Show simple item record

dc.contributor.authorŁazarowicz, Edyta
dc.date.accessioned2019-07-12T11:41:39Z
dc.date.available2019-07-12T11:41:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29431
dc.description.abstractThe aim of the paper is to assess the comparability of the structure and content of statements of changes in equity of listed companies and to propose some solutions to increase this comparability. Two research methods were used: literature research and analysis of the content of financial statements. Forty‑two consolidated financial statements for 2016 prepared by selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange from the WIG30 and sWIG80 indices were analyzed. All companies presented their statements of changes in equity in the form of a matrix. Most companies first presented information about their comprehensive income and then information about transactions with their owners. This solution has a positive influence on the transparency of the statement and comparability between companies. Almost all companies presented information about dividends in a separate item in the statement of changes in equity. However, there are significant differences in the scope and details of components of equity presented in the statement of changes in equity. IAS 1 should describe in greater detail which components of equity should be presented in the statement. Such detailed regulations would have a significant positive impact on the comparability of statements of changes in equity between companies. No major differences were observed in the structure and content of the compared statements of changes in equity between companies included in WIG30 and sWIG80 indices. Findings of this research can be useful for the current IASB work on changes in the structure and content of primary financial statements to enhance their comparability. Moreover, in Poland, hardly any research has been conducted to date on the structure and content of statements of changes in equity prepared by listed companies under the IFRS.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest ocena porównywalności struktury i treści sprawozdań ze zmian w kapitale własnym spółek giełdowych oraz zaproponowanie rozwiązań, które zwiększyłyby tę porównywalność. Na potrzeby artykułu zastosowano dwie metody badawcze: analizę literatury przedmiotu oraz analizę treści sprawozdań finansowych. Analizie poddano 42 skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2016 rok wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, wchodzących w skład indeksu WIG30 oraz sWIG80. Wszystkie spółki prezentowały sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w formie macierzy. Większość spółek przedstawiała w pierwszej kolejności informacje o całkowitych dochodach, a w drugiej informacje dotyczące transakcji z właścicielami. Takie rozwiązanie pozytywnie wpływa na przejrzystość tego sprawozdania i porównywalność między spółkami. Prawie wszystkie spółki prezentowały informacje o wypłaconych dywidendach w odrębnej pozycji w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym. Istnieją natomiast znaczne różnice dotyczące zakresu i szczegółowości elementów kapitału własnego przedstawianego w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym. Regulacje MSR 1 powinny bardziej szczegółowo określać, jakie elementy kapitału własnego należy prezentować w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym, co miałoby istotny pozytywny wpływ na jego porównywalność między spółkami. Porównując strukturę i treść sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółek z indeksu WIG30 i sWIG80, nie zaobserwowano istotnych różnic. Wyniki niniejszego badania mogą być przydatne w prowadzonych obecnie przez IASB pracach nad zmianami struktury i treści podstawowych sprawozdań finansowych w celu zwiększenia ich porównywalności. Ponadto dotychczas w Polsce przeprowadzono nieliczne badania dotyczące struktury i treści sprawozdań ze zmian w kapitale własnym według MSSF sporządzanych przez spółki giełdowe.pl_PL
dc.description.sponsorshipSubsidy from the Ministry of Science and Higher Education allocated to maintain the research potential of the Collegium of Management and Finance at the Warsaw School of Economics in 2017.en_GB
dc.description.sponsorshipArtykuł przygotowano w ramach badania statutowego, które zostało sfinansowane z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w 2017 roku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 341
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectstatement of changes in equityen_GB
dc.subjectcomparabilityen_GB
dc.subjectstructure and contenten_GB
dc.subjectIFRSen_GB
dc.subjectPolanden_GB
dc.subjectsprawozdanie ze zmian w kapitale własnympl_PL
dc.subjectporównywalnośćpl_PL
dc.subjectstruktura i treśćpl_PL
dc.subjectMSSFpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titlePorównywalność sprawozdań ze zmian w kapitale własnym na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawiepl_PL
dc.title.alternativeComparability of Statements of Changes in Equity on the Example of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchangeen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number51-67
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAledo J., Garcia F., Marin J. M. (2011), Optional Accounting Criteria under IFRSs and Corporate Characteristics: Evidence from Spain, „Revista de Contabilidad‑Spanish Accounting Review”, t. 14, issue 1, s. 59–85.pl_PL
dc.referencesBareja K. (2014), Spór o priorytet w sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 77(133), s. 19–37.pl_PL
dc.referencesBuk H. (2012a), Czytelność informacji o kapitałach własnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 262, s. 81–92.pl_PL
dc.referencesBuk H. (2012b), Dyskusyjność wartości informacyjnej zestawienia zmian w kapitale własnym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 66(122), s. 17–28.pl_PL
dc.referencesChambers D. i wsp. (2007), An evaluation of SFAS No. 130 comprehensive income disclosures, „Review of Accounting Studies”, t. 12, s. 557–593.pl_PL
dc.referencesConceptual Framework for Financial Reporting (2018), IASB, March.pl_PL
dc.referencesFrendzel M., Szychta A. (2013), Comprehensive Income Reporting: Empirical Evidence from the Warsaw Stock Exchange, „Social Sciences”, nr 4(82), s. 7–16.pl_PL
dc.referencesGad J. (2014), Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów – doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 75(131), s. 47–68.pl_PL
dc.referencesGad J. (2015), Components of Comprehensive Income and Statement of Changes in Equity: An Analysis of Public Companies’ Reporting Practices in Poland and Germany, „Management and Business Administration. Central Europe”, t. 23, nr 3, s. 71–88.pl_PL
dc.referencesGiedroyć M. (2015), Porównywalność sprawozdań finansowych w przestrzeni, [w:] J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesGierusz J. (2015), Dylematy harmonizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 82(138), s. 19–38.pl_PL
dc.referencesGmytrasiewicz M., Karmańska A. (2006), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGos W., Hendryk M., Hońko S. (2017), Zyski zatrzymane a wynik z lat ubiegłych – analiza ujawnień w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 484, s. 95–106.pl_PL
dc.referencesGrzegorek A. (2003), Rachunek kapitału, [w:] S. Sojak (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesLis T. (2016), Zawartość informacji o kapitałach w rachunkowości a jej użyteczność dla interesariuszy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 253, s. 82–93.pl_PL
dc.referencesŁazarowicz E. (2017), Porównywalność skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej spółek giełdowych z indeksu WIG20, [w:] R. Bartkowiak, M. Matusewicz (red.), Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁazarowicz E., Giedroyć M. (2016), Porównywalność sprawozdań finansowych według Dyrektywy 2013/34/UE i MSSF, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” (2007), [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, tom I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, IASB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” (2011), [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, tom II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, IFRS Foundation, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” (2016), [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2016, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, IFRS Foundation, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNobes Ch., Perramon J. (2013), Firm Size and National Profiles of IFRS Policy Choice, „Australian Accounting Review”, nr 66, t. 23, issue 3, s. 208–215.pl_PL
dc.referencesNowak E. (2013), Decyzyjna przydatność informacji prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale własnym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 287, s. 152–163.pl_PL
dc.referencesPrimary Financial Statements Project (2017), Accounting Standards Advisory Forum meeting, March, ASAF agenda paper 9, IFRS Foundation, https://www.ifrs.org/‑/media/feature/meetings/2017/march/asaf/primary‑financial‑statements/ap9‑primary‑financial‑statements.pdf (dostęp: 19.06.2018).pl_PL
dc.referencesRight to the end. Surveying financial statements in annual reports (2008), Deloitte, https://www.iasplus.com/en/binary/uk/0811righttotheend.pdf (dostęp: 18.12.2017).pl_PL
dc.referencesTłaczała A. (2015), Zestawienie zmian w kapitale własnym, [w:] I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Bek‑Gaik B. (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 62(118), s. 325–341.pl_PL
dc.referencesWędzki D. (2008), Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce – jaśniej czy ciemniej?, [w:] E. Walińska (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referenceswww.gpw.pl/opisy‑indeksow (dostęp: 16.03.2018).pl_PL
dc.contributor.authorEmailedyta.lazarowicz@sgh.waw.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.341.04
dc.relation.volume2pl_PL
dc.subject.jelM41pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.