Show simple item record

dc.contributor.authorKubicki, Tomasz
dc.date.accessioned2019-12-16T11:27:12Z
dc.date.available2019-12-16T11:27:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKubicki T., Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego z 1825 roku i jego realizacja w powiecie brzezińskim do 1914 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, doi: 10.18778/7525-732-8pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-732-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31095
dc.descriptionRamy chronologiczne pracy zakreślone zostały przez źródła, stanowiące podstawę opracowania. Najstarsze zachowane akta hipoteczne w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach pochodzą z roku 1827. Terminem końcowym rozważań jest rok 1914 – wybuch I wojny światowej, która położyła kres organizacji sądownictwa rosyjskiego na ziemiach polskich. Autor w sposób szczegółowy opisuje kwestie związane z funkcjonowaniem urzędów, urzędników hipotecznych i stosowanych przez nich procedur w trakcie dokonywania czynności. Rozważania opierają się na materiale faktograficznym, zawartości aktów i dokumentów zgromadzonych w księgach i aktach hipotecznych. Przedmiotem zainteresowania autora jest ustalenie, czy zmiana systemu prawa francusko-polskiego na rosyjski w ciągu XIX w. wpłynęła na kształt prawa hipotecznego. Kolejną kwestią jest odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób zmieniło się, na przestrzeni omawianego okresu, funkcjonowanie urzędów hipotecznych; czy zmiany przepisów wpłynęły na proces zakładania i prowadzenie ksiąg hipotecznych i wreszcie czy przepisy hipoteczne, zwłaszcza tej niższej rangi, były przestrzegane przez urzędników sądowych Sądu Pokoju. Biorąc pod uwagę, że Sąd Pokoju Powiatu Brzezińskiego był jednym z wielu sądów pokoju Królestwa Polskiego, działającym w typowym, nie wyróżniającym się jakimiś specyficznymi cechami powiecie, należy oczekiwać, że ustalenia dotyczące jego funkcjonowania pozwolą na sformułowanie wniosków o charakterze ogólnym, a nie zamkną się w kręgu enigmatycznych rozważań regionalnychpl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprawo hipotecznepl_PL
dc.subjectakta hipotecznepl_PL
dc.subjectKrólestwo Polskiepl_PL
dc.subjectSąd Pokojupl_PL
dc.subjectpowiat brzezińskipl_PL
dc.titlePrawo hipoteczne Królestwa Polskiego z 1825 roku i jego realizacja w powiecie brzezińskim do 1914 rokupl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number208pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiegopl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteTomasz Kubicki ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w 1987 r. Na tymże wydziale w 1989 r. podjął pracę w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego. W 1999 r. obronił pracę doktorską na temat – Kompetencje wojewody w średniowiecznej Polsce. Jest wydawcą tekstów źródłowych, autorem i współautorem 21 publikacji. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dwóch zagadnień – historii prawa epoki feudalnej oraz organizacji i funkcjonowaniu sądownictwa na ziemiach polskich w wieku XIX.pl_PL
dc.referencesAllgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten (Powszechne Prawo Krajowe dla Państw Pruskich), Novum Corpus Constitutionorum Brandenburgensium, Bd. 10pl_PL
dc.referencesAllegemeines burgerliches Gesetzbuch, Justizgesetzsammlung 1811, nr 946pl_PL
dc.referencesDziennik Praw Królestwa Polskiego 1815–1871, 71 tomów, tom dodatkowy 1838pl_PL
dc.referencesDziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. I–IV, t. V nr 49,pl_PL
dc.referencesKodeks Napoleona, z przypisami, z tekstem francuskim i łacińskim, tłum. K. Szaniawski, Warszawa 1813pl_PL
dc.referencesKodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, wyd. 2 (stan prawny na 20 marca 2007), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesKsięga ustaw cywilnych, przeł. M. Stojowski, Wiedeń 1811pl_PL
dc.referencesMateriały do dziejów Komisji Rządzącej z 1807 r., t. I, wyd. M. Rostworowski, Kraków 1918pl_PL
dc.referencesMateriały do dziejów uwłaszczenia w Królestwie Polskim, wyd. K. Śreniowska, S. Śreniowski, Wrocław 1961pl_PL
dc.referencesPowszechny austriacki kodeks cywilny z uzupełniającymi ustawami i rozporządzeniami objaśniony orzeczeniami Sądu Najwyższego, wyd. S. Wróblewski, Kraków 1914pl_PL
dc.referencesPrawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim, wyd. S. Zawadzki, t. I–III, Warszawa 1860– 1863, (Ustawy Hipoteczne, t. II)pl_PL
dc.referencesPrawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim, wyd. Towarzystwo Prawnicze w Warszawie, Warszawa 1914pl_PL
dc.referencesUstawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków. Wzory wpisów do księgi wieczystej, opr. H. Ciepła, K. Bałan-Gonciarz, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesUstawodawstwo Księstwa Warszawskiego. Akty normatywne władzy najwyższej, red. W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki, t. I–IV, Warszawa 1964–1969pl_PL
dc.referencesVolumina Legum, AU, t. IX, Kraków1989; t. X, Kraków 1952pl_PL
dc.referencesVolumina Legum, wyd. J. Ohryzko, t. I–VIII, Petersburg 1859–1860pl_PL
dc.referencesZbiór prac przygotowawczych do ustaw hipotecznych w Królestwie Polskim obowiązujących, ułożył M. Godlewski, Warszawa 1876pl_PL
dc.referencesZbiór praw. Postanowienia i rozporządzenia Rządu, w Guberniach Królestwa Polskiego obowiązujące, wydane po zniesieniu w 1871 r. urzędowego wydania Dziennika Praw Królestwa Polskiego, wydawanego od roku 1875–1904, 62 tomy, zebrane i przełożone przez S. Godlewskiego, Warszawapl_PL
dc.referencesZbiór praw urządzeń i instrukcji hipotecznych w Królestwie Polskim w czasie od d. 14/26 kwietnia 1818 r., do d. 19/31 grudnia 1835 roku wydanych ułożony przez Walentego Szepietowskiego, Suwałki 1840pl_PL
dc.referencesZbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego, 67 tomów, lata 1866–1868, Warszawapl_PL
dc.referencesZbiór urządzeń i przepisów dotyczących wykonania prawa hipotecznego, Warszawa 1847pl_PL
dc.referencesŹródła do historii miast Łódzkiego Okręgu Przemysłowego w XIX w., oprac. R. Kaczmarek, Warszawa 1958pl_PL
dc.referencesArt. 131 ustawy hipotecznej z 1818 r., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1923, nr 43pl_PL
dc.referencesJurysprudencja cywilna. Granice nieruchomości a hipoteka, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1925, nr 44pl_PL
dc.referencesZ prawa hipotecznego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1923, nr 46pl_PL
dc.referencesZ dziejów notariatu w dawnej Polsce, „Przegląd Notarialny” 1938, nr 20pl_PL
dc.referencesO przymus ujawniania aktów hipotecznych, „Notariat-Hipoteka” 1932pl_PL
dc.referencesAdamczewska G., Rozwój miasta Brzezin w pierwszej połowie XIX wieku, Łódź 1958 [mps pracy magisterskiej, Katedra Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ]pl_PL
dc.referencesAdamus J., Z badań nad dzierżeniem w polskim prawie średniowiecznym, ,,Pamiętnik Historyczno-Prawny” 1933, t. 12pl_PL
dc.referencesAlkar [Kraushar], Czasy sądownictwa rosyjskiego w Warszawie (1876–1915), Warszawa 1916pl_PL
dc.referencesGeneza i dzieje ustawy o normalnem rozgraniczeniu, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1908, nr 19pl_PL
dc.referencesO skutkach działu (art. 883 kod. cyw.) w związku z prawami wierzycieli hipotecznych spadkobiercy, ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1909, nr 47, 48pl_PL
dc.referencesAndrychiewicz W., Ustawa o ważności zapisów (ustawa z roku 1588), „Kłosy” 1888, z. Ipl_PL
dc.referencesArt. 7 p.2 prawa o przywilejach i hip., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1937, nr 4pl_PL
dc.referencesArt. 7 i 9 prawa o przywilejach i hipotekach, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1934, nr 49pl_PL
dc.referencesArt. 20 ust. hipotecznej z 1818, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1908, nr 4pl_PL
dc.referencesArt. 25 ust. hip ., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1909, nr 28pl_PL
dc.referencesArtykuł 27 instrukcji hipotecznej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1929, nr 17pl_PL
dc.referencesArtykuł 39 p. 9 i 24 prawa o przywilejach i hipotekach, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1929, nr 18pl_PL
dc.referencesArt. 41 ust. hip., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1937, nr 2pl_PL
dc.referencesArt. 47 ust. hip., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1938, nr 17pl_PL
dc.referencesArt. 62, 67 i 122 inst. hip. z 1819, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1937, nr 12pl_PL
dc.referencesArt. 113 ust. hipotecznej z 1818 r., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1936, nr 20pl_PL
dc.referencesArt. 123 ustawy hipotecznej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1929, nr 26pl_PL
dc.referencesArt. 718 i 724 k.c. oraz 125 i nast. u. h., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1935, nr 39pl_PL
dc.referencesArt. 128 ust. hip., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1938, nr 1pl_PL
dc.referencesArt. 128 ust. hipotecznej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1937, nr 9–10pl_PL
dc.referencesArt. 137 ust. hip. 1818 r., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1938, nr 6pl_PL
dc.referencesArt. 1752 k.c. art. 7 p.2 z prawa o przyw. i hipot. 1825 r. oraz art. 796 par. 1 p. 4 kpc., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1935, nr 14pl_PL
dc.referencesAsterblum M., O utracie dobrodziejstwa moratorium hipotecznego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1936, nr 10pl_PL
dc.referencesJeziorański F., O warunkach zapisywania hipoteki prawnej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1889, nr 16pl_PL
dc.referencesRepertoria i kartoteki hipoteczne w praktyce, „Notariat-Hipoteka” 1933, nr 21–22pl_PL
dc.referencesB. Marian [Balicki Marian], O zakresie kompetencji Wydziału Hipotecznego, „Notariat-Hipoteka” 1934, nr 25pl_PL
dc.referencesBalicki M., Jeszcze słów parę w kwestii czy dobra skarbowe mogą być wywołane do pierwiastkowej regulacji, „Notariat-Hipoteka” 1936, nr 1pl_PL
dc.referencesBalicki M., Jeszcze w sprawie regulacji hipotecznej dóbr skarbowych, „Notariat-Hipoteka” 1935, nr 4–5pl_PL
dc.referencesBalicki M., Pierwiastkowa regulacja hipoteki przez zainteresowane osoby trzecie, ,,Notariat-Hipoteka” 1933, nr 20pl_PL
dc.referencesBalzer O., Hipoteka w dawnym ustawodawstwie polskim, „Gazeta Sądowa Warszawska 1888”, nr 16, 29.pl_PL
dc.referencesBalzer O., Jubileusz ustawy hipotecznej polskiej z r. 1588, „Przegląd Sądowy i Administracyjny” 1888, nr 13pl_PL
dc.referencesBalzer O., Zastaw użytkowy jako poprzednik hipoteki, „Kłosy” 1888, nr 46pl_PL
dc.referencesBandurka M. Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Warszawa 1974pl_PL
dc.referencesBardel M., Rozporządzanie hipoteką przez właściciela na tle systemów różnych ustawodawstw, „Przegląd Notarialny” 1924pl_PL
dc.referencesBardzki A., Czynsze wieczyste w Warszawie, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1899, nr 1, 3, 4, 6 i n.pl_PL
dc.referencesBardzki A., Towarzystwa Kredytowe i dział I wykazu hipotecznego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1904, nr 32pl_PL
dc.referencesBardzki A., Towarzystwa Kredytowe Miejskie, t. II, Warszawa 1911pl_PL
dc.referencesBartz A. Doniosłe zagadnienia hipoteczne, „Notariat-Hipoteka” 1934, nr 12–13pl_PL
dc.referencesBaruch M., Czy mogą być sporządzane umowy w aktach hipoteki powiatowej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1895, nr 5pl_PL
dc.referencesBarwiński E., W sprawie opłat stemplowych od kaucji hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1934, nr 48pl_PL
dc.referencesBauffałł B., Organizacja miast w Królestwie Polskim, [w:] W naszych sprawach, t. I, Warszawa 1898.pl_PL
dc.referencesBekerman J., Dwa zastrzeżenia: do przymusu i decentralizacji hipoteki, „Przegląd Notarialny” 1937pl_PL
dc.referencesBekerman J., Jeszcze w kwestii kaucji hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1912, nr 50pl_PL
dc.referencesBekerman J., Stosunek art. 68 prawa hipotecznego do art. 183 kodeksu zobowiązań, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 17pl_PL
dc.referencesBereza A., Smyk G., Stanowisko prawne urzędników administracyjnych i sądowych w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, [w:] Przez tysiąclecia: Państwo – Prawo - Jednostka. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Prawa Ustroń 17–20 września 2000 r., red. A. Lityński, M. Mikołajczyk, t. 1, Katowice 2001pl_PL
dc.referencesBergman E. Historia i analiza układu przestrzennego, [w:] Brzeziny. Studium historyczno-urbanistyczne, Warszawa 1983pl_PL
dc.referencesBiegeleisen L., Postępowanie spadkowe włościańskie na tle niezgodności ksiąg gruntowych ze stanem faktycznego posiadania, „Przegląd Prawa i Administracji” 1911, nr 36pl_PL
dc.referencesBlenau Z., U źródeł hipoteki polskiej, „Prawo” 1929pl_PL
dc.referencesBlok A., Forma umowy pożyczki hipotecznej według kodeksu zobowiązań i prawa o notariacie, „Przegląd Notarialny” 1937, nr 6pl_PL
dc.referencesBortnowski W., Ziemia łódzka w ogniu (1 VIII–6 XII 1914 r.), Łódź 1969pl_PL
dc.referencesBossowski von F., Die Haftung von Zubehór fur Hypothakarschuld in Zentralpolen und Ostpolen, „Zeitschrift fur Ostrecht” 1928/1929pl_PL
dc.referencesBrzeziny. Dzieje miasta do 1995 roku, red. K. Badziak, Łódź, Brzeziny 1997pl_PL
dc.referencesBuczkowski S., Hipoteczna odpowiedzialność wierzytelności ubezpieczeniowej, Poznań 1932pl_PL
dc.referencesBudkiewicz R., O interwencyi wierzycieli hipotecznych przy oszacowaniu subhastacyjnem nieruchomości, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1895, nr 14 i 15pl_PL
dc.referencesBukowiecki S., Organizacja urządzeń hipotecznych, Warszawa 1928pl_PL
dc.referencesBzowski S., Czy potrzeba w Polsce układać nowe prawo hipoteczne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1931pl_PL
dc.referencesRegulacja hipotek ukazowych osad włościańskich podchodzących pod ukaz z roku 1864, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1890, nr 25 i 28pl_PL
dc.referencesCapitanat R., Wstęp do nauki prawa cywilnego, Warszawa 1938pl_PL
dc.referencesCederbaum H., Adwokatura w Królestwie Polskim, ,,Palestra” 1957, nr 1pl_PL
dc.referencesCercha S., Miasto Brzeziny i jego niektóre ważniejsze zabytki, Kraków 1913pl_PL
dc.referencesChamerska H., Akta hipoteczne i notarialne jako źródło do badań nad księgozbiorami prywatnymi XIX–XX wieku, [w:] Z badań nad księgozbiorami historycznymi, t. 3, Warszawa 1977pl_PL
dc.referencesChomać R., Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1970pl_PL
dc.referencesCzarniecki K., Kilka uwag o statystyce zmian własności i obciążeń hipotecznych, „Przegląd Notarialny” 1928pl_PL
dc.referencesCzerniłowski Z. M., Wsieobszczaja istoria gasudarstwa i zakona, wyp. 2, Moskwa 1983pl_PL
dc.referencesĆwik W., Spory o własność miast rządowych w Królestwie Polskim, ,,Czasopismo Prawno-Historyczne” 1958, t. Xpl_PL
dc.referencesĆwik W. Własność w miastach prywatnych Lubelszczyzny doby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, „Annales UMCS” 1960, t. IV, 1, sectio Gpl_PL
dc.referencesDarowanie przez wierzyciela dłużnikowi sumy hipotecznej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1891, nr 15pl_PL
dc.referencesDąbkowski P., Prawo prywatne polskie, t. II, Lwów 1911pl_PL
dc.referencesDąbrowski A. J., Ostrzeżenia w prawie hipotecznym, „Prawo” 1928pl_PL
dc.referencesDomański L., O prawie własności nieruchomości hypotekowanych, ,,Gazeta Sądowa Warszawska’’ 1931, nr 6, 7, 9 i n.pl_PL
dc.referencesDunin K. Ograniczenia prawa własności, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1879–1880, nr 8pl_PL
dc.referencesDutkiewicz W., Jakie jest znaczenie art. 724 K.N. i czy jeśli jakiej uległ modyfikacji przez prawo hipoteczne z roku 1818?, ,,Przegląd Sądowy” 1924, t. IVpl_PL
dc.referencesDutkiewicz W., O znaczeniu jurysprudencji, Warszawa 1875pl_PL
dc.referencesDutkiewicz W. Prawo hipoteczne w Królestwie Polskim, Dodatek, oprac. L. Frenk, Warszawa 1936pl_PL
dc.referencesDutkiewicz W., Program do egzaminu z historii praw, które w Polsce przed wprowadzeniem Kodeksu Napoleona obowiązywały, Warszawa 1866, z. 1–4pl_PL
dc.referencesArt. 94 k. p. c. w praktyce hipotecznej, „Notariat-Hipoteka” 1935pl_PL
dc.referencesEgzekucja skierowana do nieruchomości hipotecznej za dług współwłaściciela tej nieruchomości (art. 47 u. h.), „Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, nr 34pl_PL
dc.referencesEilsberger E., Der Durchbruch bei Brzeziny AM 24 November 1914, Berlin 1939pl_PL
dc.referencesEisenbach A., Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim, Warszawa 1972pl_PL
dc.referencesO skutkach dwojakiego stosowania art. 38 ust. hipotecznej do rozwijającej się w kraju parcelacji dóbr ziemskich, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1881, nr 1pl_PL
dc.referencesEncyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 1–2, red. A. Mączak, Warszawa 1981–1982pl_PL
dc.referencesArt. 94 k. p. c. w praktyce hipotecznej, „Notariat-Hipoteka” 1935, nr 15pl_PL
dc.referencesCzy dobra skarbowe mogą być wywołane do pierwiastkowej regulacji, „Notariat-Hipoteka” 1935, nr 20pl_PL
dc.referencesEgzekucja sądowa w hipotece, „Notariat-Hipoteka” 1935, nr 14pl_PL
dc.referencesHipoteka a kartoteki właścicieli nieruchomości, „Notariat-Hipoteka” 1936, nr 12pl_PL
dc.referencesKwestia z nazwami hipotecznymi, „Notariat-Hipoteka” 1935, nr 16pl_PL
dc.referencesParcelacje a tzw. zamknięcie hipoteki, „Notariat-Hipoteka” 1930, nr 9pl_PL
dc.referencesParę słów w sprawie art. 28 ustawy hipotecznej z 1818 roku, „Notariat-Hipoteka” 1935, nr 5pl_PL
dc.referencesStwierdzenie tożsamości osób przy aktach hipotecznych, ,,Notariat-Hipoteka” 1933, nr 6pl_PL
dc.referencesWadliwa praktyka. Zawieszające decyzje hipoteczne, „Notariat-Hipoteka” 1931, nr 10pl_PL
dc.referencesEttinger S., Art. 27 prawa hipotecznego a nowe postępowanie egzekucyjne, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1933, nr 49pl_PL
dc.referencesEttinger S., Jeszcze w sprawie stosowania art. 27 Prawa hipotecznego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1934, nr 4pl_PL
dc.referencesEttinger S. Obrót nieruchomościami w hipotekach w świetle przepisów dewizowych, Warszawa 1938pl_PL
dc.referencesEttinger S., O stosowaniu moratorium dla wierzytelności hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1935, nr 45pl_PL
dc.referencesBrońmy naszego systemu hipotecznego, „Notariat-Hipoteka” 1936, nr 15–16pl_PL
dc.referencesFeil H., Immobilizacja ruchomości i skutki ich ujawnienia hipotecznego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1918, nr 25–26pl_PL
dc.referencesFierich M., Historia ksiąg hipotecznych b. Wolnego Miasta Krakowa, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1888, nr 29pl_PL
dc.referencesFlamm F., Interpretacja Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1888pl_PL
dc.referencesFlamm., W kwestii ostrzeżeń hipotecznych co do należności osobistych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1874, nr 8pl_PL
dc.referencesFlatt J. B., Opis Księstwa Warszawskiego, Poznań 1809pl_PL
dc.referencesFronda M., Jeszcze o jawności ksiąg wieczystych, „Notariat-Hipoteka” 1935, nr 6pl_PL
dc.referencesFruchs H., Uwagi dzielnicowo porównawcze o hipotece sądowej, „Głos Prawa” 1933, nr 3pl_PL
dc.referencesO nadzorze nad sekretarzami wydziałów hipotecznych przy sądach pokoju, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1918, nr 43–45pl_PL
dc.referencesG. Stan., Zaskarżenie decyzji wydziałów hipotecznych powiatowych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1921, nr 43pl_PL
dc.referencesGajewicz L., O ustępstwach prawa pierwszeństwa hipotecznego z wpisami działu III-go wykazu hipotecznego dla pożyczek Towarzystw Kredytowych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1913, nr 41pl_PL
dc.referencesGeldwerth L., Intabulacja długu w zastrzeżonym stopniu hipotecznym wedle najnowsze judykatury, „Głos Adwokatów” 1932,pl_PL
dc.referencesGlass J., Dwa równoległe tryby rejestracji praw do nieruchomości, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1926, nr 10pl_PL
dc.referencesGlass J., Jak rozumieć należy pełnomocnictwo szczegółowe na tle polskiej ustawy hipotecznej?, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1924, nr 45pl_PL
dc.referencesGlass J., Jeszcze jeden zbędny rygor hipoteczny, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1927, nr 24pl_PL
dc.referencesGlass. J. Jeszcze w sprawie art. 131 ustawy hipotecznej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1924, nr 18pl_PL
dc.referencesGlass J., O dyslokacji urzędów hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1924, nr 17pl_PL
dc.referencesGlass J., O zakładaniu hipotek dla drobnej własności, Warszawa 1917pl_PL
dc.referencesGlass J., Organizacja tymczasowa urzędów hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1917, nr 6pl_PL
dc.referencesGlass J., Prawo hipoteczne, Warszawa 1927pl_PL
dc.referencesGlass J., Rozwój dotychczasowy i przyszłe reformy hipoteki polskiej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1918, nr 43–45pl_PL
dc.referencesGlass J., Rękojmia wiary publicznej w hipotece a zaskarżalność decyzji hipotecznych, ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1927, nr 46pl_PL
dc.referencesGlass J., Ustawa hipoteczna dla drobnej własności ziemskiej, Warszawa 1929.pl_PL
dc.referencesGlass J., W przedmiocie apelacji od decyzji zwierzchności hipotecznej powiatowej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1919, nr 16 i 26pl_PL
dc.referencesGlass J., Zarys prawa hipotecznego w b. Królestwie Polskim, Warszawa 1922.pl_PL
dc.referencesGliwa-Gliwiński K., Zakres kompetencji wydziału hipotecznego przy zatwierdzaniu aktów, „Notariat-Hipoteka” 1933, nr 13pl_PL
dc.referencesGliwa-Gliwiński K., Zakres przymusu hipotecznego w województwach wschodnich, „Notariat- Hipoteka” 1933, nr 23pl_PL
dc.referencesGloger Z., Encyklopedia staropolska, t. I–III, Warszawa 1985pl_PL
dc.referencesGłębocki Z., Narodowość i stopień wykształcenia sądowników w Królestwie Polskim, „Przegląd Prawa i Administracji” 1894, nr 19pl_PL
dc.referencesGłos w obronie hipoteki polskiej, „Notariat-Hipoteka” 1931, nr 10pl_PL
dc.referencesGłowacki W., Wadliwości w stosowaniu teorii zastrzeżeń hipotecznych w praktyce, ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1873, nr 22pl_PL
dc.referencesGodlewski M., Zbiór prac przygotowawczych do ustaw hipotecznych w królestwie Polskim obowiązujących, Warszawa 1876pl_PL
dc.referencesGoldberg L., Czy przepisy ustaw hipotecznych z r. 1818 i 1825 o przywilejach obowiązują obok art. 794–811 K.p.c., „Wiadomości Prawnicze” 1934pl_PL
dc.referencesGoldstein S., Ustawy hipoteczne w świetle orzecznictwa, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1918, nr 43–45pl_PL
dc.referencesGołąb S., Automat hipoteczny, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1938, nr 2pl_PL
dc.referencesGołąb S., Rozporządzanie hipoteką przez właściciela, Warszawa 1918pl_PL
dc.referencesGołąb S., Opróżnione miejsce hipoteczne, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1938, nr 4pl_PL
dc.referencesGrabowski E., Stan budowli w miastach Królestwa Kongresowego w 1913 r., ,,Ekonomista ”1916, t. 1–2pl_PL
dc.referencesGrodziski S., Z badań nad czesko-austriackim prawem hipotecznym i jego znaczeniem dla Galicji, „Małopolskie Studia Historyczne” 1965, t. 8, nr 3–4pl_PL
dc.referencesGrynwaser H., Kodeks Napoleona w Polsce, Wrocław 1951pl_PL
dc.referencesGutkowski M., Ustąpienie pierwszeństwa hipotecznego przy nowym zaciąganiu pożyczek, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1902, nr 51 i 52pl_PL
dc.referencesHahn Z., O rozporządzaniu hipoteką przez właściciela i o hipotece właściciela, „Czasopismo Sędziowskie” 1929pl_PL
dc.referencesHahn Z., Ustąpienie pierwszeństwa hipotecznego, „Czasopismo Sędziowskie” 1930pl_PL
dc.referencesHeylman A., Historia organizacji sądownictwa w Królestwie Polskim, t. 1, Warszawa 1861pl_PL
dc.referencesHeylman A., O stosunku hipoteki gubernialnej od okręgowej, Biblioteka Warszawska, t. II, Warszawa 1852pl_PL
dc.referencesHeylman A., Pogląd na opinię p. Dutkiewicza co do teorii ostrzeżeń hipotecznych. Zbiór rozpraw jurysprudencyjnych, t. II, Warszawa 1865pl_PL
dc.referencesHeylman A., Rozbiór wykazu hipotecznego, Warszawa 1858pl_PL
dc.referencesHeylman A., Rys procesu dyscyplinarnego sądowego, Warszawa 1844pl_PL
dc.referencesHilbricht K., O księgach publicznych czyli hipotecznych w Galicji, „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Polityczny” 1864, nr 2pl_PL
dc.referencesHistoria państwa i prawa Polski, t. III: Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach, Warszawa 1981pl_PL
dc.referencesHistoria państwa i prawa Polski, t. IV: Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, red. J. Bardach, Warszawa 1982pl_PL
dc.referencesHistoria Polski w liczbach. Ludność. Terytoriu, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesHolewiński W., Hipoteka sądowa, ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1895, nr 41, 43pl_PL
dc.referencesHolewiński W., O stosunkach majątkowych między małżonkami, Petersburg 1861pl_PL
dc.referencesHolewiński W., Różnice zasadnicze między hipoteką pruską, austriacką, francuską i polską, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1888, nr 30pl_PL
dc.referencesHorowicz J., O uzyskaniu hipoteki na majątku upadłego, „Wiadomości Prawnicze” 1934pl_PL
dc.referencesHube K., O instytucji hipotecznej w Królestwie Polskim, wyd. 2, Warszawa 1869pl_PL
dc.referencesIhnatowicz I., Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990pl_PL
dc.referencesIhnatowicz I., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, t. 1, Warszawa 1967pl_PL
dc.referencesKogo należy pozywać powództwach o skreślenie wpisu hipotecznego?, ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1922, nr 13pl_PL
dc.referencesW kwestii zatwierdzania aktów hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1882, nr 31pl_PL
dc.referencesW kwestyi hipotek sądowych poprzedzających ogłoszenie upadłości, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1883, nr 43pl_PL
dc.referencesJacobs T., Der Lowe vom Brzeziny, Hamburg [1938]pl_PL
dc.referencesJawność hipoteczna, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1889, nr 27pl_PL
dc.referencesJelonek A., Liczba ludności miast i osiedli w Polsce w latach 1810–1955, ,,Dokumentacja Geograficzna” 1956, z. 5pl_PL
dc.referencesJeziorański F., Art. 1 i 2 ust. hipotecznej z 1818 r., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1883, nr 28 i 32pl_PL
dc.referencesJeziorański F., Co do skutków niestanowczego zatwierdzenia tytułów hipotecznych. Polemika, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1918, nr 51–53pl_PL
dc.referencesJeziorański F., Co to jest ostrzeżenie hipoteczne i w czym się różni od hipoteki, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1887, nr 38pl_PL
dc.referencesJeziorański F., Jak usunąć niedogodności wynikające z zastosowania art. 25 uh, ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1887, nr 27pl_PL
dc.referencesJeziorański F., O krytyce projektu instrukcji dodatkowej dla zwierzchności hipotecznych Królestwa Polskiego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1916, nr 50pl_PL
dc.referencesJeziorański F., O prawach spadkobiercy i jego wierzycieli w toku postępowania spadkowego, ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1888, nr 20pl_PL
dc.referencesJeziorański F., O prawach wierzycieli do wykonywania praw i skarg dłużnika, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1894, nr 29pl_PL
dc.referencesJeziorański F., O skutkach aktów do hipoteki wniesionych, ale nieujawnionych w wykazie hipotecznym czystym wpisem, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1887, nr 50pl_PL
dc.referencesJeziorański F., O upadku praw ujawnionych przez zastrzeżenia hipoteczne. Projekt instrukcji dodatkowej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1887, nr 12pl_PL
dc.referencesJeziorański F., O wpisach hipotecznych niestanowczych, „Żurnał Grażdanskogo i Ugałownogo Zakona/Prawa/” 1886pl_PL
dc.referencesJeziorański F., O zastrzeżeniach warunkowych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1894, nr 12pl_PL
dc.referencesJeziorański F., Pobudki i sposób postanowienia Ustawy Hypotecznej z roku 1818, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1883, nr 23pl_PL
dc.referencesJeziorański F., Podręcznik dla sądów pokoju, Warszawa 1877pl_PL
dc.referencesJeziorański F., Spór z J. Piasecki, O zastrzeżeniach hipotecznych, ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1889, nr 6 i n.pl_PL
dc.referencesJózefowicz K., Przepisy o hipotekach czyli wykład prawa hipotecznego w Królestwie Polskim obowiązującego, Warszawa 1873.pl_PL
dc.referencesJurysprudencja cywilna. Art. 20 ust. hipotecznej art. 780 k c, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1933, nr 21pl_PL
dc.referencesSprawa wierzyciela hyp. następnie nabywcy domu z lokatorem o czynsz z kontraktu zawartego przez poprzedniego właściciela, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1895, nr 11pl_PL
dc.referencesCzy ma znaczenie legalne regulacja hipoteki nieruchomości miejskiej, wywołana pierwiastkowo w hipotece gubernialnej z połączeniem jej z nieruchomością już tamże hipotecznie uregulowaną i z nadaniem nazwy tej nieruchomości, jakiej ona nie miała? Czy zatem taką regulacyją może się skutecznie zasłaniać nabywca dóbr do których poprzedni właściciel przyłączył nieruchomość miasteczka, wywołane do pierwiastkowej regulacji w hipotece gubernialnej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1883, nr 41pl_PL
dc.referencesKalicki M., Jeszcze słów parę w kwestii czy dobra skarbowe mogą być wywołane do pierwiastkowej regulacji, „Notariat-Hipoteka” 1936, nr 1pl_PL
dc.referencesKapuściński P., Jurysprudencja Senatu z lat dwudziestu sześciu (1842–1867), Warszawa 1869pl_PL
dc.referencesKarczewski S., Prawdziwość księgi wieczystej, „Notariat-Hipoteka 1935, nr 12–13pl_PL
dc.referencesKarpiński J., Pytania prawne rozstrzygnięte przez Departamenty Cywilne Izby Sądowej Warszawskiej oraz przez Rządzący Senat ze skarg na wyroki zjazdów sędziów pokoju okręgu sądowego warszawskiego 1876-1883, dalsze za lata 1882–1900, Warszawa 1884–1900pl_PL
dc.referencesKisza A., Krzemiński Z., Łyczywek R., Historia adwokatury polskiej, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesKneifel E., Das Kirchspiel Brzeziny: zur 100 jahrigen Jubilaumsfeier der evangelisch-lutherischen Kirche In Brzeziny AM 10 September 1933, Łódź 1933pl_PL
dc.referencesKogo należy pozywać w powództwach o skreślenie wpisu hipotecznego?, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1922, nr 14pl_PL
dc.referencesKoczanowicz M., Prawo górnicze obowiązujące w Królestwie Polskim, Warszawa 1897pl_PL
dc.referencesKolańczyk K., Prawo rzymskie, wyd. III, Warszawa 1978pl_PL
dc.referencesKolańczyk K., Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce. Rozporządzanie własnością ziemską do końca XIV wieku, Poznań 1950pl_PL
dc.referencesKołodziński B., Geografia Królestwa Polskiego, Warszawa 1862pl_PL
dc.referencesKonarski S., Hipoteka sądowa na majątku upadłego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, nr 33pl_PL
dc.referencesKonic H., Dzieje prawa małżeńskiego w Królestwie Polskim (1818–1836), Kraków 1903pl_PL
dc.referencesKonic H., Prawa wierzycieli hipotecznych do wynagrodzenia za pogorzel nieruchomości, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1885, nr 38 i n.pl_PL
dc.referencesKonic. H., Słówko o zawieszających decyzjach hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1888, nr 18pl_PL
dc.referencesKorobowicz A., Sądownictwo Królestwa Polskiego 1876–1915, Lublin 1995pl_PL
dc.referencesKorobowicz A., Zmiany w ustroju sądownictwa najwyższego w Królestwie Polskim w latach 1815– 1876, ,,Czasopismo Prawno-Historyczne 1972, t. XXIV, z. 2pl_PL
dc.referencesKorzonek J., Hipoteczne ujawnienie prawa pierwokupu, „Przegląd Sądowy” 1937pl_PL
dc.referencesKorzonek J., Umowne wpisy hipoteczne w postępowaniu ugodowym, „Przegląd Sądowy” 1932pl_PL
dc.referencesKostiuszko I. J., Kriestianskaja rieforma 1864 goda w Carstwie Polskom, Moskwa 1962pl_PL
dc.referencesKotkowski M., O interpretację art. 131 ustawy hipotecznej 1818 r., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1924, nr 17pl_PL
dc.referencesKowalewski B., Z powodu artykułu ,,w sprawie hipotek powiatowych”, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1899, nr 7pl_PL
dc.referencesKozon B., O zmianę instrukcji dla kancelarii hipotecznych na Kresach Wschodnich, „Notariat-Hipoteka” 1933pl_PL
dc.referencesKraus A., Prawo ksiąg gruntowych w b. zaborze pruskim, Warszawa 1921pl_PL
dc.referencesKrauze A., W przedmiocie wznowienia ksiąg i aktów hipotecznych, uległych zniszczeniu w czasie wojny, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1919, nr 1pl_PL
dc.referencesKronika Cywilna, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1875, nr 18 (do art. 20); 1897, nr 9 (zamknięcie księgi); 1901, nr 33 (spór o prawo propinacji); 1914, nr 13 (świątynia chrześcijańska a hipoteka)pl_PL
dc.referencesKubicki T., Kilka uwag o tzw. zamieszkaniu obranym w świetle art. 27 prawa o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z roku 1818, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. XII, Kraków, Lublin, Łódź 2009pl_PL
dc.referencesKubicki T., Księgi hipoteczne w prawie dziewiętnastowiecznego Królestwa Polskiego. Zasady konstrukcji – forma zewnętrzna i wewnętrzna, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. XI, Kraków, Lublin, Łódź 2008pl_PL
dc.referencesKubicki T., Źródła prawa hipotecznego na ziemiach polskich w okresie zaborów 1772–1918, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. X, Kraków, Lublin, Łódź 2007pl_PL
dc.referencesKulpa S., O księgach gruntowych czyli hipotece, Kraków 1924pl_PL
dc.referencesKuratowski R., O rygorach hipotecznych niezbywalności i nieobciążania nieruchomości, „Warszawa Gazeta Sądowa” 1926, nr 19pl_PL
dc.referencesKuratów-Kuratowski R., Czy w dawnym prawie polskim obowiązywała zasada szczegółowości zapisów zastawnych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1918, nr 43–4pl_PL
dc.referencesKurman M., Hipoteka, „Przegląd Notarialny” 1935, nr 4; 1936, nr 9pl_PL
dc.referencesKurman M., Kryzys hipoteczny, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, nr 40, 42, 44 i 46pl_PL
dc.referencesKurman M., Notariat, hipoteka, akty, Warszawa 1930pl_PL
dc.referencesKurman M., O ostrzeżeniach hipotecznych dotyczących parcelacji, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, nr 14pl_PL
dc.referencesKurman M., Znamię wiary publicznej a prawomocność decyzji wydziałów hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1927, nr 45pl_PL
dc.referencesKuryłowicz M., Agoranomos i tabellio. Z historii antycznego notariatu, „Rejent” 1992, nr 2pl_PL
dc.referencesKutrzeba S., Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. I–II, Lwów 1925–1926pl_PL
dc.referencesKwestia urządzenia hipoteki osady włościańskiej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1874, nr 26pl_PL
dc.referencesNa marginesie reorganizacji ewidencji hipotecznej, „Notariat-Hipoteka” 1932, nr 24pl_PL
dc.referencesLandau Sz., Dwie uwagi o zastrzeżeniach, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1882, nr 1pl_PL
dc.referencesLandau Sz., O krótkich wyciągach z wykazów hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1883, nr 37pl_PL
dc.referencesLandau Sz., Dwie uwagi o zastrzeżeniach, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1882, nr 1pl_PL
dc.referencesLandau Sz., W obronie art. 1 ustawy hipotecznej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1924, nr 47pl_PL
dc.referencesLandau Sz., Z powodu art. 25 ustawy hipotecznej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1912, nr 29pl_PL
dc.referencesLebiedincew N., Ipotiecznyje ustawy, Warszawa 1912pl_PL
dc.referencesLitauer J. J., Interwencja w sporze o interpretację art. 131 prawa hipotecznego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1924, nr 3pl_PL
dc.referencesLitauer J. J., Memoriał J. W. Bandkiego o prawie hipotecznym z roku 1818, Warszawa 1915pl_PL
dc.referencesLitauer J. J., O znaczeniu i skutkach hipoteki sądowej, „Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego” 1916, nr 1pl_PL
dc.referencesLitauer J. J., Przyczynek historyczny do sprawy rewizji hipotek, „Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego” 1918, nr 2pl_PL
dc.referencesLitauer J., Przyczynek historyczny do wykładni art. 68, „Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego” 1916, nr 2pl_PL
dc.referencesLazucki A., Regulacya hipotek osad włościańskich podchodzących pod ukaz z roku 1864, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1883, nr 19pl_PL
dc.referencesŁowmiański H., Zagadnienia kontroli księcia nad obrotem ziemi w Polsce XII wieku, ,,Czasopismo Prawno Historyczne” 1975, nr XXVIIpl_PL
dc.referencesŁuczywek J., Umowa kaucji hipotecznej, „Wileński Przegląd Prawniczy” 1931, nr 9pl_PL
dc.referencesM. Balicki, Pierwiastkowa regulacja hipoteki przez zainteresowane osoby trzecie, „Notariat-Hipoteka” 1933, nr 20pl_PL
dc.referencesMacholz A., Czy prawo pierwokupu należy do wpisów tzw. Nieszkodliwych, „Czasopismo Kas Oszczędności” 1932.pl_PL
dc.referencesMacholz A., O zajęciu hipoteki właściciela, „Czasopismo Kas Oszczędności” 1932pl_PL
dc.referencesMaciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesMaciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesMakiłła D., Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesMalec D., Notariat w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002pl_PL
dc.referencesMapy hipoteczne stanowią integralną część ksiąg gruntowych, „Przegląd Prawa i Administracji” 1894, nr 19pl_PL
dc.referencesMarian B. (Balicki), O zakresie kompetencji Wydziału hipotecznego, ,,Notariat-Hipoteka” 1934, nr 25pl_PL
dc.referencesMarkiewicz J., Regulacja hipoteczna według prawa z 1825 roku w południowej Lubelszczyźnie do czasu wprowadzenia ukazów uwłaszczeniowych (1825–1866), [w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa, red. W. Witkowski, Wyd. UMCS Lublin 2008pl_PL
dc.referencesMatuszewski J., Pisma wybrane, t. I, Aqua abrenuntiationis, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesMatuszewski J. S., Słownictwo łacińskie i polskie w prawie ziemskim do końca XV stulecia. Terminologia zastawu nieruchomości, „Studia Źródłoznawcze” 1980, R. 25pl_PL
dc.referencesMatuszewski J. S., Zastaw nieruchomości w polskim prawie ziemskim do końca XV stulecia, ZNUŁ 1979, S. I, z. 53pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz J., Ostatnie lata hipoteki dawnej Polski w Lublinie, „Głos Sądownictwa” 1935, nr 2pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz J., O niektórych problemach prawno-ustrojowych miast prywatnych w dawnej Polsce, ,,Annales UMCS” 1964, vol. XI, sectio Gpl_PL
dc.referencesMazurkiewicz J., Pozostałości dawnego prawa hipotecznego na terenie B. Galicji Zachodniej (1795–1810), „Rocznik Lubelski” 1960, t. 3pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz J., Uwagi o roli ksiąg i akt hipoteki polskiej z 1818 i 1825 r., „Czasopismo Prawno Historyczne” 1953, nr 5pl_PL
dc.referencesMedyński H., Czy można przerachować pierwszeństwo hipoteczne, „Współczesna Myśl Prawnicza” 1935, nr 1pl_PL
dc.referencesMiklaszewski W., Rys organizacji władz sądowych podług ustawy z dnia 20 XI 1864 i postanowienia o wprowadzeniu reformy sądowej w Królestwie Polskim z dnia 19 lutego 1875, Warszawa 1876pl_PL
dc.referencesMiszewski W., Kurman M., Notariat, hipoteka, akty, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1930, nr 25pl_PL
dc.referencesMuszalski E., Hipoteka i fotografia,. Udoskonalenie działu I-go wykazu hipotecznego, „Głos Sądownictwa” 1935pl_PL
dc.referencesMuszalski E., O pierwiastkową regulację hipoteczną nieruchomości miejskich (w b. dzielnicach rosyjskich), „Głos Sądownictwa” 1937pl_PL
dc.referencesMuszalski E., O pierwiastkową regulację hipoteczną nieruchomości mniejszych, „Głos Sądownictwa” 1937pl_PL
dc.referencesHipoteka drobnej własności, „Notariat-Hipoteka” 1932, nr 29pl_PL
dc.referencesOstrzeżenie hipoteczne o przymusowym wykupie dóbr ziemskich, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1922, nr 22pl_PL
dc.referencesNagórski Z., Zmiana koncepcji hipotecznej na czysty wpis w czasie trwania upadłości, „Przegląd Prawa” 1934pl_PL
dc.referencesNeymark-Bądkowski J., Zachowanie miejsca hipotecznego na rzecz właściciela, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1925, nr 44pl_PL
dc.referencesNeymark J., Jeszcze w kwestii waloryzacji należności zabezpieczonych za pomocą kaucji hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1925, nr 11pl_PL
dc.referencesNeymark J., Rozumowane świadectwa hipoteczne, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1930, nr 8pl_PL
dc.referencesNiemirowski A., Hipotekariusze, „Kłosy” 1888, nr 1179–1180pl_PL
dc.referencesNiemirowski A., Wykład notariatu, dziejowy i porównawczy. Część szczególna, Warszawa 1876pl_PL
dc.referencesNowakowski K., Ostatnia reakcja przeciwko hipotece, ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1904, nr 1, 2, 3pl_PL
dc.referencesNowakowski W., O stosowaniu w praktyce art. 70 ust. hip., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1873, nr 29pl_PL
dc.referencesNowakowski W., Rys historyczny ustaw hipotecznych z roku 1818 i 1825, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1888, nr 16 i 29pl_PL
dc.referencesObzor pietrkowskoj gubierni za 1876 god, Pietrkow 1877pl_PL
dc.referencesOdpowiedź hipotekariusza na art. P. Kriszrota-Prawnickiego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1889, nr 12pl_PL
dc.referencesOhryzko-Włodarska C., Przemiany na wsi Królestwa Polskiego w latach 1846–1870. Na przykładzie powiatu brzezińskiego, Warszawa 1972pl_PL
dc.referencesOkolski A., Wykład prawa administracyjnego oraz prawo administracyjne obowiązujące w Królestwie Polskim, t. I–II, Warszawa 1880pl_PL
dc.referencesOkolski A., Zasady prawa cywilnego obowiązującego w Królestwie Polskim, Warszawa 1885.pl_PL
dc.referencesOkolski S., Krótki zarys postępowania sądowego cywilnego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1875, nr 3; 1876, nr 4pl_PL
dc.referencesOpas T., Wolność osobista mieszczan miast szlacheckich województwa lubelskiego w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, ,,Przegląd Historyczny” 1970, t. 61, z. 4pl_PL
dc.referencesOrzechowski K., Księgi i akta śląskiej hipoteki jako źródło historyczne i historyczno-prawne, ,,Czasopismo Prawno Historyczne” 1956, t. VIII, z. 1pl_PL
dc.referencesOrzecznictwo sądowe. Przegląd bieżący. Zasada jawności hipotecznej a przywrócenie zastrzeżenia, wykreślonego przed nabyciem nieruchomości, „Notariat-Hipoteka” 1933, nr 11–12pl_PL
dc.referencesOstrzeżenie hipoteczne o przymusowym wykupie dóbr ziemskich, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1922, nr 22pl_PL
dc.referencesDziały majątkowe a prawa wierzycieli w praktyce hipotecznej, „Notariat-Hipoteka” 1936, nr 19pl_PL
dc.referencesZnaczenie art. 12 ust, hip., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1897, nr 3pl_PL
dc.referencesPaciorkowski S., W kwestii urządzenia hipotek powiatowych na żądanie wierzyciela, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1894, nr 6pl_PL
dc.referencesPajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1980pl_PL
dc.referencesPamiatnaja kniżka pietrkowskoj guberni za 1874 god, Pietrkow 1875 (także lata 1875–1876–1898).pl_PL
dc.referencesParczewski A., Rys historyczny hipoteki polskiej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1918, nr 43–45pl_PL
dc.referencesPiasecki J., O zastrzeżeniach hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1883; nr 36 i 1889, nr 3 i 4pl_PL
dc.referencesPiasecki J., Parcelacya przed wydziałem hipotecznym warszawskim, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1882, nr 45pl_PL
dc.referencesPiasecki J., Parcelacja uważana ze stanowiska ustawy hipotecznej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1883, nr 11pl_PL
dc.referencesPiasecki J., Sprawa o pierwszeństwo hipoteczne, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1880, nr 4pl_PL
dc.referencesPiasecki J., Stanowisko wydziału hipotecznego warszawskiego wobec parcelacji, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1883, nr 11pl_PL
dc.referencesPiaskowski A., Art. 25 ust. hip., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1912, nr 40; 1913, nr 42pl_PL
dc.referencesPiaskowski A., Kaucja hipoteczna, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1912, nr 40; 1913, nr 7pl_PL
dc.referencesPiekarski M., Opróżnione miejsca hipoteczne i hipoteka właściciela, „Wiadomości Prawnicze” 1938pl_PL
dc.referencesPierwszeństwo hipoteki przy pierwiastkowej regulacji, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1937, nr 49pl_PL
dc.referencesPłaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X–XVIII w., Kraków 1997pl_PL
dc.referencesPłaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. II: Polska pod zaborami, Kraków 1994pl_PL
dc.referencesPłaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. III: Okres międzywojenny, Kraków 2001pl_PL
dc.referencesPolska XIX wieku. Państwo – społeczeństwo – kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1977pl_PL
dc.referencesPosiełł J., Na marginesie zakresu kompetencji wydziałów hipotecznych, „Notariat-Hipoteka” 1934, nr 23pl_PL
dc.referencesPowództwo o wykreślenie kaucji hipotecznej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, nr 10pl_PL
dc.referencesPóźniejsze urządzenie tej samej nieruchomości, która już ma urządzoną hipotekę w innej k.w., nie może wywołać żadnych skutków hipotecznych (art. 5 ust. hyp.), „Gazeta Sądowa Warszawska” 1908, nr 32pl_PL
dc.referencesPrawa wierzycieli hipotecznych niesubhastacyjnych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1889, nr 33pl_PL
dc.referencesPreiss A., O hipotekach dla osad włościańskich podchodzących pod ukaz z 1864 r., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1891, nr 45pl_PL
dc.referencesPresser W., Prawo właściciela rozporządzania hipoteką kaucyjną, „Nowa Palestra” 1934pl_PL
dc.referencesProcenty od kapitałów zahipotekowanych przedawniają się po upływie lat 5, (art. 70, 123 ust. hip i 2277 k. c.), „Gazeta Sądowa Warszawska” 1908, nr 35pl_PL
dc.referencesPrzeniesienie części dóbr hipoteki sądu okręgowego do hipoteki sądu grodzkiego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1934pl_PL
dc.referencesPrzyznanie nieruchomości hipotekowanej na własność jednemu z wierzycieli po pierwszej spełzłej licytacji, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, nr 20pl_PL
dc.referencesPytlewski M., Uprawnienia wierzyciela z art. 1166 k.c. przy pierwiastkowej regulacji hipotecznej, „Notariat-Hipoteka” 1932, nr 11pl_PL
dc.referencesRakowiecki B., Jeszcze w kwestii pierwiastkowej regulacji hipoteki na żądanie wierzyciela, „Notariat-Hipoteka” 1933, nr 30pl_PL
dc.referencesRakowiecki B., Luźne uwagi o stosowaniu art. 70 u.h., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1900, nr 47 i n.; 1901, nr 2pl_PL
dc.referencesRakowiecki B., O pierwszeństwie hipotecznym według ustaw sejmowych, Warszawa 1911pl_PL
dc.referencesRakowiecki B., Ustawa hipoteczna 1818 r. a dawne statuty i konstytucje polskie, materii urządzeń hipotecznych dotyczące, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1933, nr 30pl_PL
dc.referencesRakowiecki B., W kwestii uporządkowania wykazów hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1927, nr 6, 8, 10pl_PL
dc.referencesRakowiecki K., Bibliografia prac o hipotece polskiej, Warszawa 1921pl_PL
dc.referencesRakowiecki., Zasady hipoteki sądowej i prawnej według ust. hip. Z 18 i 25, Warszawa 1900pl_PL
dc.referencesRamotowska F., Uwagi o księgach kancelaryjnych i archiwalnych urzędów polskich i rosyjskich XIX wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1976, t. 21pl_PL
dc.referencesRedzik A., Historia adwokatury polskiej, ,,Palestra” 2008, nr 11–12pl_PL
dc.referencesPoświadczenie tożsamości do pełnomocnictwa hipotecznego, „Notariat-Hipoteka” 1931pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny Królestwa Polskiego z uwzględnieniem innych ziem polskich, 1915, oprac. E. Strasburger, Warszawa 1916pl_PL
dc.referencesRocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1862, Warszawa 1862 (również za lata 1857–1860)pl_PL
dc.referencesRosin R., Początki miasta Brzezin, ,,Ziemia Łęczycka” 1959, nr 3pl_PL
dc.referencesRosin R., Miasta regionu łódzkiego. Próba periodyzacji dziejów, ,,Rocznik Łódzki” 1971, t. I1pl_PL
dc.referencesRozenbaum M., Rzut oka na przymusową realizację wierzytelności hipotecznych wedle systemu niemieckiego w porównaniu z austriackim, „Głos Prawa” 1931pl_PL
dc.referencesRozmaitości. Jawność hipoteczna, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1889pl_PL
dc.referencesRóżycki T., Brzeziny (19–24 XI 1914), ,,Bellona” Warszawa 1936, nr 1pl_PL
dc.referencesRymaszewski Z., Z badań nad organizacją sądów prawa polskiego w średniowieczu. Woźny sądowy, Monografie prawnicze Akademii L. Koźmińskiego, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesRymaszewski Z., Zastaw w świetle praktyki sądów małopolskich, ZNUŁ 1962pl_PL
dc.referencesAd. Par. 61 ust. hip, 877 u. c., „Głos Prawa” 1925, nr 5–6pl_PL
dc.referencesCzy mogą być zakładane hipoteki dla osad włościańskich, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1894, nr 31pl_PL
dc.referencesSpór o miejsce hipoteczne, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1895, nr 15pl_PL
dc.referencesSąd okręgowy jest instancją apelacyjną w sprawach od decyzji wydziałów hipotecznych powiatowych. Odwołanie dalsze nie służy, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1920, nr 5pl_PL
dc.referencesSpór o prawa hipotekowane, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1921, nr 44pl_PL
dc.referencesPrzedawnienie własności hipotecznej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1908, nr 45pl_PL
dc.referencesZ powodu rozsprzedaży większych majątków, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1881, nr 1pl_PL
dc.referencesSchipper I., Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937pl_PL
dc.referencesSczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1973pl_PL
dc.referencesSilber D., Uwagi na temat ostrzeżeń hipotecznych, „Przegląd Notarialny” 1922, nr 11–12pl_PL
dc.referencesSilberman, O tzw. kaucjach hipotecznych jako jednym ze sposobów obejścia praw wierzycieli pozahipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1915, nr 31pl_PL
dc.referencesSkupiewski, Kilka uwag w odpowiedzi na artykuł Flamma, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1874, nr 33pl_PL
dc.referencesSłomiński A., Jubileusz ustaw hipotecznych, Piotrków 1919pl_PL
dc.referencesSłomiński A., Prawo cywilne w życiu. Hipoteka na obszarze. Królestwa Kongresowego, Warszawa 1938pl_PL
dc.referencesSłownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. 1, Warszawa 1880pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, red. M. S. B. Linde, t. 1–6, wyd. drugie popr., Lwów 1854 (reprint Warszawa 1995)pl_PL
dc.referencesSmyk G., Korpus urzędników cywilnych w guberniach Królestwa Polskiego w latach 1867–1915, Lublin 2004pl_PL
dc.referencesSobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964pl_PL
dc.referencesSobociński W., Rozwój ustawodawstwa cywilnego w Królestwie Polskim i w Rosji do rosyjskiej reformy sądowej (zarys historyczno-porównawczy), Annales UMCS, Sec. G Ius 12, 1965, 4pl_PL
dc.referencesSobociński W., Zagadnienia reformy sądowej i sądów gminnych w Królestwie Polskim w latach 1856–1864, ,,Czasopismo Prawno Historyczne” 1970, t. XXIIpl_PL
dc.referencesSobociński W., Z badań nad miastami prywatnymi w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1955, t. VII, z. 2pl_PL
dc.referencesSobociński W., Zagadnienia reformy sądowej i sądów gminnych w Królestwie Polskim w latach 1856–1864, ,,Czasopismo Prawno Historyczne” 1970, t. XXIIpl_PL
dc.referencesSójka Zielińska K., Dzieje ustawodawstwa cywilnego Europy XIX wieku, ,,Czasopismo Prawno-Historyczne” 1984, nr XXXVI, z.1pl_PL
dc.referencesSójka Zielińska K., Wielkie kodyfikacje cywilne XIX wieku, Warszawa 1973pl_PL
dc.referencesSpasowicz W., O stosunkach majątkowych między małżonkami według dawnego prawa polskiego, Pisma IV, Petersburg 1892pl_PL
dc.referencesSprawa o pierwszeństwo hipoteczne, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1883, nr 4pl_PL
dc.referencesSpór o miejsce hipoteczne, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1895, nr 31pl_PL
dc.referencesSpór wierzyciela hipotecznego przeciwko oszacowaniu, ,,Gazeta Sądowa Warszawska’’ 1891, nr 22pl_PL
dc.referencesUchylenie decyzji hipotecznej wobec art. 891. Ust. post. cyw., ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1900, nr 17pl_PL
dc.referencesStarczewski E., O zmianach w przepisach hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1925, nr 19pl_PL
dc.referencesStawski A., Kilka uwag w sprawie wzglądu do ksiąg hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1934, nr 51pl_PL
dc.referencesStebelski A., Przeszłość administracyjna ziem województwa łódzkiego, ,,Rocznik Oddziału Łódzkiego PTH” 1928, t. 1pl_PL
dc.referencesStwierdzenie tożsamości w aktach hipotecznych, „Przegląd Notarialny” 1938, s. 267pl_PL
dc.referencesSuligowski A., O reformie sądowej w Królestwie Polskim, Warszawa 1876pl_PL
dc.referencesSumorak L., Hipoteki powiatowe w województwach Wschodnich, ,,Wileński Przegląd Prawniczy” 1933, R. IVpl_PL
dc.referencesSumorak L., Przepisy k.p.c. a hipoteka, „Wileński Przegląd Prawniczy” 1933, R. IIpl_PL
dc.referencesSunderland S., Kilka słów o dziale I wykazu hipotecznego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1904, nr 12, 13, 14pl_PL
dc.referencesSunderland S., Rzut oka na jurysprudencję senatu w kwestjach prawa hipotecznego w ostatnim pięcioleciu, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1909, nr 1, 2, 4 i n.pl_PL
dc.referencesSunderland S., W sprawie przedwojennych długów hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1922, nr 34pl_PL
dc.referencesSurowiecki W., O upadku miast w Polsce, [w:] Dzieła, t. 1, Kraków 1861pl_PL
dc.referencesSzafran F., Działalność władz ziemskich a hipoteka i kurator, Warszawa 1930pl_PL
dc.referencesSzczygielski J., Postanowienie wydziału hipotecznego, zatwierdzające, zawieszające lub oddalające czynność, „Notariat-Hipoteka” 1938, nr 13–22pl_PL
dc.referencesSzczygielski J., Uprawnienia i obowiązki notariusza i wydziału hipotecznego, „Notariat-Hipoteka” 1938, nr 9–10pl_PL
dc.referencesSzelewski A., Wiadomości historyczno-archeologiczne o kościele parafialnym i innych w mieście Brzezinach poprzedzone statystycznym opisem miasta, „Pamiętnik Religijno-Moralny” 1851, t. 20, nr 1pl_PL
dc.referencesSzer S., Prawo hipoteczne obowiązujące w województwach centralnych i wschodnich, wyd. 2, Warszawa 1937pl_PL
dc.referencesSzer S., Rubryka główna i zlewkowa w wykazie hipotecznym, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1930, nr 11pl_PL
dc.referencesSzer S., Wykreślenie z hipotek ostrzeżeń o ogłoszeniu upadłości, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, nr 24pl_PL
dc.referencesSzumański W., O skutkach ustąpienia pierwszeństwa hipotecznego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1900, nr 21–22pl_PL
dc.referencesSzumański W., Kiedy może być wykreślone zastrzeżenie z wykazu hipotecznego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1884, nr 30pl_PL
dc.referencesSzyffer S., W sprawie hipotek powiatowych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1897, nr 51 i 52pl_PL
dc.referencesSzylkret J., Punkt 2. Art. 1281 k.c. na tle ustawy hipotecznej z 1818 r., „Głos Sądownictwa” 1934, nr 4pl_PL
dc.referencesSzylkret J., W Obronie hipoteki polskiej, „Notariat-Hipoteka” 1931, nr 1pl_PL
dc.referencesSzymanowski W., Królestwo Polskie czyli najdokładniejszy obraz tego kraju pod względem statystycznym, geograficznym i historycznych wspomnień, Warszawa 1859pl_PL
dc.referencesSzymańska H., Niektóre problemy chłopskich praw do ziemi w Królestwie Polskim w latach 1815– 1864, ,,Czasopismo Prawno-Historyczne” 1961, t. XIIIpl_PL
dc.referencesSzymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983pl_PL
dc.referencesSzymczakowa A., Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy do połowy XIV wieku, Łódź 1984pl_PL
dc.referencesSzymkowiak Z., Prawdziwość księgi wieczystej, „Notariat-Hipoteka” 1935, nr 15pl_PL
dc.referencesSwiatopełk-Zawadzki J., Listy do redakcji. Wzory niektórych czynności rejentalnych i hipotecznych, ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1916, nr 33pl_PL
dc.referencesŚlaski B., Jeszcze o nazwie rejent, „Notariat-Hipoteka” 1931, nr 3pl_PL
dc.referencesŚlaski B., O chronologię nazwy notariusz, „Notariat-Hipoteka” 1932, nr 5–6pl_PL
dc.referencesŚw., Kronika cywilna. Czy wydział hipoteczny obowiązany jest bezwarunkowo wykonywać decyzje sądu dotyczącą wniesienia wpisu do wykazu hipotecznego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1892, nr 50pl_PL
dc.referencesŚreniowski S., Studia nad prawem i stosunkami agrarnymi Królestwa Polskiego 1831–1864, Warszawa 1963pl_PL
dc.referencesŚwięcicki J., Nowy projekt ustawy hipotecznej dla Cesarstwa, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1895, nr 18pl_PL
dc.referencesTożsamość osoby w świetle praktyki hipotecznej, „Notariat-Hipoteka” 1934pl_PL
dc.referencesTargowski J., Komitet Urządzający i jego ludzie, „Przegląd Historyczny” 1938, t. 39pl_PL
dc.referencesTauber J., Parę uwag o zamęcie terminologicznym dookoła ,,hipoteki sądowej”, „Głos Prawa” 1933, nr 3pl_PL
dc.referencesTilles A., Adnotacja stopnia pierwszeństwa hipotecznego, „Przegląd Notarialny” 1927, nr 3pl_PL
dc.referencesTrawkowski S., Uwagi o urbanistyce i architekturze miejskiej Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku, „Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki” 1956, t. 1pl_PL
dc.referencesTrzebiński W., Borkiewicz A., Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815–1918 r. (Zarys historyczny), „Dokumentacja Geograficzna”, z. 4, Warszawa 1954pl_PL
dc.referencesTylbor S., Próby reformy kodeksu cywilnego polskiego (1834–1854 ), Warszawa 1927pl_PL
dc.referencesUchylenie decyzji hipotecznej wobec art. 891 ust. post. Cyw. Przez St. Wr., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1900, nr 17pl_PL
dc.referencesUjawnienie w wykazie hipotecznym prawa zabudowy, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, nr 11pl_PL
dc.referencesVerdmon de J. L., Krótka monografia wszystkich miast i miasteczek w Królestwie Polskim, Warszawa 1902pl_PL
dc.referencesW. H. [Hausbrandt], Na co należy zwracać uwagę przy lokowaniu kapitałów na hipotekach, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1895, nr 20, 22pl_PL
dc.referencesW. H. [Hausbrandt], Wydziały hipoteczne powiatowe, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1892, nr 41pl_PL
dc.referencesW. K. [Werkowski K.], Kilka uwag co do stosowania zwyczajów miejscowych w sprawach cywilnych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1891, nr 19; 1897, nr 25pl_PL
dc.referencesWydziały hipoteczne powiatowe, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1895, nr 5pl_PL
dc.referencesCzar hipoteki. (Kryzys w hipotece), „Notariat-Hipoteka” 1933pl_PL
dc.referencesW sprawie fachowości pisarzy hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1936, nr 43pl_PL
dc.referencesWołowski J. K., Kurs kodeksu cywilnego, Warszawa 1868pl_PL
dc.referencesPoświadczenie tożsamości do pełnomocnictwa hipotecznego, „Notariat- Hipoteka” 1931, nr 7pl_PL
dc.referencesKilka słów o tłumaczeniu na język ruski dokumentów w przedmiotach hipotecznych, ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1878, nr 2pl_PL
dc.referencesW sprawie hipotek włościańskich, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1873, nr 20pl_PL
dc.referencesW. Ś. [Święcicki], Art. 128 ust. Hip., ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1938, nr 1pl_PL
dc.referencesW. Ś. [Święcicki], Jurysprudencja cywilna. Pierwszeństwo hipoteki przy pierwiastkowej regulacji, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1937, nr 49pl_PL
dc.referencesW. Ś. [Święcicki], Zmiana przez Wydział Hipoteczny poprzednio powziętej decyzji, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1933, nr 28pl_PL
dc.referencesWakar W., Miasta prowincjonalne Królestwa Polskiego, ,,Ekonomista”1916, R. 16, t. 3pl_PL
dc.referencesWasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930pl_PL
dc.referencesWaśkowski E. W., Organizacja adwokatury, Petersburg 1893pl_PL
dc.referencesWąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793–1806. Studium historyczno prawne, Wrocław 1957pl_PL
dc.referencesWerdyński K., Rozbiór pytań z prawa cywilnego, „Głos Prawa” 1933pl_PL
dc.referencesWerkowski K., Jeszcze w sprawie regulacji hipotecznej dóbr skarbowych, „Notariat-Hipoteka” 1936, nr 2pl_PL
dc.referencesWerkowski K., Praktyka notarialna i hipoteczna, Warszawa 1934pl_PL
dc.referencesWerkowski K., W sprawie regulacji hipotecznej dóbr skarbowych, „Notariat-Hipoteka” 1932pl_PL
dc.referencesWerkowski K., Wypadek z praktyki hipotecznej. W odpowiedzi p. Z. S. w Suwałkach, „Notariat-Hipoteka” 1933, nr 11–12pl_PL
dc.referencesWierzyciel współsukcesora może nabyć hipotekę nie na całej niepodzielnej masie spadkowej, lecz tylko na schedzie swego dłużnika, utworzonej po uprzednim powróceniu do masy wszystkiego, co współsukcesor wybrał ponad swój udział, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1909, nr 26–27pl_PL
dc.referencesWilwinski B. W., Sudiebnaja rieforma i kontrrieforma w Rossii, Saratow 1969pl_PL
dc.referencesWindakiewicz J., Dobro publiczne a księga gruntowa, „Przegląd Sądowy” 1932pl_PL
dc.referencesWitkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesWitkowski W., Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim 1815–1876, UMCS, Lublin 1986pl_PL
dc.referencesWojciechowski T., Hipoteka polska w postępie dziejowym, „Notariat-Hipoteka” 1937, nr 7–8pl_PL
dc.referencesWołkoński A. W., Oczierki polskoj hipotieki, Petersburg 1891pl_PL
dc.referencesWołowski J. K., Kurs Kodeksu Cywilnego, Warszawa 1868pl_PL
dc.referencesWołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, wyd. 5, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesWójcikiewicz W., Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego, Wrocław 1967pl_PL
dc.referencesW sprawie opłat stemplowych i innych przez jednego z pisarzy hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1921, nr 3pl_PL
dc.referencesWulffen K., Die Schlacht bei Lodz, Oldenburg 1918pl_PL
dc.referencesWykonanie w hipotece decyzji incydentalnej dotyczącej pierwszeństwa hipotecznego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1891, nr 17pl_PL
dc.referencesWyrobisz A., Rola miast prywatnych w Polsce w XVI i XVII wieku, ,,Przegląd Historyczny” 1964, t. 64, z. 1pl_PL
dc.referencesWywołanie hipoteki powiatowej na Ziemiach Wschodnich (SN, IC 22 IX 1934), „Przegląd Notarialny” 1934, nr 1pl_PL
dc.referencesWzory niektórych czynności rejentalnych i hipotecznych, red. rejent Zborowski, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1916, nr 33pl_PL
dc.referencesInstrukcja hipoteczna dla wydziałów powiatowych na ziemiach wschodnich, „Notariat-Hipoteka” 1933, nr 10pl_PL
dc.referencesTożsamość osoby w świetle praktyki hipotecznej, „Notariat-Hipoteka” 1931, nr 10pl_PL
dc.referencesZakrocki L., Z powodu artykułu Karola Czarnieckiego pt. Kilka uwag o statystyce zmian własności i obciążeń hipotecznych, „Przegląd Notarialny” 1928, nr 7–9pl_PL
dc.referencesZborowski J., Potrzeba stopniowego uporządkowania hipotek, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1916, nr 33pl_PL
dc.referencesZestawienie systematyczne. Przedmiot hipoteki. Podstawa wpisu. Pełnomocnictwo hipoteczne. „Notariat-Hipoteka” 1933, nr 10–11pl_PL
dc.referencesZglinitzki Mjr., Der Durchbuch bei Brzeziny, Berlin Und Leipzig, b.r.w.pl_PL
dc.referencesZieliński H., Historia Polski 1914–1939, Wrocław 1985pl_PL
dc.referencesZoll F., Zasady wpisu i wiarygodności w wykazach hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1918, nr 43–45pl_PL
dc.referencesZaciągnięcie pożyczki hipotecznej przez kuratora osoby nieobecnej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1920, nr 5pl_PL
dc.referencesZaskarżenie decyzji wydziałów hipotecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1921, nr 44pl_PL
dc.referencesZaskarżenie decyzji Wydziału Hipotecznego przez wierzyciela, który nie uczestniczył w zatwierdzonej czynności, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1930, nr 18pl_PL
dc.referencesZborowski J., red. Czynności ważniejsze notarialne i hipoteczne w granicach Królestwa Polskiego…, Warszawa 1916pl_PL
dc.referencesZborowski J., Listy do redakcji. Potrzeba stopniowego uporządkowania hipotek, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1916, nr 33pl_PL
dc.referencesZestawienie systematyczne. Prawo własności a hipoteka, „Notariat-Hipoteka” 1933, nr 10pl_PL
dc.referencesZnaczenie w stosunkach między stronami odmownej decyzji Wydziału Hipotecznego, ,,Gazeta Sądowa Warszawska” 1930, nr 34pl_PL
dc.referencesZubowicz P., Geneza ,,Księgi umów” z prawa hipotecznego z 1818 r., „Przegląd Notarialny” 1937/1938, nr 23pl_PL
dc.referencesZubowicz P., O potrzebie hipoteki dla drobnej własności, „Przegląd Notarialny” 1939pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-732-8


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe