Show simple item record

dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.date.accessioned2020-05-25T06:56:43Z
dc.date.available2020-05-25T06:56:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationStasiak, A. (2020). Piloci i przewodnicy w erze gospodarki doświadczeń, Folia Turistica, 54, 99-127.pl_PL
dc.identifier.issn0867-3888
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31957
dc.description.abstractCel. Celem artykułu jest przeniesienie wybranych elementów teorii gospodarki doświadczeń (experience economy) na grunt turystyczny, ze szczególnym uwzględnieniem usług pilockich i przewodnickich. Zamierzeniem autora było przedstawienie ogólnych podstaw teoretycznych tej koncepcji, podkreślenie specyfiki i odmienności doświadczeń turystycznych, a także określenie roli pilotów i przewodników w ich kreowaniu. W drugiej części opracowania szczegółowo omówione zostały najważniejsze narzędzia oraz zasady świadomego i celowego inscenizowania doświadczeń turystów przez pilotów i przewodników (aspekt aplikacyjny). Metoda. Opracowanie powstało na podstawie studiów literaturowych (polskich i zagranicznych publikacji naukowych), wyników wcześniejszych własnych badań nad doświadczeniami turystycznymi oraz wieloletniej praktyki zawodowej autora (jako pilota wycieczek, wykładowcy kursów i egzaminatora). Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane wynikami obserwacji (uczestniczącej, niejawnej, niekontrolowanej) kilkunastu imprez turystycznych jednego z największych polskich touroperatorów. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych rozważań można stwierdzić, że: 1) doświadczenie turystyczne różni się znacząco od „zwykłego” doświadczenia rynkowego, gdyż jest zarazem istotą i sensem podróżowania, 2) zadaniem pilotów wycieczek powinna być m.in. dbałość o pożądany kształt końcowego doświadczenia uczestników wyjazdu, 3) najważniejszym narzędziem kreowania doświadczeń turystycznych pozostaje storytelling, 4) inscenizowanie doświadczeń turystycznych jest swego rodzaju sztuką, którą rządzą określone reguły. Ograniczenia badań i wnioskowania. Ze względu na teoretyczny charakter rozważań i ograniczony zasięg badań własnych przedstawione w artykule tezy wymagają empirycznego potwierdzenia na szerszej próbie. Praca może stać się zaczątkiem dyskusji nad uzupełnieniem teoretycznych podstaw warsztatu pilota (przewodnika) o wybrane elementy koncepcji gospodarki doświadczeń, a także inspiracją do podjęcia bardziej szczegółowych badań nad świadomym inscenizowaniem doświadczeń turystycznych przez pilotów i przewodników. Implikacje praktyczne. W artykule zaprezentowano zestaw konkretnych, szczegółowych zasad służących efektywnemu kreowaniu wyjątkowych, niepowtarzalnych doświadczeń turystycznych. Zalecenia te powinny okazać się przydatne w codziennej pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Oryginalność. Praca jest pierwszą w polskiej, a być może i światowej literaturze przedmiotu próbą adaptacji elementów teorii gospodarki doświadczeń do zagadnień pilotażu i przewodnictwa turystycznego. Rodzaj pracy. W artykule zaprezentowano zarówno koncepcje teoretyczne, jak i wyniki badań empirycznych. Purpose. The aim of the article is to apply selected elements of the experience economy theory in the domain of tourism, with particular consideration of tour leaders and tour guides' services. The author's intention is to present the general theoretical outline of this conception, emphasize the specificity and particularity of tourist experiences, as well as to define the role of leaders and guides in creating them. In the second part of the article, the author discusses, in detail, the most important tools and the rules of conscious and purposeful staging of tourists' experiences by leaders and guides (application aspect). Method. The article is based on a literature review (Polish and foreign scientific publications), the results of the author's earlier research on tourist experiences, as well as his substantial professional experience (as a courier, course leader and examiner). Theoretical deliberations have been illustrated with the results of participant, covert and uncontrolled observation of several tourist events organized by a major Polish tour-operator. Findings. Based on the discussion, it can be concluded that: 1) tourist experience differs considerably from "ordinary" market experience, because it is the essence and the sense of travelling at the same time; 2) the tour leaders' role should be, among other things, care for the desired form of the trip participants' ultimate experience; 3) storytelling still remains the main tool for creating tourist experience; 4) staging tourist experiences is a kind of art, governed by specific rules. Research and conclusions limitations. Due to the theoretical character of the deliberations and the limited range of author's own studies, the theses presented in the article require empirical verification on a larger sample. The article may initiate a discussion on supplementing the theoretical basis of the tour leader's (guide's) instruments with selected elements of the experience economy conception, as well as become an inspiration to undertake even more detailed research on conscious staging of tourist experiences by tour leaders and tour guides. Practical implications. The article presents a set of well-defined, detailed rules of effectively creating exceptional, unique tourist experiences. These recommendations should prove useful in the everyday work of tour leaders and tour guides. Originality. The article is the first publication in Polish or even world literature on the subject, which presents an attempt to adapt elements of the experience economy theory to the issues of tour leaders' and tour guides' work. Type of paper. The article presents both – theoretical concepts and empirical studies.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowiepl_PL
dc.relation.ispartofseriesFolia Turistica;54
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgospodarka doświadczeńpl_PL
dc.subjectpiloci i przewodnicypl_PL
dc.subjectkreowanie doświadczeńpl_PL
dc.subjectmemorable experiencepl_PL
dc.subjectstorytellingpl_PL
dc.subjectexperience economypl_PL
dc.subjecttour leaders and tour guidespl_PL
dc.subjectcreating experiencespl_PL
dc.titlePiloci i przewodnicy w erze gospodarki doświadczeńpl_PL
dc.title.alternativeTour leaders and tour guides in the era of experience economypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number99-127pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.identifier.eissn2353-5962
dc.referencesAaker D., Aaker J.L. (2016), What are Your Signature Stories?, „California Management Rewiew”, 58(3), s. 59-65.pl_PL
dc.referencesAgapito D., Mendes J., Valle P. (2013), Exploring the conceptualization of the sensory dimension of tourist experiences, „Journal of Destination Marketing and Management”, 2(2), s. 62-73.pl_PL
dc.referencesAli F., Kim W. G., Li J., Jeon H-M. (2016), Make it delightful: Customers' experience, satisfaction and loyalty in Malaysian theme parks, „Journal of Destination Marketing & Management”, t. 2, nr 1, s. 67–74.pl_PL
dc.referencesAltkorn J. (1994), Marketing w turystyce, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAugustynowicz C. (2016), Uwagi o storytellingu jako strategicznej koncepcji brandingu i operacyjnego narzędzia komunikacji, Zbliżenia Cywilizacyjne, XII (1)/2016.pl_PL
dc.referencesBerbeka J. (2016), Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość a zachowania konsumentów, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 303, s. 84-101.pl_PL
dc.referencesBigné J. E., Andreu L., Gnoth, J. (2005), The theme park experience: An analysis of pleasure, arousal and satisfaction, „Tourism Management”, 26(6), s. 833-844.pl_PL
dc.referencesBoguszewicz-Kreft M., Kreft J., Żurek P. (2019), Myth and Storytelling: The Case of the Walt Disney Company, [w:] J. Kreft, S. Kuczamer-Kłopotowska, A. Kalinowska-Żeleźnik (red.), Myth in Modern Media Management and Marketing, IGI Global, s. 22-49.pl_PL
dc.referencesBosiacki S., Hołderna-Mielcarek B. (20170, Kreowanie wartości atrakcji turystycznej opartej na doświadczeniach, „Folia Turistica”, nr 42, s. 141-158.pl_PL
dc.referencesCetin G., Kizilirmak I., Balik M. (2017), The Superior Destination Experience, „Journal of Tourismology”, t. 3, nr 2, s. 33-37.pl_PL
dc.referencesChang H-M., Liao Ch., Su L-Ch. (2018), A Study of Relationship Among Tourist Attraction, Recreation Experience, Satisfaction, And Loyalty In Leisure Agriculture Area, „Internationaln Journal of Business and Management Invention”, vol. 07, nr 09, s. 36-43.pl_PL
dc.referencesChlebus-Grudzień P. (2018), Selfie w muzeum – określenie paradygmatów analizy zjawiska fotografowania (się) na wystawach muzealnych, Turyzm, 28/1, 7-13.pl_PL
dc.referencesCampos A.C., Mendes J., Oom do Valle P., Scott N. (2016), Co-Creation Experiences: Attention And Memorability, „Journal of Travel & Tourism Marketing”, t. 33(9), s. 1309-1336.pl_PL
dc.referencesCohen E. (1979), A Phenomenology of Tourist Experiences, „Sociology”, 12, s. 179-202.pl_PL
dc.referencesDziedzic E. (2019), Storytelling as a Tool of a Place Identity Formation, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XX, z. 2, cz. I, s. 109-119.pl_PL
dc.referencesFog K., Budtz Ch., Munch Ph., Blanchette S. (20113), Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie, Saatchi & Saatchi, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrissemann U., Stokburger-Sauer N. (2012), Customer co-creation of travel services: The role of company support and customer satisfaction with the co-creation performance, „Tourism Management”, t. 33, nr 6, s. 1483-1492.pl_PL
dc.referencesGryszel P. (2018), Ekonomia doświadczeń w kształtowaniu konkurencyjności regionów turystycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4 (976), s. 23-38.pl_PL
dc.referencesJelinčić D.A., Mansfeld Y. (red.) (2019), Managing Cultural Tourism: A Sustainability Approach Creating and Managing Experiences in Cultural Tourism, World Scientific Publishing Company, ss. 380.pl_PL
dc.referencesKachniewska M. (2015), Gamification in Tourism: Pitfalls and Benefits, Conference: Tourism in the Age of Transformation (Туризмът в Епохата на Трансформация), Varna, Bulgary.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Warszawa, PWE.pl_PL
dc.referencesKim J.-H. (2014), The antecedents of memorable tourism experiences: The development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences, „Tourism Management”, t. 44, s. 34-45.pl_PL
dc.referencesKosson G. (2014), Podaj dalej, czyli jak stworzyć porywającą opowieść dla marki, „Słowa i Myśli”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKruczek Z. (red.) (2009), Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie, Proksenia, Kraków.pl_PL
dc.referencesKruczek Z. (red.) (2010), Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Proksenia, Kraków.pl_PL
dc.referencesKruczek Z. (red.) (2011), Piloci i przewodnicy na styku kultur, Proksenia, Kraków.pl_PL
dc.referencesKruczek Z. (red.) (2012), Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, Proksenia, Kraków.pl_PL
dc.referencesKruczek Z. (red.) (2013), Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, Proksenia, Kraków.pl_PL
dc.referencesKruczek Z. (red.) (2014), Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po deregulacji, Proksenia, Kraków.pl_PL
dc.referencesKruczek Z., Bukowska A. (2016), Współczesne formy i techniki popularyzacji wiedzy krajoznawczej w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek, [w:] A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Współczesne oblicza krajoznawstwa, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 215-227.pl_PL
dc.referencesKruczek Z., Kurek A., Nowacki M. (2010), Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Proksenia, Kraków.pl_PL
dc.referencesLončarić D., Perišić Prodan M., Dlačić J. (2017), Co-Creating Tourist Experiences To Enhance Customer Loyalty And Travel Satisfaction, „Tourism in Southern and Eastern Europe”, t. 4, s. 321-334.pl_PL
dc.referencesMa J., Gao J., Scott N., Ding P. (2013), Customer delight from theme park experiences: The Antecedents of Delight based on Cognitive Appraisal Theory, „Annals of Tourism Research”, 42, s. 359-381.pl_PL
dc.referencesMacCannell D. (1976), The Tourist A New Theory of the Leisure Class, Schocken Books, New York.pl_PL
dc.referencesMacCannell D. (2005), Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarciszewska B. (2010), Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, ss. 124.pl_PL
dc.referencesMark M., Pearson C.S. (2001), The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes, McGraw-Hill, London.pl_PL
dc.referencesMathis E.F., Kim H.L., Uysal M., Sirgy J.M., Prebensen N.K. (2016), The effect of co-creation experience on outcome variable, „Annals of Tourism Research”, t. 57, s. 62–75.pl_PL
dc.referencesMatthews R., Wackerm W. (2008), What’s Your Story? Storytelling to Move Marketd, Audiences, Peoples and Brands, New Jersey, Pearson Education.pl_PL
dc.referencesMedlik S. (1995), Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMei X. Y., Hågensen A-M. S., Kristiansen H. S. (2018), Storytelling through experiencescape: Creating unique stories and extraordinary experiences in farm tourism, Tourism and Hospitality Research, 15(3), s. 193-205.pl_PL
dc.referencesMiddleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMossberg L. (2007), A Marketing Approach to the Tourist Experience, „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, t. 7, nr 1, s. 59–74.pl_PL
dc.referencesMossberg L. (2008), Extraordinary Experiences through Storytelling, „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, t. 8, nr 3, s. 195-210.pl_PL
dc.referencesNiezgoda A. (2013a), Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań, „Folia Turistica”, nr 28.pl_PL
dc.referencesNiezgoda A. (2013b), Turystyka doświadczeń – dawna czy nowa forma turystyki?, [w:] Wiluś R., Wojciechowska J., red., Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 37–47.pl_PL
dc.referencesNowacki M. (2005), Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek, Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Warszawa, 14–15 października 2005 r., Proksenia, Kraków.pl_PL
dc.referencesNowacki M., Kruczek Z. (2019), Współtworzenie doświadczeń, emocje a zadowolenie i intencje osób zwiedzających atrakcje turystyczne, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XX, z. 2, cz. I, s. 31-42.pl_PL
dc.referencesOESD (2012), Food and the Tourism Experience The OECD-Korea Workshop. OESD Studies on Tourism, OESD Publishing, ss. 173.pl_PL
dc.referencesOlearnik J. (2016), Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 1(33), s. 9-19.pl_PL
dc.referencesOrzechowska J. (2010), W poszukiwaniu istoty miasta – przez łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej, Turystyka Kulturowa, Nr 1/2010, s. 14-44, www.turystykakulturowa.eupl_PL
dc.referencesPan S., Ryan C. (2009), Tourism sense-making: The role of the senses and travel journalism, „Journal of Travel & Tourism Marketing”, 26(7), s. 652-639.pl_PL
dc.referencesPine B. J., Gilmore J. H. (1999), The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, ss. 254.pl_PL
dc.referencesPodemski K. (2005), Socjologia podróży, Seria Socjologia, nr 40, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesPodręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), wyd. III, OECD, Komisja Europejska, wydanie polskie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrayag G., Hosany S., Muskat B., Del Chiappa G. (2017), Understanding the Relationships between Tourists Emotional Experiences, Perceived Overall Image, Satisfaction, and Intention to Recommend, Journal of Travel Research, 56(1), s. 41-54.pl_PL
dc.referencesRichards G. (2015), Gastronomic experiences: From foodies to foodscapes, „Journal of Gastronomy and Tourism”, 1, s. 5-18.pl_PL
dc.referencesRogowski M. (2016), Multisensoryczność krajobrazu jako inspiracja w kreowaniu produktu turystycznego, „Turyzm”, 26/2.pl_PL
dc.referencesRzeńca P. (2015), Tematyzacja przestrzeni jako metoda zarządzania rozwojem lokalnym, [w:] A. Nowakowska, (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 115-141.pl_PL
dc.referencesScott N., Laws E., Boksberger Ph. (red.) (2010), Marketing of Tourism Experineces, Routledge, London & New York, ss. 288.pl_PL
dc.referencesSotiriadis M., Gursoy D. (red.) (2016), The Handbook of Managing and Marketing Tourism Experiences, Emerald Group Publishing Limited, ss. 584.pl_PL
dc.referencesSotiriadis M., Varvaressos S. (2016), Crucial Role and Contribution of Human Resources in the Context of Tourism Experiences: Need for Experiential Intelligence and Skills, [w:] M. Sotiriadis, D. Gursoy (red.), The Handbook of Managing and Marketing Tourism Experiences, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, s. 45–64.pl_PL
dc.referencesStasiak A. (2013a), Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, 23/1, s. 29–38.pl_PL
dc.referencesStasiak A. (2013b), Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, 23/2, s. 65–74.pl_PL
dc.referencesStasiak A. (2015), Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wrocław, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 379, 332-347.pl_PL
dc.referencesStasiak A. (2016), Doświadczenie – stary-nowy paradygmat turystyki, „Folia Turistica”, Nr 41, Zarządzanie i transfer wiedzy w turystyce, AWF w Krakowie, Kraków, s. 191-–216.pl_PL
dc.referencesStasiak A. (2019), Przestrzeń turystyczna jako przestrzeń doświadczeń, „Prace i Studia Geograficzne”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, t. 64.1, s. 61-87.pl_PL
dc.referencesSthapit E. (2019), Memories of Gastronomic Experiences, Savoured Positive Emotions and Savouring Processes, „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, 19(2), s. 115-139.pl_PL
dc.referencesSthapit E., Coudounaris D.N. (2018), Memorable Tourism Experiences: Antecedents and Outcomes, Scandinavian „Journal of Hospitality and Tourism”, 18(1), s. 72-94.pl_PL
dc.referencesStone M.J., Soulard J., Migacz S., Wolf E. (2017), Elements of Memorable Food, Drink, and Culinary Tourism Experiences, „Journal of Travel Research”, t. 57, z. 8pl_PL
dc.referencesSzczechowicz B. (2018), Doświadczenie jako przedmiot wymiany rynkowej – refleksje teoretyczne i metodologiczne na przykładzie turystyki sportowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4 (976), s. 7-21.pl_PL
dc.referencesTaylor P., Frost W., Laing J. (2017), Meeting the Challenge of Managing Visitor Experiences at Tourism Attractions, [w:] J.N. Albrecht (red.), Visitor Management in Tourism Destinations, CABI.pl_PL
dc.referencesTung V.W.S., Ritchie J.R.B. (2011), Exploring the essence of memorable tourism experiences, „Annals of Tourism Research”, 38(4), s. 1367-1386.pl_PL
dc.referencesTurniak M. (2017), Storytellng w marketingu historycznym regionów na przykładzie przemarszów niemieckich najemników przez miasto Szczecinek w czasie wojny o ujście Wisły (1626–1629), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, B. Stopczyński, M. Turniak (red.), Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach wspólczensego otoczenia, Wydawnictwo SAN, t. XVIII, z. 2, cz. III, s. 287-304.pl_PL
dc.referencesUrry J. (1990), The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies, Sage Publications Ltd., London.pl_PL
dc.referencesUrry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWieczorkiewicz A. (2008), Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, Wydawnictwo Universitas, Kraków, ss. 384.pl_PL
dc.referencesWilliams H.A., Williams Jr. R.L., Omar M. (2014), Experiencing the experience: an examination of the significance of impact factors during the three stages of transnational gastronomic tourism, „Transnational Marketing Journal”, Vol. 2, Nr 1, s. 21-37pl_PL
dc.referencesZátori A. (2016), Experience-Centric Approach and Innovation, [w:] M. Sotiriadis, D. Gursoy (red.), The Handbook of Managing and Marketing Tourism Experiences, Bingley, Emerald Group Publishing Limited, s. 21-44.pl_PL
dc.referencesŻemła M. (2014), Autentyczność obiektywistyczna wybranych typów atrakcji w oczach turysty w kształtowaniu doświadczeń turystów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1 (25), s. 385-404.pl_PL
dc.referencesŻemła M. (2017), Rola koncepcji ekonomii doświadczeń w postmodernistycznej interpretacji trendów rynkowych w turystyce i budowie nowoczesnych produktów turystycznych, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, vol. 31, nr 3.pl_PL
dc.referencesZubiel-Kasprowicz M. (2016), Storytelling as modern architecture of narration in marketing communication, „Torun Business Review”, 15(1), s. 25-56.pl_PL
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0014.0514
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe