Show simple item record

dc.contributor.authorJażdżewska, Iwona
dc.contributor.authorGaździcki, Jerzy
dc.contributor.authorGotlib, Dariusz
dc.contributor.authorZwoliński, Zbigniew
dc.date.accessioned2019-12-03T10:48:04Z
dc.date.available2019-12-03T10:48:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1731-5522
dc.identifier.issn2449-8963
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30984
dc.description.abstractNiniejszy artykuł zawiera treść wspólnego wystąpienia autorów otwierającego II Ogólnopolską Konferencję „GIS w edukacji”, Łódź, 14-15 czerwca, 2018. We wstępie nawiązuje się do ponad półwiecznej historii GIS, zwracaj¹c uwagę na jej początki w Polsce i koncentrując się na zmianach terminologicznych wywołanych głównie przez dynamiczny rozwój technologiczny. Przedstawiono kolejno czynniki prorozwojowe edukacji geoprzestrzennej, zidentyfikowane kierunki rozwoju oraz rolę środowiska naukowego i dydaktycznego. We wnioskach stwierdzono, że edukacja geoprzestrzenna jest niezbędna dla wszechstronnego postępu cywilizacyjnego Polski oraz zaspokajania potrzeb jej obywateli. W związku z tym uznano w szczególności, że należy popierać różne formy współpracy w dziedzinie edukacji geoprzestrzennej, w tym współpracę multilateralną i bilateralną, w skali krajowej i międzynarodowej, przez wspólne przedsięwzięcia, wymianę doświadczeń i kadr oraz udostępnianie środków kształcenia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolskie Towarzystwo Informacji Przestrzennejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesRoczniki Geomatyki;3
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectedukacja geoprzestrzennapl_PL
dc.subjectsystemy informacji geoprzestrzennej (GIS)pl_PL
dc.subjectgeomatykapl_PL
dc.subjectgeoinformatykapl_PL
dc.subjectgeoinformacjapl_PL
dc.titleAktualne aspekty edukacji geoprzestrzennej w Polscepl_PL
dc.title.alternativeCurrent aspects of geospatial education in Polandpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderautorzypl_PL
dc.page.number235-240pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolskie Towarzystwo Informacji Przestrzennejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Warszawskapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.referencesChen Che-Ming, Wang Yao-Hui, 2015: Geospatial Education in High Schools: Curriculums, Methodologies, and Practices (Edukacja geoprzestrzenna w szkolnictwie wy¿szym. Programy, metodologie i praktyki). [In:] Muñiz Solari O., Demirci A., Schee J. (eds), Geospatial Technologies and Geography Education in a Changing World. Advances in Geographical and Environmental Sciences. Tokyo, Springer: 66-76.pl_PL
dc.referencesGoodchild Michael F., 1992: Geographical information science (Nauka geoinformacyjna). International Journal of Geographical Information Systems 6 (1): 31-45.pl_PL
dc.referencesGotlib Dariusz, 2016: Geoinformatyka – istotny filar rozwoju dyscypliny geodezja i kartografia (Geoinformatics – an important pillar of geodesy and cartography development). Prezentacja. http://www.gugik.gov.pl/urzad/konferencje,-spotkania/v-forumpl_PL
dc.referencesJażdżewska Iwona, 2016: Oferta edukacyjna geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu £ódzkiego 2015/2016. (Educational offer of geoinformation at the Faculty of Geographical Sciences, University of Łódź 2015/2016). Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 14 (3): 351-362, Warszawa, PTIP.pl_PL
dc.referencesJażdżewska Iwona (red.), 2015: GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion (GIS w szkolnictwie wyższym w Polsce. Programy, problemy, dyskusja). Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesJażdżewska Iwona, Werner Piotr, Zwoliński Zbigniew, 2015: Current state and future perspectives of university education of GIS and geoinformation in Poland (Stan i perspektywy kształcenia w zakresie GIS i geoinformacji w Polsce na uniwersyteckich kierunkach geograficznych) [In:] Jażdżewska Iwona (ed.), GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 5-23.pl_PL
dc.referencesPTIP [Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej), 2018: Internetowy leksykon geomatyczny (Online geomatics lexicon). https://www.ptip.info/leksykonpl_PL
dc.referencesRickles Patric, 2017: The future of geospatial education (Przysz³oœæ edukacji geoprzestrzennej). GIS Professional Magazine 75: 21-22. https://www.gis-professional.com/content/article/the-future-of-geospatial-educationpl_PL
dc.referencesStateczny Andrzej, 2009: Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji (Concept of study programmes in geoinformation). Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 7 (3): 125-134, Warszawa, PTIP.pl_PL
dc.referencesSzkurłat Elżbieta, Piotrowska Iwona, Wieczorek Teresa, Hibszer Adam, Rachwał Tomasz, 2017: Nowa podstawa programowa z geografii dla liceum ogólnokszta³c¹cego oraz technikum (Core curriculum of geography for secondary and vocational schools). Geografia w Szkole 3/2017: 26-31.pl_PL
dc.referencesTomlinson Roger F., 2008: Rozważania o GIS: planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów (Thinking about GIS: Geographic Information System planning for managers). Warszawa, Esri Polskapl_PL
dc.referencesZwoliński Zbigniew (red.), 2009: GIS – platforma integracyjna geografii (GIS – geography integration platform). Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 207 spl_PL
dc.referencesZwoliński Zbigniew, 2003: Geoinformacja – studia uniwersyteckie (Geoinformation – university studies). [W:] Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzêdziem badań przestrzennych”. Wrocław-Polanica Zdrój, 15-17 września 2003, CD-ROM: GI-ZZ-Polanica.pps – 5,1 MBpl_PL
dc.referencesZwoliński Zbigniew, 2010: O homologiczności polskiej terminologii geoinformacyjnej (On homology of the Polish geoinformation terminology). [W:] Zwoliński Zbigniew (red.), GIS – woda w środowisku. Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 21-30.pl_PL
dc.referencesZwoliński Zbigniew, 2012: Geoinformacja (Geoinformation). [W:] Praca zbiorowa, Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu – tom I Historia. Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Naukpl_PL
dc.referencesGaździcki Jerzy 1975: Informatyka w geodezji i kartografii (Information technology in geodesy and cartography). Warszawa, PPWK: 300 spl_PL
dc.referencesGaździcki Jerzy, 2006: Zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako nauki i technologii (Themes of GI science and technology). Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 4 ( 2): 15-27, Warszawa, PTIPpl_PL
dc.referencesGaździcki Jerzy, 2009: Studia wyższe w dziedzinie geoinformacji: aspekty modernizacji w Polsce (Tertiary studies in geoinformation: aspects of modernization in Poland). Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 7 (3): 7-18, Warszawa, PTIP.pl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.jazdzewska@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume3(82)pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe