Show simple item record

dc.contributor.authorWęcławski, Jerzy
dc.date.accessioned2018-10-01T09:42:05Z
dc.date.available2018-10-01T09:42:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25881
dc.description.abstractFamily enterprises are specific because of their adjustment to long‑term existence and building relationships with the environment based on trust. The aim of the paper was to determine the nature of relations between family enterprises and banks, in particular about financing based on long‑term partnership. This specificity is translated into the choice of financing sources and the usage of banking services in a broad range. The aim of the research was to identify the character of cooperation between family enterprises and banks. More specifically, the number of banks acting in favor of enterprises, the reasons of their choice, length of cooperation, nature of the relationships, the bank offer used and the premises for changing it, attitude to cooperation in case of financial problems in enterprises and the banking sector. In the paper there are presented results of own quantitative and qualitative research carried out in 2014–2015 in Poland and in Austria. On their basis it can be concluded that family firm cooperate in long‑term with a relatively small group of banks. Polish family businesses choose bank because of the offer and pricing conditions, while the Austrian companies value mainly the good relations and proximity of the bank (regional). In Austria, firms use financial services more often, but at the same time they are more strongly affected by the restrictiveness of supervisory regulations in access to loan.en_GB
dc.description.abstractPrzedsiębiorstwa rodzinne nastawione są na długookresowe istnienie i utrzymywanie opartych na zaufaniu więzi z otoczeniem. Nastawienie to przekłada się na wybór źródeł finansowania, a przede wszystkim na korzystanie w szerokim zakresie z obsługi bankowej. Celem badań było określenie zakresu i charakteru współpracy przedsiębiorstw rodzinnych z bankami, w szczególności w od­niesieniu do takich elementów składowych bankowości relacyjnej, jak: liczba banków obsługujących przedsiębiorstwo, przesłanki ich wyboru, długość współpracy, charakter relacji, zakres wykorzystywa­nej oferty bankowej i przesłanki jej zmiany, nastawienie do współpracy w przypadku występowania problemów finansowych w przedsiębiorstwach i sektorze bankowym. W opracowaniu przedstawiono wyniki własnych badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w latach 2014–2015 w Polsce i Austrii. Pozwoliły one na stwierdzenie, że przedsiębiorstwa rodzinne prowadzą długookresową współpracę ze stosunkowo nieliczną grupą banków. Polskie firmy dokonują wyboru banku, kierując się przede wszystkim ofertą asortymentową i warunkami cenowymi, podczas gdy austriackie cenią sobie głównie dobre relacje i bliskość banku (regionalność). Zakres wykorzystywanej obsługi finan­sowej jest w Austrii szerszy, ale jednocześnie przedsiębiorcy z tego kraju silniej odczuwają restrykcyj­ność regulacji nadzorczych w dostępie do finansowania kredytem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;338
dc.subjectfamily firmsen_GB
dc.subjectbank firm relationshipen_GB
dc.subjectnumber of banking relationshipsen_GB
dc.subjectduration of banking relationshipen_GB
dc.subjectprzedsiębiorstwa rodzinnepl_PL
dc.subjectrelacje bank–przedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectbankowość relacyjnapl_PL
dc.subjectliczba banków współpracującychpl_PL
dc.subjectdługość współpracy z bankamipl_PL
dc.titleWybrane aspekty współpracy przedsiębiorstw rodzinnych z bankami. Analiza porównawcza na przykładzie Polski i Austriipl_PL
dc.title.alternativeSelected Aspects of Cooperation between Family Enterprises and Banks. Comparative Analysis between Poland and Austriaen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number97-113
dc.contributor.authorAffiliationMaria Curie Skłodowska University in Lublin, Faculty of Economics
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBecker W., Ulrich P., Botzkowski T. (2015), Finanzierung im Mittelstand, Springer, Wiesbaden.pl_PL
dc.referencesBerger A.N., Udell G.F. (1995), Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance, „Journal of Business”, t. 68, s. 351–381.pl_PL
dc.referencesBerthold F. (2010), Familienunternehmen im Spannungsfeld zwischen Wachstum und Finanzierung, Josef Eul Verlag, Köln.pl_PL
dc.referencesBoot A.W.A. (2000), Relationship Banking: What Do We Know, „The Journal of Financial Inter­mediation”, t. 9, s. 7–25.pl_PL
dc.referencesBoot A.W.A., Thakor A.V. (2000), Can relationship Banking Survive Competition?, „The Journal of Finance”, t. 55, nr 2, s. 679–713.pl_PL
dc.referencesDegryse H., Van Cayseele P. (2000), Relationship lending within a bank‑based system: Evidence from European small business data, „Journal of Financial Intermediation”, t. 9, nr 1, s. 90–109.pl_PL
dc.referencesDetragiache E., Garella P., Guiso L. (2000), Multiple versus Single Banking Relationships: Theory and Evidence, „The Journal of Finance”, t. 55, nr 3, s. 1133–1161.pl_PL
dc.referencesDziawgo L. (2008), Relationship banking. Refleksje na temat polskiego rynku Private Banking, [w:] L. Dziawgo (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesFerri G., Kalmi P., Kerola E. (2014), Does bank ownership affect lending behavior? Evidence from the Euro area, „Journal of Banking and Finance”, t. 48, s. 194–209.pl_PL
dc.referencesGajewski K., Pawłowska M., Rogowski W. (2012), Relacje firm z bankami w Polsce w świetle da­nych ze sprawozdawczości bankowej, „Materiały i Studia”, nr 275, s. 1–70.pl_PL
dc.referencesGischer H., Herz B., Menkhoff L. (2012), Geld, Kredit und Banken, Springer, Heidelberg.pl_PL
dc.referencesGreenbaum S., Kanatas G., Venezia I. (1989), Equilibrium Loan Pricing under the Bank‑Client Re­lationship, „Journal of Banking and Finance”, t. 13, s. 221–235.pl_PL
dc.referencesGuserl R., Pernsteiner H. (2011), Finanzmanagement, Gabler Verlag, Wiesbaden.pl_PL
dc.referencesHasan I., Jackowicz K., Kowalewski O., Kozłowski Ł. (2017), The Economic Impact of Changes in the Local Bank Presence, IESEG Working Paper, Series 2017‑ACF–01.pl_PL
dc.referencesHeffernan S. (2007), Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHernández‑Cánovas G., Martínez‑Solano P. (2010), Relationship lending and SME financing in the continental European bank‑based system, „Small Business Economics” t. 34, nr 4, s. 465–482.pl_PL
dc.referencesKlein S.B. (2010), Familienunternehmen. Theoretische und empirische Grundlagen, Josef Eul Verlag, Lohmar‑Köln.pl_PL
dc.referencesLehmann E., Neuberger D. (2001), Do lending relationships matter? Evidence from bank survey data in Germany, „Journal of Economic Behavior and Organization”, t. 45, s. 339–359.pl_PL
dc.referencesMachauer A., Weber M. (2000), Number of Bank Relationships: An Indicator of Competition, Bor­rower Quality, or just Size?, CFS Working Paper, nr 06.pl_PL
dc.referencesMemmel C., Schmieder C., Stein I. (2007), Relationship Lending – Empirical Evidence for Germany, Discussion Paper, nr 14, Deutsche Bundesbank.pl_PL
dc.referencesMittelstandbericht 2014 (2014), Bundesministerium fűr Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Wien.pl_PL
dc.referencesNBP (2017), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r., Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak J. (2013), Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOesterreichische Nationalbank (2016), Statistiken – Daten Analysen Q4/16, Wien.pl_PL
dc.referencesOngena S., Smith D.C. (2000a), Bank relationships: A review, [in:] S.A. Zenios, P. Harker (eds.), Performance of Financial Institutions, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesOngena S., Smith D.C. (2000b), What Determines the Number of Bank Relationship? Cross‑Coun­try Evidence, „Journal of Financial Intermediation”, t. 9, s. 26–56.pl_PL
dc.referencesPernsteiner H., Węcławski J. (red.) (2016), Finansowanie i corporate governance w przedsiębior­stwach rodzinnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPetersen M.A., Rajan R.G. (1994), The Benefits of Lending Relationships: Evidence from Small Business Data, „Journal of Finance”, t. 49, s. 3–37.pl_PL
dc.referencesPetersen M.A., Rajan R.G. (1995), The Effects of Credit Market Competition on Lending Relationship, „The Quarterly Journal of Economics”, t. 110, nr 2, s. 407–443.pl_PL
dc.referencesPresbitero A.F., Zazzaro A. (2010), Competition and Relationship Lending: Friends or Foes?, Working Paper, nr 3103, CESifo.pl_PL
dc.referencesRumiński R. (2009), Relationship banking jako element konkurencji międzybankowej, [w:] K. Brzo­zowska, S. Flejterski (red.), Finanse 2009 – teoria i praktyka. Bankowość, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 548, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesSharpe S.A. (1990), Asymmetric Information, Bank Lending, and Implicit Contracts: A Stylized Model of Customer Relationships, „The Journal of Finance”, t. 45, s. 1069–1087.pl_PL
dc.referencesZalega K. (2004), Relationship banking jako struktura pośrednictwa finansowego. Związki z konku­rencyjnością banków i nadzorem korporacyjnym w sektorze, „Bank i Kredyt”, nr 6, s. 94–99.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjerzy.weclawski@poczta.umcs.lublin.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.338.06
dc.relation.volume5pl_PL
dc.subject.jelG21
dc.subject.jelG23
dc.subject.jelG32


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record