Show simple item record

dc.contributor.authorWziątek-Staśko, Anna Lucyna
dc.date.accessioned2019-10-13T09:37:20Z
dc.date.available2019-10-13T09:37:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30573
dc.description.abstractThe convergence of key values for an organization with values relevant to employees is a research problem of high priority for modern entrepreneurs and one of the key challenges that they should devote special attention to. The subject of considerations taken in this article is the organizational culture and its perception by employees of different ages. The increasingly visible stereotyping of features and preferences of representatives of different generations, regarding their functioning in the work environment, has become an inspiration to undertake original research in this area. The participants of the research were 664 Polish respondents. The quantitative methods were used in the research process. The purpose of the article is to present the current and desired organizational culture model in the assessment of employees at different ages.en_GB
dc.description.abstractZbieżność wartości kluczowych dla organizacji z wartościami istotnymi dla pracowników stanowi problem badawczy o priorytetowym znaczeniu dla współczesnych przedsiębiorców oraz jedno z kluczowych wyzwań, któremu powinni oni poświęcić szczególną uwagę. Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszym artykule jest kultura organizacyjna i jej postrzeganie przez pracowników w różnym wieku. Coraz bardziej widoczna stereotypizacja cech oraz preferencji przedstawicieli różnych pokoleń, dotyczących ich funkcjonowania w środowisku pracy, stała się inspiracją do podjęcia autorskich badań w przedmiotowym zakresie. W badaniach uczestniczyło 664 polskich respondentów. W procesie badawczym wykorzystano metody ilościowe. Celem artykułu jest prezentacja obecnego oraz pożądanego modelu kultury organizacyjnej w ocenie pracowników w różnym wieku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 343
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl_PL
dc.subjectorganizational cultureen_GB
dc.subjectmodelen_GB
dc.subjectageen_GB
dc.subjectgenerationen_GB
dc.subjectkultura organizacyjnapl_PL
dc.subjectmodelpl_PL
dc.subjectwiekpl_PL
dc.subjectpokoleniepl_PL
dc.titleRóżnorodność pokoleniowa pracowników a preferowany model kultury organizacyjnejpl_PL
dc.title.alternativeGenerational Diversity of Employees and the Preferred Organizational Culture Modelen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number85-101
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.contributor.authorBiographicalnoteFaculty of Management and Social Communication Institute of Economics, Finance and Management Department of Human Resources Managementpl_PL
dc.referencesAltaf A. (2011), The impact of organizational culture on organizational effectiveness: implication of Hofstede Cultural Model as organizational effectiveness model, „The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences”, t. 6, cz. 1, s. 161–162.pl_PL
dc.referencesAniszewska G. (red.) (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAybas M., Cevat Acar A. (2017), The Effect of Human Resource Management Practices on Employees’ Work Engagement and the Mediating and Moderating Role of Positive Psychological Capital, „International Review of Management and Marketing”, t. 7, nr 1, s. 363–372.pl_PL
dc.referencesBennett M. M., Beehr T. A., Ivanitskaya L. V. (2017), Work‑family conflict: differences across generations and life cycles, „Journal of Managerial Psychology”, t. 32, nr 4, s. 314–332.pl_PL
dc.referencesBrol M. (2016), Różnice pokoleń na rynku pracy? Nowe spojrzenie na znane zjawisko, „Społeczeństwo i Edukacja”, t. 21, nr 2, s. 41–49.pl_PL
dc.referencesBrown M. (2012), Responses to work intensification: does generation matter?, „The International Journal of Human Resource Management”, nr 23(17), s. 3578–3595.pl_PL
dc.referencesCameron K. S., Quinn R. E. (2003), Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesConnolly L. Y., Lang M., Gathegi J., Tygar D. J. (2017), Organisational culture, procedural countermeasures, and employee security behavior. A qualitative study, „Information & Computer Security”, t. 25, nr 2, s. 118–136, http://doi.org/10.1108/ICS–03–2017–0013.pl_PL
dc.referencesCostanza D. P., Badger J. M., Fraser R. L., Severt J. B., Gade P. A. (2012), Generational Differences in Work‑Related Attitudes: A Meta‑analysis, „Journal of Business and Psychology”, t. 27, s. 375–394, http://doi.org/10.1007/s10869–012–9259–4.pl_PL
dc.referencesCucina J. M., Byle K. A., Martin N. R., Gast I. F. (2017), Generational differences in workplace attitudes and job satisfaction, „Journal of Managerial Psychology”, t. 33, nr 3, s. 246–264.pl_PL
dc.referencesDouglas J., Muturi D., Douglas A., Ochieng J. (2017), The role of organisational climate in readiness for change to Lean Six Sigma, „The TQM Journal”, t. 29, nr 5, s. 666–676.pl_PL
dc.referencesEaton D., Kilby G. (2015), Does your organisational culture suppert your business strategy?, „The Journal for Quality & Participation”, nr 1, s. 4–7.pl_PL
dc.referencesGimenez‑Espin J. A., Jiménez‑Jiménez D., Martínez‑Costa M. (2013), Organizational culture for total quality management, „Total Quality Management”, t. 24, nr 6, s. 678–692.pl_PL
dc.referencesGuillot‑Soulez Ch., Soulez S. (2014), On the heterogeneity of Generation Y job preferences, „Employee Relations”, t. 36, nr 4, s. 319–332.pl_PL
dc.referencesHarrington H. J., Voehl F. (2015), Cultural Change Management, „International Journal of Innovation Science”, t. 7, nr 1, s. 55–74.pl_PL
dc.referencesHoole C., Bonnema J. (2015), Work engagement and meaningful work across generational cohort, „South African Journal of Human Resource Management”, t. 13, nr 1, s. 1–11, https://doi.org/10.4102/sajhrm.v13i1.681.pl_PL
dc.referencesHulkko‑Nyman K., Sarti D., Hakonen A., Sweins C. (2014), Total rewards perceptions and work engagement in elder‑care organizations: Findings from Finland and Italy, „International Studies of Management & Organization”, t. 42, nr 1, s. 24–49, https://doi.org/10.2753/IMO0020–8825420102.pl_PL
dc.referencesJacobs S., Renard M., Snelgar R. J. (2014), Intrinsic rewards and work engagement in the South African retail industry, „South African Journal of Industrial Psychology”, t. 40, nr 2, s. 1–13, https://sajip.co.za/index.php/sajip/article/view/1195/1652 [dostęp: 15.10.2018].pl_PL
dc.referencesKokt D., Ramarumo R. (2014), Impact of organisational culture on job stress and burnout in graded accommodation establishments in the Free State province, South Africa, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, t. 27, nr 6, s. 1198–1213.pl_PL
dc.referencesKovačić Z. J. (2005), The impact of national culture on worldwide e‑Government readiness, „Informing Science Journal”, t. 8, s. 143–158.pl_PL
dc.referencesKrzyworzeka P. (2012), Kultura organizacji – ślepa uliczka teorii organizacji, „Management and Business Administration. Central Europe”, nr 1(108), s. 72–81.pl_PL
dc.referencesLa Montagne R. M. (2016), Ethical dilemmas in the workplace: HR managers’ perceptions of behavioral influences with implications for building an ethical culture in organizations, „The International Journal of Knowledge, Culture, and Change Management: Annual Review”, t. 15, s. 9–21.pl_PL
dc.referencesLaforet S. (2015), Effects of organisational culture on organisational innovation performance in family firms, „Journal of Small Business and Enterprise Development”, t. 23, nr 2, s. 379–407.pl_PL
dc.referencesLester S. W., Standifer R. L., Schultz N. J., Windsor J. M. (2012), Actual versus perceived generational differences at work an empirical examination, „Journal of Leadership & Organizational Studies”, nr 19(3), s. 341–354.pl_PL
dc.referencesLevickaite R. (2010), Generations X, Y, Z: how social networks form the concept of the world without borders (the case of Lithuania), „Limes”, t. 3, nr 2, s. 170–183.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz P. (2005), Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 673, s. 39–53.pl_PL
dc.referencesNeagu E. R., Nicula V. (2012), Influence of organizational culture on company performance, „Management and Economics”, nr 4(68), s. 420–424.pl_PL
dc.referencesPakdil F., Leonard K. M. (2014), The effect of organizational culture on implementing and sustaining lean processes, „Journal of Manufacturing Technology Management”, t. 26, nr 5, s. 725–743.pl_PL
dc.referencesPietruszka‑Ortyl A. (2016), Dysfunkcje i patologie kultury organizacyjnej w perspektywie Polski, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 46(2), s. 438–448.pl_PL
dc.referencesReis G., Trullen J., Story J. (2016), Perceived organizational culture and engagement: the mediating role of authenticity, „Journal of Managerial Psychology”, t. 31, nr 6, s. 1091–1105.pl_PL
dc.referencesRich B. L., Lepine J. A., Crawford J. R. (2010), Job engagement: Antecedents and effects on job performance, „Academy of Management Journal”, t. 53, nr 3, s. 617–635, https://doi.org/10.5465/AMJ.2010.51468988.pl_PL
dc.referencesRodrigues J. K., Stewart P. (2017), HRM and work practices in Chile: the regulatory power of organisational culture, „Employee Relations”, t. 39, nr 3, s. 378–390.pl_PL
dc.referencesSaad R., Asaad M. N. (2015), Does organizational culture moderate the relationship between ISO 9000 soft factors and organizational performance?, „The Journal of Developing Areas”, t. 49, nr 3, s. 379–394.pl_PL
dc.referencesSarraf A. R., Abzari M., Isfahani A. N., Fathi S. (2017), Generational differences in job engagement: a case study of an industrial organization in Iran, „Industrial and Commercial Training”, t. 49, nr 3, s. 106–115.pl_PL
dc.referencesSerafin K. (2015), Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa, „Studia Ekonomiczne. Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 222, s. 87–100.pl_PL
dc.referencesShragay D., Tziner A. (2011), The Generational Effect on the Relationship between Job Involvement, Work Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior, „Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones”, t. 27, nr 2, s. 143–157.pl_PL
dc.referencesSmolbik‑Jęczmień A. (2013), Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 36, s. 228–238.pl_PL
dc.referencesSokro E. (2012), Analysis of the relationship that exists between organisational culture, motivation and performance, „Problems of Management in the 21th Century”, t. 12, s. 106–119.pl_PL
dc.referencesSrokowski Ł. (2011), Zmienić myślenie o firmie. Zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSu Z., Yang D., Yang J. (2012), The match between efficiency/flexibility strategy and organisational culture, „International Journal of Production Research”, t. 50, nr 19, s. 5317–5329.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł. (2011), Krytyczna wizja kultury organizacyjnej, „Problemy Zarządzania”, t. 9, nr 4(34), s. 7–25.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2012), Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesTarnowska A. (2011), Mobbing – patologia kultury organizacyjnej, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, nr 2, s. 73–81.pl_PL
dc.referencesTepeci M. (2011), The impact of person‑organization fit on employee attitudes in the hospitality industry, „Journal of Travel and Tourism Research”, t. 11, nr 1, s. 19–35.pl_PL
dc.referencesTolentino R. C. (2013), Organizational Commitment and Job Performance of the Academic and Administrative Personnel, „International Journal of Information Technology and Business Management”, t. 15, nr 1, s. 51–59.pl_PL
dc.referencesVictor J., Hoole C. (2017), The influence of organisational rewards on workplace trust and work engagement, „SA Journal of Human Resource Management”, t. 15, s. 1–14, https://doi.org/10.4102/sajhrm.v15i0.853.pl_PL
dc.referencesWaal A., Peters L. Broekhuizen M. (2016), Do different generations look differently at high performance organizations?, „Journal of Strategy and Management”, t. 10, nr 1, s. 86–101.pl_PL
dc.referencesWeare Ch., Lichterman P., Esparza N. (2014), Collaboration and Culture: Organizational Culture and the Dynamics of Collaborative Policy Networks, „The Policy Studies Journal”, t. 42, nr 4, s. 590–619.pl_PL
dc.referencesWesterman J. W., Yamamura J. H. (2006), Generational preferences for work environment fit: effects on employee outcomes, „Career Development International”, t. 12, nr 2, s. 150–161.pl_PL
dc.referencesWong M., Gardiner E., Lang W., Coulon L. (2008), Generational differences in personality and motivation, „Journal of Managerial Psychology”, t. 23, nr 8, s. 878–890.pl_PL
dc.referencesWudarzewski G. (2013), Wymiary i składniki klimatu organizacyjnego w świetle badań literaturowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 1(33), s. 59–78.pl_PL
dc.referencesWziątek‑Staśko A. (2012), Diversity Management – narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWziątek‑Staśko A. (2015), Wiek kluczowym wyróżnikiem różnorodności pracowników – implikacje dla motywowania, „Społeczeństwo i Edukacja”, t. 16, nr 1, s. 47–60.pl_PL
dc.referencesWziątek‑Staśko A. (2017), Model kultury organizacyjnej a zjawiska patologiczne w środowisku pracy, „Przegląd Organizacji”, nr 10, s. 27–34.pl_PL
dc.referencesWziątek‑Staśko A. (2018), Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników, „Marketing i Zarządzanie”, nr 1(51), s. 409–419, http://doi.org/10.18276/miz.2018.51–39.pl_PL
dc.referencesWziątek‑Staśko A., Krawczyk‑Antoniuk O. (2017), Pozytywny klimat w organizacji czynnikiem determinującym poczucie satysfakcji z pracy, „Marketing i Rynek”, nr 4, s. 185–193.pl_PL
dc.referencesYiing L. H., Ahmad K., Bin Z. (2009), The moderating effects of organizational culture on the relationships between leadership behaviour and organizational commitment and between organizational commitment and job satisfaction and performance, „Leadership & Organization Development Journal”, t. 30, nr 1, s. 53–89.pl_PL
dc.referencesYongxing G., Hongfei D., Baoguo X., Lei M. (2017), Work engagement and job performance: the moderating role of perceived organizational support, „Anales de Psicología”, t. 33, nr 3 (October), s. 708–713, http://dx.doi.org/10.6018/analesps.33.3.238571.pl_PL
dc.referencesZbiegień‑Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZheng W., Wu Y.‑Ch.J., Chen X., Lin S. (2017), Why do employees have counterproductive work behavior? The role of founder’s Machiavellianism and the corporate culture in China, „Management Decision”, t. 55, nr 3, s. 563–578.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.wziatek-stasko@uj.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.343.06
dc.relation.volume4pl_PL
dc.subject.jelM12pl_PL
dc.subject.jelM54pl_PL
dc.subject.jelM55pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.