Show simple item record

dc.contributor.authorKuźma, Inga
dc.date.accessioned2020-05-21T06:45:38Z
dc.date.available2020-05-21T06:45:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKuźma I., Domy bezdomnych. O badaniach sytuacji kryzysowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, doi: 10.18778/7969-800-4pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-800-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31953
dc.descriptionKsiążka zawiera wyniki badań na temat doświadczenia bezdomności i domu osób pozostających w kryzysie bezdomności, żyjących w specjalistycznych placówkach na terenie Łodzi. Autorka publikacji oparła się na swoich wieloletnich badaniach, jakie prowadziła w schroniskach różnego typu (zaliczanych do instytucji totalnych). Są to badania antropologiczne – etnograficzne o rysie action research (badania w działaniu), plasujące się w nurcie antropologii współdziałającej. Autorka przedstawia w książce doświadczenia własne z badań odbywających się w tak specyficznym terenie oraz prezentuje jedenaście historii, jakie zebrała od lokatorów placówek, którzy opowiadali o doświadczeniach związanych z domem i bezdomnością. Zwraca uwagę stereotypowo idealizowany obraz domu, który jednak odsłania w ich opowieściach także „ciemne” oblicze. Dom to typowy społeczny konstrukt, a dla zrozumienia jego kulturowo-społecznego znaczenia ważna jest perspektywa gender, relacja władzy, rodzaj emocji, sens intymności oraz granica między publicznym a prywatnym. Dla autorki było także ważne, w jaki sposób pomoc świadczona w placówkach kształtuje doświadczenie mieszkających tam osób, ich kolejne wyobrażenia domu i samych siebie. Badaczka jest zaangażowana w działalność Łódzkiego Partnerstwa Pomocy Osobom Wykluczonym i Bezdomnym. Grupa ta skupia instytucje, stowarzyszenia i osoby zajmujące się bezdomnością na terenie Łodzi oraz organizuje rozmaite akcje (m.in. edukacyjne, animacyjne). Dzięki temu charakterowi działalności autorki, jej publikacja posiada dodatkowy wymiar: oprócz tego, że jest pracą naukową, można ją potraktować także jako diagnozę obecnego stanu rzeczy. W zakończeniu autorka zawarła rekomendacje dotyczące zmiany istniejącego porządku pomocy.pl_PL
dc.description.abstractThis book deals with homelessness and the image of home as experienced and expressed by the men and women who are affected by the crisis of homelessness and live in specialized institutions in Łódź. Even though only two selected institutions are presented, the author draws from her long-standing research conducted in such places. Her research is based on the paradigm of anthropology/ethnography in action, whose branch is known as collaborative anthropology. In the book, the author highlights the methodological, theoretical and ethical issues which relate to the work of the action-research and collaboration paradigm, where the research areas are night shelters and dosshouses for homeless people. These above-mentioned sites are a kind of total institution. The author’s interest is focused on the hidden curriculum which drives the idea of aiding and living of those benefiting from the aid. The hidden curriculum underlies the spatial organization of the centres, their rhythm of life, including the hygiene-oriented approach and panoptism, the approach of staff to their “clients” and self-image of people residing there. The researcher proposes the concept of “home imitations” to describe the practices of living therein which are both adopted by and promoted to the residents. She also provides an explanation of the meaning and purpose of such behaviours. Furthermore, the book organizes the concepts associated with ideas and images of home and homelessness, which prevail in culture and in social sciences and humanities. The author presents her own experience in carrying out research in total institutions and, above all, she focuses on describing and interpreting 11 stories of people from homeless centres (six relations of women and five stories of men) who speak about the ups and downs of their lives and about how they have experienced homelessness. The researcher draws her attention on the stereotypically idealised image of home, which shows its real face when it is seen as a social construct, taking into account the gender perspective as well as other cultural and individual contexts. The author of this book is engaged in the activities of the group Łódzkie Partnerstwo Pomocy Osobom Wykluczonym i Bezdomnym, aimed at the homeless and socially-excluded people in Łódź and involved in the networking of institutions, associations and people dealing with homelessness. The group also runs its own campaigns and actions, including educational ones. For that reason Inga B. Kuźma’s book has an extra dimension: in addition to being a research paper, it can be treated as a report diagnosing the current state of affairs, and at the end contains the recommendations on changing the existing aid policy. These recommendations, which have been developed by the Łódź partnership, draw from the experience of other similar groups operating in Poland and abroad.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbezdomnośćpl_PL
dc.subjectschroniskapl_PL
dc.subjectnoclegowniepl_PL
dc.subjectfenomenologia domupl_PL
dc.subjectperspektywa genderpl_PL
dc.titleDomy bezdomnych. O badaniach sytuacji kryzysowychpl_PL
dc.title.alternativeHomes of the Homeless. On Studying Crisis Situationspl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number260pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Zakład Antropologii Kulturowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-801-1
dc.referencesAbucewicz-Szcześniak Monika, b.r.w., Bezdomność we współczesnej literaturze przedmiotu. http://www.ipsir.uw.edu.pl/UserFiles/File/Katedra_Socjologii_Norm/ TEKSTY/MAbucewiczbezdomno_w_literaturze.rtf (dostęp: 30.01.2014).pl_PL
dc.referencesAnderson Nels, 1923, The hobo: the sociology of homeless men. Chicago: Chicago University Press.pl_PL
dc.referencesAnderson Nels, 1998, On hobos and homelessness. Chicago: Chicago University Press.pl_PL
dc.referencesAshenburg Katherine, 2009, Historia brudu. Warszawa: Bellona.pl_PL
dc.referencesAugé Marc, 2010, Nie-miejsce. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesBachelard Gaston, 1957, La poétique de l’espace. Paris: PUF.pl_PL
dc.referencesBachelard Gaston, 1975, Dom rodzinny i dom oniryczny. [W:] idem. Wyobraźnia poetycka. Warszawa: PIW, s. 301–330.pl_PL
dc.referencesBaer Monika, 2014, Między nauką a aktywizmem. O polityczności, płci i antropologii. Wrocław: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesBarker Chris, 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Kraków: WUJ.pl_PL
dc.referencesBarth Fredrik, 2006, W stronę pełniejszego opisu i głębszej analizy zjawisk kulturowych. [W:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. Red. Nowicka E., Kempny M. Warszawa: PWN, s. 180–192.pl_PL
dc.referencesBartosz Bogna, Błażej Ewa, 1995, O doświadczaniu bezdomności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, 2004, Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, 2006, Praca, konsumpcjonizm, nowi ubodzy. Kraków: Wydawnictwo WAM.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, 2008, Płynny lęk. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, 2009, Konsumowanie życia. Kraków: WUJ.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, 2012, Straty uboczne: nierówności społeczne w epoce globalizacją. Kraków: WUJ.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, 2013, Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!pl_PL
dc.referencesBeck Ulrich, 2012, Społeczeństwo światowego ryzyka: w poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesBenedyktowicz Danuta, Benedyktowicz Zbigniew, 1992, Dom w tradycji ludowej. Wrocław: Wiedza o kulturze.pl_PL
dc.referencesBerger Peter L., Luckmann Thomas, 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesBieńko Mariola, 2013, Intymne i prywatne praktyki codzienności. Studium socjologiczne. Warszawa: WUW.pl_PL
dc.referencesBińczyk Ewa, 1999, O czym szepcze władza (w ujęciu Michela Foucaulta). „Przegląd Artystyczno- -Literacki” nr 9, s. 67–72.pl_PL
dc.referencesBody-Gendrot Sophie, Orali Kristina, 2000, Obce wzory? [W:] Historia życia prywatnego. Od I wojny światowej do naszych czasów. T. 5. Red. Prost A., Vincent G. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 551–644.pl_PL
dc.referencesBogucka Maria, 1992, Ubóstwo w Gdańsku. Prządki, gręplarki i gręplarze (Czesacze) w XVI–XVIII w. [W:] Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Aymard M. i in. Warszawa: PWN, s. 71–76.pl_PL
dc.referencesBorowski Andrzej, 2013a, Domy pomocy społecznej jako instytucja totalna. „International Letters of Social and Humanistic Science” t. 4, s. 70–74.pl_PL
dc.referencesBorowski Andrzej, 2013b, Problemy etyczne w badaniach instytucji totalnych. „International Letters of Social and Humanistic Science” t. 1, s. 14–18.pl_PL
dc.referencesBourdieu Pierre, 2004, Męska dominacja. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesBourdieu Pierre, 2007, Dom, czyli świat odwrócony. [W:] idem. Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, s. 59–79.pl_PL
dc.referencesBowpitt Graham i in., 2011, Comparing men’s and women’s experiences of multiple exclusion homelessness. „Social Policy and Society” t. 10, nr 4, s. 537–546.pl_PL
dc.referencesBrach-Czaina Jolanta, 1999, Szczeliny istnienia. Kraków: eFKa.pl_PL
dc.referencesBraidotti Rosi, 2009, Podmioty nomadyczne: ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym. Warszawa: WAiP.pl_PL
dc.referencesBrosz Maciej, 2012, Gospodarowanie przestrzenią mieszkalna. Poszukiwanie koncepcji ładu przestrzeni indywidualnej jako jej odtwarzanie. [W:] Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego. Red. Maślanka T., Strzyczkowski K. Warszawa: WUW, s. 209–218.pl_PL
dc.referencesBuczyńska-Garewicz Hanna, 2006, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni. Kraków: TAiWPN Universitas.pl_PL
dc.referencesBukowska-Floreńska Irena, 2001, Dom rodzinny jako przestrzeń kulturowa. [W:] Miejsca znaczące i wartości symboliczne. Red. Bukowska-Floreńska I. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” t. 5. Katowice: WUŚ, s. 65–81.pl_PL
dc.referencesBurek Anna, 2013, Narracja jako sposób autoprezentacji osób bezdomnych. [W:] Rozprawy Komisji Językowej. T. 40. Red. Miodek J., Wysoczański W. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, s. 203–221.pl_PL
dc.referencesBystroń Jan S., 1934, Tradycyjne pojęcie o środku ziemi. [W:] Zbiór prac poświęconych przez Towarzystwo Geograficzne we Lwowie w 40-lecie jego twórczości naukowej. Red. Arctowski H. Lwów: Towarzystwo Geograficzne, s. 592–594.pl_PL
dc.referencesBystroń Jan S., 1939, Czynniki magiczno-religijne w osadnictwie. „Przegląd Socjologiczny” t. 7, s. 25–46.pl_PL
dc.referencesBystroń Jan S., 1976, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. T. 1. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesBystroń Jan S., 1980, Tematy, które mi odradzano. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesCanetto Silvia, Sakinofsky Isaac, 1998, The gender paradox in suicide. „Suicide and Life Threatening Behavior” t. 28, nr 1, s. 1–23.pl_PL
dc.referencesCerteau de Michel, 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Kraków: WUJ.pl_PL
dc.referencesCharter Roger, 2005, Historia życia prywatnego. Od renesansu do oświecenia. T. 3. Wrocław– Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesChomczyński Piotr, 2013a, Instytucja totalna w obiektywie. Socjologiczna analiza architektury wybranych zakładów karnych. [W:] Architektura przymusu. Red. Ferenc T., Domański M. Łódź: ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, s. 111–118.pl_PL
dc.referencesChomczyński Piotr, 2013b, Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród wychowanków zakładów poprawczych w Polsce. „Studia Komunikacyjne” nr 26, s. 185–204.pl_PL
dc.referencesChomczyński Piotr, 2014, Problem dominacji i podporządkowania wśród dziewcząt i chłopców w Zakładach Poprawczych typu półotwartego w Polsce. http://hdl.handle.net/11089/1083 (dostęp: 19.06.2014).pl_PL
dc.referencesChopin Katia, Gardella Edouard, 2013, Les sciences sociales et le sens-abrisme. Recension bibiographique de langue française 1987–2012. Saint-Étienne: Université de Saint-Étienne.pl_PL
dc.referencesCichy Magdalena Anna, 2011, Ludzie luźni. [W:] Encyklopedia „Epistema”. http://wiedzaiedukacja.eu/archives/53958 (dostęp: 4.06.2014).pl_PL
dc.referencesCiesielska Małgorzata, Wolapik Boström Katarzyna, Öhlander Magnus, 2012, Obserwacja. [W:] Badania jakościowe. T. 2: Metody i narzędzia. Red. Jemielniak D. Warszawa: PWN, s. 41–68.pl_PL
dc.referencesCorbain Alain, 1998, We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od odrazy do snu ekologicznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.pl_PL
dc.referencesCorbain Alain, 2006, Kulisy. [W:] Historia życia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej. T. 4. Red. Perrot M. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 467–708.pl_PL
dc.referencesCzarnowski Stefan, 1956a, Góra” i „dół” w systemie kierunków sakralnych. [W:] idem. Dzieła. T. 3. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 237–241.pl_PL
dc.referencesCzarnowski Stefan, 1956b, Podział przestrzeni i jej rozgraniczenie w religii i magii. [W:] idem. Dzieła. T. 3. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 221–236.pl_PL
dc.referencesDambuyant-Wargny Gisèle, 2004, Sans toi ni loi. Les exlus. „Ethnologie Française” t. 34, nr 3, s. 499–508.pl_PL
dc.referencesDant Tim, 2007, Budowanie i zamieszkiwanie. [W:] idem. Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Kraków: WUJ, s. 73–97.pl_PL
dc.referencesDąbrowska Katarzyna, 2012, Cechy procesu degradacji osobowości w placówkach leczenia uzależnień w świetle koncepcji instytucji totalnej Ervinga Goffman. Wnioski z badań. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” t. 13, s. 338–356.pl_PL
dc.referencesDeclerck Patrick, 2004, Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.pl_PL
dc.referencesDębski Maciej, 2008, Sytuacja bezdomnych kobiet w województwie pomorskim. Pomysł naukowego zdiagnozowania środowiska. Br. miejsca wydania i wydawcy. http://www.neww.org.pl/download/bezdomne_kobiety_raport.pdf (dostęp: 28.05.2014).pl_PL
dc.referencesDębski Maciej, 2010, Przyczyny bezdomności i powody pozostawania w niej. Typologie i kwestie sporne. [W:] Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza Zespołu Badawczego działającego w ramach projektu „Gminny standard wychodzenia z bezdomności”. Red. Dębski M. Gdańsk: br. miejsca wydania, s. 52–94.pl_PL
dc.referencesDomańska Izabela, 2011, Antropologia literatury – projekt interdyscyplinarny czy transdyscyplinarny? „Przegląd Kulturoznawczy” t. 1 (9), s. 55–64.pl_PL
dc.referencesDominiak Łukasz, 2012, Urządzanie ciał, czyli władza w epoce biopolityki. „KLIO. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” t. 20 (1), s. 251–288.pl_PL
dc.referencesDouglas Mary, 1991, The idea of a home. A kind of space. „Social Research” t. 58, nr 1, s. 287–307.pl_PL
dc.referencesDouglas Mary, 2005, Profile kultury. [W:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Red. Nowicka E., Kempny M. Warszawa: PWN, s. 149–169.pl_PL
dc.referencesDuch Danuta, 2002, O władzy w rodzinie. Prace w domu a równość związku. [W:] Fuszara M. Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci. Warszawa: ISP.pl_PL
dc.referencesDuracz-Walczak Anna, Uliasz Tamara (współudz.), 1996, Bezdomni. [W:] Bezdomni. Warszawa: Centrum Rozwoju Służb Społecznych, s. 7–53.pl_PL
dc.referencesEasthope Hazel, 2004, A place called home. „Housing, Theory and Society” t. 21, nr 3, s. 128–138.pl_PL
dc.referencesEdensor Tim, 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne. Kraków: WUJ.pl_PL
dc.referencesEisenstein Hester, 1984, Contemporary feminist thought. Londyn: Unwin Paperback.pl_PL
dc.referencesEliade Mircea, 1993, Sacrum, mit, historia. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesEliade Mircea, 1996, Sacrum i profanum. Warszawa: KR.pl_PL
dc.referencesElias Norbert, 1980, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesErikson Erik, 2004, Tożsamość a cykl życia, Poznań: Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesFalkowska Macieja, 1998, Wychowanie dzieci w rodzinie i opieka nad nimi. Komunikat CBOS. Warszawa: CBOS.pl_PL
dc.referencesFerenc Tomasz, 2013, Szpital jako laboratorium współczesnych projektów biopolitycznych. [W:] Architektura przymusu. Red. Ferenc T., Domański M. Łódź: ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, s. 57–64.pl_PL
dc.referencesFijałek Jan, 1962, Instytucje pomocy materialno-zdrowotnej w Łodzi i okręgu łódzkim (wiek XIX do roku 1870). Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ŁTN.pl_PL
dc.referencesFitzpatrick Suzanne, 2005, Explaining homelessness: a critical realist perspective. „Housing, Theory and Society” t. 11, nr 1, s. 1–17.pl_PL
dc.referencesFluehr-Lobban Carolyn, 2013, Antropologia oparta na współpracy jako etyczna antropologia XXI wieku. „Tematy z Szewskiej” z. 1, s. 8–14.pl_PL
dc.referencesFoucault Michel, 1998a, Trzeba bronić społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo KR.pl_PL
dc.referencesFoucault Michel, 1998b, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesFoucault Michel, 2011, Narodziny biopolityki. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesFrančič Mirosław, 1967, Ludzie luźni w osiemnastowiecznym Krakowie. Wrocław: PAN.pl_PL
dc.referencesFranta Anna, 2004, Reżyseria przestrzeni. O doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta. Seria „Architektura”. Monografia 309. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.pl_PL
dc.referencesFrieske Kazimierz W., 2001, Bezdomność: ideologie pomocy. http://www.bratalbert.org/tl_files/brat_albert/pdf/konferencja%202001/frieske.pdf (dostęp: 4.06.2014).pl_PL
dc.referencesFrieske Kazimierz W., br.r.w., Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej. http://www.ipiss.com.pl/polspo/konferencja2002.fireske.doc (dostęp: 20.04.2013).pl_PL
dc.referencesGeremek Bronisław, 1989a, Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia. Warszawa: Czytelnik.pl_PL
dc.referencesGeremek Bronisław, 1989b, Świat „opery żebraczej”. Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV–XVII wieku. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesGeremek Bronisław, 2003, Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV–XV wieku. Poznań: Wydawnictwo PTPN.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, 2002, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, 2008, Konsekwencje nowoczesności. Kraków WUJ.pl_PL
dc.referencesGirard Chris, 1993, Age, gender, and suicide: a cross-national analysis. „American Sociological Review” t. 58, nr 4 s. 553–574.pl_PL
dc.referencesGiroux Henry, Purpel David (red.), 1983, The hidden curriculum and moral education. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation.pl_PL
dc.referencesGlasser Irene, Bridgman Rae, 1999, Braving the street. The anthropology of homelessness. New York: Berghahn Books.pl_PL
dc.referencesGlasser Irene, Bridgman Rae, 2004, International perspectives on homelessness. [W:] Encyclopedia of homelessness. T. 1. Red. Levinson D. Thousand Oaks–London: SAGE, s. 239–244.pl_PL
dc.referencesGloger Zygmunt, 1901, Dziad. [W:] idem. Encyklopedia staropolska. T. 2. Warszawa: Druk Piotra Laskuera i S-ki, s. 93.pl_PL
dc.referencesGloger Zygmunt, 1903, Żebractwo w Polsce. [W:] idem. Encyklopedia staropolska. T. 4. Warszawa: Druk Piotra Laskuera i S-ki, s. 514.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving, 2005, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: GWP.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving, 2011, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Sopot: GWP.pl_PL
dc.referencesGoody Jack, 2012, Człowiek, pismo, śmierć. Rozmowy z Pierrem-Emmanuelem Dauzat. Warszawa: WUW.pl_PL
dc.referencesGrabowski Marian, 1998, Istotne i nieistotne w nauce. Szkice z aksjologii nauki. Toruń: Wydawnictwo Rolewski.pl_PL
dc.referencesGreenwood Davydd J., 2012, Action research, czyli o badaniach w działaniu. [W:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie. T. 1. Red. Jemielniak D. Warszawa: PWN, s. 115–140.pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder Jolanta, 2002, Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass. Łódź: WUŁ.pl_PL
dc.referencesHall Edward, 1997, Ukryty wymiar. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.pl_PL
dc.referencesHaraway Donna, 2008, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/częściowej perspektywy. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf (dostęp: 10.09.2010).pl_PL
dc.referencesHarwas-Napierała Barbara, 2001, Modele ról płciowych i ich psychologiczne konsekwencje dla małżeństwa i rodziny. [W:] Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt. Red. Liberska H., Matuszewska M. Poznań: Wydawnictwo Humaniora, s. 75–94.pl_PL
dc.referencesHastrup Kirsten, 2008, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią. Kraków: WUJ.pl_PL
dc.referencesHeszen-Niejodek Irena, 2000, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. [W:] Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Red. Strelau J. Gdańsk: GWP, s. 465–492.pl_PL
dc.referencesHeidegger Martin, 1977, Budować, mieszkać, myśleć. [W:] idem. Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Warszawa: Czytelnik, s. 316–334.pl_PL
dc.referencesHryciuk Renata H., Korolczuk Elżbieta (red.), 2012, Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa: WUW.pl_PL
dc.referencesIhnatowicz Ewa, 1997, Kiedy kamienica jest a kiedy nie jest domem. [W:] Obraz domu w kulturach słowiańskich. Red. Dąbek-Wirgowa T., Makowiecki A. Z. Warszawa: UW, Wydział Polonistyki, s. 89–95.pl_PL
dc.referencesIlnicki Rafał, 2002, O sposobach posługiwania się stechnicyzowanym ciałem. „Studia Kulturoznawcze” nr 1 (2), s. 43–52. https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/7505 (dostęp: 29.07.2014).pl_PL
dc.referencesInformacja dotycząca problematyki bezdomności…, 2013, Informacja dotycząca problematyki bezdomności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. http://wrota.warmia.mazury.pl/archiwum/images/stories/stories_2011/ROPS/Pliki/rops_1/w_artykolach/2013/bezdomnosc/2013_02/ bezdomno_wg._stanu_na__31_grudnia__2012.pdfpl_PL
dc.referencesJackson Philip W., 1968, Life in classrooms. New York: Holt, Rinehart and Winston.pl_PL
dc.referencesJaniak Agnieszka, 2012, Zgiełk jako tworzywo nauki. Obrona przyczynkarstwa (?) [W:] Przestrzeń zgiełku. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. T. 3. Red. Harbanowicz J., Janiak A. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 213–215.pl_PL
dc.referencesJanowski Andrzej, 1995, Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.pl_PL
dc.referencesJewdokimow Marcin, 2007, Wyprowadzka z punktu widzenia koncepcji wcielania. „Kultura i Społeczeństwo” nr 1, s. 117–131.pl_PL
dc.referencesJewdokimow Marcin, 2011, Zmiany społecznych praktyk zamieszkania. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.pl_PL
dc.referencesKafar Marcin P., 2014, W świecie wygnańców, wdów i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej. Łódź: WUŁ.pl_PL
dc.referencesKaniowska Katarzyna, 2013, Antropologie problemowe – nowy krok rozwoju naszej dyscypliny? Wprowadzenie. „Lud” t. 97, s. 133–156.pl_PL
dc.referencesKarczewski Leszek, 2013, Prowokacja wobec konserwatywnego oka. Performans osób z niepełnosprawnościami. [W:] Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne. Red. Bal E., Świątkowska W. Kraków: WUJ, s. 203–211.pl_PL
dc.referencesKaufmann Jean-Claude, 2004, Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesKemeny Jim, 1992, Housing and social theory. London: Routledge.pl_PL
dc.referencesKępski Czesław, 1993, Towarzystwa dobroczynności w Królestwie Polskim (1815–1914). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.pl_PL
dc.referencesKing Peter, 2004, Private dwelling: contemplating the use of housing. Abingdon: Routledge.pl_PL
dc.referencesKing Peter, 2005, The common place: the ordinary experience of housing. Aldershot: Ashgate.pl_PL
dc.referencesKing Peter, 2008, In dwelling: implacability, exclusion and acceptance. Aldershot: Ashgate.pl_PL
dc.referencesKing Peter, 2009, Using theory or making theory: can there be theories of housing? „Housing, Theory and Society” t. 26, nr 1, s. 41–52.pl_PL
dc.referencesKlee Ernst, 2012, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary. Kraków: TAiWPN Universitas.pl_PL
dc.referencesKnapp Mark L., Hall Judith A., 2000, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Wrocław: Astrum.pl_PL
dc.referencesKosińska-Dec Katarzyna, 1999, Konstrukcja i właściwości kwestionariusza do badania intymności. „Przegląd Psychologiczny” t. 42, nr 4, s. 145–158.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski Juliusz, 1973, Śladami wędrownych pieśniarzy. Wstęp. [W:] Karnawał dziadowski. Wyb. i opr. Nyrkowski S. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 15–29.pl_PL
dc.referencesKuper Adam, 2009, Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego. Transformacje mitu. Kraków: WUJ.pl_PL
dc.referencesKurczewski Jacek, 1997, Dom i jego przeciwieństwa. Szkic zagadnienia. [W:] Obraz domu w kulturach słowiańskich. Red. Dąbek-Wirgowa T., Makowiecki A. Z. Warszawa: UW, Wydział Polonistyki, s. 7–14.pl_PL
dc.referencesKuźma Inga B., 2013a, Tematy trudne – pola minowe – tabu w badaniu naukowym. Słowo wstępne. [W:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze. Red. Kuźma I. B. Łódź: WUŁ, s. 7–11.pl_PL
dc.referencesKuźma Inga B., 2013b, Wprowadzenie do antropologicznych badań wśród bezdomnych kobiet. Charakterystyka relacji dialogicznej. [W:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze. Red. Kuźma I. B. Łódź: WUŁ, s. 65–90.pl_PL
dc.referencesKuźma Inga B., 2013c, Antropologia przezwyciężająca „hermeneutyczną niesprawiedliwość”. Z badań w schronisku dla bezdomnych kobiet. „Lud” t. 97, s. 133–156.pl_PL
dc.referencesLandburg Jonas, 2008, Alcohol and suicide in Eastern Europe. „Centre for Social Research on Alcohol and Drugs” t. 27, s. 361–373.pl_PL
dc.referencesLeufgen Jill, Snow David A., 2004, Survival Strategies. [W:] Encyclopedia of Homelessness. T. 2. Red. Levinson D. Thousand Oaks–London: SAGE, s. 548–555.pl_PL
dc.referencesLehr Urszula, 2007, „Jestem głodny”. Przestrzeń jako kontekst zdarzeń codziennych. „Lud” t. 91, s. 207–229.pl_PL
dc.referencesLewis Oskar, 1970, Rodzina Martinezów. Życie meksykańskiego chłopa. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesLewis Oskar, 1976, Nagie życie. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesLichański Jakub Z., 1997, Dom w literaturze staropolskiej i oświeceniowej. Próba charakterystyki sposobu użycia pojęcia. [W:] Obraz domu w kulturach słowiańskich. Red. Dąbek -Wirgowa T., Makowiecki A. Z. Warszawa: UW, Wydział Polonistyki, s. 15–23.pl_PL
dc.referencesLipski Stanisław, 2010, Zakłady dobroczynne i domy poprawy w dawnej Polsce. Łódź: Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej.pl_PL
dc.referencesLofland John i in., 2009, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesŁojewska Anna Jadwiga, 2006, Pamiętnik z dekady bezdomności. Zakrzewo: Wydawnictwo Replika.pl_PL
dc.referencesŁotman Jurij, 1978, Lalki w systemie kultury. „Teksty” nr 6, s. 46–53.pl_PL
dc.referencesŁukasik Magdalena, Jewdokimow Marcin, 2012, Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.pl_PL
dc.referencesMallett Shelley, 2004, Understanding home: a critical review of the literature. „The Sociological Review” R. 51, nr 1, s. 62–89.pl_PL
dc.referencesMassey Doreen B., 1994, Space, place and gender. Minneapolis: University of Minneapolis Press.pl_PL
dc.referencesMarody Mirosława, Giza-Poleszczuk Anna, 2004, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesMartuszewska Anna, 1997, Azyl czy więzienie. O domu starej panny w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. [W:] Obraz domu w kulturach słowiańskich. Red. Dąbek-Wirgowa T., Makowiecki A. Z. Warszawa: UW, Wydział Polonistyki, s. 79–88.pl_PL
dc.referencesMarszałkiewicz Jerzy Adam, 2011, Mój pamiętnik. Wrocław: Wydawnictwo Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.pl_PL
dc.referencesMasters Alexander, 2007, Stuart – życie do tyłu. Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl.pl_PL
dc.referencesMauss Marcel, 2001, Sposoby posługiwania się ciałem. [W:] idem. Socjologia i antropologia. Warszawa: Wydawnictwo KR, s. 389–413.pl_PL
dc.referencesMazur Elżbieta, 1999, Dobroczynność w Warszawie XIX wieku. Warszawa: IAiE PAN.pl_PL
dc.referencesMerleau-Ponty Maurice, 2001, Fenomenologia percepcji. Warszawa: Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesMichajłowa Katia, 2010, Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesMiller Daniel, 2008, The comfort of things. Cambridge–Malden: Polity Press.pl_PL
dc.referencesMorley David, 2011, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość. Warszawa: NCK.pl_PL
dc.referencesMöller-Leimkühler Anne Maria, 2003, The gender gap in suicide and premature death or: why are men so vulnerable? „European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience” nr 253, z. 1, s. 1–8.pl_PL
dc.referencesMurphy George E., 1998, Why women are less likely than men to commit suicide. „Comprehensive Psychiatry” t. 39, nr 4, s. 165–175.pl_PL
dc.referencesMusiał Maciej, 2014, Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury. Rozprawa doktorska przygotowana w Zakładzie Filozofii Kultury Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Anny Pałubickiej, Poznań: Repozytorium UAM. http://hdl.handle.net/10593/10852 (dostęp 18.07.2014).pl_PL
dc.referencesNalaskowski Filip, 2007, Wykluczenie społeczne jako przedmiot namysłu naukowego. www.accept.umk.pl/publications/PDF_EN/2007FN_2.pdf (dostęp: 22.06.2014).pl_PL
dc.referencesNeyman Elżbieta, 1966, Typy marginesowości w społeczeństwach i ich rola w zmianie społecznej. „Studia Socjologiczne” nr 4, s. 35–62.pl_PL
dc.referencesNowakowski Artur, 2013, Przymus czy miłosierdzie: architektura zakładów dla obłąkanych w XIX -wiecz-nej Anglii i Stanach Zjednoczonych. [W:] Architektura przymusu. Red. Ferenc T., Domański M. Łódź: ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, s. 45–56.pl_PL
dc.referencesNowel-Śmigaj Anna, 2012, Panopticon a oligopticon. Czy strzeżone znaczy zastrzeżone? „Architektura. Czasopismo Techniczne” R. 109, z. 1, s. 27–37.pl_PL
dc.referencesOakley Ann, 1974a, Housewife. London: Allen Lane.pl_PL
dc.referencesOakley Ann, 1974b, The sociology of housework. London: Martin Robertson.pl_PL
dc.referencesOakley Ann, 1976, Woman’s work: The housewife, past and present. New York: Random House.pl_PL
dc.referencesOliwa-Ciesielska Monika, 2006, Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.pl_PL
dc.referencesOlszewska Maria Jolanta, 1997, W niewoli uciekinierstwa. Literackie obrazy wojennego domu. [W:] Obraz domu w kulturach słowiańskich. Red. Dąbek-Wirgowa T., Makowiecki A. Z. Warszawa: UW, Wydział Polonistyki, s. 121–130.pl_PL
dc.referencesOrwell George, 2004, Na dnie w Paryżu i w Londynie. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.pl_PL
dc.referencesPalak Zofia, Bujnowska Anna, Pawlak Agnieszka, 2010, Przedmowa. [W:] Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w okresach w różnych okresach życia. Red. Eaedem. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 7–12.pl_PL
dc.referencesPara Piotr, 2012, Przestrzeń zgiełku a społeczne interakcje. [W:] Przestrzeń zgiełku. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. T. 3. Red. Harbanowicz J., Janiak A. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 23–32.pl_PL
dc.referencesPatton Eric, Appelbaum Steven H., 2003, The case studies in management research. „Management Research News”, t. 26, nr. 5, s. 60–71.pl_PL
dc.referencesPayne Sarah i in., 2008, The social construction of gender and its influence on suicide: a review of the literature. „Journal of Men’s Health” t. 5, nr 1, s. 23–35.pl_PL
dc.referencesPerrot Michelle, Guerrand Roger-Henri, 2006, Sceny i miejsca. [W:] Historia życia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej. T. 4. Red. Perrot M. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 341–466.pl_PL
dc.referencesPerrot Michelle, Hunt Lynn, Hall Catherin, 2006, Podniesienie kurtyny. [W:] Historia życia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej. T. 4. Red. Perrot M. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 15–98.pl_PL
dc.referencesPerzanowski Andrzej, 2009, Odmieńcy. Antropologiczne studium dewiacji. Warszawa: Wydawnictwo DiG.pl_PL
dc.referencesPietrowiak Kamil, 2013, Kłamstwo, uczciwość, zaufanie. Problemy etyczne w badaniach na temat życia osób niewidomych. „Lud” t. 97, s. 267–290.pl_PL
dc.referencesPietrowiak Kamil, 2014, Etnografia oparta na współpracy. Założenia, możliwości, ograniczenia. „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. 10, nr 4, s. 17–36. http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume28/PSJ_10_4_Pietrowiak.pdfpl_PL
dc.referencesPietrowiak Kamil, Tworkowska Sandra, Zdobylak Joanna, 2013, Etnograficzny tandem, czyli na ślepo w nieznane. „Tematy z Szewskiej” t. 2 (10), s. 25–63.pl_PL
dc.referencesPisarska Małgorzata, 1993, Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Kobiet. Zasady funkcjonowania, charakterystyka zbiorowości pensjonariuszek schroniska. „Praca Socjalna” R. 8, nr 4, s. 37–52.pl_PL
dc.referencesPłonka-Syroka Bożena, 2012, Społeczny ruch higieniczny w Królestwie Polskim (1863–1914) i jego rola w zapobieganiu i zwalczaniu chorób społecznych. [W:] Brud. Idee – dylematy – sprawy. Red. Sztandara M. „Stromata Anthropologica” t. 8. Opole: Uniwersytet Opolski, s. 299–316.pl_PL
dc.referencesPodraza-Kwiatkowska Maria, 1997, Stabilizacja czy nomadyzm? Z problematyki domu w literaturze Młodej Polski. [W:] Obraz domu w kulturach słowiańskich. Red. Dąbek-Wirgowa T., Makowiecki A. Z. Warszawa: UW. Wydział Polonistyki, s. 107–119.pl_PL
dc.referencesProst Antoine, 2000, Granice i obszar prywatności. [W:] Historia życia prywatnego. Od I wojny światowej do naszych czasów. T. 5. Red. Prost A., Vincent G. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 15–162.pl_PL
dc.referencesRakowski Tomasz, 2009, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy – etnografia człowieka zdegradowanego. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.pl_PL
dc.referencesRakowski Tomasz (red.), 2013, Etnografia/Animacja/Sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. Warszawa: NCK.pl_PL
dc.referencesRappaport Joanne, 2013, Poza obserwację uczestniczącą – etnografia oparta na współpracy jako innowacja teoretyczna. „Tematy z Szewskiej” z. 1 s. 15–37.pl_PL
dc.referencesRaś Danuta, 2011, Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku. Warunki życia, badania psychologiczno-społeczne, dobroczynność i wychowanie młodzieży. Kraków: Impuls.pl_PL
dc.referencesReason Peter, Torbert William R., 2010, Zwrot działaniowy. Ku transformacyjnej nauce społecznej. [W:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Red. Červinkova H., Gołębniak B. D. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 117–152.pl_PL
dc.referencesRobaczyński Wojciech, Konińska Aleksandra, Wojtczak Joanna, br.r.w., Mieszkania socjalne: dla kogo? Eksmisja i możliwości jej uniknięcia? http://wpia.uni.lodz.pl/klinika/Programy_Pliki/stol/Mieszkania%20Socjalne.pdf (dostęp: 22.10.2014).pl_PL
dc.referencesRodak Mateusz, 2011, Schroniska dla bezdomnych w międzywojennej Warszawie. „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje” t. 11, s. 99–116.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta RP…, 1927, Rozporządzenie Prezydenta RP z 14 października 1927 r. o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa. Dz. U. nr 92 poz. 823.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra…, 1929, Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej o organizacji przytułków, domów pracy dobrowolnej i zbiorowej. Dz. U. nr 41 poz. 350.pl_PL
dc.referencesRudmin Lloyd Webster, Ferrada-Noli Marccello, Skolbekken John-Arne, 2003, Questions of culture, age, and gender in the epidemiology of suicide. „Scandinavian Journal of Psychology” t. 44, s. 373–381.pl_PL
dc.referencesRybczyński Witold, 1996, Dom. Krótka historia idei. Gdańsk–Warszawa: Wydawnictwo Marabut, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN.pl_PL
dc.referencesRzepkowska Aleksandra, 2012, A biographical perspective on taming disability. An anthropological case study. „Physiotherapy” nr 2, s. 50–60.pl_PL
dc.referencesRzepkowska Aleksandra, 2013, W mieście i na wsi. O doświadczaniu przestrzeni w autyzmie – rekonesans antropologiczny. [W:] Nie tylko o wsi… Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk. Red. Kasprzyk D. Łódź: WUŁ, s. 347–372.pl_PL
dc.referencesSacuk Alesia, 2010, Życiowe sytuacje kryzysu: fenomenologia, typy oraz wewnętrzne konflikty, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t. 11, z. 1, s. 61–70.pl_PL
dc.referencesSayer Andrew, 1992, Method in social science: a realist approach. London: Routledge.pl_PL
dc.referencesSchmidt Dariusz, 2009, Zachowania proksemiczne i zatłoczenie a funkcjonowanie zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” t. 14, s. 89–125.pl_PL
dc.referencesSegal Lynne (red.), 1983, What is to be done about the family? Harmondsworth: Penguin in association with the Socialist Society.pl_PL
dc.referencesShusterman Richard, 2010, Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki. Kraków: TAiWPN Universitas.pl_PL
dc.referencesSkłodowski Henryk, 2010, Psychologiczne wyzwania kryzysu. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t. 11, z. 1, s. 9–22.pl_PL
dc.referencesSkowrońska Marta, 2012, Zamieszkiwanie a komfort. Co oznacza „czuć się u siebie” i jak to badać? [W:] Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego. Red. Maślanka T., Strzyczkowski K. Warszawa: WUW, s. 219–234.pl_PL
dc.referencesSkórzyńska Agata, 2013, Kto potrzebuje współ-badań? (Participatory) action research jako projekt emancypacji (intelektualistów). „Kultura Współczesna. Teoria. Interpretacje. Praktyka” nr 2 (77), s. 95–111.pl_PL
dc.referencesSomerville Peter, 1992, Homelessness and the meaning of home: rooflessness or rootlessness? „International Journal of Urban and Regional Research” t. 16, s. 529–539.pl_PL
dc.referencesStanisz Agata, 2011, Emocje i intymność w antropologicznym badaniu procesie badawczym. Problemy z tożsamościami. [W:] Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej. Red. Buliński T., Kairski M. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 181–208.pl_PL
dc.referencesStankiewicz Leszek, 2002, Zrozumieć bezdomność. Aspekty polityki społecznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.pl_PL
dc.referencesStenka Rafał, Olech Piotr, Browarczyk Łukasz (red.), 2014, Podręcznik. Model gminny standard wychodzenia z bezdomności. Gdańsk: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.pl_PL
dc.referencesStrasburger Edward, 1915, Wielkomiejska polityka społeczno-gospodarcza ze szczególnem uwzględnieniem miast w Anglii i w Niemczech. Warszawa: Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa.pl_PL
dc.referencesSurmiak Adrianna, 2010a, W sieci kłamstw i zamęcie ról społecznych. Dylematy etyczne związane z prowadzeniem badań w środowisku prostytutek ulicznych. [W:] Etyczne problemy badań antropologicznych. Red. Kaniowska K., Modnicka N. „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 49. Wrocław–Łódź, s. 165–183.pl_PL
dc.referencesSurmiak Adrianna, 2010b, Zaangażowany antropolog. O potrzebie granic. [W:] Antropologia zaangażowana (?) Red. Wróblewski F., Sochacki Ł., Steblik J. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” nr 38. Kraków: WUJ, s. 179–186.pl_PL
dc.referencesSzluz Beata, 2010a, Świat społeczny bezdomnych kobiet. Warszawa–Rzeszów: „Bonus Liber”.pl_PL
dc.referencesSzluz Beata, 2010b, Bezdomność w opinii mieszkańców bloków socjalnych. „Seminare. Poszukiwania Naukowe” z. 28, s. 113–124.pl_PL
dc.referencesSzluz Beata, 2012, Piętno nieprzypisania – o pomocy i tolerancji (?) wobec innego. [W:] Disputationes Quodlibetales. Humanizmus et tolerancia. Red. Danacák P., Šoltés R., Hruška D. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra filozofie a religionistiky, s. 59–73.pl_PL
dc.referencesŚwiątkiewicz Aleksandra, 2011, Praca w domu w świetle wcześniejszych badań. [W:] Kobiety pracujące w domu o sobie. Analiza wywiadów pogłębionych na temat nieodpłatnej pracy domowej. Opr. Goś-Wójcicka K. Łódź: ISO, s. 11–24. http://domtopraca.pl/wpcontent/uploads/2012/01/raport_PWD_ebook.pdfpl_PL
dc.referencesTarkowska Elżbieta, 2004, Bliżej biednego – doświadczenia i potrzeby badawcze. www.ekologiaisztuka.pl/pdf/Tarkowska_Blizej%20biednego_2004.pdf (dostęp: 22.06.2014).pl_PL
dc.referencesTarkowska Elżbieta, 2012, Subiektywny wymiar ubóstwa. [W:] Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Red. Kubiak H. E. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 199–138.pl_PL
dc.referencesTarkowski Zbigniew, 2008, Zapobieganie przemocy w domach pomocy społecznej. Konferencja szkoleniowa, Kazimierz Dolny, 4–6 czerwca 2008. http://www.fundacja.orator.pl/pliki/maerialy)szkoleniowe_kaziemirz_2008.pdf (dostęp: 30.04.2014).pl_PL
dc.referencesToro Paul A., Janisse Heather C., 2004, Patterns of homelessness. [W:] Encyclopedia of homelessness. T. 1. Red. Levinson D. Thousand Oaks–London: SAGE, s. 244–250.pl_PL
dc.referencesTuan Yi-Fu, 1987, Przestrzeń i miejsce. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesTrzebiński Jerzy, 2001, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. [W:] Narracja jako sposób rozumienia świata. Red. Trzebiński J. Gdańsk: GWP, s. 17–42.pl_PL
dc.referencesUstawa o opiece…, 1923, Ustawa o opiece społecznej z 16 sierpnia 1923 r. Dz. U. nr 92 poz. 726.pl_PL
dc.referencesUstawa o pomocy…, 2004, Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593.pl_PL
dc.referencesWalzer Michael, 2007, Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości. Warszawa: WUW.pl_PL
dc.referencesWardhaugh Julia, 1999, The unaccommodated woman: home, homelessness and identity. „The Sociological Review” t. 47, nr 1, s. 91–109.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska Wielisława, 2013, Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy. Łódź: WUŁ.pl_PL
dc.referencesWierciński Hubert, 2010, Nowotwór i technika medyczna w narracjach „ocalonych” pacjentów – na przykładzie chemio- i radioterapii. [W:] Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej. Red. Penkala-Gawęcka D. Poznań: Wydawnictwo Telgte, s. 159–175.pl_PL
dc.referencesWierciński Hubert, 2012, Amazonki na wojennej ścieżce – w jaki sposób narracją o działaniu i działaniem o charakterze narracji można pokonać raka? [W:] W zdrowiu i chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych. Red. Penkala- Gawęcka D., Main I., Witeska-Młynarczyk A. Poznań: Wydawnictwo Telgte, s. 77–92.pl_PL
dc.referencesWierciński Hubert, 2013a, Antropologiczne studium zmiany w relacjach pacjentów chorych onkologicznie. „Etnografia Polska” t. 57, z. 1–2, s. 145–170.pl_PL
dc.referencesWierciński Hubert, 2013b, Dom spokojnej starości? Piętno i wykluczenie w Domu Pomocy Społecznej „Architekci” w Warszawie. [W:] Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza. Red. Smyrski Ł., Waszczyńska K. Warszawa: Wydawnictwo DiG, s. 439–450.pl_PL
dc.referencesWosińska Małgorzata, 2009, Do kogo należy ta ziemia? Postrzeganie, wyobrażanie i doświadczenie grobów masowych przez mieszkańców Ponar. Próba kategoryzacji. [W:] Materiały z X Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Sesji Studentów Archeologii pt. Współczesna Przeszłość. Poznań: Wydawnictwo KNSA, s. 79–96.pl_PL
dc.referencesWosińska Małgorzata, 2013, Murambi to nie Auschwitz. [W:] Obóz-muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie. Red. Fabiszak M., Owsiński M. Kraków: TAiWPN Universitas, s. 215–230.pl_PL
dc.referencesVärnik Andrus i in., 2008, Suicide methods in Europe: a gender-specific analysis of countries participating in the „European Alliance Against ,Depression”. „Journal of Epidemiology and Public Health” t. 62, nr 6, s. 545–551.pl_PL
dc.referencesZacharska Jadwiga, 1997, Dom rodzinny – raj utracony czy porzucony? [W:] Obraz domu w kulturach słowiańskich. Red. Dąbek-Wirgowa T., Makowiecki A. Z. Warszawa: UW. Wydział Polonistyki, s. 97–106.pl_PL
dc.referencesZachwatowicz-Wajda Krystyna, Komorowska Małgorzata, 2010, O bezdomności. [W:] Dom zredukowany. Bezdomność w sztuce współczesnej. Częstochowa: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, s. 6–7.pl_PL
dc.referencesZadrożyńska Anna, 1992, Ludzie i przestrzeń domowa – przyczynek do antropologii schronienia. [W:] Dom we współczesnej Polsce. Red. Łukasiewicz P., Siciński A. Wrocław: Wiedza o kulturze, s. 35–41.pl_PL
dc.referencesZalewska Joanna, 2009, Stary człowiek w kulturze młodości. Doświadczanie starości wśród warszawskich seniorów. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej. Szkoła Nauk Społecznych Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk. Warszawa. 40_201_09_12_15_09_06_Joanna Zalewska Stary człowiek_pr. doktorska.doc (dostęp: 26.04.2014).pl_PL
dc.referencesZbyrad Teresa, 2012, Instytucje opieki totalnej jako forma zniewolenia i kontroli nad człowiekiem potrzebującym pomocy – na przykładzie domów pomocy społecznej. „Roczniki Nauk Społecznych” t. 4 (40), nr 2, s. 51–69.pl_PL
dc.referencesZeidler-Janiszewska Anna, 2006, Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze. „Teksty Drugie” nr 4, s. 9–29.pl_PL
dc.referencesZwolan Agata, 1997, Aksjologia domu zesłańczego. [W:] Obraz domu w kulturach słowiańskich. Red. Dąbek-Wirgowa T., Makowiecki A. Z. Warszawa: UW. Wydział Polonistyki, s. 37–46.pl_PL
dc.referencesZwoliński Piotr, 2006, Działalność społeczno-dobroczynna Kościoła łódzkiego w okresie międzywojennym. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.pl_PL
dc.referenceshttps://fonosferra.wordpress.com/author/kamilpietrowiak (dostęp: 11.12.2014)pl_PL
dc.referenceshttp://po-omacku.klangoblog.net/2012/11/15/slowo-wprowadzenia/#comments (dostęp: 11.12.2014)pl_PL
dc.referenceshttp://www.mops.lodz.pl/index.php/akcja-liczenia-ludzi-bezdomnych-podsumowanie (dostęp: 22.01.2014)pl_PL
dc.referenceshttp://www.rp.pl/artykul/978643.html z 7.02.2013 (dostęp: 23.01.2014)pl_PL
dc.referenceshttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0383+0+DOC+PDF+V0//PL (dostęp: 27.01.2014)pl_PL
dc.referenceshttp://www.misja.com.pl/wp-content/uploads/2013/11/Stanowisko-KMPS-liczenie-ludzi-bezdomnych.pdf (dostęp: 24.01.2014)pl_PL
dc.referenceshttp://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Pomocy%20Spolecznej/BEZDOMNOSC_diagnoza%2010%2011%202010.pdf (dostęp: 24.01.2014)pl_PL
dc.referenceshttp://synonim.net/synonim/bezdomno%C5%9B%C4%87 (dostęp: 27.01.2014)pl_PL
dc.referenceshttp://thesaurus.com/browse/homeless (dostęp: 27.01.2014)pl_PL
dc.referenceshttp://biznes.pwn.pl/haslo/3876751/bezdomnosc.html (dostęp: 27.01.2014)pl_PL
dc.referenceshttp://biznes.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3934666 (dostęp: 27.01.2014)pl_PL
dc.referenceshttp://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/The-homeless-and-homelessness (dostęp: 27.02.2014)pl_PL
dc.referenceshttp://www.bezdomnosc.edu.pl/content/view/19/71/ (dostęp: 30.05.3014)pl_PL
dc.referenceshttp://www.bratalbert.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=116&Itemid=60&lang=pl (dostęp: 5.06.2014)pl_PL
dc.referenceshttp://www.feantsa.org (dostęp: 5.01.2010)pl_PL
dc.referenceshttp://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa (dostęp: 12.03.2013)pl_PL
dc.referenceshttp://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,1169610.html (dostęp: 7.04.2010)pl_PL
dc.referenceshttp://www.bratalbert.org/projekty.html (dostęp: 8.03.2015)pl_PL
dc.referenceshttp://www.kielce.caritas.pl (dostęp: 9.03.2015)pl_PL
dc.referenceshttp://wpis.irss.pl/gminny-standard-wychodzenia-z-bezdomnosci/ (dostęp: 7.03.2015)pl_PL
dc.referenceshttp://www.monar.org/content/pliki/ (dostęp: 7.03.2015)pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-800-4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe