Show simple item record

dc.contributor.authorKazimierczak, Jarosław
dc.date.accessioned2019-05-20T08:56:02Z
dc.date.available2019-05-20T08:56:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28291
dc.descriptionPublikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Podziałania 8.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją Projektu „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców – Akronim D-RIM”.pl_PL
dc.description.abstractCelem autora artykułu jest identyfikacja zmian w miejskiej przestrzeni turystycznej w wyniku rewitalizacji terenów poprzemysłowych w wybranych miastach Europy Zachodniej. W części pierwszej zarysowano problematykę podjętego zagadnienia, a właściwą część pracy stanowią studia empiryczne. Objęły one dwa miasta: Lyon i Manchester, które charakteryzują się różną „biografią turystyczną”, zróżnicowaną strukturą przestrzenno-funkcjonalną oraz odmiennym sposobem realizacji procesu rewitalizacji wewnątrzmiejskich terenów poprzemysłowych, który ma istotne znaczenie dla kształtowania nowej przestrzeni turystycznej w obu miastach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjecttereny poprzemysłowepl_PL
dc.subjectmiejska przestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectLyonpl_PL
dc.subjectManchesterpl_PL
dc.titleWpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na kształtowanie nowej miejskiej przestrzeni turystycznej. Przykład Manchesteru i Lyonupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number11-21pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBIANCHINI F., DAWSON N, EVANS P., 1992, Flagship Projects in Urban Regeneration, [w:] P. Healy, S. Davoudi, M. O’Toole, S. Tavsanoglu, D. Usher (red.), Rebuilding the City: Propertyled Urban Regeneration, E. & F. N. Spon, London.pl_PL
dc.referencesBRADBURY N., 1993, The Role of Tourism in Urban Regeneration: Castlefield, Manchester U.K., Materiały pokonferencyjne, I.N.T.A Conference, Fort Lauderdale, USA.pl_PL
dc.referencesCOUDROY DE LILLE L., 2003, Lyon Confluence – metropolitalny projekt w widłach Rodanu i Saony w Lyonie, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 267–275.pl_PL
dc.referencesDEWAILLY J. M., 1996, L’espacetouristique: du réel au virtuel, 28é Congéssur la Géographie, La Haye (Pay-Bas).pl_PL
dc.referencesDOMAŃSKI B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (red.), Odnowa miast. Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.pl_PL
dc.referencesGASIDŁO K, 1998, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.pl_PL
dc.referencesGIBSON CH., 1997, The Role of Tourism in Restructuring Region and the Creation of a New Image of the City in Manchester, [w:] S. Liszewski, C. Young (red.), A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 263–277.pl_PL
dc.referencesIMRIE R., THOMAS T., 1993, British Urban Policy and the Urban Development Corporations, Paul Chapman Publishing, London.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK J., 2010, Zarządzanie wizerunkiem miasta – uwagi heurystyczne, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Studia Miejskie 1. Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, s. 29– 38.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK S., LISZEWSKI S., 1997, The Role of Tourism in the Restructuring of the Łódź region and in Creating a New Image of the City, [w:] S. Liszewski, C. Young (red.), A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 249–261.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK S., 1997, Kreowanie wizerunku miasta poprzemysłowego na przykładzie Glasgow i Łodzi, [w:] T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Wyd. Centrum Badań i Studiów Francuskich UŁ, Łódź, s. 167–174.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK S., 2001, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2005, Produkt turystyczny, Wyd. PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKIDD A., 1993, Manchester, Ryburn Publishing, Keele University Press, Manchester.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK-ANIOŁ J., 2006, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej łódzkich rodzin na przykładzie studentów Uniwersytetu Łódzkiego i ich rodzin, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesLATOSIŃSKA J., 2006, Przestrzeń turystyczna – jedno pojęcie dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej, Turyzm, 16/2, s. 93–98.pl_PL
dc.referencesLISOWSKI A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5/2, s. 87– 103.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, 9/1, s. 51–72.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [w:] Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1 – Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, ŁTN, Łódź, s. 50–60.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2006a, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – Przestrzeń – Przedsiębiorstwo, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 113–125.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2006b, Przestrzenie turystyki i transformacja we współczesnym świecie, Turyzm, 16/2, s. 7–19.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2009a, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, [w:] I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, s. 59–69.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2009b, Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce, [w:] B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i Przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 187–201.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2009c, Przestrzenie turystyki i osadnictwo turystyczne, [w:] G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 95–128.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2009d, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi (Urban ‘Tourism Exploration Space’: The Example of Łódź), Turyzm, 19/1–2, s. 59–65 (57–62).pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., BACHVAROV M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8/1, s. 39–67.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., YOUNG C. (red.), 1997, A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLORENS P., 2005, Wstępna typologia obszarów zdegradowanych o funkcjach i potencjale metropolitalnym, [w:] T. Parteka (red.), Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, KPZK PAN, Warszawa, s. 57–74.pl_PL
dc.referencesLORENS P., 2007, Rewitalizacja miast w Polsce: pierwsze doświadczenia, Wyd. Urbanista, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLORENS P., 2010, Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLORENS P., MARTYNIUK-PĘCZAK J., (red.), 2009, Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, ser. „Miasto. Metropolia. Region”, Wyd. Urbanista, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLOZATO-GIOTART J. P., 2003, Géographie du tourisme, De l’espace consommé à l’espacemaîtrisé, Pearson Education.pl_PL
dc.referencesMARKOWSKI T., STAWASZ D. (red.), 2007, Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMEYER B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia (DCXIX) 545, Szczecin.pl_PL
dc.referencesMIOSSECJ. M., 1976, Elements pour uneteorie de l’espacetouristique, Centre des Hautes Etudes Touristiques, serie C, 36, Aix-enProvence.pl_PL
dc.referencesMIRONOWICZ I., OSSOWICZ T., 2005, Metodologia badania degradacji obszarów o funkcjach metropolitalnych, [w:] T. Parteka (red.), Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, KPZK PAN, Warszawa, s. 36–56.pl_PL
dc.referencesOPPERMANN M., 1993, Tourism space in developing countries, Annals of Tourism Research, 20(3), s. 535–556.pl_PL
dc.referencesPECK J., WARD K. (red.), 2002, City of Revolution. Restructuring Manchester, Manchester University Press, Manchester.pl_PL
dc.referencesPRZYBYSZEWSKA-GUDELIS R., 1997, Problemy rewitalizacji miast przez turystykę, [w:] Kulturowe aspekty turystyki i gospodarki tu- rystycznej, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa, s. 17–26.pl_PL
dc.referencesSTALSKI M., 1984, Użytkowanie ziemi w turystyce, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2, s. 139–148.pl_PL
dc.referencesSTRASZEWICZ L., 1987, Lyon – przemiany wielkiej metropolii regionalnej Europy Zachodniej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 8, s. 131–163.pl_PL
dc.referencesTÖLLE A., 2006, Kształt i funkcje nowych kwartałów śródmiejskich na obszarach nadwodnych. Francusko-niemiecko-polskie porównanie, [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 193– 200.pl_PL
dc.referencesVIRÁNYI Z. G., 2010, Urban Reneval in Lyon Confluence. How to transform an unused industrial area into the new eco-quarer?, VIA University College, Horsens, Danmark.pl_PL
dc.referencesWARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2006a, Cycle of Development of the tourism space, [w:] Tourism and regional development, Smolensk, s. 225–234.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2006b, Przestrzeń turystyczna – cykliczność, „aktorzy”, determinanty rozwoju, Turyzm, 16/2, s. 41–64.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2007, Przestrzeń turystyczna – pojęcie, wymiary, cechy, Turyzm, 17/1–2, s. 145–158.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZIOBROWSKI Z. i in., 2000, Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa miasta, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.pl_PL
dc.referencesZIOBROWSKI Z., JERCZEWSKI W., 2009, Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailj.kazimierczak@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume22pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record