Show simple item record

dc.contributor.authorKolasińska, Elżbieta
dc.date.accessioned2018-09-24T05:26:08Z
dc.date.available2018-09-24T05:26:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25810
dc.description.abstractArtykuł ma charakter teoretyczno-przeglądowy. Celem opracowania jest przedstawienie przemian, jakie zachodzą w sferze zawodów i pracy. W artykule omówiono pojęcie zawodu, nakreślono uwarunkowania powstawania współczesnych zawodów oraz przedstawiono zawodowe rynki pracy. Analizy teoretyczne zostały poparte wynikami wybranych badań empirycznych dotyczącymi zawodów i klasyfikacji zawodów. W opracowaniu skoncentrowano się na przedstawieniu zmian, jakie zachodzą w odniesieniu do zawodów, jak i pracy. W zakończeniu zaproponowano rekomendacje uwzględniające powstawanie współczesnych zawodów, które są odpowiedzią na zmiany współczesnego świata pracy.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this article is a presentation of changes in the area of work and occupation. The concept of occupation and its modern alternatives has been presented, as well as the concept of the shaping of the modern labor markets. Theoretical analysis has been supported by the results of empirical research focused on the occupation and its classification. The presented paper is focusing on the problem of changes in this area. As a conclusion, the recommendations are proposed, taking into account the emergence of contemporary professions, which are a response to changes in the modern world of work.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofWładza Sądzenia;13
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectzawódpl_PL
dc.subjectpracapl_PL
dc.subjectrynek pracypl_PL
dc.subjectbadania rynku pracypl_PL
dc.titleRelacje między zawodem a pracą w Polsce. Przegląd poglądówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number153-163pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Socjologii Spraw Publicznych i Gospodarki Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiegopl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteElżbieta Kolasińska – pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Socjologii Spraw Publicznych i Gospodarki). Dodatkowo jest w zarządzie Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2013–2019), a także w zarządzie Sekcji Socjologii Ekonomicznej PTS (od 2016 roku). Jest ona także członkiem European Sociological Association. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują pracę i gospodarkę, zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitał społeczny.pl_PL
dc.referencesBeck U., (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholarpl_PL
dc.referencesBoguszewski R., (2016). Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej. Komunikat z badań. Warszawa: CBOSpl_PL
dc.referencesBoguszewski R., (2017). Ocena sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem. Komunikat z badań. Warszawa: CBOSpl_PL
dc.referencesDavis K., Moore W. E.(1945). Some Principles of Stratification, „American Sociological Review”, nr 2, vol. 10pl_PL
dc.referencesDoeringer P. B., Piore M. J. (1971), Internal LaborMarkets and Manpower Analysis, Lexington: Heath Lexington Books, DC, Heath and Companypl_PL
dc.referencesDobrowolska D., (1974). Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka, Wrocław: Ossolineumpl_PL
dc.referencesDomański H. 91987). Segmentacja rynku pracy a struktura społeczna. Wrocław: Ossolineumpl_PL
dc.referencesDomański H., Sawiński Z. Słomczyński K. M. (2007). Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce. Warszawa: IFiS PANpl_PL
dc.referencesDomański H., (2007). Struktura Społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholarpl_PL
dc.referencesDurkheim E. (2012). O podziale pracy społecznej, tłum. K. Wakar, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Państwowe Wydawnictwo Naukowepl_PL
dc.referencesFlorida, R. (2002). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: Narodowe Centrum kulturypl_PL
dc.referencesGardawski J. (2009). Polacy pracujący, a kryzys fordyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholarpl_PL
dc.referencesGiermanowska E., Kolasińska E., Mrozowicki A., Róg – Ilnicka J., (2016). Tradition, Present and Future of the of Sociology of Work in Poland: Reflections on the Project „Doyens of the Sociology of Work, Warsaw Forum of Economic Sociology, nr 7:1(13)pl_PL
dc.referencesGilejko L. (2002). Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowejpl_PL
dc.referencesGłowacki A, (2017). Jak osiągnąć sukces? Komunikat z badań. Warszawa: CBOSpl_PL
dc.referencesHayes M.R. (1992). A Simplified Model for the Fine Structure of National Information Economies. Los Angeles: CApl_PL
dc.referencesHoland J. L., (1985).Making Vocational Choices: Theory of Personality and Work Environments, Prentice Hall, Englewood Cliffspl_PL
dc.referencesJanicka K., Koralewicz-Zębik J., Słomczyński K. M. (1977). Wymiary sytuacji pracy i ich psychologiczne konsekwencje. W: projekty badawcze pod red. W. Wesołowskiego i E. Wnuk-Lipińskiego. Warszawa: IFiS PANpl_PL
dc.referencesJanicka K., (1997). Sytuacja pracy a struktura społeczna: w poszukiwaniu nowego wymiaru pozycji społeczno-zawodowej, Warszawa: IFiS PANpl_PL
dc.referencesJanicka K. Słomczyński K. M. (2014).Struktura społeczna w Polsce: klasowy wymiar nierówności. „Przegląd Socjologiczny”, nr 63 (LXIII)/2pl_PL
dc.referencesKolasińska E. (2011). Kompetencje a rynek pracy i struktura społeczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 38pl_PL
dc.referencesKolasińska E., (2017). Praca i rynek pracy w województwie pomorskim, w: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red. naukowa) Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego jako wyzwanie dla politykispołecznej i gospodarczej. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowapl_PL
dc.referencesKolasińska E., (2017). Miejsce pracy jako źródło uprawnionego upełnomocnienia, merytokracji i stratyfikacji. Przegląd poglądów. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, nr 18(4)pl_PL
dc.referencesKohn M. L., Słomczyński K. M. (1990). Social Structure and Self-Direction. Cambridge: Blackwellpl_PL
dc.referencesKozek W. (2013). Rynek pracy. perspektywa instytucjonalna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiegopl_PL
dc.referencesKryńska E., (1996). Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna. Łódź: Wydawnictwo UŁpl_PL
dc.referencesKryszczuk M., D. (2008). Konceptualizacja i metody pomiaru pracowników sektora informacyjnego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalnepl_PL
dc.referencesMatejko A., (1961). Socjologia zakładu pracy, Warszawa: wiedza Powszechnapl_PL
dc.referencesMoerel H. (red. nauk). (1995). Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PANpl_PL
dc.referencesMorawski W. (2001). Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNpl_PL
dc.referencesMrozowicki A., (2015). Socjologia pracy w Polsce – perspektywy odbudowy subdyscypliny. (w:) Humanizacja pracy nr 1(279), red nauk. U. Swadźba. M. Żak, Płock: Wyd. Szkoły Wyższej Pawła Włodkowicapl_PL
dc.referencesPohoski M., Słomczyński K. D., Wesołowski W., (1976). Ocupational Prestige in Poland. Polish Sociological Bulletin, nr 4pl_PL
dc.referencesPohoski M., Słomczyński K. M. (1978). Społeczna Klasyfikacja Zawodów. Warszawa: IFiS PANpl_PL
dc.referencesSarapata A., (1965). Socjologia zawodów. red. A. Sarapata. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedzapl_PL
dc.referencesSłomczyński, K. M. (1972). Zróżnicowanie społeczno- -zawodowe i jego korelaty. Wrocław: Ossolineum.pl_PL
dc.referencesSłomczyński K. M. , Kacprowicz G. (1979). Skale zawodów. Warszawa: IFiS PANpl_PL
dc.referencesSłomczyński K., D., Janicka K., Wesołowski W. (1994). Badania struktury społecznej Łodzi: doświadczenia i perspektywy. Warszawa: IFiS PANpl_PL
dc.referencesSłomczyński K. M., Janicka K. Mach B. W. (1996). Osobowość a struktura społeczna: Funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany społecznej. Warszawa: IFiS PANpl_PL
dc.referencesSłomczyński, K.M. Kohn M.L., Janicka K. (1988). Sytuacja pracy i jej psychologiczne konsekwencje: polsko-amerykańskie analizy porównawcze. Wrocław: Ossolineumpl_PL
dc.referencesStanding G.,(2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, tłum. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowepl_PL
dc.referencesSzczepański J, (1965). Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową, w: Socjologia zawodów, pod red. A. Sarapaty, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedzapl_PL
dc.referencesTonkiss F., (2006). Contemporary Economic Sociology, Globalisation, production, inequality. London: Routledgepl_PL
dc.referencesTurner J., H., (2008). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNpl_PL
dc.referencesWalczak – Duraj D. (2011). Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.referencesWalczak – Duraj D. (2015). Kontrideologia pracy jako czynnik dezintegracji społecznej, W: Praca – więź – integracja : wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa : monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1, Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy, Bożena Pactwa, Urszula Swadźba, Monika Żak (red. nauk.). Katowice: Uniwersytet Śląskipl_PL
dc.referencesWalczak – Duraj D. (2015). Społeczne i moralne konsekwencje urynkowienia pracy w Polsce. Przykład szkolnictwa wyższego i służby zdrowia. Humanizacja pracy nr 3 (281)pl_PL
dc.referencesWesołowski W. (1970). Zróżnicowanie społeczne. Wrocław: Ossolineumpl_PL
dc.referencesWesołowski W., Janicka K., Słomczyński K.M. (2017). Strukturalizacja społeczeństwa polskiego. Ewolucja paradygmatu. Warszawa: IFiS PANpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska