Show simple item record

dc.contributor.authorStawarz, Przemysław
dc.date.accessioned2018-10-01T10:38:25Z
dc.date.available2018-10-01T10:38:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25908
dc.description.abstractThe purpose of this article is to show the chaplain’s activity in the fight against sanitation. Opposition to the hero of this article against the government after the May coup was reflected mainly in his articles published in the interwar press. It should also be noted that the chaplain was a strong opponent of the 1926 May coup and the event was strongly condemned. In addition, the chaplain was an ardent and uncompromising patriot. The overriding goal for the chaplain was the good of the state based on democratic and sovereign principles. He was also an advocate of the emancipation of the Polish village and its inhabitants. Many valuable articles written by this chaplain were an impulse a clue to the then opposition. This opposition adopted an unwavering attitude to the ruling country. This article is characterized by an ideological and programmatic contribution to the development of the popular movement in the Second Polish Republic. In summary, the chaplain expressed his views on many political, social and national issues. However, over the years the chaplain’s attitude has evolved and his views have become more pragmatic at the time. This attitude was then mainly due threat of an outbreak of world armed conflict.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest ukazanie aktywności księdza kapelana Józefa Panasia w walce z obozem sanacji. Stosunek kapelana do rządów pomajowych znajdował odzwierciedlenie przede wszystkim w jego artykułach publikowanych na łamach prasy ludowej okresu międzywojennego. Ksiądz kapelan był żarliwym i bezkompromisowym patriotą oraz zdecydowanym przeciwnikiem zamachu majowego z 1926 r. Wydarzenie to w sposób zdecydowany i jednoznaczny potępił. Nadrzędnym celem działalności ks. J. Panasia było dobro państwa, opartego na zasadach demokratycznych i suwerennych. Był też orędownikiem emancypacji wsi polskiej i jej mieszkańców. Wiele cennych i wartościowych tekstów pióra kapelana było także impulsem i wskazówką do niezłomnej postawy niektórych członków ówczesnej opozycji z rządzącymi. W artykule scharakteryzowano ideowo-programowy wkład J. Panasia w rozwój ruchu ludowego w okresie II Rzeczypospolitej. Ksiądz kapelan dawał wyraz swoim poglądom na wiele zagadnień politycznych, ustrojowych i narodowościowych. Jednakże z biegiem lat jego postawa wobec sanacji ewoluowała i jego ocena ówczesnej rzeczywistości stawała się bardziej liberalna i pragmatyczna. Wynikało to w dużej mierze ze zbliżającego się niebezpieczeństwa i realnej groźby wybuchu światowego konfliktu zbrojnego.pl_PL
dc.description.sponsorshipWydział Filozoficzno-Historycznypl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica;100
dc.subjectsanitationen_GB
dc.subjectstrikeen_GB
dc.subjectcelebrationen_GB
dc.subjectPolish Peasant Party „Piast”en_GB
dc.subjectPeasant Partyen_GB
dc.subjectsanacjapl_PL
dc.subjectstrajkpl_PL
dc.subjectobchodypl_PL
dc.subjectPSL „Piast”pl_PL
dc.subjectStronnictwo Ludowepl_PL
dc.titleKsiądz pułkownik Józef Panaś jako niezłomny działacz ludowy w walce z obozem sanacji w latach 1926–1939pl_PL
dc.title.alternativeFather Colonel Józef Panaś as an indomitable peasant activist in the fight against the Sanacja camp in 1926–1939en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[117]-143
dc.identifier.eissn2450-6990
dc.referencesKomenda Wojewódzka Policji Państwowej we Lwowie, 13, nr 32/38. [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesUrząd Wojewódzki we Lwowie, 23. [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesUrząd Wojewódzki we Lwowie, 35. [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesUrząd Wojewódzki w Tarnopolu, 32. [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesArchiwum Tadeusza Nawrockiego, Ksiądz-Pułkownik Józef Panaś (1887–1940), Warszawa–Odrzykoń 1995 (mps). [Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego].pl_PL
dc.referencesFranciszek Król, Moje wspomnienia o księdzu prałacie pułkowniku Józefie Panasiu, sygn. Ż-124. [Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego].pl_PL
dc.referencesJózef Moskal, Trybun Ludu – wspomnienia i r efleksje o d ziałalności w r uchu l udowym ks. płk J. Panasia. [Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego].pl_PL
dc.referencesStronnictwo Ludowe: 1931–1939, sygn. 7. [Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego].pl_PL
dc.referencesZbiory Romualda Wasilewskiego 2, 301. [Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego].pl_PL
dc.referencesAkademicka Młodzież Ludowa w II Rzeczypospolitej. Relacje, materiały, dokumenty, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesCzwarty Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego, Bruksela 19–20 X 1968 r. Referaty, przemówienia, uchwały, władze naczelne, Londyn 1969.pl_PL
dc.referencesKomunikaty Informacyjne Komisariatu Rządu, 1930, nr 129; 1931, nr 127.pl_PL
dc.referencesMalawski S., Z życia młodzieży wiejskiej Małopolski, [w:] Wspomnienia weteranów ruchu ludowego, Warszawa 1968, s. 212–226.pl_PL
dc.referencesMateriały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. II, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesRocznik oficerski 1928, Warszawa 1928.pl_PL
dc.referencesStrajk chłopski w 1937 roku. Dokumenty archiwalne, oprac. W. Matuszewska, S. Leblang, wstęp i red. W. Matuszewska, t. II, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesWarszawska Informacja Prasowa, 1930, nr 22/151.pl_PL
dc.references„Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza” 2005.pl_PL
dc.references„Gazeta Grudziądzka” 1932–1934, 1936.pl_PL
dc.references„Głos Jarosławski” 1931.pl_PL
dc.references„Młoda Myśl Ludowa” 1929.pl_PL
dc.references„Myśl Niepodległa” 1929.pl_PL
dc.references„Piast” 1923, 1935, 1937, 1938.pl_PL
dc.references„Zielony Sztandar” 1931–1933, 1938–1939.pl_PL
dc.referencesAjnenkiel A., Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesBargiełowski D., Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Generał broni, teozof, wolnomularz, kapłan Kościoła liberalnokatolickiego, t. I, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesBorkowski J., Ludowcy w II Rzeczypospolitej, cz. 2, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesBorkowski J., Stronnictwo Ludowe wobec polityki zagranicznej 1931–1939, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1966, nr 8, s. 160–192.pl_PL
dc.referencesBujak W., Historia Stronnictwa Pracy 1937–1946–1950, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesCiećwierz N., PSL „Piast” na Pomorzu Gdańskim, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1969, nr 11, s. 212–219.pl_PL
dc.referencesCzubiński A., Centrolew. Kształtowanie się i rozwój demokratycznej opozycji antysanacyjnej w Polsce w latach 1926–1930, Poznań 1963.pl_PL
dc.referencesDerejczyk S., Olech U., Polacy w pierwszej wojnie światowej. Problematyka wojskowa. Bibliografia, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesDymek B., Niezależna Partia Chłopska 1924–1927, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesEckert M., Historia Polski 1914–1939, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia wojskowa, t. VI, Warszawa 1937.pl_PL
dc.referencesFajkowski J., Krótki zarys historii ruchu ludowego, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesGmitruk J., Święto Ludowe w panoramie dziejów ruchu ludowego, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesGrzywna J., Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej Samopomoc w woj. kieleckim w latach 1928–1931, Warszawa–Kraków 1984.pl_PL
dc.referencesHulewicz J., Panaś Józef (1887–1940), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXV, Wrocław 1980, s. 114–115.pl_PL
dc.referencesKisielewski T., Heroizm i kompromis. Portret zbiorowy działaczy ludowych, t. II, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk A., Kontrowersje i konflikty wokół święcenia sztandarów Stronnictwa Ludowego (1931–1939), [w:] Na drogach ruchu ludowego, t. II, Warszawa 2003, s. 86–96.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk A., Ksiądz pułkownik Józef Panaś (1887–1940), „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1986, nr 26, s. 60–73.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk A., Maciej Rataj 1884–1940, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk A., Myśl państwowa i obywatelska księdza pułkownika Józefa Panasia, „Rocznik Historyczny” 2004, nr 20, s. 32–40.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk A., O pojęciu ruchu ludowego, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1986, nr 26, s. 60–72.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk A., Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKot S., Rozmowy z Kremlem, Londyn 1959.pl_PL
dc.referencesLeinwand A., Poseł Herman Lieberman, Kraków 1983.pl_PL
dc.referencesMatuszewska W., Chłopski czyn u schyłku II Rzeczypospolitej, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesNawrocki T., Ksiądz Pułkownik Józef Panaś (1887–1940), Warszawa–Odrzykoń 1995.pl_PL
dc.referencesPaczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesPoręba S., Ksiądz Józef Panaś (1887–1940) – redaktor „Gazety Grudziądzkiej”, „Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza” 2005, R. III, nr 32, s. 71–72.pl_PL
dc.referencesPoręba S., Ludzie dawnego Grudziądza. Ks. Józef Panaś (1887–1940), „Gazeta Grudziądzka” 1994, s. 5.pl_PL
dc.referencesPragier A., Preliminaria. Proces brzeski, „Wiadomości. Tygodnik” [Londyn] 1963, R. XVIII, nr 2 (876), s. 1–9.pl_PL
dc.referencesSikoń S., Ciernista droga. Wspomnienia, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesSłownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesSocha J., Stronnictwo Ludowe po zamachu majowym, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesStępień S., Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesWitalec R., Franciszek Wilk (1914–1990). Biografia ludowca niezłomnego, Rzeszów–Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesWitos W., Moja tułaczka, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesZ dziejów ruchu ludowego na Kielecczyźnie, Warszawa 1970.pl_PL
dc.contributor.authorEmailp.stawarz@interia.eu
dc.identifier.doi10.18778/0208-6050.100.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record