Show simple item record

dc.contributor.authorZasina, Jakub
dc.date.accessioned2020-10-10T08:20:58Z
dc.date.available2020-10-10T08:20:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationZasina J., Miasta studentów – miasta konsumentów. Zachowania konsumenckie studentów w rozwoju Łodzi i Turynu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8220-094-2pl_PL
dc.identifier.citationZasina J., Città di studenti – città di consumatori. Il consumo degli studenti nello sviluppo di Łódź e di Torino, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8220-094-2it
dc.identifier.citationZasina J., Student cities – Consumer cities. Students’ consumption and the development of Lodz and Turin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8220-094-2en_GB
dc.identifier.isbn978-83-8220-094-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32325
dc.description.abstractUmasowienie szkolnictwa wyższego zapewniło miastom dostęp do nowej, licznej grupy konsumentów – studentów. W konsekwencji wiele ośrodków akademickich przeistoczyło się w ostatnich dekadach w swoiste „miasta studentów”. Struktury gospodarcze i przestrzenne takich miast funkcjonują i rozwijają się dzięki zaspokajaniu potrzeb konsumenckich młodzieży akademickiej. Biorcami rosnącej populacji studentów okazały się jednak nie tylko ośrodki o ugruntowanej tradycji akademickiej, ponieważ studenci stali się także użytkownikami miast zdominowanych niegdyś przez produkcję przemysłową. W książce przedstawiono szeroko zakrojone studium porównawcze dwóch poprzemysłowych miast akademickich – Łodzi i Turynu – w którym kluczowe znaczenie przypisano badaniu ankietowemu nad zachowaniami konsumenckimi studentów. Miało ono na celu określenie roli tych zachowań w rozwoju gospodarczym i przestrzennym obu ośrodków. Analizie poddano trzy wymiary zachowań konsumenckich studentów – gospodarczy, przestrzenny i czasowy – na rynkach edukacyjnym, mieszkaniowym, handlowym, transportowym, gastronomicznym oraz usług czasu wolnego.pl_PL
dc.description.abstractL’università di massa ha portato alle città universitarie un nuovo ed ampio gruppo di consumatori, gli studenti. Conseguenza di questo fenomeno sono stati i numerosi centri accademici che si sono trasformati in specie di „città di studenti”. Le strutture economiche e urbane di queste città funzionano e si sviluppano per soddisfare i bisogni di consumo della gioventù accademica. D’altra parte, a beneficiare della crescita della popolazione studentesca non sono stati solamente i centri di consolidata tradizione accademica, dal momento che gli studenti sono diventati in gran numero gli utenti di città un tempo concentrate sulla produzione industriale. Il volume presenta un ampio studio comparativo di due città academiche post-industriali, Łódź e Torino, ed è fondamentalmente basato su un sondaggio sui consumi degli studenti. Lo scopo è quello di determinare l’importanza di questi consumi per lo sviluppo economico e urbanistico dei due centri. I tre aspetti analizzati sono quelli economico, spaziale e temporale, in relazione al mercato dell’educazione, a quello abitativo, dei trasporti, gastronomico e ricreativo.it
dc.description.abstractThanks to massification of higher education, academic cities have gained access to a new, broad group of consumers — students. As a result, many academic centres have transformed into “student cities” in the recent decades. The economic and spatial structures of such cities are functioning and developing by meeting the consumer needs of academic youth. However, the cities that proved to benefit from the growing student population were not only the traditional, well-established academic centres, as students have also become numerous users of cities previously dominated by industrial production. The book presents an extensive comparative study of two post-industrial academic cities – Lodz and Turin – in which a survey on students’ consumer behaviours was crucial. The aim of the presented study was to identify the role of student consumer behaviours in the economic and spatial development of both centres. Three dimensions of student consumer behaviour – economic, spatial and temporal – in the educational, housing, commercial, transport, catering and leisure markets have been analysed.en_GB
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana ze środków Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Badanie finansowane ze środków projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2016/23/N/HS4/03390
dc.description.sponsorshipBadanie finansowane ze środków projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2016/23/N/HS4/03390.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmiasta akademickiepl_PL
dc.subjectmiasta konsumenckiepl_PL
dc.subjectzachowania konsumenckie studentówpl_PL
dc.subjectpoprzemysłowe miasta akademickiepl_PL
dc.subjectrynek edukacyjnypl_PL
dc.subjectrynek mieszkaniowypl_PL
dc.subjectrynek handlowypl_PL
dc.subjectrynek gastronomicznypl_PL
dc.titleMiasta studentów – miasta konsumentów. Zachowania konsumenckie studentów w rozwoju Łodzi i Turynupl_PL
dc.title.alternativeCittà di studenti – città di consumatori. Il consumo degli studenti nello sviluppo di Łódź e di Torinoit
dc.title.alternativeStudent cities – Consumer cities. Students’ consumption and the development of Lodz and Turinen_GB
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Jakub Zasina, Łódź 2020
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020
dc.page.number253pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiskapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-095-9
dc.referencesAckermann A., Visser G. (2016), Studentification in Bloemfontein, South Africa, „Bulletin of Geography. Socio-Economic Series”, nr 31, s. 7–17.pl_PL
dc.referencesAllinson J. (2006), Over-Educated, Over-Exuberant and Over Here? The Impact of Students on Cities, „Planning Practice and Research”, nr 21(1), s. 79–94.pl_PL
dc.referencesBajerski A. (2015), Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 31, s. 47–56.pl_PL
dc.referencesBBC News (2003), E-cyclopedia’s glossary of 2002. BBC E-Cyclopedia, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2614839.stm (dostęp: 6.07.2020).pl_PL
dc.referencesBerta G., Casalino C. (2012), From Turin to Detroit, [w:] L. Ciravegna (red.), Sustaining Industrial Competitiveness after the Crisis, Palgrave Macmillan UK, London, s. 159–172.pl_PL
dc.referencesBlackwell M., Cobb S., Weinberg D. (2002), The Economic Impact of Educational Institutions: Issues and Methodology, „Economic Development Quarterly”, nr 16(1), s. 88–95.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk M. (2015), Miejski system okazji i jego użytkownicy, „Przestrzeń Społeczna”, nr 9(1), s. 111–138.pl_PL
dc.referencesBoersma K., Langen, H., Smets S. (2013), Paradoxes of Studentification: Social Mix versus Gentrification in a Disadvantaged Neighborhood in Amsterdam East, „The Open Urban Studies Journal”, nr 6, s. 40–49.pl_PL
dc.referencesBoryczka E. M. (2013), Town centre management. Koncepcja zarządzania centrum miasta na przykładzie miast europejskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej – Zarządzanie”, nr 12, s. 119–130.pl_PL
dc.referencesBrands J., Schwanen T., van Aalst I. (2014), Spatiotemporal Variations in Nightlife Consumption: A Comparison of Students in Two Dutch Cities, „Applied Geo-graphy”, nr 54, s. 96–109.pl_PL
dc.referencesBrockliss L. (2000), Gown and Town. The University and the City in Europe, 1200–2000, „Minerva”, nr 38, s. 147–170.pl_PL
dc.referencesBromley R. D. F., Tallon A. R., Thomas C. J. (2003), Disaggregating the Space–Time Layers of City-Centre Activities and Their Users, „Environment and Planning A”, nr 35(10), s. 1831–1851.pl_PL
dc.referencesBrown K. H., Heaney M. T. (1997), A Note on Measuring the Economic Impact–of Institutions of Higher Education, „Research in Higher Education”, nr 38(2), s. 229–240.pl_PL
dc.referencesBrzozowska B. (2014), Miasto kreatywne − miasto studentyfikowane?, [w:] P. Sztompka, K. Matuszek (red.), Idea uniwersytetu. Reaktywacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 151–164.pl_PL
dc.referencesBuchner-Jeziorska A., Kulpińska J. (1996), Rola uniwersytetu w aglomeracji przemysłowej. Przykład Łodzi, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 8(2), s. 61–67.pl_PL
dc.referencesBujalski S., Piotrkowska: życia więcej, a firm mniej. W którą stronę zmierza główna ulica Łodzi?, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,24327220,piotrkowska-zycia- wiecej-a-firm-mniej-w-ktora-strone-zmierza.html (dostęp: 26.01.2019).pl_PL
dc.referencesBuzar S., Hall R., Haase A., Kabisch S., Ogden P. E., Steinführer A. (2007), Splintering Urban Populations: Emergent Landscapes of Reurbanisation in Four European Cities, „Urban Studies”, nr 44(4), s. 651–677.pl_PL
dc.referencesBuzzacchi L. (2018), Universities/Students and The Process of Urban Development, prezentacja wygłoszona 9 listopada w Turynie podczas seminarium „Turin. The Image of The Student City”.pl_PL
dc.referencesBywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCalvo D. M. (2018), Understanding International Students beyond Studentification: A New Class of Transnational Urban Consumers. The Example of Erasmus Students in Lisbon (Portugal), „Urban Studies”, nr 55(10), s. 2142–2158.pl_PL
dc.referencesCalvo D. M., Nofre J., Geraldes M. (2017), The Erasmus Corner: Place-making of a Sanitised Nightlife Spot in the Bairro Alto (Lisbon, Portugal), „Leisure Studies”, nr 36(6), s. 778–792.pl_PL
dc.referencesCaruso N., Cotella G., Pede E. (2016), From Crisis to Crisis. Dynamics of Change and Emerging Models of Governance in the Turin Metropolitan Area, [w:] Cities in Crisis, Routledge, Abingdon, Oxon, s. 257–277.pl_PL
dc.referencesCaruso N., Pede E., Rossignolo C. (2019), The Reinvention of Turin’s Image, „disP – The Planning Review”, nr 55(1), s. 6–17.pl_PL
dc.referencesCaruso N., Cavallero M., Pede E., Pettenati G. (2015), Sharing economy e classe creativa a San Salvario, [w:] U. Rossi, M. Santangelo (red.), Potenziali di città. Torino oltre la crisi, EU-POLIS, Torino, s. 122–153.pl_PL
dc.referencesChatterton P. (1999), University Students and City Centres – The Formation of Exclusive Geographies. The Case of Bristol, UK, „Geoforum”, nr 30, s. 117–133.pl_PL
dc.referencesChatterton P. (2010), The Student City: An Ongoing Story of Neoliberalism, Gentrification, and Commodification, „Environment and Planning A”, nr 42(3), s. 509–514.pl_PL
dc.referencesChatterton P., Hollands R. G. (2002), Theorising Urban Playscapes: Producing, Regulating and Consuming Youthful Nightlife City Spaces, „Urban Studies”, nr 39(1), s. 95–116.pl_PL
dc.referencesChristie H., Munro M., Rettig H. (2001), Making Ends Meet: student Incomes and Debt, „Studies in Higher Education”, nr 26(3), s. 363–383.pl_PL
dc.referencesCittà di Torino (2017), Città di Torino – Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019. Dati di sintesi 2017, Torino.pl_PL
dc.referencesCittà di Torino (2020), Dati statistici: Distribuzione per territorio e sesso, http:// www.comune.torino.it/statistica/dati/territ.htm (dostęp: 14. 04. 2020).pl_PL
dc.referencesClark T. N. (2011), Introduction: Taking Entertainment Seriously, [w:] T. N. Clark (red.), The City as an Entertainment Machine, Lexington Books, Plymouth, s. 1–14.pl_PL
dc.referencesClossick J. (2014), The Industrial City, [w:] P. Knox (red.), Atlas of Cities, Princeton University Press, Princeton & Oxford, s. 70–87.pl_PL
dc.referencesCoca-Stefaniak J. A., Parker C., Quin S., Rinaldi R., Byrom J. (2009), Town Centre Management Models: A European Perspective, „Cities”, nr 26(2), s. 74–80.pl_PL
dc.referencesCollins F. L. (2010), International Students as Urban Agents: International Education and Urban Transformation in Auckland, New Zealand, „Geoforum”, nr 41(6), s. 940–950.pl_PL
dc.referencesColombino A., Vanolo A. (2016), Turin and Lingotto: Resilience, Forgetting and the Reinvention of Place, „European Planning Studies”, nr 25(1), s. 10–28.pl_PL
dc.referencesCrivello S. (2011), Spatial Dynamics in the Urban Playscape: Turin by Night, „Town Planning Review”, nr 82(6), s. 709–731.pl_PL
dc.referencesDaniłowicz P. (2007), Problemy badań i analiz porównawczych. Zarys problematyki, „Przegląd Socjologiczny”, nr 1, s. 221–243.pl_PL
dc.referencesDavico L., Lucchini C., Staricco L., Vitale Brovarone E. (red.) (2018), Torino Atlas, Urban Center Metropolitano & Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Torino.pl_PL
dc.referencesDelladio A., Attardo L., Santangelo M. (2018), Untitled. Searching for Hybrid Spaces, Politecnico di Torino, Torino.pl_PL
dc.referencesDrobniak A. (2012), Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesDrobniak A. (red.) (2014), Urban Resilience Concept and Postindustrial Cities in Europe, Wydawnictwo Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesDubet F. (2006), Young People and Students, [w:] C. Bellet, J. Ganau (red.), City and University. University Cities and Urban Campuses, Editorial Milenio, Lleida, s. 85–105.pl_PL
dc.referencesDziałek J., Murzyn-Kupisz M. (2015), Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic, [w:] P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołoś (red.), Miasto w badaniach geografów, Kraków, s. 91–120.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J. (2009a), Ludność Łodzi do 1918 roku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 113–124.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J. (2009b), Przemiany ludnościowe Łodzi na przełomie XX i XXI wieku. Prognoza demograficzna Łodzi, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 381–399.pl_PL
dc.referencesEDISU (2018), Residenze universitarie, https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/abitare/residenze-universitarie (dostęp: 30.10.2018).pl_PL
dc.referencesEDISU (2019), Ristorazione, https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/ristorazione (dostęp: 10.01.2019).pl_PL
dc.referencesEhlenz M. M. (2016), Neighborhood Revitalization and the Anchor Institution: Assessing the Impact of the University of Pennsylvanias West Philadelphia Initiatives on University City, „Urban Affairs Review”, nr 52(5), s. 714–750.pl_PL
dc.referencesElliot D. S., Levin S. L., Meisel J. B. (1988), Measuring the Economic Impact of Institutions of Higher Education, „Research in Higher Education”, nr 28, s. 17–33.pl_PL
dc.referencesEurostat (2018), Statistics on European cities, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Statistics_on_European_cities (dostęp: 28.11.2018).pl_PL
dc.referencesEwertowski W., Sowada T. (2015), Użytkownicy zewnętrzni polskiego miasta – wnioski z warsztatów gallery walk, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 31, s. 123–130.pl_PL
dc.referencesFabula S., Boros L., Kovács Z., Horváth D., Pál V. (2017), Studentification, Diversity and Social Cohesion in Post-socialist Budapest, „Hungarian Geographical Bulletin”, nr 66(2), s. 157–173.pl_PL
dc.referencesFincher R., Shaw K. (2008), The Unintended Segregation of Transnational Students in Central Melbourne, „Environment and Planning A”, nr 41(8), s. 1884–1902.pl_PL
dc.referencesFlorida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesForrest A. (2016), En-suite Education: The Unstoppable Rise of Luxury Student Housing, http://www.theguardian.com/cities/2016/mar/29/en-suite-education-the-rise-of-luxury-student-housing (dostęp: 3.06.2016).pl_PL
dc.referencesGaczek W. M. (2009), Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGaczek W. M., Kaczmarek M. (2015), Poznański ośrodek akademicki. Zachowania konsumenckie studentów, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesGaczek W. M., Kaczmarek M., Marcinowicz D. (2006), Poznański ośrodek akademicki. Próba określenia wpływu studentów na rozwój miasta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesGajewski S. (1994), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGant R., Terry P. (2017), Narrative of the Night-out: Student Engagement in the Night-time Economy of Kingston upon Thames, „Local Economy”, nr 32(5), s. 467–481.pl_PL
dc.referencesGarmendia M., Coronado J. M., Ureña J. M. (2012), University Students Sharing Flats: When Studentification Becomes Vertical, „Urban Studies”, nr 49(12), s. 2651–2668.pl_PL
dc.referencesGlaeser E. L., Kolko J., Saiz A. (2001), Consumer City, „Journal of Economic Geography”, nr 1(1), s. 27–50.pl_PL
dc.referencesGoddard J., Vallance P. (2013), The University and The City, Routledge, Abingdon.pl_PL
dc.referencesGołąbek B. (2013), Ocena dostępności i jakości usług w Rzeszowie przez studentów, „Studia Ekonomiczne i Regionalne”, 6(2), 22–36.pl_PL
dc.referencesGoverna F., Rossignolo C., Saccomani S. (2009), Turin: Urban Regeneration in a Post-industrial City, „Journal of Urban Regeneration and Renewal”, nr 3, s. 20–30.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (2017), Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (2018), Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 20.06.2018).pl_PL
dc.referencesGrabkowska M., Frankowski J. (2016), „Close to the City Centre, Close to the University”. Are There Symptoms of Studentification in Gdańsk, Poland?, „Bulletin of Geography. Socio-Economic Series”, nr 32, s. 73–83.pl_PL
dc.referencesGrzeszczak J. (2010), Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHauschildt K., Gwosć C., Netz N., Mishra S. (2015), Social and Economic Conditions of Student Life in Europe, W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, Bielefeld.pl_PL
dc.referencesHe S. (2015), Consuming Urban Living in „Villages in the City”: Studentification in Guangzhou, China, „Urban Studies”, nr 52(15), s. 2849–2873.pl_PL
dc.referencesHerbst M. (2009), Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 38, s. 21–38.pl_PL
dc.referencesHermannsson K., McGregor P. G., Swales J. K. (2018), Students’ Consumption Expenditures in Economic Impact Studies: Assumptions Revisited in an Input–Output Approach for Scotland, „Regional Studies, Regional Science”, nr 5(1), s. 57–77.pl_PL
dc.referencesHollands R. G. (1995), Friday Night, Saturday Night: Youth Cultural Identification in The Post-Industrial City, Department of Social Policy, University of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne.pl_PL
dc.referencesHolton M., Riley M. (2013), Student Geographies: Exploring the Diverse Geographies of Students and Higher Education, „Geography Compass”, nr 7(1), s. 61–74.pl_PL
dc.referencesHubbard P. (2008), Regulating the Social Impacts of Studentification: A Loughborough Case Study, „Environment and Planning A”, nr 40, s. 323–341.pl_PL
dc.referencesHubbard P. (2009), Geographies of Studentification and Purpose-Built Student Accommodation: Leading Separate Lives?, „Environment and Planning A”, nr 41(8), s. 1903–1923.pl_PL
dc.referencesJacobs J. (2014), Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Wolaniuk A. (2014), Gentrification Processes in the City, [w:] T. Marszał (red.), Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Reserch, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83–111.pl_PL
dc.referencesJayne M. (2006), Cities and Consumption, Routledge, Abingdon.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A. (2013), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., Suliborski A. (2009a), Kształtowanie się funkcji gospodarczych Łodzi do 1918 roku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 125–149.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., Suliborski A. (2009b), Gospodarka Łodzi na przełomie XX i XXI wieku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 400–409.pl_PL
dc.referencesJob Pricing (2016), JP Geography Index 2016. La classifica retributiva delle province italiane, Job Pricing, Bergamo.pl_PL
dc.referencesKenna T. (2011), Studentification in Ireland? Analysing the Impacts of Students and Student Accommodation on Cork City, „Irish Geography”, nr 44(2), s. 191–213.pl_PL
dc.referencesKinton C., Smith D. P., Harrison, J. (2016), De-studentification: Emptying Housing and Neighbourhoods of Student Populations, „Environment and Planning A”, nr 48(8), s. 1617–1635.pl_PL
dc.referencesKotus J., Rzeszewski M., Bajerski A. (2015), Przyjezdni w strukturze miasta – miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieście w kontekście koncepcji city users, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., Derek, M. (2015), Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 77(1), s. 311–325.pl_PL
dc.referencesKusiński J., Bonisławski R., Janik M. (2009), Księga fabryk Łodzi, Wydawnictwo Jacek Kusiński, Łódź.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski M. (2015), Autem na uczelnię. Studenci zakorkowali miasto, http:// lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,19283217,autem-na-uczelnie-studenci-zakorkowali-miasto.html (dostęp: 29.12.2015).pl_PL
dc.referencesKwiek M. (2015), Prywatyzacja i deprywatyzacja: od ekspansji do implozji szkolnictwa wyższego w Polsce, „Praktyka Teoretyczna”, nr 3, s. 120–145.pl_PL
dc.referencesLever W. F. (2001), The Post-fordist City, [w:] R. Paddison (red.), Handbook of Urban Studies, SAGE, London, s. 273–283.pl_PL
dc.referencesLipowski M. (2014), Student as Consumer. Benefits of Being Academic City, referat z konferencji naukowej „Human Capital without Borders Knowledge and Learning for Quality of Life” w Portorož.pl_PL
dc.referencesMangione E. (2018), Torino città universitaria. Strategie urbane e popolazione studentesca, praca magisterska przygotowana pod kierunkiem M. Santangelo na Politecnico di Torino.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., Sagan I. (2011), The Socio-spatial Restructuring of Łódź, Poland, „Urban Studies”, nr 48(9), s. 1789–1809.pl_PL
dc.referencesMarczyńska-Witczak E., Starzyńska W. (2002), Procesy dezindustrializacji w aglomeracji łódzkiej w latach dziewięć dziesiątych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 4, s. 25–32.pl_PL
dc.referencesMarklew T. (2017), How Detroit Got Its Nickname: Motor City, https://theculturetrip.com/north-america/usa/michigan/articles/how-detroit-got-its-nickname-motor-city/ (dostęp: 21.01.2019).pl_PL
dc.referencesMartinotti G. (1994), The New Social Morphology of Cities, referat na konferencji naukowej „UNESCOMOST” w Wiedniu.pl_PL
dc.referencesMartin R., Sunley S., Tyler P., Gardiner B. (2016), Divergent Cities in Post-Industrial Britain, „Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, nr 9(2), s. 269–299.pl_PL
dc.referencesMazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2013), Korzystanie przez studentów z usług gastronomicznych w kontekście stylów życia w świetle wybranych wyników badań ankietowych, „Nauki o Zarządzaniu”, nr 15(2), s. 86–98.pl_PL
dc.referencesMoretti E. (2013), The New Geography of Jobs, Mariner Books, Boston–New York.pl_PL
dc.referencesMoos M., Revington N., Wilkin T., Andrey J. (2019), The Knowledge Economy City: Gentrification, Studentification and Youthification, and Their Connections to Universities, „Urban Studies”, nr 56(6), s. 1075–1092.pl_PL
dc.referencesMulhearn C., Franco M. (2018), If You Build It Will They Come? The Boom in Purpose-built Student Accommodation in Central Liverpool: Destudentification, Studentification and the Future of the City, „Local Economy”, nr 33(5), s. 477–495.pl_PL
dc.referencesMunro M., Livingston M. (2012), Student Impacts on Urban Neighbourhoods: Policy Approaches, Discourses and Dilemmas, „Urban Studies”, nr 49(8), s. 1679–1694.pl_PL
dc.referencesMurzyn-Kupisz M., Szmytkowska M. (2015), Studentification in The Post-Socialist Context: The Case of Cracow and The Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot), „Geografie”, nr 120(2), s. 188–209.pl_PL
dc.referencesMuszyńska E., Brzezińska-Kwaśny B., Glinkowska A. (2008), Rozwój przestrzenny kampusu Politechniki Łódzkiej i jego rola w kształtowaniu przestrzeni Łodzi, [w:] T. Markowski, D. Drzazga (red.), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno- gospodarczym i przestrzennym miast, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 186–197.pl_PL
dc.referencesNakazawa T. (2017), Expanding the Scope of Studentification Studies, „Geography Compass”, nr 11(1), s. e12300.pl_PL
dc.referencesNowakowska A. (2014), Kapitał ludzki dla potrzeb innowacyjnej gospodarki. Nowe wyzwania wobec wyższych uczelni, [w:] Z. Przygodzki (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja przestrzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13–25.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Boryczka E. M. (2008), Wyższe uczelnie jako czynnik kształtujący strukturę przestrzenną współczesnych miast, [w:] T. Markowski, D. Drzazga (red.), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 100–110.pl_PL
dc.referencesOSSREG (2017), Il sistema universitario. Dati statistici e di confront, http://www.ossreg.piemonte.it/default_it.asp (dostęp: 15.11.2017).pl_PL
dc.referencesPettenati G. (2016), Conoscere Torino. Un progretto di crowdmapping per il territorio, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino, Torino.pl_PL
dc.referencesPinson G. (2002), Political Government and Governance: Strategic Planning and the Reshaping of Political Capacity in Turin, „International Journal of Urban and Regional Research”, nr 26(3), s. 477–493.pl_PL
dc.referencesPlatje J., Poskart R., Rokita-Poskart D. (2016), Źródła finansowania wydatków konsumpcyjnych studentów opolskiego ośrodka akademickiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 425, s. 141–151.pl_PL
dc.referencesPobłocki K. (2017), Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPolitecnico di Torino (2016), Sustainability report, Politecnico di Torino. Torino.pl_PL
dc.referencesPolko A. (2005), Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesPonzini D., Santangelo M. (2018), Spatial Strategies through Land-use Plans, Urban Projects and Metropolitan Visions: Twenty-Five Years of Planning in Turin, „Town Planning Review”, nr 89(3), s. 259–282.pl_PL
dc.referencesPower A., Katz B. (2016), Cities for a Small Continent. International Handbook of City Recovery, Policy Press & University of Bristol, Bristol.pl_PL
dc.referencesPower A., Plöger J., Winkler A. (2010), Phoenix Cities. The Fall and Rise of Great Industrial Cities, Policy Press, Bristol.pl_PL
dc.referencesPrat A., Mangili S. (2016), Turin Case Study, [w:] D. K. Carter (red.), Remaking Post-Industrial Cities: Lessons from North America and Europe, Routledge, New York, s. 210–231.pl_PL
dc.referencesPrzygodzki Z. (2018), Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości. Podejście terytorialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRegulski J. (1982), Ekonomika miasta, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRettinger R., Mróz F. (2016), Popytowe uwarunkowania rozwoju usług rekreacyjnych w Krakowie na przykładzie młodzieży akademickiej, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 30(4), s. 158–173.pl_PL
dc.referencesRevington N., Moos M., Henry J. (2020), The urban Dormitory: Planning, Studentification, and the Construction of an Off-campus Student Housing Market, „International Planning Studies”, nr 25(2), s. 189–205.pl_PL
dc.referencesRewers E. (2015), Co studentyfikacja ma wspólnego z gentryfikacją?, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 31, s. 57–66.pl_PL
dc.referencesRiley R. (1997), Central Area Activities in a Post-communist City: Łódź, Poland, „Urban Studies”, nr 34(4), s. 453–470.pl_PL
dc.referencesRoberts M. (2006), From ‚Creative city’ to ‚No-go areas’ – The Expansion of the Nighttime Economy in British Town and city Centres, „Cities”, nr 23(5), s. 331–338.pl_PL
dc.referencesRochmińska A. (2013), Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRota F. S., Salone C., Crivello S. (2012), Le role de l’université dans une métropole en transition: Turin, „Cediter”.pl_PL
dc.referencesRudnicki L. (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRugg J., Rhodes, D., Jones A. (2002), Studying a Niche Market: UK Students and the Private Rented Sector, „Housing Studies”, nr 17(2), s. 289–303.pl_PL
dc.referencesRunge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesRusso A. P., Sans A. A. (2009), Student Communities and Landscapes of Creativity: How Venice – ‘The World’s Most Touristed City’ – is Changing, „European Urban and Regional Studies”, nr 16(2), s. 161–175.pl_PL
dc.referencesRusso A. P., Tajter L. C. (2007), From Citadels of Education to Cartier Latins (and Back?): The Changing Landscapes of Student Populations in European Cities, „Geography Compass”, nr 1(5), s. 1160–1189.pl_PL
dc.referencesRzeńca A. (2014), Determinanty polityki edukacyjnej szkół wyższych. Przykład szkół wyższych regionu łódzkiego, „Barometr Regionalny”, nr 12(2), s. 125–132.pl_PL
dc.referencesSage J., Smith D. P., Hubbard S. (2011), The Rapidity of Studentification and Population Change: There Goes the (Student)hood, „Population, Space and Place”, nr 18(5), s. 597–613.pl_PL
dc.referencesSage J., Smith D. P., Hubbard S. (2012), The Diverse Geographies of Studentification: Living Alongside People Not Like Us, „Housing Studies”, nr 27(8), s. 1057–1078.pl_PL
dc.referencesSage J., Smith D. P., Hubbard S. (2013), New-build Studentification: A Panacea for Balanced Communities?, „Urban Studies”, nr 50(13), s. 2623–2641.pl_PL
dc.referencesSassen S. (2001), Cities in the Global Economy, [w:] R. Paddison (red.), Handbook of Urban Studies, SAGE, London, s. 256–272.pl_PL
dc.referencesSmith D. P. (2005), ‘Studentification’: the Gentrification Factory?, [w:] R. Atkinson, G. Bridge (red.), Gentrification in a Global Context: the New Urban Colonialism, Routlege, London, s. 73–90.pl_PL
dc.referencesSmith D. P. (2008), The Politics of Studentification and ‚(Un)balanced’ Urban Populations: Lessons for Gentrification and Sustainable Communities?, „Urban Studies”, nr 45(12), s. 2541–2564.pl_PL
dc.referencesSmith D. P., Holt L. (2007), Studentification and ‘Apprentice’ Gentrifiers within Britain’s Provincial Towns and Cities: Extending the Meaning of Gentrification, „Environment and Planning A”, nr 39(1), s. 142–161.pl_PL
dc.referencesSmith D. P., Hubbard P. (2014), The Segregation of Educated Youth and Dynamic Geographies of Studentification, „Area”, nr 46(1), s. 92–100.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M. E. (2019), Student Cities or Cities of Graduates? The Case of Lodz and Its Students Declared Preferences, „Population, Space and Place”, nr 25(2), e2177.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M. E., Zasina J., Feltynowski M., Mikołajczyk K. (red.) (2011), Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. II edycja (2010), Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M. E., Boryczka E. M., Kina E., Tomaszewska A. W., Zasina J., Feltynowski M. (red.) (2010), Raport z badań. Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. IV edycja (2009–2010), Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStefański K. (2001), Jak zbudowano przemysłową Łódź, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesSteinacker A. (2005), The Economic Effect of Urban Colleges on Their Surrounding Communities, „Urban Studies”, nr 42(7), s. 1161–1175.pl_PL
dc.referencesSteinführer A., Haase A. (2009), Flexible–inflexible: Socio-demographic, Spatial and Temporal Dimensions of Flat Sharing in Leipzig (Germany), „GeoJournal”, nr 74(6), s. 567–587.pl_PL
dc.referencesStorper M., Manville M. (2006), Behaviour, Preferences and Cities: Urban Theory and Urban Resurgence, „Urban Studies”, nr 43(8), s. 1247–1274.pl_PL
dc.referencesStudy in Manchester (2019), MCR Student Social, https://www.studyinmanchester.com/events/mcr-student-social-p386061 (dostęp: 6.01.2020).pl_PL
dc.referencesSzarucki M. (2010), Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 827, s. 51–66.pl_PL
dc.referencesSzreder M. (2010), Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwiatowy G. (2006), Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTołwiński T. (1948), Urbanistyka. Tom II. Budowa miasta współczesnego, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUrban Center Metropolitano (2012), Torino Città Universitaria, Urban Center Metropolitano, Torino.pl_PL
dc.referencesUrban Center Metropolitano (2016), La città e i suoi numeri, Urban Center Metropolitano, Torino.pl_PL
dc.referencesUrząd Miasta Łodzi (2012), Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020, Biuro Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesUrząd Statystyczny w Łodzi (2017), Socio-economic situation in Łódź, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesUrząd Miasta Łodzi (2019), Karta Rabatowa Młodzi w Łodzi, https://mlodziwlodzi.pl/kartarabatowa/ (dostęp: 25.01.2019).pl_PL
dc.referencesUniversities UK (2006) ‚Studentification’: A Guide to Opportunities, Challenges and Practice, Universities UK, London.pl_PL
dc.referencesUniwersytet Łódzki (2017), Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w DS UŁ, http://cos.uni.lodz.pl/akademiki/regulaminu-przydzielania-i-korzystania-z-miejsc-w-ds-ul (dostęp: 2.01.2019).pl_PL
dc.referencesvan Agtmael A., Bakker F. (2016), The Smartest Places on Earth. Why Rustbelts Are the Emerging Hotspots of Global Innovation, Public Affairs, New York.pl_PL
dc.referencesvan den Berg L., Russo A. P. (2004), The Student City. Strategic Planning for Student Communities in EU Cities, Ashgate, Aldershot.pl_PL
dc.referencesVanolo A. (2008), The Image of the Creative City: Some Reflections on Urban Branding in Turin, „Cities”, nr 25(6), s. 370–382.pl_PL
dc.referencesVanolo A. (2015a), The Fordist city and the Creative City: Evolution and Resilience in Turin, Italy, „City, Culture and Society”, nr 6(3), s. 69–74.pl_PL
dc.referencesVanolo A. (2015b), The Image of the Creative City, Eight Years Later: Turin, Urban Branding and the Economic Crisis Taboo, „Cities”, nr 46, s. 1–7.pl_PL
dc.referencesVerhetsel A., Kessel R., Zijlstra T., Van Bavel M. (2017), Housing Preferences among Students: Collective Housing versus Individual Accommodations? A Stated Preference Study in Antwerp (Belgium), „Journal of Housing and the Built Environment”, nr 32(3), s. 449–470.pl_PL
dc.referencesWalker A. R. (1993), Lodz: The Problems Associated with Restructuring the Urban Economy of Poland’s Textile Metropolis in the 1990s, „Urban Studies”, nr 30(6), s. 1065–1080.pl_PL
dc.referencesWattis L. (2013), Class, Students and Place: Encountering Locality in a Post-industrial Landscape, „Urban Studies”, nr 50(12), s. 2425–2440.pl_PL
dc.referencesWątroba W. (2009), Społeczeństwo konsumpcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWhitford J., Enrietti A. (2005), Surviving the Fall of a King: The Regional Institutional Implications of Crisis at Fiat Auto, „International Journal of Urban and Regional Research”, nr 29(4), s. 771–795.pl_PL
dc.referencesWinkler A. (2007), Torino City Report, London School of Economics and Political Science, London.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A. (2010), Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWoldof R. A., DeCola T., Litchfield R. C. (2011), The Aspirational Creative Class: Urban Residential Preferences of College Students in Creative Majors, „City, Culture and Society”, nr 2(2), s. 75–83.pl_PL
dc.referencesZasina J. (2015), Reurbanizacja w świetle dotychczasowych badań nad miastami europejskimi, „Studia Miejskie”, nr 20, s. 155–166.pl_PL
dc.referencesZasina J. (2017), W kierunku studentyfikacji? Zakwaterowanie studenckie w polskich miastach akademickich, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, nr 48, s. 69–84.pl_PL
dc.referencesZasina J., Sokołowicz M. E., Nogalski S. (2020), Lodz City Tour: The changing nature of the urban restructuring of a post-socialist industrial city, „disP – The Planning Review”, nr 56(2), s. 8–19.pl_PL
dc.referencesZasina J., Sokołowicz M. E., Feltynowski M. (red.) (2012), Raport z badania. Oferta kulturalna Łodzi. I edycja (2011), Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZysiak A. (2016), Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-094-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe