Show simple item record

dc.contributor.authorKmieciak, Błażej
dc.date.accessioned2018-09-26T09:18:04Z
dc.date.available2018-09-26T09:18:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25850
dc.description.abstractZ czym kojarzy nam się prawo? Większość osób kojarzy przepisy prawne zapewne z salą sądową, zawodem adwokata lub sędziego. Rzadko jednak w dyskusjach naukowców zwraca się uwagę, iż prawo stanowić może również niezwykle istotny aspekt przeżyć wewnętrznych. Socjologia prawa, a więc nauka analizująca społeczne działaniu prawa, zwraca uwagę, iż konkretne przepisy mogą oddziaływać w sposób: motywacyjny, informacyjny oraz kontrolny. Oddziaływanie powyższe zawsze wiąże się z doświadczaniem określonych emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Emocje te odgrywają niezwykłe znaczenie w procesie powrotu do zdrowia. W ciągu ostatnich lat dostrzec można w procesie tym coraz istotniejszą rolę zawodowych obrońców praw pacjenta. Mowa o sądzie opiekuńczym oraz rzecznikach lub pełnomocnikach zajmujących się ochroną praw pacjenta. Wspomniani eksperci pojawiają się najczęściej w sytuacjach dotyczących zagadnień prawno-rodzinnych lub też biorą udział w postępowaniach odnoszących się do problemu ochrony zdrowia psychicznego. W tym miejscu warto zastanowić się: czy rola wspomnianych ekspertów ogranicza się wyłącznie do interweniowania oraz udzielania informacji? Czy, przekazując wiedzę dotycząca praw pacjenta, wpływać mogą pozytywnie lub negatywnie na jego stan? Jakie błędy w podobnej sytuacji mogą być popełniane? Czy można aktualnie dostrzec metody, które dla wspomnianych prawnych specjalistów mogą stanowić wsparcie?pl_PL
dc.description.abstractWhat do we associate with law? Most people associate legal provisions with a courtroom, attorney’s or judge’s profession. It is rarely mentioned in scientific discussions that the law may be an extremely important aspect of internal experiences. Sociology of law, that is the science analyzing the social action of law points out that specific regulations may affect in a motivational, informative and control manner. This interaction is always associated with experiencing specific emotions, both positive and negative. These emotions play an extraordinary role in the recovery process. In recent years can be seen in the increasingly important role of the professional defenders of patients’ rights: the judges of the guardianship court and advocates dealing with the protection of patients’ rights. These experts appear most often in legal and family matters or they are involved in proceedings relating to the problem of mental health protection. At this point it is worth to considering: Is the role of these experts limited only to information and intervention? Can they influence positively or negatively on patient condition during the transmission of information about patients’ rights? What mistakes can be made in a similar situation? Can we see methods that will support these legal specialists?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia;12
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectprawa pacjentapl_PL
dc.subjectprawo opiekuńczepl_PL
dc.subjectsąd rodzinnypl_PL
dc.subjectzdrowie psychicznepl_PL
dc.subjectprawo rodzinnepl_PL
dc.subjectsocjologia prawapl_PL
dc.titleOdpowiedzialność terapeutyczna zawodowych obrońców praw pacjentapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number38-53pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteBłażej Kmieciak, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, pedagog specjalny, bioetyk, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca prawa w Pracowni Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego, oraz mediator (współpracownik) w Fundacji Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi, były Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.pl_PL
dc.referencesAntommaria, A. H. M., Weise, K. L. (2013). Conflicts Between Religious or Spiritual Beliefs and Pediatric Care: Informed Refusal, Exemptions, and Public Funding, Pediatrics no. 5, s. 962–965.pl_PL
dc.referencesBabiuch, H. (2014). Zakres praw rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, nr 13, s. 7–17.pl_PL
dc.referencesBator, A. (2008). Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny. Warszawa: LexisNexis.pl_PL
dc.referencesCzabała, J. Cz. (2000). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesDepesza (2017): Rodzice porwali noworodka ze szpitala. Trwają ich poszukiwania, Polskie radio, źródło: http://www.polskieradio.pl/5/3/ Artykul/1855324,Rodzice-porwali-noworodka-zeszpitala-Trwaja-ich-poszukiwania. (dostęp 25.10. 2017).pl_PL
dc.referencesGruszczyńska-Młodożeniec, A., Pierzgalska, K. (2004). Wybrane zagadnienia prawne w psychiatrii, Wiadomości Psychiatryczne, nr 4, t. 7, s. 293–297.pl_PL
dc.referencesGalant, G. (2017). Uprowadzenie noworodka w Białogardzie. Trwa obława, Polska The Times, źródło: http://www.polskatimes.pl/fakty/kraj/a/ uprowadzenie-noworodka-w-bialogardzie-trwa- -oblawa,12487187/. (dostęp 25.10. 2017)pl_PL
dc.referencesHora, P.F., Schma, W. G., Rosenthal, T. (1999). Therapeutic Jurisprudence And The Drug Treatment Court Movement: Revolutionizing The Criminal Justice Systems Response To Drug Abuse And Criminal In America, Notre Dame Law Review, No 1, s. 439–538pl_PL
dc.referencesGoffman, E. (2011). Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologicznepl_PL
dc.referencesgnatowicz, J., Nazar, M. (2006), Prawo rodzinne. Warszawa: LexisNexis.pl_PL
dc.referencesJuszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych – szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.pl_PL
dc.referencesKępiński, A. (2001). Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesKarkowska, D. (2012). Zawody medyczne. Warszawa: Wolters Kluwer Business.pl_PL
dc.referencesKarkowska, D. (2010a). Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Businesspl_PL
dc.referencesKarkowska, D. (2010b). Prawa pacjenta psychiatrycznego. W: M. Wojciechowska. (red.). Problemy zdrowia psychicznego (s. 143–157). Łódź: Wydawnictwo AHE.pl_PL
dc.referencesKmieciak, B. (2015). Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.pl_PL
dc.referencesKmieciak, B. (2017). Konstytucyjne wzorce ochrony zdrowia psychicznego. W: K. Stępniak, Dwudziestolecie Konstytucji RP: potrzebna rewizja, czy stagnacja? Księga rocznicowa, s. 245–271. Warszawa: Wydawnictwo Think – Makepl_PL
dc.referencesKokot, M. (2017). Kolejne protesty w obronie niezależności sądów w kraju i na świecie, Gazeta Wyborcza, źródło: http://wyborcza. pl/7,75398,22133261,kolejne-demonstracje-w- -obronie-niezaleznosci-sadow-w-kraju-i.html. (dostęp 29.10.2017 r.)pl_PL
dc.referencesMotyka, K. (1993). Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.pl_PL
dc.referencesMateriał (2017). Konsultant ds. neonatologii o noworodku z Białogardu: Nie było podstaw do angażowania sądu rodzinnego, Gazeta prawna, źródło: http://www.gazetaprawna.pl/ artykuly/1071811,konsultant-ds-neonatologii-niemowle-szczepienie-dzieci-rodzice.html. (dostęp 29.10.2017 r.)pl_PL
dc.referencesOpinia (2017). Opinia prawna Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, skierowana do Sądu Rejonowego w Białogardzie. Warszawa: Instytut Ordo Iuris.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz.U. z 2012 nr.740).pl_PL
dc.referencesSyroka-Marczewska, K. (2013). Prawa dziecka jako pacjenta, Klinika – Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, nr 14, s. 23–29..pl_PL
dc.referencesStadniczenko, S. L., Zamielski, P. (2016). Pedagogika prawa. Vademecum! Warszwa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.pl_PL
dc.referencesSztychlerz, A. (2008). Prawa pacjenta, a obowiązki lekarza, Forum Medycyny Rodzinnej, nr 5, s. 399–402.pl_PL
dc.referencesSchma, G.W. (2003). Therapeutic Jurisprudence, Michigan Bar Journal, No. 1, s. 23–26.pl_PL
dc.referencesŚliwka, M. (2010). Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym. Wyd. 2. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatorapl_PL
dc.referencesUchwała Sądu najwyższego z dnia 8 listopada 2016 r. Sygn. akt III CZP 66/16pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn. Zm. ).pl_PL
dc.referencesUstawa, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami 3,5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. Nr 61, poz. 284).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2004 r. Nr 162, poz. 1691)pl_PL
dc.referencesZielińska, E. (2008). Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Warszawa: Wydawnictwo ABC.pl_PL
dc.contributor.authorEmailblazej.kmieciak@umed.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska