Show simple item record

dc.contributor.authorSaganowski, Tomasz
dc.date.accessioned2019-07-05T08:51:45Z
dc.date.available2019-07-05T08:51:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29241
dc.description.abstractPodatek od towarów i usług już od jego wprowadzenia, czyli 1993 roku stanowi istotne źródło dochodów budżetu państwa. Polska przygotowywała się do przystąpienia do Unii Europejskiej, dlatego musiała przebudować system podatkowy w kierunku dostosowania go do wymogów gospodarki rynkowej. W efekcie zmian, został zlikwidowany system poboru podatku od towarów i usług importowanych na terenie państwa, w którym dokonywane są rozliczenia podatku VAT, w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego. Przyczyniło się to do powstania prze-stępczego mechanizmu – karuzeli podatkowej, polegającej na przepływie towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w bardzo skomplikowany sposób. Finalnym etapem karuzeli podatkowej jest wyłudzanie zwrotu podatku oraz uchylanie się od jego płacenia. Celem artykułu jest zbadanie oceny świadomości studentów Uniwersytetu Łódzkiego o kierunkach ekonomicznych i prawniczych odnośnie przestępstw karuzelowych, które są przyczyną luki budże-towej oraz zagrożeniem dla uczciwych przedsiębiorców pozbawiając ich odliczeń podatku nali-czonego. W artykule postawiona została następująca hipoteza badawcza, czy dotychczasowy program nauczania na kierunkach ekonomicznych i prawniczych Uniwersytetu Łódzkiego jest wystarczająco odpowiedni i należycie uświadamia studentów przed mechanizmem wykorzysty-wanym przez nieuczciwych przedsiębiorców. Przeprowadzone zostały badania wśród studentów Uniwersytetu Łódzkiego, studiujących kierunki ekonomiczne i prawnicze. W opracowaniu podjęto próbę, pozwalającą ocenić, czy dotychczasowy program nauczania Uniwersytetu Łódzkiego prze-kazuje odpowiednią wiedzę dotyczącą karuzel podatkowych. Studenci kierunków ekonomicznych i prawniczych powinni być przygotowani na tego typu sytuacje oraz uczuleni na dokładne weryfi-kowanie nowych kontrahentów. Znając mechanizm wyłudzania podatku od towarów i usług metodą karuzelową, w znacznym stopniu zmniejszy się zjawisko występujące w gospodarce, nie tylko polskiej, ale również europejskiej.pl_PL
dc.description.abstractThe tax on goods and services since its introduction in 1993 is an important source of revenue for the state budget. Poland was preparing to join the European Union, which is why it had to rebuild the tax system in order to adapt it to meet the requirements of the market economy. As a result of the changes, the system of collecting the tax on goods and services imported in the territory of the country in which VAT settlements are made in the scope of intra-Community trade in goods has been abolished. This contributed to the creation of a criminal mechanism – a carousel tax, consisting in the movement of goods between the Member States of the European Union in a very complicated way. The final stage of the carousel tax is extorting the tax refund and avoiding paying it. The aim of the article is to examine the awareness assessment of students of the University of Lodz about economic and legal trends regarding carousel crimes, which cause a budget gap and a threat to honest entrepreneurs depriving them of input tax deductions. The article puts forward the following research hypothesis, whether the current curriculum in economics and law faculties of the University of Lodz is sufficiently adequate and adequately makes students aware of the mechanism used by dishonest entrepreneurs. Studies were carried out among students of the University of Lodz, studying economic and legal studies. The study attempts to assess whether the current teaching program of the University of Lodz provides relevant knowledge regarding carousel tax. Students of economics and law faculties should be prepared for such situations and allergic to thorough verification of new contractors. Knowing the mechanism of extortion of the tax on goods and services using the carousel method, the phenomenon occurring in the economy, not only in Poland, but also in Europe, will be significantly reduced.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Ekonomiczno Socjologicznypl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;1
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectkaruzela podatkowa,pl_PL
dc.subjectpodatek VAT,pl_PL
dc.subjectUniwersytet Łódzki,pl_PL
dc.subjectpodatek należny,pl_PL
dc.subjectpodatek naliczony.pl_PL
dc.subjectcarousel,pl_PL
dc.subjectVAT tax,pl_PL
dc.subjecttax due,pl_PL
dc.subjectinput taxpl_PL
dc.titleBadanie świadomości studentów Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie przestępstw karuzelowych w podatku od towarów i usługpl_PL
dc.title.alternativeThe study of the students' awareness of the University of Lodz in the field of carousel crimes in the tax on goods and servicespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number55-64pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBrzeziński B., Dębowska-Romanowska T., Kalinowski M., Wójtowicz W., 2000, Prawo finansowe, C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHarasimowicz J., 1988, Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKosacka-Łędzewicz D., 2001, Podatek od towarów i usług. Poradnik praktyczny, Dom Wydawni-czy ABC, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostecki A., 1985, Elementy konstrukcji instytucji podatku, Ossolineum.pl_PL
dc.referencesKozub-Skalska S., 2017, Mechanizm przestępstw karuzelowych i metody ich ograniczania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice..pl_PL
dc.referencesNykiel W., 2011, Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawapl_PL
dc.referencesPauch D., 2016, Transakcja karuzelowa jako forma oszustwa w podatku od wartości dodanej, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Szczecin.pl_PL
dc.referencesSokołowski J., Sosnowski M., 2015, Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-nego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWolański R., 2016, System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer SA, Warszawa.pl_PL
dc.relation.volume1 (21) 2019pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe