Show simple item record

dc.contributor.authorSieroń, Arkadiusz
dc.date.accessioned2018-09-27T10:08:15Z
dc.date.available2018-09-27T10:08:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25860
dc.description.abstractThe aim of the article is to examine the causes of the economic development of the nineteenth-century Łódź. The literature neglects the role of private entrepreneurship, including immigration, in the forming of one of the largest industrial centers in the Polish lands. This paper attempts to fill this gap. The article uses a critical appraisal of literature and reasoning. Based on the analysis, the author concludes that economic freedom was a key driver of Łódź’s success.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest zbadanie przyczyn rozwoju gospodarczego dziewiętnastowiecznej Łodzi. W tekście skupiono się na pomijanej w literaturze roli prywatnej przedsiębiorczości, w tym imigracji, w ukształtowaniu się jednego z największych ośrodków przemysłowych na ziemiach polskich. Artykuł wykorzystuje metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz wnioskowanie. Na podstawie przeprowadzonej analizy autor doszedł do wniosku, że wolność gospodarcza była kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie Łodzi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica;98
dc.subjectŁódźen_GB
dc.subjecteconomic developmenten_GB
dc.subjecteconomic freedomen_GB
dc.subjectprivate entrepreneurshipen_GB
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectrozwój gospodarczypl_PL
dc.subjectwolność gospodarczapl_PL
dc.subjectprywatna przedsiębiorczośćpl_PL
dc.titlePrzyczyny rozwoju gospodarczego dziewiętnastowiecznej Łodzi – zapomniana rola wolności gospodarczejpl_PL
dc.title.alternativeThe causes of economic development of Łódź in 19th century – the forgotten role of economic freedomen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[71]-84
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii
dc.identifier.eissn2450-6990
dc.referencesBadziak K., Zarys dziejów Łodzi do 1918 roku, [w:] Łódź. Monografia miasta, red. S. Liszewski, Łódź 2009, s. 27–61.pl_PL
dc.referencesBarszczewska-Krupa A. et al., Kultura i oświata, [w:], Łódź. Dzieje miasta, red. R. Rosin, t. I (Do 1918 r.), Warszawa–Łódź 1988, s. 480–624.pl_PL
dc.referencesBieda J., Wiśniewska-Jóźwiak D., Warunki osadnictwa w Łodzi w I połowie XIX wieku w świetle składanych protokołów deklaracyjnych, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2013,t. XVI, s. 183–200.pl_PL
dc.referencesDinter H.S., Dzieje wielkiej kariery. Łódź 1332–1860, Łódź 1965.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Ludność Łodzi do 1918 roku, [w:] Łódź. Monografia miasta, red. S. Liszewski, Łódź 2009, s. 113–124.pl_PL
dc.referencesFlatt O., Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warszawa 1853.pl_PL
dc.referencesFriedman F., Rozwój gospodarczy Łodzi do roku 1914, „Ekonomista” 1938, nr 1, s. 67–103.pl_PL
dc.referencesGinsbert A., Łódź. Studium monograficzne, Łódź 1962.pl_PL
dc.referencesIhnatowicz I., Przemysł łódzki w latach 1860–1900, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Łódź u progu XXI wieku, „Studia Miejskie” 2011, t. IV, s. 131–138.pl_PL
dc.referencesJanczak J.K., Ludność, [w:], Łódź. Dzieje miasta, red. R. Rosin, t. I (Do 1918 r.), Warszawa–Łódź 1988, s. 192–220.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., Suliborski A., Gospodarka Łodzi na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Łódź. Monografia miasta, red. S. Liszewski, Łódź 2009, s. 400–409.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., Suliborski A., Kształtowanie się funkcji gospodarczych Łodzi do 1918 roku, [w:] Łódź. Monografia miasta, red. S. Liszewski, Łódź 2009, s. 125–149.pl_PL
dc.referencesKidd A.J., The Historical Development of Manchester and its Region, [w:] A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, eds S. Liszewski,C. Young, Łódź 1997, s. 35–56.pl_PL
dc.referencesKim S., Immigration, Industrial Revolution and Urban Growth in the United States, 1820–1920: Factor Endowments, Technology and Geography, NBER Working Paper, Cambridge 2007,No. 12900.pl_PL
dc.referencesKita J., Banks in Łódź and their pre-1918 activities, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2011, t. XV, s. 23–37.pl_PL
dc.referencesKoter M., Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Warszawa 1969, Prace Geograficzne Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk, nr 79.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Ewolucja funkcji regionotwórczych Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomic” 1999, nr 1, s. 41–59.pl_PL
dc.referencesMcCloskey D., The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce, Chicago 2006.pl_PL
dc.referencesProchowski Z., Czynniki społeczno-gospodarcze integrujące i dezintegrujące miasto. Przykład Łodzi, [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, Łódź 1995, s. 44–57.pl_PL
dc.referencesPuś W., Dzieje Łodzi przemysłowej. Zarys historii, Łódź 1987.pl_PL
dc.referencesPuś W., Badziak K., Gospodarka Łodzi w okresie kapitalistycznym, [w:], Łódź. Dzieje miasta, red. R. Rosin, t. I (Do 1918 r.), Warszawa–Łódź 1988, s. 221–305.pl_PL
dc.referencesPytlas S., Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864–1914, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesReymont W., Ziemia obiecana, t. I, Łódź 1987.pl_PL
dc.referencesRynkowska A., Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821–1831, Łódź 1951.pl_PL
dc.referencesSieroń A., Polskie Detroit?, „Instytut Misesa”, 27 II 2014, http://mises.pl/blog/2014/02/27/sieron-polskie-detroit/ (dostęp: 12 VIII 2016 r.).pl_PL
dc.referencesSieroń A., Wpływ imigracji na rynek pracy, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2016, nr 4/20 [w druku].pl_PL
dc.referencesStefański K., Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich rola w ukształtowaniu oblicza miasta, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesSzczepański J., Osady sukiennicze w zachodnim Mazowszu w dobie Królestwa Polskiego, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 1983, nr 4, s. 7–27.pl_PL
dc.contributor.authorEmailarkadiusz.sieron@uwr.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6050.98.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record