Show simple item record

dc.contributor.authorCepil, Monika
dc.date.accessioned2018-09-21T14:08:13Z
dc.date.available2018-09-21T14:08:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2544-7440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25783
dc.description.abstractThe article shows the genesis of Dutch settlement in the contemporary Zgierz county, which originated at the end of the 18th century, and the cultural heritage of village which is reflected in tourism. The geohistorical analysis involve legal and social matters of arisen settlements. While the attempt of charting the Dutch settlement trail the morphological aspects and cultural heritage objects such as cemetaries and rural farmhouses were provided. en_GB
dc.description.abstractArtykuł przedstawia genezę osadnictwa olęderskiego we współczesnych granicach powiatu zgierskiego, zapoczątkowanego pod koniec XVIII w. oraz dziedzictwo kulturowe wsi tego obszaru w kontekście turystyki. Analizy geohistoryczne objęły zagadnienia prawno-społeczne powstałych osad. Podczas próby wytyczenia turystycznego szlaku osadnictwa olęderskiego zostały uwzględnione aspekty morfologiczne i obiekty dziedzictwa kulturowego, tj. cmentarze i zagrody wiejskie. pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesWarsztaty z Geografii Turyzmu; 1
dc.subjecthistorical geographyen_GB
dc.subjectDutch settlementen_GB
dc.subjectcultural heritageen_GB
dc.subjectZgierz countyen_GB
dc.subjectgeografia historycznapl_PL
dc.subjectosadnictwo olęderskiepl_PL
dc.subjectdziedzictwo kulturowepl_PL
dc.subjectpowiat zgierskipl_PL
dc.titleSzlakiem osad olęderskich w powiecie zgierskimpl_PL
dc.title.alternativeFollowing the path of olęderskie settlements in Zgierz countyen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number35-46
dc.contributor.authorAffiliationmgr geografii, doktorantka w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
dc.identifier.eissn-
dc.referencesBARANOWSKI I.T., 1915, Wsie Holenderskie na ziemiach polskich, ,,Przegląd Historyczny”, 19.pl_PL
dc.referencesBIAŁKOWSKI A., WYPYCH P., 2011, Kamienie pamięci kamienie nie-pamięci. Cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBOREK H., 1978, Nazwy miejscowe jako źródło historyczno-osadnicze, [w:] Badania z dziejów osadnictwa i toponimii, J. Janczak, T. Ładogórski (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBOŻYK I., 2015, Osadnictwo niemieckie na terenach wiejskich między Pilicą a Wisłą w latach 1815–1864, Kielce–Łódź.pl_PL
dc.referencesBREYER A., 1935, Deutsche Gaue in Mittelpolen, Plauen.pl_PL
dc.referencesBRZOZOWSKA T., 2015a, Chałupa wiejska w Ignacewie Parzęczewskim, „Karta Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Parzęczew”, 16.pl_PL
dc.referencesBRZOZOWSKA T., 2015b, Dom w Ignacewie Podleśnym, „Karta Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Parzęczew”, 17.pl_PL
dc.referencesBRZOZOWSKA T., 2015c, Szkoła w Pustkowej Górze, „Karta Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Parzęczew”, 71.pl_PL
dc.referencesCEPIL M., 2016, Osadnictwo olęderskie w Słowiku, ,,Zgierskie Zeszyty Regionalne”, 11.pl_PL
dc.referencesCEPIL M., 2017, Kolonizacja fryderycjańska na obszarze Polski Środkowej. Geneza, struktury morfologiczne i dziedzictwo kulturowe, praca magisterska, mps w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCHILCZUK M., 1970, Osadnictwo wiejskie Polski (formy i układy przestrzenne), Warszawa.pl_PL
dc.referencesDYLIK J., 1971, Województwo ze stolicą bez antenatów, Łódź.pl_PL
dc.referencesFIGLUS T., 2014, Wsie olęderskie w Polsce Środkowej. Uwagi na temat zróżnicowania morfogenetycznego na tle rozwoju osadnictwa, ,,Rocznik Łódzki”, 62.pl_PL
dc.referencesFIJAŁKOWSKI P., 1992, Wiejskie cmentarze ewangelickie na południowo-zachodnim Mazowszu, ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1.pl_PL
dc.referencesFORYSIAK J., KULESZA M., TWARDY J., 2007, Wpływ osadnictwa olęderskiego na sieć rzeczną i morfologię międzyrzecza Warty i Neru, [w:] E. Smolska, P. Skwarczewski (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, t. III, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGOLDBERG J., 1957, Osadnictwo olęderskiej w dawnym województwie łęczyckim i sieradzkim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria I. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, 5.pl_PL
dc.referencesGÓRAK J., 1971, Holenderskie domy nad Bugiem, ,,Polska Sztuka Ludowa”, (25)/1.pl_PL
dc.referencesGÓRNY P.A., ŁUCZAK R.S., 2009, Dzieje Ozorkowa na podstawie historii społeczności ewangelicko-augsburskiej, Łódź.pl_PL
dc.referencesGÓRNY P.A., 2014, Przemysł starszy od miasta, Ozorków.pl_PL
dc.referencesKACZMARCZYK Z., 1945, Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK R., 1937, Zgierz z okolicą pod koniec XVIII wieku. Opis topograficzny parafii, ,,Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane”, 11.pl_PL
dc.referencesKIEŁCZEWSKA-ZALESKA M., 1972, Geografia osadnictwa, wyd. III, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKOSSMANN O., 1942, Die Anfänge des Deutschtums im Litzmannstäter Raum Hauländer und Schwabensiedlung, Lipsk.pl_PL
dc.referencesKOSSMANN O., 1995, Deutsche in Polen siedlungsurkunden 16.-19. Jh., Viersen.pl_PL
dc.referencesKOTER M., LISZEWSKI S., SULIBORSKI A.,pl_PL
dc.referencesWIECZOREK T., 2002, Łódź i województwo – podręcznik wiedzy o regionie dla gimnazjum, Łódź.pl_PL
dc.referencesLEWKOWSKA A., WALCZAK W., 1992, Karta cmentarza ewangelickiego w Ruda-Bugaj, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesLUDKIEWICZ Z., 1934, Osady holenderskie na Nizinie Sartawicko-Nowskiej, Toruń.pl_PL
dc.referencesMARCHLEWSKI W., 1988, Przyczynek do dziejów osadnictwa olęderskiego w środkowym biegu Wisły w XIX i XX w. (do 1945 r.), ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 34.pl_PL
dc.referencesMARGASIŃSKA V., ODROBNY W., OSCYPIUK J., OSCYPIUK K., 2005, Szlakiem Osadnictwa Olęderskiego w Gminie Nekla, Nekla.pl_PL
dc.referencesNITSCHKE B., 2000, Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945–1949, Toruń.pl_PL
dc.referencesRUSIŃSKI W., 1947, Osady tzw. ,,Olędrów” w dawnym woj. poznańskim, Poznań.pl_PL
dc.referencesRUSIŃSKI W., 1979, Osadnictwo niemieckie na ziemiach polskich w XVI–XIX w. Mity i rzeczywistość (w związku z pracami W. Massa i O. Kossmanna), ,,Przegląd Historyczny”, 70, 1.pl_PL
dc.referencesSULIMIERSKI F., CHLEBOWSKI B., WALEWSKI W., 1880, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, I–XV, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSZAŁYGIN J., 2004, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSZAŁYGIN J., 2008, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na ziemi łęczyckiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSZULC H., 1995, Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSZYMAŃSKA D., 2009, Geografia osadnictwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTANAŚ S., 2008, Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół problemu badawczego, ,,Turystyka Kulturowa”, 2.pl_PL
dc.referencesTARGOWSKI M., 2013, Samorząd wiejski w osadach olęderskich w Dolinie Dolnej Wisły w przepisach wikliniarzy z VXII i XVIII wieku. Organizacja, kompetencje, zasady funkcjonowania, ,,Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 25 (2).pl_PL
dc.referencesWIERCIOCH A., 1990a, Karta cmentarza ewangelickiego w Pustkowej Górze, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesWIERCIOCH A., 1990b, Karta cmentarza ewangelickiego w Słowiku, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesWIERZBOWSKI M., 2012, Korzenie gminy Zgierz – wydanie uzupełnione, Zgierz.pl_PL
dc.referencesWOŹNIAK K., 2013, Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku, Łódź.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi ziemskie łęczyckie, ks. 146a, f. 182ff (kontrakt osadniczy miejscowości Słowik).pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi ziemskie łęczyckie, ks. 113, f. 785 (kontrakt osadniczy miejscowości Górne i Kobylarnia).pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi ziemskie łęczyckie, ks. 97, f. 955 (kontrakt osadniczy miejscowości Ruda, Bugaj i Wierzbno).pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi ziemskie łęczyckie, ks. 162, f. 146 f (kontrakt osadniczy miejscowości Swędów).pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Topograficzeskaja Karta Carstwa Polskago, Zbiór kartograficzny, sygn. 75-1, k. II, s. IV.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Mapa Ekonomii Rządowej Tkaczew i lasu przyległego w województwie Mazowieckim z 1826 r., Zbiór kartograficzny, sygn. 113.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Senior Łódzkiej Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej, sygn. 47.pl_PL
dc.referencesDziennik Ustaw 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.pl_PL
dc.referencesInstytut Historii, Państwowa Akademia Nauk, Karte von Südpreußen, D. Gilly, Cron, Langner, 1793-1796, Preussischer Kulturbesitz-Staatsbibliothek zu Berlin, Zb. Kart., sygn. Kart N 14431, fotokopie w IH PAN. Ark. 57.pl_PL
dc.referencesUchwała nr XXVII/162/87 Rady Narodowej Miasta Łodzi z 20.06. 1987 r. w sprawie zmian granic miast: Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Ozorków, Pabianice i Zgierz.pl_PL
dc.referenceshttp://mapy.geoportal.gov.pl/imap/; 15.07.2017 r.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmonika_cepil@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/2544-7440.01.04
dc.relation.volume8pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record