Show simple item record

dc.contributor.authorKubiak, Przemysław
dc.date.accessioned2019-11-07T16:39:09Z
dc.date.available2019-11-07T16:39:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKubiak P., Damnatio ad bestias i inne kary wykonywane na arenie w antycznym Rzymie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7969-114-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-114-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30703
dc.descriptionW literaturze z zakresu rzymskiego prawa karnego, które od kilkudziesięciu już lat przeżywa (także w Polsce) prawdziwy rozkwit, brakowało monografii o profilu historycznoprawnym na temat kar stosowanych przy okazji organizacji igrzysk. Problematyka igrzysk, walk gladiatorskich czy też martyrologii wczesnych chrześcijan umierających na arenie od zawsze spotykała się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem, nie tylko ze strony historyków starożytności, ale i szerszej publiczności. Książka Przemysława Kubiaka znajdzie czytelników nie tylko w kręgu wąskiego grona specjalistów zajmujących się w Polsce prawem rzymskim.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprawo rzymskiepl_PL
dc.subjectprawo karnepl_PL
dc.subjectigrzyskapl_PL
dc.subjectwalki gladiatorówpl_PL
dc.subjectkarypl_PL
dc.titleDamnatio ad bestias i inne kary wykonywane na arenie w antycznym Rzymiepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number263pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rzymskiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-337-5
dc.referencesAmielańczyk K., Poena legis Corneliae, [w:] Kara śmierci w starożytnym Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 1996, s. 143–153pl_PL
dc.referencesAmielańczyk K., Parricidium i poena cullei, [w:] Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie, red. A. Dębiński, M. Kuryłowicz, Lublin 1998, s. 139–150pl_PL
dc.referencesAmielańczyk K., The Position of Incendium in the Legislature of Cornelius Sulla Lex Cornelia de sicariis et veneficis, OIR 5/1999, s. 6–19pl_PL
dc.referencesAmielańczyk K., Dolus malus – animus occidendi: The Problem of Guilt in the lex Cornelia de sicariis et veneficis, [w:] Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz, eds. M. Zabłocka, J. Krzynówek, J. Urbanik, Z. Służewska, Warszawa 2000, s. 1–15pl_PL
dc.referencesAmielańczyk K., The Guilt of the Perpetrator, Labeo 46/2000, s. 82–95pl_PL
dc.referencesAmielańczyk K., Wina jako przesłanka odpowiedzialności karnej w prawodawstwie cesarza Hadriana, [w:] Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka, red. A. Lityński, M. Mikołajczyk, Katowice 2001, s. 24–28pl_PL
dc.referencesAmielańczyk K., Custodia, carcer, vincula publica – pozbawienie wolności w rzymskim prawie karnym za panowania cesarza Hadriana, [w:] Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2004, s. 11–24pl_PL
dc.referencesAmielańczyk K., Reskrypt cesarza Hadriana o zakazie sprzedaży niewolnic stręczycielom i niewolników właścicielom szkół gladiatorskich, [w:] Contra leges et bonos mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2005, s. 9–23pl_PL
dc.referencesAmielańczyk K., Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006pl_PL
dc.referencesAmielańczyk K., Twórcza interpretacja „legis Corneliae de sicariis et veneficis” przez Hadriana i jurysprudencję cesarską, Studia Prawnoustrojowe 2/2007, s. 23–40pl_PL
dc.referencesAmielańczyk K., Lex Cornelia de sicariis et veneficis. Ustawa Korneliusza Sulli przeciwko nożownikom i trucicielom, Lublin 2011pl_PL
dc.referencesAmielańczyk K., The idea of inevitability of criminal liability in roman law, [w:] Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, red. B. Sitek, K. Naumowicz, K. Zaworska, Olsztyn 2012, s. 13-30pl_PL
dc.referencesAmundsen D. W., The Forensic Role of Physicians in Roman Law, Bulletin of the History of Medicine 1(53)/1979, s. 39–56pl_PL
dc.referencesArchi G. G., Problemi in tema di falso nel diritto romano, Pavia 1941pl_PL
dc.referencesArchi G. G., Teodosio II e la sua codificazione, Napoli 1976pl_PL
dc.referencesAuguet R., Cruelty and Civilization. The Roman Games, London 1972pl_PL
dc.referencesBaker A., Gladiatorzy, nieznane prawdy o życiu rzymskich niewolników, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesBalil A., La ley gladiatoria de Italica, Madrid 1961pl_PL
dc.referencesBalsdon J. P. V. D., Life and Leisure in Ancient Rome, London 2002pl_PL
dc.referencesBaltrusch E., Die Verstaatlichung der Gladiatorenspiele, Hermes 116/1988, s. 324–337pl_PL
dc.referencesBalzarini M., Appunti sulla rixa nell diritto criminale romano, Labeo 28/1982, s. 17–42pl_PL
dc.referencesBalzarini M., Nuove prospettive sulla dicotomia honestiores–humiliores, [w:] Idee vecchie e nuove sul diritto criminale, a cura del prof. A. Burdese, Padova 1988, s. 159–169pl_PL
dc.referencesBarrow R. H., Slavery in the Roman Empire, London 1928pl_PL
dc.referencesBarton C. A., The Sorrows of the Ancient Romans. The Gladiator and the Monster, New Jersey 1992pl_PL
dc.referencesBauman R. A., The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate, Johannesburg 1967pl_PL
dc.referencesBauman R. A., Crime and Punishment in Ancient Rome, London 1996pl_PL
dc.referencesBerger A., Note critiche ed esegetiche in tema di plagio, BIDR 45/1938, s. 267–292pl_PL
dc.referencesBiondi B., Effetti civili della restitutio principis del deportato, [w:] Scritti giuridici, vol. III, Milano 1965, s. 55–60pl_PL
dc.referencesBiscardi A., Nozione classica ed origini dell’„auctoramentum”, [w:] Studi in onore di Francisi, vol. IV, Milano 1956, s. 109–129pl_PL
dc.referencesBojarski W., Kara śmierci w prawach państw antycznych, [w:] Kara śmierci w starożytnym Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 1996, s. 9–22pl_PL
dc.referencesBojarski W., Dajczak W., Sokala A., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 1995pl_PL
dc.referencesBomgardner D. L., The Story of the Roman Amphitheatre, London 2000pl_PL
dc.referencesBonini B., D. 48, 19, 16 Claudius Saturninus de poenis paganorum, Rivista italiana di scienza giuridica 10/1959–1962, s. 119–179pl_PL
dc.referencesBoulvert G., Esclaves et affranchis imperiaux sous le haut – empire romain. Rôle politique et administratif, Napoli 1970pl_PL
dc.referencesBrand C. E., Roman Military Law, Austin 1968pl_PL
dc.referencesBrasiello U., La repressione penale in diritto romano, Napoli 1937pl_PL
dc.referencesBrasiello U., Sulla riconstruzione dei crimini in diritto romano cenni sulla evoluzione dell’omicidio, SDHI 42/1976, s. 246–264pl_PL
dc.referencesBrecht C. H., Perduellio. Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik, München 1938pl_PL
dc.referencesBrettler M. Z., Poliakoff M., Rabbi Simeon ben Lakish at the Gladiator’s Banquet: Rabbinic Observations on the Roman Arena, HTR 83(1)/1990, s. 93–98pl_PL
dc.referencesBuckland W. W., The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian, Cambridge 1908pl_PL
dc.referencesBurdese A., Riflessioni sulla repressione penale romana in età arcaica, BIDR 8/1966, s. 342–354pl_PL
dc.referencesBurdon J., Slavery as a Punishment in the Roman Criminal Law, [w:] Slavery and Other Forms of Unfree Labour, ed. L. J. Archer, London–New York 1988, s. 76–85pl_PL
dc.referencesCallu J.-P., Le jardin des supplices au bas-empire, [w:] Du châtiment dans la cité, Rome. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Rome 1984, s. 313–357pl_PL
dc.referencesCantarella E., I supplizi capitali in Grecia e a Roma, Milano 1991pl_PL
dc.referencesCarcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1960pl_PL
dc.referencesCardascia G., L’apparition dans le droit des classes d’honestiores et d’humiliores, RHD 27/1950, s. 305–337, 461–485pl_PL
dc.referencesCarter M. J., Gladiatorial Combat. Rules of Engagement, CJ 102/2006, s. 97–114pl_PL
dc.referencesCarter M., Gladiatorial Combat with “Sharp” Weapons, ZPE 155/2006, s. 161–175pl_PL
dc.referencesCarter M., Livy, Titus Manlius Torquatus and the Gladiatorial prolusio, RhM 151/2008, s. 313–325pl_PL
dc.referencesCavallaro M. A., Spese e spettacoli. Aspetti economici-strutturali degli spettacoli nella Roma giulio-claudia, Bonn 1984pl_PL
dc.referencesChamberland G., A Gladiatorial Show Produced in sordidam mercedem (Tac. Annal. 4, 62), Pheonix 61(1/2)/2007, s. 136–149pl_PL
dc.referencesChilton C. W., The Roman Law of Treason under the Early Principate, JRS 45/1955, s. 73–81pl_PL
dc.referencesCiecieląg J., Crimen laesae maiestatis czy perduellio? Za jakie przestępstwo został skazany Jezus przed sądem Poncjusza Piłata?, [w:] Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 37–44pl_PL
dc.referencesClavel-Lévêque M., L’empire en jeux. Espace symbolique et pratique sociele dans le monde romain, Paris 1984pl_PL
dc.referencesCloud J. D., The primary purpose of the lex Cornelia de sicariis, ZSS 86/1969, s. 258–86pl_PL
dc.referencesCloud J. D., Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de paracidis, ZSS 88/1971, s. 1–66pl_PL
dc.referencesColeman K. M., Fatal Charades: Roman Executions staged as Mythological Enactments, JRS 80/1990, s. 44–73pl_PL
dc.referencesCosta E., Crimini e pene da Romolo a Giustiniano, Bologna 1921pl_PL
dc.referencesCrook J. A., Law and Life of Rome, London 1967pl_PL
dc.referencesDe Robertis F. M., La variazione della pena „pro qualitate personarum” nel Diritto Penale Romano, Bari 1939pl_PL
dc.referencesDe Robertis F. M., La funzione della pena nel diritto romano, [w:] Studi in onore di S. Solazzi, Napoli 1949, s. 169–196pl_PL
dc.referencesDe Robertis F. M., „Locatio operarum” e „status” del lavoratore, SDHI 27/1961, s. 19–45pl_PL
dc.referencesDesserteaux F., Des effets, en droit privé, de la restitutio du condamné à la servitude pénale ou à la déportation, TJ 7/1927, s. 281–313pl_PL
dc.referencesDębiński A., Sankcje karne za przestępstwo sacrilegium, Biuletyn LTN 34(1)/1993, s. 23–33pl_PL
dc.referencesDębiński A., Poena cullei w rzymskim prawie karnym, Prawo Kanoniczne 37/1994, s. 133–146pl_PL
dc.referencesDębiński A., Sacrilegium w prawie rzymskim, Lublin 1995pl_PL
dc.referencesDębiński A., Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski, Lublin 2011pl_PL
dc.referencesDiliberto O., Ricerche sull’„auctoramentum” e sulla condizione degli „auctorati”, Milano 1981pl_PL
dc.referencesDonatuti G., La schiavitù per condanna, BIDR 42/1934, s. 219–237pl_PL
dc.referencesDucin S., Stosowanie kary śmierci w armii rzymskiej w okresie wojen punickich, [w:] Kara śmierci w starożytnym Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 1996, s. 154–165pl_PL
dc.referencesDupont C., Le Droit Criminel dans les Constitutions de Constantin. Les infractions, Lille 1953pl_PL
dc.referencesDupont C., Le Droit Criminel dans les Constitutions de Constantin. Les peines, Lille 1955pl_PL
dc.referencesDydyński T., Słownik łacińsko-polski do źródeł prawa rzymskiego, Warszawa 1883pl_PL
dc.referencesDyjakowska M. H., Uwagi Marka Tulliusza Cycerona o karze śmierci, [w:] Kara śmierci w starożytnym Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 1996, s. 59–66pl_PL
dc.referencesDyjakowska M. H., Kara konfiskaty majątku za crimen laesae maiestatis, [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006, s. 601–614pl_PL
dc.referencesDyjakowska M. H., Crimen laesae maiestatis. Studium nad wpływami prawa rzymskiego w dawnej Polsce, Lublin 2010pl_PL
dc.referencesDyjakowska M. H., Cogitationis poenam nemo patitur – karalność zamiaru i usiłowania w rzymskim prawie karnym, [w:] Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, red. B. Sitek, K. Naumowicz, K. Zaworska, Olsztyn 2012, s. 31–44pl_PL
dc.referencesEdmondson J. C., Dynamic Arenas: Gladiatorial Presentations in the City of Rome and the Construction of Roman Society during the Early Empire, [w:] Roman Theater and Society, ed. W. J. Slater, Michigan 1996, s. 69–112pl_PL
dc.referencesEdwards C., Death in Ancient Rome, New Haven–London 2007pl_PL
dc.referencesÉtienne R., Recherches sur l’ergastule, [w:] Actes du colloque 1972 sur l’esclavage, Paris 1974, s. 249–266pl_PL
dc.referencesFalchi G. F., Diritto penale romano (i singoli reati), Padova 1932pl_PL
dc.referencesFalchi G. F., Diritto penale romano (dottrine generali), Padova 1937pl_PL
dc.referencesFerrini C., Diritto penale romano. Teorie generali, Milano 1889pl_PL
dc.referencesFerrini C., Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale, Roma 1902pl_PL
dc.referencesFinzi M., I reati di falso, Roma 1908pl_PL
dc.referencesFriedländer L., Wissowa G., Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine, vol. II, Leipzig 1910pl_PL
dc.referencesFutrell A., Blood in the Arena. The Spectacle of Roman Power, Austin 1997pl_PL
dc.referencesFutrell A., The Roman Games. Historical sources in Translation, Oxford 2006pl_PL
dc.referencesGagé J., Les classes sociales dans l’Empire romain, Paris 1964pl_PL
dc.referencesGansiniec Z., Powstania niewolników rzymskich, Kraków 1966pl_PL
dc.referencesGarnsey P., The Criminal Jurisdiction of the Governors, JRS 58/1968, s. 51–59pl_PL
dc.referencesGarnsey P., Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire, Oxford 1970pl_PL
dc.referencesGaudemet J., L’eglise dans l’empire romain (IVe à Ve siècles), Paris 1958pl_PL
dc.referencesGaudemet J., Le probleme de responsabilite penale dans l’Antiquite, [w:] Studi E. Betti, Milano 1961, s. 483–508pl_PL
dc.referencesGaudemet J., La jurisdiction provinciale d’apres la correspondence entre Pline et Trajan, RIDA 11/1964, s. 335–353pl_PL
dc.referencesGenin J.-C., Le répression des actes de tentative en droit criminel romain (contribution a l’étude de la subjectivité repressive à Rome), Lyon 1968pl_PL
dc.referencesGioffredi C., I principi del diritto penale romano, Torino 1970pl_PL
dc.referencesGioffredi C., Sulla concezione romana della pena, [w:] Studi in onore di E. Volterra, vol. II, Milano 1972, s. 333–350pl_PL
dc.referencesGiuffrè V., La repressione criminale nell’esperienza romana. Profili, Napoli 1997pl_PL
dc.referencesGolvin J.-C., Landes Ch., Amphiteatres et gladiateurs, Paris 1990pl_PL
dc.referencesGrant M., Gladiatorzy, Warszawa 1980pl_PL
dc.referencesGreenidge A. H. J., Infamia. Its place in Roman public and private law, Oxford 1894pl_PL
dc.referencesGreenidge A. H. J., The Legal Procedure in Cicero’s Times, New York 1901pl_PL
dc.referencesGrodzynski D., Tortures mortelles et catégories sociales. Les summa supplicia dans le droit romain aux IIIe et IVe siècles, [w:] Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Rome 1984, s. 361–403pl_PL
dc.referencesGuarino A., Spartaco, analisi di un mito, Napoli 1969pl_PL
dc.referencesGuarino A., I „gladiatores” e „l’auctoramentum”, Labeo 29/1983, s. 7–24pl_PL
dc.referencesGuarino A., Il leasing dei gladiatori, Index 13/1985, s. 461–465pl_PL
dc.referencesGuillamón C. L., Las transacciones comerciales a través de leasing en las fuentes jurídicas romanas, RIDA 48/2001, s. 185–211pl_PL
dc.referencesHarries J., Law and Crime in the Roman World, Cambridge 2007pl_PL
dc.referencesHengel M., Crucifixion, Tübingen 1977pl_PL
dc.referencesHönle A., Henze A., Römische Amphiteater und Stadien. Gladiatorenkämpfe und Cirkusspiele, Zürich 1981pl_PL
dc.referencesHopkins K., Death and Renewal. Sociological studies in Roman History, vol. II, Cambridge 1983pl_PL
dc.referencesImpallomeni G., Reflessioni sul tentativo di teoria generale penalistica in Claudio Saturnino (D. 48, 19, 16), [w:] Studi in onore di Arnaldo Biscardi, vol. III, Milano 1982, s. 177–203pl_PL
dc.referencesJennison G., Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome, Manchester 1937pl_PL
dc.referencesJones A. H. M., The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate, Oxford 1972pl_PL
dc.referencesJones C. P., Tattooing and Branding in Greaco-Roman Antiquity, JRS 77/1987, s. 139–155pl_PL
dc.referencesJońca M., Parricidium w prawie rzymskim, Lublin 2008pl_PL
dc.referencesJory E. J., Gladiators in the Theatre, Classical Quarterly 36(2)/1986, s. 537–539pl_PL
dc.referencesKamienik R., Gladiatorzy w Galii Rzymskiej w świetle inskrypcji i zabytków archeologicznych, AUW 118/1970, s. 3–39pl_PL
dc.referencesKamienik R., Gladiatorzy i igrzyska gladiatorskie w ostatnim wieku republiki rzymskiej, Rocznik Lubelski 23–24/1981–1982, s. 7–22pl_PL
dc.referencesKaser M., Zur Kriminalgerichtsbarkeit gegen Sklaven, SDHI 6/1940, s. 356–368pl_PL
dc.referencesKaser M., Römische Privatrecht, München 1955pl_PL
dc.referencesKołodko P., Rzymska terminologia prawna stosowana na określenie narzędzi stosowanych podczas chłosty, Zeszyty Prawnicze UKSW 6(1)/2006, s. 121–144pl_PL
dc.referencesKołodko P., Chłosta jako dodatkowy środek karny zaostrzający dolegliwość właściwej kary, [w:] Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 87–102pl_PL
dc.referencesKołodko P., Chłosta jako kara w wojskowym prawie karnym, Studia Prawnoustrojowe 7/2007, s. 61–76pl_PL
dc.referencesKołodko P., Ustawodawstwo rzymskie w sprawach karnych, Białystok 2012pl_PL
dc.referencesKroppen T., Mortis dolorisque contemptio. Athleten und Gladiatoren in Senecas philosophischen Konzept, Hildesheim 2008pl_PL
dc.referencesKuleczka G., Studia nad rzymskim wojskowym prawem karnym, Poznań 1974pl_PL
dc.referencesKunkel W., Auctoratus, EOS 48/1956, s. 207–226pl_PL
dc.referencesKunkel W., Prinzipien des römischen Strafverfahren, [w:] Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte, Weimar 1974, s. 11–31pl_PL
dc.referencesKubiak P., Ograniczanie ius vitae ac necis właścicieli niewolników, a kary wykonywane na arenie, [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, s. 151–160pl_PL
dc.referencesKubiak P., Skazanie na śmierć na arenie – wymiar sprawiedliwości czy operacja finansowa?, Studia Prawnoustrojowe 12/2010, s. 95–107pl_PL
dc.referencesKubiak P., Szkice z zakresu rzymskiego prawa karnego – damnatio ad bestias, SPE 82/2010, s. 107–124pl_PL
dc.referencesKubiak P., Przekazy wczesnochrześcijańskie a damnatio ad bestias, [w:] Apud patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2011, s. 53–72pl_PL
dc.referencesKubiak P., Damnatio ad bestias – rodzaj kary śmierci czy sposób jej wykonania?, Zeszyty Prawnicze UKSW 11(1)/2011, s. 181–193pl_PL
dc.referencesKubiak P., Szkice z zakresu rzymskiego prawa karnego – skazanie na udział w igrzyskach gladiatorskich (damnatio ad gladium ludi), SPE 84/2011, s. 147–165pl_PL
dc.referencesKubiak P., Szkice z zakresu rzymskiego prawa karnego – skazanie do szkoły gladiatorów (damnatio in ludum), SPE 85/2012, s. 85–112pl_PL
dc.referencesKubiak P., O pożarach, trzęsieniach ziemi, aniołach i innych sposobach ucieczek z więzień w antycznym Rzymie – uwagi na temat rzymskiego prawa karnego, [w:] Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, red. B. Sitek, K. Naumowicz, K. Zaworska, Olsztyn 2012, s. 57–78pl_PL
dc.referencesKubiak P., Kilka uwag na temat surowości rzymskiego prawa karnego w świetle komentarzy jurystów oraz pism retorów, materiały pokonferencyjne (w druku)pl_PL
dc.referencesKubiak P., Stan nietrzeźwości jako „afekt” w rzymskim prawie karnym?, materiały pokonferencyjne (w druku)pl_PL
dc.referencesKupiszewski H., Quelques remarques sur le parricidium dans le droit romain classique et postclassique, [w:] Studi in onore di E. Volterra, Milano 1971, s. 601–614pl_PL
dc.referencesKuryłowicz M., Ustawodawstwo rzymskie w sprawach karnych, Annales UMCS 35(1)/1988, s. 29–38pl_PL
dc.referencesKuryłowicz M., Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994pl_PL
dc.referencesKuryłowicz M., Lucjusz Anneusz Seneka o karze śmierci, [w:] Kara śmierci w starożytnym Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 1996, s. 67–80pl_PL
dc.referencesKuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Kraków 1999pl_PL
dc.referencesKyle D. G., Spectacles of Death in Ancient Rome, London–New York 1998pl_PL
dc.referencesLaboulaye E., Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats, Aalen 1973pl_PL
dc.referencesLafaye G., Gladiator, [w:] Daremberg–Saglio, vol. IV, s. 1563–1599pl_PL
dc.referencesLafaye G., Venatio, [w:] Daremberg–Saglio, vol. IX, s. 680–711pl_PL
dc.referencesLafaye G., Criminels livrés aux bêtes, Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de France, Paris 1892, s. 97–116pl_PL
dc.referencesLambertini R., Plagium, Milano 1980pl_PL
dc.referencesLebigre A., Quelques aspects de la responsabilite penale dans le droit romain classique, Paris 1967pl_PL
dc.referencesLemosse M., La condition ancienne des „auctorati”, RHD 61/1983, s. 239– 241pl_PL
dc.referencesLeon H. J., Morituri te salutamus, Transactions of the American Philological Association 70/1939, s. 46–50pl_PL
dc.referencesLevick B. M., Poena legis maiestatis, Historia 28/1979, s. 358–379pl_PL
dc.referencesLevick B. M., The Senatus Consultum from Larinum, JRS 73/1983, s. 97– 115pl_PL
dc.referencesLevy E., Die römische Kapitalstrafe, [w:] Gesammelte Schriften, vol. II, Köln–Graz 1963, s. 325–379pl_PL
dc.referencesLitewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998pl_PL
dc.referencesLitewski W., Jurysprudencja rzymska, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesLitewski W., Podstawowe wartości prawa rzymskiego, Kraków 2001pl_PL
dc.referencesLitewski W., Rzymski proces karny, Kraków 2003pl_PL
dc.referencesLongchamps de Bérier F., Dwie konstytucje Antonina Piusa zakazujące srożenia się nad niewolnikami, [w:] Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, red. M. Kuryłowicz, Lublin 2001, s. 89–99pl_PL
dc.referencesLongosz S., Damnatio ad bestias, Tarnowskie Studia Teologiczne 7/1979, s. 82–105pl_PL
dc.referencesLovato A., Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano, Bari 1994pl_PL
dc.referencesLovisi C., Contribution à l’étude de la peine de mort sous la république romaine (509–149 avant J. C.), Paris 1999pl_PL
dc.referencesMacCormack G., Criminal Liability for Fire in Early and Classical Roman Law, Index 3/1972, s. 382–396pl_PL
dc.referencesMacMullen R., Christianizing the Roman Empire (A.D. 100–400), London 1984pl_PL
dc.referencesMcClintock A., Civil death in ancient Rome? The servitus poenae, [w:] Esclavage antique et discrimination socio-culturelles. Actes du XXVIII coloque de GIREA, Mytilène 2003, s. 321–335pl_PL
dc.referencesMcClintock A., Liberàti della morte, [w:] La fin du statut servile?, ed. A. Gonzales, Franche–Comté 2008, s. 116–128pl_PL
dc.referencesMcCullough A., Female Gladiators in Imperial Rome. Literary Context and Historical Fact, The Classical World 101(2)/2008, s. 197–209pl_PL
dc.referencesMcGinn A. J., Ne serva prostituatur, [w:] Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome, red. A. J. McGinn, Oxford 2003, s. 288–319pl_PL
dc.referencesMeijer F., Gladiatoren. Das Spiel um Leben und Tod, Düsseldorf–Zürich 2004pl_PL
dc.referencesMillar F., Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire from the Julio-Claudians to Constantin, PBSR 52/1984, s. 124–147pl_PL
dc.referencesMommsen T., Römisches Strafrecht, Leipzig 1899pl_PL
dc.referencesMommsen T., Krueger P., Watson A., The Digest of Justinian, vol. IV, Philadelphia 1985pl_PL
dc.referencesMossakowski W., Pojęcie crimina extraordinaria według D. 47, 11, [w:] Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 155–173pl_PL
dc.referencesMossakowski W., Rixa, czyżby starorzymskie chuligaństwo?, [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, s. 197–210pl_PL
dc.referencesMossakowski W., Czyn karalny według Klaudiusza Saturnina, Studia Historycznoprawne 305/2008, s. 217-229pl_PL
dc.referencesMurray J., A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London 1875pl_PL
dc.referencesNardoni D., I gladiatori romani, Roma 1989pl_PL
dc.referencesNiedermeyer H., Crimen plagii, [w:] Studi in onore di Pietro Bonfante, vol. II, Milano 1930, s. 383–400pl_PL
dc.referencesNogrady A., Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis, Berlin 2006pl_PL
dc.referencesOliver J. H., Palmer R. E. A., Minutes of an Act of the Roman Senate, Hesperia 24/1955, s. 320–349pl_PL
dc.referencesD’Ors A., Observaciones al texto de la oratio de pretiis gladiatorum minuendis, Emerita 18/1950, s. 311–339pl_PL
dc.referencesOsuchowski W., Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1962pl_PL
dc.referencesPatterson O., Slavery as Social Death, London 1982pl_PL
dc.referencesPiazza M. P., La disciplina del falso nel diritto romano, Pavia 1991pl_PL
dc.referencesPieńkos J., Praecepta iuris. Łacina dla prawników, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesPiganiol A., Recherches sur les jeux romains. Notes d’archéologie et d’histoire religieuse, Paris 1923pl_PL
dc.referencesPillet A., Étude sur la „damnatio ad bestias”, Rivista d’Archeologia, Storia, Arte e Bibliografia Romana Tellus 1/1912, s. 218–228pl_PL
dc.referencesPlass P., The Game of Death in ancient Rome. Arena, Sport and Political Suicide, Madison 1995pl_PL
dc.referencesPlessis P., Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 BCE–284 CE, Leiden 2012, s. 106–110pl_PL
dc.referencesPolara G., Marciano e elemento soggetivo del reato. Delinquitur aut proposito aut impetu aut casu, BIDR 77/1974, s. 111–117pl_PL
dc.referencesPollack E., Bustuarii, [w:] RE, Bd. 3, kol. 1078pl_PL
dc.referencesPólay E., Das „regimen morum” des Zensors und die sogenannte Hausgerichtsbarkeit, [w:] Studi in onore di Eduardo Volterra, vol. III, Milano 1971, s. 278–295pl_PL
dc.referencesPotter D. S., Mattingly D. J., Life, Death and Entertainment in the Roman Empire, Michigan 1999pl_PL
dc.referencesPugliese G., Linee generali dell’evoluzione del diritto penale publico durante il principato, ANRW 14(2)/1982, s. 726–789pl_PL
dc.referencesRaschke W. J., The Archeology of the Olympics. The Olympics and other Festivals in Antiquity, London 1988pl_PL
dc.referencesRein W., Das Kriminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus, Aalen 1962pl_PL
dc.referencesRilinger R., Humiliores–honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit, München 1988pl_PL
dc.referencesRobert L., Les gladiateurs dans l’Orient grec, Amsterdam 1971pl_PL
dc.referencesRobinson O. F., Fire Prevention at Rome, RIDA 24/1977, s. 377–388pl_PL
dc.referencesRobinson O. F., Slaves and the Criminal Law, ZSS 98/1981, s. 213–254pl_PL
dc.referencesRobinson O. F., The Criminal Law of Ancient Rome, Baltimore 1995pl_PL
dc.referencesRobinson O. F., Penal practice and penal policy in ancient Rome, London 2007pl_PL
dc.referencesRobleda O., Il diritto degli schiavi nell’antica Roma, Roma 1976pl_PL
dc.referencesRougé J., Lex gladiatoria, kaina dogmata et martyrs de Lyon, [w:] Studi in onore di C. Sanfilippo, vol. I, s. 543–563pl_PL
dc.referencesSabbatini Tumolesi P., Gladiatorum paria. Annunci di spettacoli gladiatorii a Pompei, Roma 1980pl_PL
dc.referencesSaglio E., Bestiarii, [w:] Daremberg–Saglio, vol. I, s. 705pl_PL
dc.referencesSaglio E., Bustuarius, [w:] Daremberg–Saglio, vol. I, s. 755pl_PL
dc.referencesSanfilippo C., Gli „auctorati”, [w:] Studi in onore di Biscardi, vol. I, Milano 1982, s. 181–192pl_PL
dc.referencesSantalucia B., Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano 1989pl_PL
dc.referencesSantalucia B., Studi di diritto penale Romano, Roma 1994pl_PL
dc.referencesScapini N., Diritto e procedura penale nell’esperienza giuridica romana, Parma 1992pl_PL
dc.referencesSchneider K., Gladiatoren, [w:] RE, Supl. III, kol. 760–784pl_PL
dc.referencesSéchan L., Saltatio, [w:] Daremberg–Saglio, vol. VIII, s. 1025–1054pl_PL
dc.referencesSitek B., „Questionem” intellegere debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem, [w:] Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, red. M. Kuryłowicz, Lublin 2001, s. 161–168pl_PL
dc.referencesSitek B., Infamia w ustawodawstwie cesarzy rzymskich, Olsztyn 2003pl_PL
dc.referencesSitek B., Wymierzenie infamii za przestępstwa wojskowe, Studia Prawnoustrojowe 2/2003, s. 5–13pl_PL
dc.referencesSitek B., Crimen rapti mulieris. Studia nad fragmentem Marcianusa 14 Inst. D. 48, 6, 5, 2, [w:] Contra leges et bonos mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2005, s. 293–308pl_PL
dc.referencesSitek B., Incendium fecerint... Przyczynek do studiów nad przestępstwem podpalenia w prawie rzymskim (cz. I), [w:] Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 273–289pl_PL
dc.referencesSłapek D., Munus, ludus czy spectaculum gladiatorium? Terminologia igrzysk gladiatorskich schyłku republiki rzymskiej, AUNC 27/1992, s. 59–66pl_PL
dc.referencesSłapek D., Przestępcy na arenach w republice rzymskiej, Biuletyn LTN 34/1993, s. 35–46pl_PL
dc.referencesSłapek D., Charakter i rola naumachii w rozwoju igrzysk gladiatorskich, [w:] Morze w imperium Rzymu, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1993, s. 161– 175pl_PL
dc.referencesSłapek D., Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej republiki rzymskiej, Wrocław 1995pl_PL
dc.referencesSłapek D., Damnatio ad bestias w rozwoju venationes okresu republiki rzymskiej, [w:] Kara śmierci w starożytnym Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 1996, s. 127–142pl_PL
dc.referencesSłapek D., Bustuarius Gladiator – ein Mythos des ersten Gladiators, Pomoerium 3/1998, s. 37–50pl_PL
dc.referencesSłapek D., Sport i widowiska w świecie antycznym, Kraków–Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesSokala A., Lenocinium w prawie rzymskim, Toruń 1992pl_PL
dc.referencesSondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2001pl_PL
dc.referencesSperandio M. U., Dolus pro facto. Alle radici del problema giuridico del tentativo, Napoli 1998pl_PL
dc.referencesSposito G., Quattuor genera... septem modis. Le circonstanze del reato in D. 48, 19, 16, SDHI 65/1999, s. 95–115pl_PL
dc.referencesStrachan-Davidson J. L., Problems of Roman Criminal Law, vol. I i II, Oxford 1912pl_PL
dc.referencesThomas J. A. C., Gaius and the Gladiators, Themis 21/1967, s. 151–156pl_PL
dc.referencesToynbee J. M. C., Animals in Roman Life and Art, New York 1973pl_PL
dc.referencesUrbanik J., Auctorati i auctoratio w prawie rzymskim, CPH 47/1995, s. 155–170pl_PL
dc.referencesVille G., La gladiature en occident des origines à la mort de Domitien, Rome 1981pl_PL
dc.referencesVille G., La guerre et le munus, [w:] Problémes de la guerre à Rome, red. J.-P. Brisson, Paris 1969, s. 185–195pl_PL
dc.referencesVille G., Les jeux des gladiateurs dans l’Empire chretien, MEFR 72(1)/1960, s. 273–335pl_PL
dc.referencesWacke A., Fahrlässige Vergehen im römischen Strafrecht, RIDA 26/1979, s. 541–552pl_PL
dc.referencesWaldstein W., Untersuchungen zum Römischen Begnadigungsrecht, Innsbruck 1964pl_PL
dc.referencesWeaver P. R. C., Familia Ceasaris. A social study of the emperor’s freedmen and slaves, Cambridge 1972pl_PL
dc.referencesWells C., Cesarstwo rzymskie, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesWiedemann T., Emperors and Gladiators, London 1992pl_PL
dc.referencesWiewiorowski J., Odpowiedzialność senatora, który uprowadził dziewicę (pannę) – uwagi na marginesie Cth. 9, 1, 1 = C. 3, 24, 1, [w:] Contra leges et bonos mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2005, s. 363–378pl_PL
dc.referencesWołodkiewicz W., Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesZilletti U., In tema di „servitus poenae”, SDHI 34/1968, s. 32–109pl_PL
dc.referencesZilletti U., Note sulla restitutio in integrum damnatorum, [w:] Studi in onore di G. Grosso, vol. II, Torino 1968, s. 33–93pl_PL
dc.referencesZoz M. G., Sulla capacitá a ricevere fedecommessi alimentari, SDHI 40/1974, s. 303– 328pl_PL
dc.referencesZumpt A. W., Das Criminalrecht der römischen Republik, Berlin 1869pl_PL
dc.referencesŻak E., Prawnicy rzymscy o sposobach wykonywania kary śmierci, [w:] Kara śmierci w starożytnym Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 1996, s. 109–120pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-114-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe