołaczyk Z. (2001), Rachunkowość przedsiębiorstw, eMPi2, Poznań.pl_PL
dc.referencesKopycińska D. (red.) (2003), Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKorol T., Prusak B. (2005), Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu.PL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalak R. (2008), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKozaczuk M. (2009), Aport jako czynność podlegająca VAT, „Rzeczpospolita”, „Dobra Firma”, 10 marca.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (1997), Zarządzanie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKram D. (2006), Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości, [w:] J. Dydenko (red.), Szacowanie nieruchomości, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrynicki J., Trzemżalski J. (2003), Wycena i prezentacja aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym według nowych zasad, ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKuc B.R., Paszkowski J. (2007), Organizacja – wartości – zarządzanie, [w:] E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.), Zarządzanie wartością organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesKuciński K., Mączyńska E. (red.) (2005), Zagrożenie upadłością, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej”, t. XCIII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKucharska N. (2005), Wycena metodą księgową w warunkach zagrożenia kontynuacji działalności, [w:] E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, teoria i praktyka, Kreos, Szczecin.pl_PL
dc.referencesLaidler D., Estrin S. (1991), Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLulek T. (1947), Zasady rachunkowości kupieckiej, Cz. I: Wiadomości podstawowe, Nauka, Kraków.pl_PL
dc.referencesLuty Z. (1994), Procesy dynamiczne w rachunkowości, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMachaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa, Kraków.pl_PL
dc.referencesMatura M. (2008), Likwidacja przedsiębiorstwa w praktyce, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMączyńska E. (red.) (2008), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMicherda B. (2004a), Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesMicherda B. (2004b), Znowelizowane prawo o rachunkowości w kształtowaniu podejścia do kosztów i wyników jednostek gospodarczych, „Problemy Rachunkowości”, nr 1.pl_PL
dc.referencesMicherda B. (red.), (2005), Podstawy rachunkowości, aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, International Accounting Standards Committee, London.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Londyn, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMills R.W. (1998), Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMohr A. (2006), Zarządzanie wzrostem firmy, Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesMoniuszko E. (2002), Prawo handlowe dla praktyków z wzorami umów, uchwał i regulaminów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowicki E. (1876), Nauka buchalteryi, drukiem Józefa Ungra, Warszawa.pl_PL
dc.referencesObłój K., Palikot J. (2003), Myśli o nowoczesnym biznesie, Słowo / Obraz / Terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesOlchowicz I., Tłaczała A. (2005), Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlchowicz I., Tłaczała A. (2004), Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOrechwa-Maliszewska E., Paszkowski J. (red.) (2007), Zarządzanie wartością organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesPalli M.C. (2004), Wertorientierte Unternehmensführung. Konzeption und empirische Untersuchung zur Ausrichtung der Unternehmung auf dem Kapitalmarkt, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.pl_PL
dc.referencesPanfil M. (2008), Wprowadzenie do wyceny spółek, [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPanfil M., Szablewski A. (red.) (2008), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPawłowski J. (2004), Metody oceny efektywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesPelc D. (1999), Podstawy wyceny, [w:] A. Podszywałow, D. Pelc (red.), Wycena wartości niematerialnych i prawnych w praktyce, ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPerechuda K. (1993), Nowoczesne metody zarządzania firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPetraniuk J. (2003), Upadłość i jej podstawy w prawie upadłościowym i naprawczym, „Przegląd Prawa Handlowego”, grudzień.pl_PL
dc.referencesPodszywałow A., Pelc D. (red.) (1999), Wycena wartości niematerialnych i prawnych w praktyce, ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPrusak B. (2007), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesQuinn R.E., Cameron K. (1983), Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness, „Management Science”, no. 29.pl_PL
dc.referencesRicardo D. (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRoss S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1999), Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSawicki K. (red.) (2008), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz Dyrektyw UE i MSR/MSSF. Cz. 1, Ekspert, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSawicki K. (red.) (2005), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchrott J. (1878), Nauka rachunkowości ogólnej, przekł. M. J. Chrzanowski, „Gazeta Narodowa” J. Dobrzańskiego i K. Gmerana, Lwów.pl_PL
dc.referencesSiedlecki R. (2007), Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życiu przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W. (2007), Ogólne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] W. Skoczylas (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W. (red.) (2007), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkorupa P. (2010), Aspekty prawno-podatkowe upadłości likwidacyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, „Prawo Przedsiębiorcy”, nr 7 (16 lutego).pl_PL
dc.referencesSkrzywan S. (1969) Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkrzywan S. (1931), Zasady księgowania w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, i bankowych, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkrzywan S. (red.) (1964), Mała encyklopedia rachunkowości, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSlatter S., Lovett D. (2001), Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2007), Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej, [w:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.pl_PL
dc.referencesSudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuszyński C. (2007), Sprawność i efektywność przedsiębiorstwa. Wyzwania na poziomie struktur i procesów, [w:] C. Suszyński (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuszyński C. (2003), Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw: doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuszyński C. (red.) (2007), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzarzec K. (2003), Procesy upadłościowe wśród spółek publicznych, [w:] D. Kopycińska (red.), Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.pl_PL
dc.referencesSzczepankowski P. (2007), Przedsiębiorstwo. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzychta A. (2003), Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 17 (73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymański W. (2005), Globalizacja a proces kreacji i destrukcji przedsiębiorstw, [w:] K. Kuciński, E. Mączyńska (red.), Zagrożenie upadłością, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej”, t. XCIII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinkus J. i in. (2004), Prawo upadłościowe i naprawcze, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwiderska G.K. (2009), Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji, [w:] G.K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwiderska G.K., Więcław W. (red.) (2009), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrojanowski G. (2003), Dokumentacja upadłościowa odzwierciedleniem procesów transformacji gospodarczej w Polsce lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne Archiwariusz, Przemyśl.pl_PL
dc.referencesTuryna J. (2016), Rachunkowość jako system informacyjny wspomagający zarządzanie, [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTuryna J. (2006), Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUrbanowska-Sojkin E. (1998), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesUrbańczyk E. (red.) (2005), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, teoria i praktyka, Kreos, Szczecin.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (2008), Koncepcje i proponowane kierunki zmian struktury rocznego raportu finansowego spółek w Wielkiej Brytanii, [w:] Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948−2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (2007), Międzynarodowe standardy rachunkowości, Wolters Kluwer, Kraków.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (2002), Co to jest rachunkowość, [w:] E. Walińska (red.), Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych, Łódź.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (2001), Wycena w świetle nowelizacji ustawy – korekty wartości wstępnej i ich skutki finansowe, [w:] T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Problemy wyceny w rachunkowości, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 911.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (1997), Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (red.) (2008), Polska praktyka rachunkowości w kontekście harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (red.) (2002), Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych, Łódź.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak B. (1987), Szkoła zarządzania, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWielgórska J. (1994), Pojęcie rachunkowości – jej zadania i cele, „Prawo Przedsiębiorcy”, nr 19.pl_PL
dc.referencesWinter M., Szatkowska-Rucińska M. (2005), Vademecum rachunkowości w spółce kapitałowej, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWitosz A. (2008), Spółka w upadłości układowej, Wydawnictwo Prawnicze Lexis- Nexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWöhe G. (1990), Die Handels- und Steuerbilanz, Franz Vahlen Verlag, München.pl_PL
dc.referencesWróblewski J. (1965), Niektóre problemy teorii rachunkowości, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948−2008 (2008), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZaleska M. (2005), Ocena ekonomiczno- -finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZarzecki D. (2005), O standardach wartości stosowanych na potrzeby wyceny przedsiębiorstw, [w:] E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesZarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZedler F. (2007), Sędzia komisarz powołuje radę wierzycieli, „Gazeta Prawna”, 21 marca.pl_PL
dc.referencesZimniewicz K. (1990), Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa, Poznań.pl_PL
dc.referencesAustriacka ustawa konkursowa z 25 grudnia 1868 r. obowiązująca na ziemiach polskich w okresie zaboru austriackiego i bezpośrednio po jego zakończeniu.pl_PL
dc.referencesDekret z 12 maja 1954 r. o ogłaszaniu obwieszczeń, Dz. U. 1954, nr 23, poz. 83.pl_PL
dc.referencesGlosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2000 r., III CZP 3/00, OSNC, nr 11/2000, poz. 196.pl_PL
dc.referencesKodeks karny (Makarewicza) z 11 lipca 1932 r., Dz. U. 1932, nr 060, poz. 571.pl_PL
dc.referencesPostanowienie Sądu Najwyższego z 23 lutego 2001 r., II CKN 393/00, sygn. akt OSNC 2001/11, poz. 162.pl_PL
dc.referencesPostanowienie Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2000 r., III CZP 3/00, OSNC, nr 11/2000, poz. 196.pl_PL
dc.referencesPostanowienie Sądu Najwyższego z 11 marca 1998 r., III CKN 410/97, OSP 1999.pl_PL
dc.referencesPostanowienie z 14 października 2007 r. Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy w składzie: SSR D. Król, SSR B. Żurek, SSR T. Czapliński, sygn. akt X GU 165/07.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej ruchomości w postępowaniu upadłościowem, Dz. U. 1935, nr 3, poz. 19.pl_PL
dc.referencesUchwała Sądu Najwyższego z 27 maja 1993 r., III CZP 61/93.pl_PL
dc.referencesWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z 19 listopada 2001 r., nr I SA/Ka 1734/2000.pl_PL
dc.referencesWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z 18 listopada 1997 r.pl_PL
dc.referencesWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z 25 listopada 1994 r., nr SA/P 1952/94.pl_PL
dc.referencesUstawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. 2003, nr 60, poz. 535 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 1998, nr 137, poz. 887 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 1989, nr 4, poz. 23 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesBezpieczny obrót gospodarczy i sprawna gospodarka – propozycje do ustawy Prawo upadłościowe, i układowe, http://www.bcc.org.pl/stanowiska_szczegoly_arch.php?objectID=230 (dostęp 06.06.2009).pl_PL
dc.referencesFinansowy cykl życia firmy: jak się przygotować?, na podstawie R. Siedlecki (2007), Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa. Efektywne zmniejszanie ryzyka, C.H. Beck, Warszawa, http://www.egospodarka.pl/34789,Finansowy-cykl-zyciafirmy-jak-sie-przygotowac,1,20,2.html (dostęp 12.08.2009).pl_PL
dc.referencesDeloitte Akademia Konsultingu, Zwycięskie strategie, http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/zagadnienia/rozwizaniadlacfo/ wartoscfirmy/index.htm (dostęp 10.08.2010).pl_PL
dc.referencesHoriko S., Likwidacja spółki: obowiązki podatkowe i księgowe, http://www.podatki.egospodarka.pl/35489,Likwidacja-spolki-obowiazki-podatkowe-i-ksiegowe,2,65,1.htmlpl_PL
dc.referencesHucik-Gaicka S., LTCM – łatwy sposób na ogromne pieniądze z hedgingu – cz. 2, http://manager.inwestycje.pl/gpw/kontrakty_terminowe/ltcm___8211__latwy_sposob_na_ogromne_pieniadze_z_hedgingu___8211__cz__2;113726;0.htmlpl_PL
dc.referencesJarosiński J., Rachunkowość − definicje, http://forumgospodarcze.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1383:rachunkowo-podstawowe-definicje&catid=51:rachunkowo-i-podatki&Itemid=67, (dostęp 20.07.2009).pl_PL
dc.referencesKościelnik P., brak tytułu, http://www.owp.trzcianka.pl/Wiadomosci/Pazdziernk/w1pazd.html (dostęp 09.06.2009).pl_PL
dc.referencesKowalkiewicz M., Zarządzanie wiedzą krok po kroku. Kapitał intelektualny, kapitał społeczny, społeczności w działaniu, http://www.gazeta-it.pl/archiwum (dostęp 01.08.2007).pl_PL
dc.referencesMatysiewicz K., Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej a podatek dochodowy, http://www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/9987/Wystapienie_wspolnika_ze_spolki_jawnej_a_podatek_dochodowy.html (dostęp 10.04.2009).pl_PL
dc.referencesStefanowicz B. (2007), Rola informacji, „E-mentor”, nr 5 (22), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/22/id/480pl_PL
dc.referencesŚlężak E., Podstawa ogłoszenia upadłości określona w art. 11 § 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, http://www.e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=162, (dostęp 09.06.2009).pl_PL
dc.referencesWęsierski J. (2007), Wniesienie nieruchomości gruntowej aportem do spółki z o.o., „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 11, http://www.mrf.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=90&id=114pl_PL
dc.referenceswww.ce-business.home.pl/ciitt/baza/op3.doc (dostęp 12.07.2009).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-333-8.01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe