Show simple item record

dc.contributor.authorStempień, Jakub Ryszard
dc.contributor.authorTkaczyk, Marcin
dc.date.accessioned2018-09-26T09:51:03Z
dc.date.available2018-09-26T09:51:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25852
dc.descriptionPodziękowania Autorzy chcieliby uprzejmie podziękować następującym Osobom, dzięki których życzliwości i pomocy możliwa była realizacja prezentowanej pracy: ▶ wszystkim Respondentom, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w badaniu ankietowym; ▶ Panu prof. dr hab. n. med. Dariuszowi Moczulskiemu, Prodziekanowi ds. Dydaktyki Wydziału WojskowoLekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za zgodę na realizacje badania wśród studentów; ▶ Paniom mgr Karolinie Szczepaniak, mgr Katarzynie Woźniak i lek. Aleksandrze Dębińskiej za wolontaryjną pomoc przy realizacji projektu. Autorzy dziękują także Anonimowym Recenzentom za ich życzliwe komentarze i sugestie istotnych poprawek, zgłoszone wobec pierwotnej wersji niniejszego artykułu.pl_PL
dc.description.abstractW tekście zaprezentowane są wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w roku akademickim 2013/2014 z udziałem lekarzy rezydentów, lekarzy specjalistów oraz studentów medycyny z województwa łódzkiego. Pomiar wykonano z zastosowaniem techniki ankietowej; wielkość próby badawczej wyniosła N=379. Celem pracy było poznanie i skonfrontowanie opinii przedstawicieli dwóch grup: lekarzy i studentów medycyny na temat sytuacji etycznie trudnych w zawodzie lekarza. W całej badanej grupie zaobserwowano wysoki poziom przekonania (95%) o tym, że medycy w swojej pracy mają do czynienia z sytuacjami i przypadkami, które są etycznie trudne i niejednoznaczne. Studenci medycyny najczęściej (59%) wskazywali tu na konflikty światopoglądowe między lekarzem i pacjentem, zaś lekarze wspominali przede wszystkim (34%) o problemach związanych z podejmowaniem terapii uporczywej i odstępowaniem od niej. W zgodnej opinii praktykujących lekarzy i studentów medycyny, w sytuacjach etycznie trudnych lekarze powinni się kierować przede wszystkim dobrem pacjenta, na dalszym miejscu stawiając własne sumienie, przepisy prawa, kodeks etyczny oraz procedury i opinię rodziny chorego. Co ważne medycy wyraźnie częściej (10 pkt. proc.) formułowali opinię, iż powyższe czynniki okazują się, w praktyce działania lekarza, niesprzeczne.pl_PL
dc.description.abstractIn the paper some results of an own survey (sample N=379) conducted in academic year 2013/2014 among the group of medicine students, resident physicians and medical specialists from łódzkie voivodeship are presented and discussed. The aim of the study was to identify the opinion of members of two groups: physicians and medicine students in the field of moral problems in the medical’s work. Almost every respondent (95%) was convinced that physicians had to deal with some situations that were ethically problematic. When asked about some examples, medicine students most often (59%) mentioned ideological or religious controversies between medical and his patient, while physicians (34%) tended to recall the case of futile treatment. Medicine students and physicians agreed that while dealing with ethically problematic situation, the patient welfare should be treated as the most important guideline, more vital than medical’s conscience, law and procedures, ethical code and patient’s family opinion. Moreover, physicians more often than medicine students (10pp) stated that all those factors were consistent.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia;12
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectlekarzepl_PL
dc.subjectstudenci medycynypl_PL
dc.subjectsytuacje medycznie trudnepl_PL
dc.titleLekarze i studenci medycyny wobec sytuacji etycznie trudnych. Komunikat z badańpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Socjologii Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytet Medyczny w Łodzipl_PL
dc.contributor.authorAffiliation1/ Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliation2/ Zakład Dydaktyki Pediatrycznej – Uniwersytet Medyczny w Łodzipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJakub Ryszard Stempień – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTS, członek Komisji Rewizyjnej PTS) oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie; recenzent w krajowych periodykach socjologicznych. Autor kilkudziesięciu artykułów publikowanych w czasopismach i książkach oraz współredaktor monografii: Ciało, medycyna i sport w kontekstach kulturowych i społecznych (2015), a także współredaktor tomu tematycznego kwartalnika „Acta Universitatis Lodzensis Folia Sociologica” (3/2016) pt. Dbałość o zdrowie, sprawność fizyczną i atrakcyjny wygląd – społeczne uwarunkowania i praktyki oraz redaktor monografii Moda na bieganie – zapiski socjologiczne (2017). Zainteresowania naukowe autora obejmują wybrane zagadnienia socjologii szczegółowych: kultury fizycznej, zdrowia i medycyny.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarcin Tkaczyk – profesor medycyny, profesor zwyczajny w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologii i Dziecięcej i European Society for Pediatric Nephrology. Członek Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu pediatrii i nefrologii dziecięcej w czasopismach polskich i zagranicznych. Recenzent renomowanych branżowych czasopism medycznych. Główna działalność naukowa autora dotyczy nefrologii dziecięcej.pl_PL
dc.referencesBoguszewski, R. (2016). Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków, komunikat CBOS nr 5434pl_PL
dc.referencesBlalock, H.M. (1975). Statystyka dla socjologów. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesBudnik, A. (2016). Piekło kobiet – współczesny obraz prawa do aborcji w przestrzeni medialnej. Casus niewolenia kobiet czy ich emancypacji? Ars Educandi, 13/2016, 81–95.pl_PL
dc.referencesCook, R.J., Dickens B.M. (2001). Etyczne aspekty prawa aborcyjnego. W: A. Alichniewicz, A. Szczęsna (red.), Dylematy bioetyki (s.93–115). Łódź: Akademia Medyczna w Łodzi.pl_PL
dc.referencesGałuszka, M. (2003). Społeczne i kulturowe powinności medycyny. Tożsamość zawodowa i atrofia moralna. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowegopl_PL
dc.referencesGałuszka, M., Szewczyk, K. (red.) (2002). Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHołówka, J. (1987). Problemy sprawiedliwego podziału dóbr w rehabilitacji. W: Z. Szawarski (red.), W kręgu życia i śmierci. Moralne problemy medycyny współczesnej (s.131–150). Warszawa: Książka i Wiedzapl_PL
dc.referencesHope ,T., Savulescu, J. (2001). Jak powinno się rozdzielać nie wystarczające środki medyczne? W: A. Alichniewicz, A. Szczęsna (red.), Dylematy bioetyki (s.199–226). Łódź: Akademia Medyczna w Łodzipl_PL
dc.referencesKielanowski, T. (1987). Problem niepotrzebnego cierpienia. O niepotrzebnym cierpieniu rodzonym przez Postępy nauk medycznych. W: Z. Szawarski (red.), W kręgu życia i śmierci. Moralne problemy medycyny współczesnej (s.151–165). Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesKopelman, L.M. (2001). Pojęciowe i moralne problemy terapii daremnej i użytecznej. W: A. Alichniewicz, A. Szczęsna (red.), Dylematy bioetyki (s.117–130). Łódź: Akademia Medyczna w Łodzi.pl_PL
dc.referencesŁaska-Formejster, A. (2013). Polityczna gra o prawna regulacje procedury in vitro – analiza wybranych aspektów debaty w przestrzeni medialnej, Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 263–285, DOI: 10.12797.pl_PL
dc.referencesSzawarski, Z. (1987). Wprowadzenie – dwa modele etyki medycznej. W: Z. Szawarski (red.), W kręgu życia i śmierci. Moralne problemy medycyny współczesnej (s.5–26). Warszawa: Książka i Wiedzapl_PL
dc.referencesZakrzewska, M. (2004). Miary podobieństwa i odległości dla danych dwukategorialnych wykorzystywane przez SPSS w analizie skupień. W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów (s.479–505). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.contributor.authorEmailj.r.stempien@wp.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailmtkaczyk@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska