Show simple item record

dc.contributor.authorMusiaka, Łukasz
dc.date.accessioned2020-05-28T06:56:36Z
dc.date.available2020-05-28T06:56:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMusiaka Ł., 2019, Przemiany przestrzenne wybranych miast mazurskich w latach 1945-1989, w świetle badań jakościowych mieszkańców – Spatial transformations of selected Masurian cities in the years 1945-1989, in light of qualitative research of their inhabitants, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego - Dissertations of Cultural Landscape Commission, No. 42 (2), 125-146pl_PL
dc.identifier.issn1896-1460
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31975
dc.descriptionThe Red Army offensive in 1945 caused enormous damage to Masurian towns and cities. In some cases, the cultural landscape created over the centuries was erased, sometimes irretrievably. Rebuilding from the ruins and later expansion in the socialist spirit lasted for several decades. The aim of the article is to discover the inhabitants’ opinion on the spatial transformations of selected Masurian towns in the period 1945-1989. In order to gather suitable material for analysis, a qualitative method was used. In-depth interviews were conducted with residents of six selected towns with different scale of war damage. Most of the respondents assessed the post-war reconstruction positively. Later morphological changes received worse marks. At the same time, the surveyed were able to appreciate the scale of the conducted reconstruction, the creation of jobs and economic development in that period. The effects of war damage and the subsequent cleaning and construction works in Masurian towns are still felt today. Both physically, in the urban landscape, and in the opinions of their inhabitants.pl_PL
dc.description.abstractOfensywa Armii Czerwonej w 1945 r. spowodowała ogromne zniszczenia miast mazurskich. W niektórych przypadkach, czasami bezpowrotnie, zatarty został powstający przez wieki krajobraz kulturowy. Odbudowa ze zgliszczy i późniejsza rozbudowa w duchu socjalistycznym trwały przez kolejne kilkadziesiąt lat. Celem artykułu było poznanie opinii mieszkańców na temat przemian przestrzennych wybranych miast mazurskich w okresie 1945-1989. Aby zgromadzić odpowiedni materiał do analiz, zastosowano metodę badań jakościowych. Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z mieszkańcami sześciu wytypowanych miast o różnej skali zniszczeń wojennych. Respondenci w większości ocenili odbudowę powojenną pozytywnie. Późniejsze przemiany morfologiczne otrzymały gorsze noty. Równocześnie badane osoby potrafiły docenić skalę prowadzonej odbudowy, powstawanie miejsc pracy i rozwój ekonomiczny w tym okresie. Skutki zniszczeń wojennych oraz prowadzonych później prac porządkowych i budowlanych w miastach mazurskich, są odczuwane do dziś. Zarówno fizycznie, w krajobrazie miast, jak i w opiniach ich mieszkańcówpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Krajobrazu Kulturowegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG;2
dc.subjectMazurypl_PL
dc.subjectmorfologia miastapl_PL
dc.subjectodbudowapl_PL
dc.subjectprzemiany przestrzennepl_PL
dc.subjectpercepcjapl_PL
dc.subjectbadania jakościowepl_PL
dc.subjectMasuriapl_PL
dc.subjecturban morphologypl_PL
dc.subjectreconstructionpl_PL
dc.subjectspatial transformationspl_PL
dc.subjectperceptionpl_PL
dc.subjectqualitive researchpl_PL
dc.titlePrzemiany przestrzenne wybranych miast mazurskich w latach 1945-1989, w świetle badań jakościowych mieszkańcówpl_PL
dc.title.alternativeSpatial transformations of selected Masurian cities in the years 1945-1989, in light of qualitative research of their inhabitantspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number125-146pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodzpl_PL
dc.identifier.eissn2391-5293
dc.contributor.authorBiographicalnoteIn my work I combine urban geography and urban morphology, spatial transformations, geography of tourism, historical geography and cultural heritage. At present I am working on spatial transformation of the cities of former East Prussia in Poland, Russia and Lithuania. I graduated geography and GIS. Chairman of the Polish Geographical Society in Lodz and founder member of Polish ISUF Network.pl_PL
dc.referencesAchremczyk S., 2008: Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne. Biblioteka Olsztyńska 55, 350 pp.pl_PL
dc.referencesAdamczewska-Wejchert H., Wejchert K., 1986: Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne. Wydawnictwo Arkady, 351 pp.pl_PL
dc.referencesAdamska E., 2019: Transformacje rynków średniowiecznych miast Śląska Opolskiego od XVIII wieku do czasów współczesnych. Przerwane tradycje, zachowane dziedzictwo, nowe narracje. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 390 pp.pl_PL
dc.referencesBabbie E., 2007: Badania społeczne w praktyce. Wy¬dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 577 pp.pl_PL
dc.referencesBertaud A., Renaud B., 1997: Socialist cities without land markets. Journal of urban Economics 41,1: 137-151.pl_PL
dc.referencesBugalski Ł., 2014: Kwestia odbudowy zabytkowych zespołów staromiejskich na Ziemiach Odzyskanych. Przegląd Zachodni 3, 352: 212-234.pl_PL
dc.referencesBullock, N., 2002: Building the post-war world: modern architecture and reconstruction in Britain. Psychology Press, 287 ss.pl_PL
dc.referencesChmielewski T. J., Myga-Piątek U., Solon J., 2015: Typologia aktualnych krajobrazów Polski. Przegląd Geograficzny 87, 3: 377-408.pl_PL
dc.referencesClapson M., Larkham P. J., (Eds.), 2013: The Blitz and Its Legacy: Wartime destruction to post-war reconstruction. Ashgate Publishing, Ltd., 214 pp.pl_PL
dc.referencesCrowley, D., Reid, S. E. (Eds.), 2002: Socialist spaces: Sites of everyday life in the Eastern Bloc. Oxford: Berg, 207 pp.pl_PL
dc.referencesCzapiewski K., Śleszyński P., 2013: Skala i dynamika procesów suburbanizacyjnych miast Polski Wschodniej i ich konsekwencje [w:] Red. Krystyna Kurowska, Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 69-85.pl_PL
dc.referencesCzernik Z., 2008: Odbudowa Rynku Starego Miasta w Olsztynie po II wojnie światowej. Ochrona Zabytków 4: 15-32.pl_PL
dc.referencesCzernik Z., 2011: Odbudowa miast historycznej Warmii po II wojnie światowej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 111 pp.pl_PL
dc.referencesCzubiel L., Domagała T., 1969: Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur.Wydawnictwo Pojezierze Olsztyn, 327 pp.pl_PL
dc.referencesDedkov, V. P., Fedorov, G. M. 2006, Prostranstvennoye, territorial'noye i landshaftnoye planirovaniye v Kaliningradskoy oblasti [Spatial, territorial and landscape planning in the Kaliningrad region]. Immanuel Kant Baltic Federal University Publishing, 184 pp.pl_PL
dc.referencesDiCicco-Bloom B., Crabtree B. F., 2006: The qualitive research interview, Medical Education, 40, 4: 314-321.pl_PL
dc.referencesDiefendorf J. M., 1993: In the Wake of War: The Reconstruction of German Cities after World War II. Oxford University Press, 403 pp.pl_PL
dc.referencesDomagała T., 1998: Miasta wschodniopruskie w okresie zimowej ofensywy Armii Czerwonej w 1945 roku [in:] Odbudowa miast historycznych, ICOMOS, Elbląg, Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Elblągu, Wydawnictwo Maria Wolska: 40-54.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2018: Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej. Przegląd Geograficzny 90, 4: 595–614.pl_PL
dc.referencesKalinowski, W. (Ed.)., 1986: Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. Tom 1. Miasta historyczne, Wydawnictwo Arkady, 648 pp.pl_PL
dc.referencesKęsik G., 2015: Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych w Polsce i w Niemczech [in:] Pamięć i polityka wobec dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Niemczech (ed.) K. Ziemer, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa: 94-116.pl_PL
dc.referencesLarkham P., J., 2016: Replanning post-war Birmingham. Architectura: Zeitschrift fur Geschichte der Baukunst, 46, 1: 2-26.pl_PL
dc.referencesLiżewska I., 2008: Zarządzanie krajobrazem kulturowym małego miasta. Przeobrażenia urbanistyczno-architektoniczne miasta Szczytno na przestrzeni XX wieku. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 10: 69-77.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., Hochleitner J., 2003: Przemiany historycznej świadomości regionalnej mieszkańców Warmii i Mazur (na przykładzie badań w Reszlu i Szczytnie). Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1, 239: 57-74.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2012: Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945-1989.Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 433 pp.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2015: Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 293 pp.pl_PL
dc.referencesLewandowska I., 2018: Warmia i Mazury jako palimpsest, czyli o oswajaniu poniemieckiej przestrzeni po drugiej wojnie światowej. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 7: 189-206.Lubocka-Hoffmann M., 2004: Miasta historyczne zachodniej i północnej Polski. Zniszczenia i program odbudowy. Oficyna wydawnicza Excalibur w Bydgoszczy, 224 pp.pl_PL
dc.referencesLubocka- Hoffmann M., 2008: Doktryna konserwatorska a odbudowa miast. Studia Elbląskie 9, 241-249.pl_PL
dc.referencesMaison D., 2015: Jakościowe metody badań marketingowych: jak zrozumieć konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, 287 pp.pl_PL
dc.referencesMusiaka Ł., 2015: Medieval heritage of small towns in the state of the Teutonic Order in the register of monuments. Region and Regionalism 12,1: 219-238.pl_PL
dc.referencesMurawska-Koprowska H., 1984: Ruciane Nida. Kształtowanie się społeczności uprzemysłowionego miasteczka, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, 212 pp.pl_PL
dc.referencesOlejnik I., Kaczmarek M., Springer A., 2018: Badania jakościowe. Metody i zastosowanie. CeDeWu, 245 pp.pl_PL
dc.referencesPalmowski T., 2013: Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? Monografia społeczno-gospodarcza. Wydawnictwo Bernardinum, 352 pp.pl_PL
dc.referencesPetrus K., 2009: Rekonstrukcja i adaptacja zniszczonych wojną budowli mieszczańskich po 1945 roku. Czasopismo Techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 13, 106: 133-156.pl_PL
dc.referencesPlit J., 2015: Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu historyczno-kulturowym. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL: 113 – 134.pl_PL
dc.referencesPlit J., 2016: Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany. IGiPZ PAN. Prace Geograficzne 253, 303 pp.pl_PL
dc.referencesRunge J., 2007: Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 700 pp.pl_PL
dc.referencesRymaszewski B., 1995: Zespoły staromiejskie na ziemiach zachodnich i północnych Polski po roku 1945 [in:] Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski. red. J. Kowalczyk. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Polski Komitet Narodowy ICOMOS. Warszawa, 35-52.pl_PL
dc.referencesSakson A., 2006, Tożsamość lokalna i regionalna współczesnych mieszkańców byłych Prus Wschodnich. Raport. Przegląd Zachodni, 221-224.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2003: Percepcja przestrzeni regionu łódzkiego w środowisku władz samorządowych. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 32, 144 pp.pl_PL
dc.referencesSilverman D., 2009: Interpretacja danych jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 352 pp.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., 2015: Mapa krajobrazu kulturowego Polski w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 27: 45-61.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., 2003: Znaczenie osiedli miejskich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski w okresie powojennym. Czasopismo Geograficzne 74,1-2: 59-77.pl_PL
dc.referencesSzyfer A., 1982: Społeczność małego miasta. Studium na przykładzie Rynu. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, 152 pp.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2016: Urban Development in Poland, from the Socialist City to the Post-Socialist and Neoliberal City. 65-82.pl_PL
dc.referencesWysocki J., red. 2009: Dziedzictwo kulturowe Warmii-Mazur-Powiśla. Stan zachowania, potencjały i problemy. Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowani Przestrzennego, 422 pp.pl_PL
dc.referencesZagroba M., 2006: Problems of the Revitalization of Historic Centres in Small Towns in the North-Eastern Poland. Gazi University Journal of Science 29, 4: 723-729.pl_PL
dc.referenceshttps://bdl.stat.gov.pl/BDL/ (access 05.10.2019)pl_PL
dc.referenceswww.bildarchiv-ostpreussen.de (access 05.10.2019)pl_PL
dc.referenceshttps://www.bip.gov.pl/ (access 05.10.2019)pl_PL
dc.referenceshttps://dzialdowo.wm.pl (access 05.10.2019)pl_PL
dc.referenceshttp://www.polskawliczbach.pl/ (access 05.10.2019)pl_PL
dc.referenceshttps://fotopolska.eu/ (access 05.10.2019)pl_PL
dc.referenceshttp://www.hotelwkra.pl/ (access 05.10.2019)pl_PL
dc.referenceshttps://www.um.warszawa.pl (access 19.10.19)pl_PL
dc.contributor.authorEmaillukasz.musiaka@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.30450/201919
dc.relation.volume42pl_PL
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record