Show simple item record

dc.contributor.authorHalasz, Artur
dc.date.accessioned2019-07-29T11:10:03Z
dc.date.available2019-07-29T11:10:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1509-877X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29794
dc.description.abstractIn this article, the author presents problems with the use of legal definitions and operative definitions of legal concepts. An analysis of the administrative courts’ case law and the practice of tax authorities indicates the uneven application of these definitions in the settlement of specific tax cases. The consequence of such determination of the understanding of legal concepts contained in tax acts is the lack of predictability of decisions for taxpayers.  en_GB
dc.description.abstractW niniejszym artykule autor przedstawia problemy ze stosowaniem definicji legalnych oraz operatywnych definicji prawnych. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych oraz praktyki organów podatkowych wskazuje na niejednolite stosowanie tych definicji przy rozstrzyganiu konkretnych spraw podatkowych. Konsekwencją dla takiego ustalania rozumienia pojęć prawnych zawartych w ustawach podatkowych jest brak przewidywalności rozstrzygnięć dla podatników (szerzej adresatów norm prawnopodatkowych).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesKwartalnik Prawa Podatkowego; 3
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectlegal definitionsen_GB
dc.subjectoperative definitionsen_GB
dc.subjecttax lawen_GB
dc.subjectdefinicje legalnepl_PL
dc.subjectoperatywne definicjepl_PL
dc.subjectprawo podatkowepl_PL
dc.titleNiejednolite stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowympl_PL
dc.title.alternativeInconsistent application of definitions of legal concepts in tax lawen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number113-123
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski
dc.referencesBartosiewicz A., Kubacki R., Granice autonomii prawa podatkowego, „Glosa. Przegląd prawa gospodarczego ” 2004, nr 1.pl_PL
dc.referencesBielska-Brodziak A., Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBielska-Brodziak A., Kłopoty z definicjami legalnymi, [w:] O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008.pl_PL
dc.referencesBorszowski P., Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2017, nr 8.pl_PL
dc.referencesBorszowski P., Korzystanie z określeń nieostrych przy tworzeniu definicji legalnych w prawie podatkowym, [w:] J. Korczak (red.), Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, Wrocław 2018.pl_PL
dc.referencesBorszowski P., Pomiędzy elastycznością przepisów prawa podatkowego a definicjami legalnymi, [w:] W. Miemiec (red.), Księga jubileuszowa Profesor Krystyny Sawickiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne, Wrocław 2017.pl_PL
dc.referencesBorszowski P., Wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym – zagadnienia wyjściowe, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2016, nr 7.pl_PL
dc.referencesBrzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesBrzeziński B., Rozstrzyganie na korzyść podatnika jako zasada wykładni prawa podatkowego. Próba analizy, [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci profesora Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesBrzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesBrzeziński B., Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym, [w:] R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesFilipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesMastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesNykiel W., Autonomia prawa podatkowego (wybrane zagadnienia), [w:] T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesTobor Z., W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesWróblewski, J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław 1990.pl_PL
dc.referencesWróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesZieliński M. Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesZirk-Sadowski M., Problem autonomii prawa podatkowego w orzecznictwie NSA, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2004, nr 2.pl_PL
dc.contributor.authorEmailartur.halasz@uwr.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1509-877X.03.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.