Show simple item record

dc.contributor.authorBachvarov, Marin
dc.date.accessioned2019-05-24T11:48:38Z
dc.date.available2019-05-24T11:48:38Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28647
dc.description.abstractThe article is an attempt to explain the meaning and possible applications of the term 'region', with reference to tourist régionalisation and in comparison with existing theory on the subject. The author analyses both the specific features of a tourist region and the relation between a region and the recreational-tourist system. A tourist region is both a sector and funcUonal system at the same time. The author discusses the delimitation of a tourist region and briefly presents the régionalisation problems raised in Polish academic literature. He also attempts to answer the question of why specialists are not interested in tourist régionalisation.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł jest próbą wyjaśnienia treści i możliwości aplikacyjnych regionalizacji turystycznej na tle dorobku teoretycznego w tej dziedzinie. Analizowane są w nim zarówno specyficzne cechy regionu turystycznego, jak i wzajemne odniesienia regionu do terytorialnego systemu rekreacyjno-turystycznego. Region turystyczny jest jednocześnie tworem gałęziowym i funkcjonalnym. Podjęte zostały zagadnienia deli- mitacji regionu turystycznego i krótko przedstawiono problemy regionalizacji w polskiej literaturze specjalistycznej. Autor próbuje też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego regionalizacja turystyczna nie cieszy się zainteresowaniem specjalistów?pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1
dc.subjectthe concept of a region and regionalismpl_PL
dc.subjecta tourist regionpl_PL
dc.subjectthe delimitation of a tourist regionpl_PL
dc.subjecttourist régionalisation in Polandpl_PL
dc.subjectkoncepcja regionu i regionalizmupl_PL
dc.subjectregion turystycznypl_PL
dc.subjectdelimitacja regionu turystycznegopl_PL
dc.subjectregionalizacja turystyczna w Polscepl_PL
dc.titleA Tourist Region - A New 5 Meanning in an Old Form?pl_PL
dc.title.alternativeRegion turystyczny - nowa treść w starej formie?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number5-19pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBaczwarow M., Ewrew P., 1991, Specyfika terytorialnych jednostek rekreacyjnych. Probierni na goeoąrafiata, z. 4, Wyd. BAN. Sofia. 'pl_PL
dc.referencesBaczwarow M., Ewrew P., 1991, Specyfika terytorialnych jednostek rekreacyjnych. Problemi na geografiata, z. 4, Wyd. BAN. Sofia.pl_PL
dc.referencesBajcar A., 1969, Regiony turystyczne Polski, „Geografia w Szkole", nr 3, 4.pl_PL
dc.referencesBar R., Doliński A., 1976, Geografia turystyczna, WSziP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesButler R. W., 1980, The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources. Canadian Geographer, no 1.pl_PL
dc.referencesChristaller W., 1963, Some Considerations of Tourism Location in Europe, „Regional Science Association Papers", vol. 12.pl_PL
dc.referencesGaworecki W., 2000. Turystyka. PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGołembski G. (red.), 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Poznań.pl_PL
dc.referencesGołembski G. (red.) et al, 2002, Kompendium wiedzy o turystyce. rozdz. 6. w cz. I, pt. „Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne" autorstwa S. Liszewskiego, PWN, Poznań.pl_PL
dc.referencesJohnson R. J. (ed.). Gregory D., Smith D. M., 1997, The Dictionary of Human Geography, Blackwell Reference, Oxford.pl_PL
dc.referencesKornak A., Rapacz A., 2001, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, WAE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKruczek Z., Sacha S.. 1994. Geografia atrakcji turystycznych w Polsce, Ostoja, Kraków.pl_PL
dc.referencesLijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyczna Polski, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, t. 5, z. 2.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni turystycznej, Turyzm. t. 8, z. 1.pl_PL
dc.referencesLundtorp S., Wanhill S., 2001, The Resort Lifecycle Theory: Generating Processes and Estimation. Annal of Tourist Research, vol. 28.pl_PL
dc.referencesMileska M., 1963, Regiony turystyczne Polski Stan obecny i potencjalne możliwości rozwoju. Prace Geograficzne, nr 43.pl_PL
dc.referencesMiossec J. M., 1976, Un model de I'espace touristique. L'Espace geographique. no. 1.pl_PL
dc.referencesOppermann M., 1993. Tourist space in developing countries, Annal of Tourist Research, vol. 20, no. 3.pl_PL
dc.referencesPlan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski, 1971, Zakład Zagospodarowania Turystycznego. Wroclaw.pl_PL
dc.referencesPreobrażenski V. C.. Zorin i. V., Vedenin Y. A., 1975. Geografićeskie aspekty konstruirovcmia novych typov rekreacjonnych sistem. Izvestia AN SSSR - seria geo- graphica, wyp. 1.pl_PL
dc.referencesRogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrategie razvoja cestovneho ruchu v krąjinach Strednej Europy, materiały konferencji w Popradzie. Słowacja, 2001.pl_PL
dc.referencesTverdochlebov T., Mironenko N., 1986. Geografia turizma, Moskva.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., Jackowski A., 1978, Geografia turyzmu, PWN. Warszawa.pl_PL
dc.relation.volume13pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record