Show simple item record

dc.contributor.authorKasiński, Michał
dc.contributor.editorKrawczyk, Ryszard Paweł
dc.contributor.editorBorowicz, Andrzej
dc.date.accessioned2020-09-22T08:57:32Z
dc.date.available2020-09-22T08:57:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKasiński M., Policyjna funkcja samorządu gminnego. Zarys problematyki, [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, R. P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), WUŁ, Łódź 2016, http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-114-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32253
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofAktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titlePolicyjna funkcja samorządu gminnego. Zarys problematykipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number175-193pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydziału Prawa i Administracji, Zakład Prawa Samorządu Terytorialnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-115-0
dc.referencesDąbek D., Teza 26 do art. 40 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. Chmielnicki P., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesJaworska-Dębska B., Budzisz R., Rola organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego w procesie stanowienia prawa na szczeblu lokalnym, [w:] Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, red. Stahl M., Duniewska Z., Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKrakała A, Wąsowska I., Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych jako przykład legislacji administracyjnej w gminach, [ w:] Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, red. Stahl M., Duniewska Z., Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKasiński M., Sankcje administracyjne a patologie w działaniu administracji, [w:] Sankcje administracyjne, red. Stahl M., Lewicka R., Lewicki M., Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKasiński M., Ekspansja represyjnej funkcji administracji publicznej jako zagrożenie demokratycznego państwa prawnego, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. XXI, nr 1, z. 201.pl_PL
dc.referencesKasiński M. Rozrost funkcji policyjnych administracji publicznej współczesnego państwa, [w:] Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, red. Stanisz P., Czuryk M., Ostaszewski K., Święcki J., Lublin 2014.pl_PL
dc.referencesKulesza M., W sprawie funkcji policyjnych samorządu terytorialnego, [w:] Gmina. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. Szreniawski J., Rzeszów 1992.pl_PL
dc.referencesMączyński M., Teza 26 do art.7 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. Chmielnicki P., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesMączyński M., Teza 33 do art. 7 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. Chmielnicki P., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesNowacka E., Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesLeoński Z., Istota i rodzaje policji administracyjnej, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, red. Niewiadomski Z. et al., Przemyśl 2000.pl_PL
dc.referencesPieprzny S, Samorządowa policja administracyjna, [w: ] Prawo do dobrej administracji, red. Niewiadomski Z., Cieślak Z., Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPieprzny S., Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych. Aspekty administracyjnoprawne, Rzeszów 2013.pl_PL
dc.referencesSiwek M., Organy samorządu terytorialnego a działalność Policji, [w:] Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej, Olejniczak-Szałowska E., Glinkowska B., Kapusta M., Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesStahl M., Sankcje administracyjne – problemy węzłowe, [w:] Sankcje administracyjne, red. Stahl M., Lewicka R., Lewicki M., Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSzałowski R., Prawnoadministracyjne kompetencje Policji, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesSzkutnik R., Wybory samorządowe 2014: policjanci chcą władzy, „Gazeta Kra- kowska” 28.10.2014 r., http:// www.gazetakrakowska.pl/artykul/3624592 (dostęp 28.05.2015).pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 18 września2014 K 44/12 Dz.U. 2014, poz. 132.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 28 lipca2009 r. 65/07 Z.U. OTK 114/7/A 2009, Dz.U. z 2009, nr 123, poz. 1026.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 14 października2009 r., Kp 4/09 OTK-A 2009 nr 9, poz. 134.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 1 lipca 2014 r. SK 6/12 Z.U. OTK 2014/7A/68; Dz.U. z 2014 r., poz. 926.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 18 marca1999 r., II SA/Po 1399/98,ONSA 2000, nr 1, poz. 39.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 14 marca1997 r., II SA 576/96 „ Prawo Gospodarcze” 1997, nr 8, poz. 34.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 21 maja 1997 r., SA/Rz 145/97 „Prawo Gospodarcze” 1998, nr 5, s. 22.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA z dnia 22 marca 2004 r., II SA/Wr 2964/01, OwSS 2004, nr 3, poz. 66.pl_PL
dc.referencesUchwała NSA z dnia 16 grudnia 1996 r., OPS 8/96 ONSA 1997, nr 2, poz. 50.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-114-3.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe