Show simple item record

dc.contributor.authorChojecka, Katarzyna
dc.date.accessioned2019-07-05T08:28:31Z
dc.date.available2019-07-05T08:28:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29239
dc.description.abstractThe article consists of the analysis of the party’s rights in the resolution procedurę. This regulation, which was designed in the form of administrative proceedings, is dedicated to improve restructuring or liquidation of the compromised entities. Its aim is not only to possibly maximise the balance of the entity’s assets, but also to involve public budget to a very minor extent. The cost of procedure should be born by the entities‘ shareholders and creditors. Resolution is treated as an ultimate measure and it should be introduced only when the other possible instruments will not be able to protect financial system against the crisis. In the framework of Polish regulation the parties‘ rights were significantly restricted. The Act’s provisions exclude the principle of active parties‘ participation and the possiblity to appeal against the decision. They also restrict the possibility of receiving compensation for incorrect decision and shorten deadlines to introduce proceedings against the decision before administrative court. The aim of the article is to analyse those restrictions in the light of resolution’s goals and hypothetical incompatibility to Constitution of Poland.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł stanowi analizę praw strony postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji (resolution). Regulacja ta, ukształtowana w formie postępowania administracyjnego, służy usprawnieniu restrukturyzacji lub likwidacji podmiotów zagrożonych upadłością w taki sposób, by w miarę możliwości zmaksymalizować bilans aktywów zagrożonego podmiotu, ale i by w jak najmniejszy sposób zaangażować środki publiczne, a kosztami procedury obciążyć raczej akcjona-riuszy i wierzycieli podmiotu. Mechanizm ten jest traktowany jako środek ostateczny, gdy wszel-kie inne środki nie będą w stanie uchronić sektora przed ryzykiem kryzysu. W ramach polskiej regulacji znacząco ograniczone zostały prawa strony postępowania administracyjnego. Przepisy wyłączają stosowanie zasady czynnego udziału stron w postępowa-niu, możliwość wniesienia odwołania od decyzji oraz ograniczają możliwość otrzymania odszko-dowania za nieprawidłową decyzję, jak też skracają terminy do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Artykuł analizuje te restrykcje w kontekście celów resolution i zestawia je z możliwą niezgodnością przepisów z Konstytucją RP.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Ekonomiczno Socjologicznypl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;1
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectresolution,pl_PL
dc.subjectprzymusowa restrukturyzacja,pl_PL
dc.subjectstrona,pl_PL
dc.subjectpostępowanie administracyjne,pl_PL
dc.subjectkryzys finansowy.pl_PL
dc.subjectparty,pl_PL
dc.subjectadministrative proceedings,pl_PL
dc.subjectfinancial crisispl_PL
dc.titlePrawa strony postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji banku (resolution)pl_PL
dc.title.alternativeThe party’s rights in the resolution procedurepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number27-37pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.referencesAdamiak B., Borkowski J. (red.), 2017, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz., Warszawa.pl_PL
dc.referencesBand de O., Hartmann P., Alcalde J.L.P., 2015, Systemic Risk in Banking After the Great Financial Crisis, [w:] The Oxford Handbook of Banking, A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson (red.), Oksford.pl_PL
dc.referencesBinder J.H., 2016, The Position of Creditors under the BRRD, [w:] Memorial Volume for Leonidas Georgakopoulos, Atenypl_PL
dc.referencesBolzico J., Mascaro Y., Granata P., 2007, Practical Guidelines for Effective Bank Resolution, 2007, „Policy Research Working Paper”, nr 4389, [w:] https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/7548 [dostęp: 14.01.2018].pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE, L 173/190).pl_PL
dc.referencesGleeson S., Guynn R., 2016, Bank Resolution and Crisis Management. Law and Practice, Oksford.pl_PL
dc.referencesGronkiewicz-Waltz H, 2018, Przymusowa restrukturyzacja banków – resolution w: Prawo admi-nistracyjne wobec współczesnych wyzwań – Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesGołaszewski P., 2017, [w]: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, R. Hauser, M. Wierzbowski (red.) Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesMalanowski j., 2017, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesHauser R., Wierzbowski M. (red.), 2017, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Warszawa.pl_PL
dc.referencesKey Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 2014, Financial Stability Board, 2014 [w:] www.fsb.org/wp-content/uploads/r_111104cc.pdf [dostęp: 14.01.2018].pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.pl_PL
dc.referencesKozińska M., 2018, Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSeeling S.A., 2006, Techniques of Bank Resolution, [w:] D.S. Hoelscher (red.), Bank Restructuring and Resolution, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesSzydło M., 2016, [w:] M. Safjan, L. Bosek, (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz Art. 1-86, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. 2002, nr 153, poz. 1270.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz.U. 2016, poz. 996.pl_PL
dc.referencesWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.04.1981 r., SA 1089/81.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Konstytucyjnego z 09.06.1998 r., K 28/97, OTK 1998, Nr 4, poz. 50.pl_PL
dc.referencesWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.06.2016 r., II OSK 2473/14.pl_PL
dc.referencesZimmerman P., 2017 [w:] P. Zawadzka, P. Zimmermann, R. Sura (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restruktu-ryzacji. Komentarz, Warszawapl_PL
dc.relation.volume1 (21) 2019pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe